De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 PICANOL NV Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders - Ieper, 19 april 2006 -

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 PICANOL NV Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders - Ieper, 19 april 2006 -"— Transcript van de presentatie:

1 1 PICANOL NV Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders - Ieper, 19 april

2 2  Aanstelling stemopnemers  Aanstelling secretaris  Vaststelling aanwezigheid  Goedkeuring definitief bureau  Oproeping Algemene Vergadering  Goedkeuring samenstelling Algemene Vergadering Opening Algemene Vergadering

3 3  Review 2005  Businessmodel  Managementcomité  Businessplan  Outlook Introductie

4 4  Volumestijging aantal verkochte weefmachines (+20%) en lichte omzetstijging (+3%) in een erg moeilijke markt.  Negatieve effecten wegen echter op resultaten:  Marge-erosie als gevolg van hevige prijscompetitie met Japanse concurrentie (yen).  Tegenvallende verkoop wisselstukken in HY  Productiviteitsproblematiek bij Manufacturing, in combinatie met invoering nieuw ERP-systeem en dure grondstoffenprijzen.  Ingezette en gerealiseerde kostenbesparingen zijn duidelijk zichtbaar (4,4 miljoen euro), maar kunnen deze effecten slechts ten dele compenseren. Review 2005 (1/2)

5 5  In 2005 werd een nieuwe Raad van Bestuur en een nieuwe President & CEO verkozen.  Ook breidde de Picanol Group zijn productenaanbod verder uit met de luchtweefmachine OMNIplus 800.  In juli werden werkingsmiddelen vrijgemaakt door de verkoop van de tweedehandsmachinebusiness en de voorafwikkelaarbusiness (Te Strake Textile).  In het derde kwartaal startte de groep met de bouw van een nieuwe fabriek in Suzhou (China) om alle Chinese activiteiten te centraliseren. Ook in Ieper wil de Picanol Group zijn activiteiten concentreren.  In 2005 werd werk gemaakt van het businessplan  Vorig jaar werd ook gestart met de introductie van een nieuw ERP-systeem. Review 2005 (2/2)

6 6 Missie “Het creëren van duurzame groei en rendabiliteit door het ontwikkelen, produceren en vermarkten van grijper- en luchtweefmachines en aanverwante producten en diensten aan de textielindustrie wereldwijd, én door het vermarkten van eigen competenties en ontwikkelde technologische spin-offs binnen en buiten de textielindustrie.” Ambitie “De Picanol Group wil, met zijn producten en diensten, zijn reeds sterke marktpositie zodanig uitbouwen dat de groep tegen 2010 in zijn targetmarkten als marktleider wordt gepercipieerd.” Missie en ambitie van de Picanol Group

7 7 TEXTIELKLANTEN TechnologiesWeaving Machines & Services Weaving Machines CRT After Market Sales & Support Airjet & Rapier Proferro & BUMAC Mechatronics GTP Accessories TEXTIEL & NIET-TEXTIEL OEM’s 2005 Businessmodel

8 8 Airjet & Rapier 2006 Businessmodel

9 9  President & CEOChris Dewulf  Marketing, Sales & ServicesJan Laga  Technology & OperationsGeert Ostyn  ManufacturingCathy Defoor  Mechatronics & AccessoriesStefaan Dewulf  Finance & AdministrationJurgen Couvreur  Human Resources & General ServicesDirk Verly Managementcomité

10 10  Aanhoudend moeilijke marktomstandigheden met blijvende prijs- en margedruk.  De weefmachinemarkt blijft bijzonder cyclisch.  Winstgevendheid staat bij alle spelers onder druk en iedereen focust op kostenreductie: Businessplan om marktpositie van de groep verder uit te bouwen en de marge te verbeteren  Meerjarenplan bouwt verder op de strategie en marktbenadering die begin 2005 ingevoerd werden, maar vernieuwt focus op rendabiliteit weefmachineverkoop en plant evaluatie marktbenadering van wisselstukken en diensten.  Focus op kerncompetenties, lokale marktaanwezigheid, innovatief R&D- en kostenleiderschapsbeleid, diversificatie door OEM Business en verdere kwaliteits- en productiviteitsverbeteringen. Businessplan

11 11 Marketing, Sales & Services  Versterken marktpositie en verbeteren van de marge (o.a. door versterkte focus op technisch textiel en verhoogde wisselwerking tussen verkoop & ontwikkeling).  Verdere uitbouw van aftermarketactiviteiten.  Heroriënteren van gravity points wereldwijd.  Versterking lokale aanwezigheid in India. Technology & Operations  Focus op geïntegreerde ontwikkeling van weefmachines en doorbraakprojecten (integratie R&D).  Extra focus op standaardisatie, modulariteit en kostenbewust ontwikkelen (o.a. aandacht voor sourcingpotentieel).  Ambitie om elk jaar een (ver)nieuw(d)e weefmachine uit te brengen.  Verder organiseren van wereldwijde productieprocessen om optimaal en flexibel in te spelen op toenemende globalisering en geografische verschuiving van de textielindustrie.  5% van de groepsomzet naar productontwikkeling. Businessplan : Weaving Machines

12 12 Manufacturing  Synergievoordelen en kostenbesparingen door verdere integratie operationele processen en betere aansluiting op ERP-benadering.  Relatie evolueert tot zuivere leverancier-klantrelatie (externe competitie).  Naast productiviteitsverbeteringen mikken op verdere groei door meer werk voor derden.  In 2006 investering in modernisering van de vormkasten (Proferro). Mechatronics & Accessories  Mechatronics is kerncompetentie voor weefmachinebusiness: integratie van R&D Protronic met weefmachineactiviteiten.  Versterking concurrentiepositie Protronic door herziening productieorganisatie (o.a. start dochteronderneming in Roemenië).  Door gerichte acties inzake kwaliteit, kosten en leveringscapaciteit wil Accessories naast een leverancier voor derden, ook een bevoorrechte leverancier blijven van de groep.  Versterking concurrentiepositie door o.a. productiviteitsverbeteringen (Verbrugge).  Evaluatie overgenomen accessoirebedrijven op basis van bijdrage tot de groepsactiviteiten. Businessplan : OEM Business

13 13  Algemeen wordt verwacht dat de vraag naar weefmachines in 2006 in de lijn zal liggen van  De Picanol Group houdt rekening met een aanhoudende concurrentiële prijs- en margedruk, maar blijft focussen op het behoud van marktpositie.  Gerealiseerde kostenbesparingen, verdere operationele verbeteringen en organisatorische aanpassingen zullen een positieve impact uitoefenen op de groepsactiviteiten.  Ondanks de moeilijke markt en aanhoudende prijs- en margedruk streeft de groep in 2006 naar een omzet op hetzelfde niveau van 2004 en Outlook

14 14 Eerste punt: Mededeling van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 Agenda

15 15 Opvolging aanbevelingen PwC-CEO exit review

16 16 BevindingenStatus 1.Onkostennota’s 2.Kredietkaarten Vanaf 2005 onkostenreglement beschikbaar en verdeeld. Geen terugbetaling zonder ingevulde onkostennota en bijhorende bewijsstukken. Onkosten en vluchten President & CEO goed te keuren door de Voorzitter. Onkosten overige leden MC goed te keuren door President & CEO. Corporate Amex vervangen door Visakaart gekoppeld aan persoonlijke rekening. Terugbetaling na voorlegging en goedkeuring onkostennota. Amex Corporate enkel voor BBL Travel en onder controle VP Finance & Administration en voor 2 medewerkers Marketing Communication met het oog op beurskosten (limiet 25 K€).

17 17 BevindingenStatus 3.Boekhoudkundige transactie 4.Rationalisering leveranciersbestand 5.Relatie Management/RvB met leveranciers 6.Vast actief register 7.Reconciliatie van samenvattende staten lonen en wedden op jaarbasis met boekhouding (2001 & 2003) Enkel nog aan de hand van facturen, debetnota’s of boeknota’s na goedkeuring. Samen met introductie nieuw ERP-systeem wordt leveranciersbestand verder gerationaliseerd. Verklaring ondertekend door alle betrokkenen. Nog niet beschikbaar in Axapta. Inhaalbeweging voor 2003 & 2004 OK.

18 18 BevindingenStatus 8. Telefoonkosten 9.Relatiegeschenken 10.Rekening courant bij restaurants/hotels Strikte opvolging op afdelingsniveau. Controle t.a.v. budget en maandelijkse opvolging bij excessen. 95% van relatiegeschenken uitsluitend besteld door Marketing Communication- medewerkers. Overige via afdelingsbudget en controle op maandbasis. Afgeschaft. Lunches/overnachtingen via onderbouwde en geautoriseerde onkostennota terugbetaald.

19 19 BevindingenStatus 11.Privékosten familie Steverlynck 12.Permanente voorschotten 12.Risico geheime commissielonen voor cashvoorschotten 13.Commissielonen Cut-off kosten in 2005 nog betaald maar volledig doorgerekend aan en terugbetaald door familie. Reglement opgesteld en door werknemers getekende documenten bij voorschot. Opgevolgd door HR. Gestopt. Geen cashbetalingen meer bij commissies. Nieuwe policy: 1.Onderliggende documentatie 2.Geen cashbetaling 3.Begunstigde moet duidelijk identificeerbaar zijn. Uitzonderingen enkel met goedkeuring President & CEO en VP Finance & Administration. Rapportering naar Auditcomité.

20 20 Rapport uitvoering dadingsovereenkomsten 16 maart 2005

21 21 Uitgevoerd Vordering (euro) Betaald (euro) Jan Coene , ,84 Emmanuel Steverlynck ,0*87.718,15 Manipat NV* ,58 Michel Steverlynck ,0* ,77 Patrick Steverlynck ,0* ,25 Escrow, vrijgegeven ingevolge akkoord d.d. 23 maart 2006 Yves Steverlynck80.035,0*81.054,62 Escrow, vrijgegeven ingevolge akkoord d.d. 23 maart 2006 TOTAAL ,21 * Vorderingen verhoogd met intrest van 16 mei 2005 tot datum betaling

22 22 Geen verdere actie Herwig Bamelis43.907,0 euroNa onderzoek Auditcomité en Raad van Bestuur: bewijs dat kosten bedrijfsmatig karakter hadden - vrijgesteld (RvB 23 mei 2005). STG Holding ,0 euro-Onduidelijkheid omtrent oorsprong -Tegenstrijdigheid PwC-CEO exit review -Verwarring STG Holding NV- Gebroeders Steverlynck --> geen getekende dading, geen verdere actie bij besluit RvB 13 maart 2006

23 23 Verrekend Jan Coene ,14 euroBij overeenkomst verrekend tegen uitstaande vorderingen Jan Coene t.a.v. Picanol NV (84.565,14 euro concurrentiebeding en euro Ferrero project prestaties sept-dec 2000).

24 24 Openstaand Jan Coene ,84 euroNiet terugbetaalde BTW op betwiste facturen Adequate Advice NV en Synergy NV. Stappen ter invordering ondernomen.

25 25 Ter herinnering: dading Jan Coene 10 oktober 2004 en afstand aandelenopties voormalig management oktober 2004

26 26 Dading Jan Coene 10 oktober 2004 Naar aanleiding van het ontslag van Jan Coene op 10 oktober 2004 werd reeds overeengekomen dat Jan Coene de volgende bedragen zou terugbetalen aan de vennootschap: –Sign-up premie: terugbetaling op 31 december 2004 van het nettogedeelte van het deel van de sign-up premie overeengekomen met Patrick Steverlynck ( euro) ten bedrage van euro. Op 31 oktober 2007 dient het resterende bedrag van euro te worden terugbetaald (tenzij fiscaal ambtshalve ontheffing wordt verleend). –Bonus : gedeeltelijke terugbetaling op 31 oktober 2004 van een brutobedrag van ,98 euro van bonus, gelet op de waardevermindering van Picanol over 2003.

27 27 Afstand aandelenopties door management in oktober 2004 Na eerdere herschikking van de aandelenoptieplannen van Picanol in 2003 (waarbij de toegekende opties werden verminderd van 20 tot 10% van het aandelenkapitaal van Picanol), deden leden van het management in oktober 2004 afstand van hun aandelenopties. Bij die laatste afstand werd voor 2004 een premie toegekend aan de optiehouders voor een bedrag van 2,52 miljoen euro. In de jaarrekening 2003 was een provisie aangelegd voor de uitoefening van de opties in de periode van 5,80 miljoen euro. Derhalve werd door de afstand van de aandelenopties in oktober 2004 een bedrag bespaard van 3,28 miljoen euro. Wel werd toen ook een groepsverzekering voorzien als incentive voor het management, met een kostprijs van 1,87 miljoen euro.

28 28 Toelichting overeenkomst minderheidsaandeelhouders Buraco/Deminor

29 29 Achtergrond en doelstellingen  Een GLOBALE en DEFINITIEVE regeling tot stand brengen m.b.t. betwistingen omtrent het bestuur van de vennootschap in het verleden.  Opheffen van hinderpalen en vermijden van bijkomende kosten mede gezien de door de vennootschap genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.  Vennootschap toelaten zich ongehinderd te kunnen concentreren op haar kernactiviteiten en de creatie van aandeelhouderswaarde.

30 30 Inhoud Aandeelhoudersovereenkomst Pasma NV/Sofines NV, de aandeelhouders rond Buraco NV en Picanol NV  Dhr. Paul Vandekerckhove (als vaste vertegenwoordiger van Buraco NV) wordt voorgedragen als bestuurder van Picanol NV en lid van het Auditcomité en Nominatie- & Remuneratiecomité.  Een dividendenpolitiek wordt hernomen zodra de vennootschap én winst maakt én een aanvaardbare netto financiële schuldpositie heeft.  De vennootschap engageert zich mee te werken bij aandelenverkoop of – overdracht door de betrokken minderheidsaandeelhouders.  Picanol NV neemt, ten bedrage van euro, de kosten ten laste gemaakt door de groep Buraco in het kader van de uitoefening van haar rechten als minderheidsaandeelhouder.  Een dading tot slot van alle rekeningen tussen Picanol NV, Pasma NV, Sofines NV en de groep rond Buraco.

31 31 Inhoud Dadingsovereenkomst tussen Deminor International CVBA (en cliënten) en Picanol NV  Erkenning door partijen Deminor van de noodzaak een einde te stellen aan bevraging m.b.t. feiten uit het verleden, dit in het belang van de verdere groei en ontwikkeling van Picanol.  Afstand door Deminor van alle daarmee verband houdende aanspraken en erkenning van de dadingen.  Picanol NV heeft verantwoordelijkheid genomen tot installatie van alle nodige controlemechanismen om onregelmatigheden te vermijden.  Vrijgave van euro van op escrowrekening geblokkeerde bedragen n.a.v. dadingen met Patrick & Yves Steverlynck, ten gunste van Picanol NV.  Terugbetaling door Picanol NV van euro aan partijen Deminor ter dekking van door partijen Deminor gemaakte kosten bij uitoefening van hun rechten als aandeelhouder.  Wederzijdse verzaking aan rechten en aanspraken in verband met het bestuur van Picanol.

32 32 Beoordeling Raad van Bestuur  Brutokosten van euro ( euro netto na vrijgave escrowaccount van euro) gerechtvaardigd in het licht van het belang van de vennootschap, gelet op: 1.Omvang recuperaties (cfr. eerdere uiteenzetting):  ~ euro reeds effectief geïnd  ~ euro nog te innen maar vaststaande schuldvordering voor Picanol  ~ 3,28 miljoen euro ingevolge effecten van de aandelenoptieafstand door het voormalig management (te verminderen met kosten aangaan groepsverzekering: 1,87 miljoen euro). 2.Beëindiging betwistingen: hernieuwde focus op zuiver commerciële activiteiten 3.Alle aandeelhouders hebben voordeel gehaald uit acties Deminor/Buraco en hebben baat bij beëindiging betwistingen

33 33 Beoordeling Raad van Bestuur (vervolg)  Bijeenroeping Bijzondere Algemene Vergadering - Benoeming bestuurders Dhr. Paul Vandekerckhove (zie vroeger) en Dhr. Patrick Steverlynck (volgens persbericht 27 maart 2006)  [Pro memorie: toepassing van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot The Marble BVBA (Luc Van Nevel) - Volledige rapportering in het jaarverslag over boekjaar 2006.]

34 34 Tweede punt: Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 Agenda

35 35 Derde punt: Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 en bestemming van het resultaat Agenda

36 36 Resultatenrekening Picanol NV Kerncijfers (in ‘000 euro) Omzet Bedrijfswinst Financiële resultaten Uitzonderlijke resultaten Belastingen Winst van het boekjaar

37 37 Balans Picanol NV Kerncijfers (in ‘000 euro) VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Uitgiftepremies Reserves Overgedragen winst Kapitaalsubsidies VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Schulden op ten hoogste één jaar en overlopende rekeningen TOTAAL PASSIVA

38 38 Ratio’s Picanol NV Solvabiliteitsratio 25,9528,4225,4020,85 Liquiditeitsratio (current ratio) 0,961,011,131,17

39 39 Solvabiliteit Picanol NV

40 40 Verlies van het boekjaar ,76 euro Overgedragen winst van het vorige boekjaar ,96 euro Te bestemmen resultaat ,20 euro Brutodividend 0 euro Over te dragen winst ,20 euro Bestemming van het resultaat

41 41 Vierde punt: Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 en van de geconsolideerde verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissaris Agenda

42 42 (in ‘000 euro) IFRS 31/12/2005 IFRS 31/12/2004 Opbrengsten Kosten van verkopen BRUTOWINST Algemene en administratieve kosten Verkoop- en marketingkosten Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsuitgaven RESULTAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN Nettofinancieringskosten Overige financiële opbrengsten Overige financiële lasten WINST OF VERLIES VOOR BELASTINGEN Belastingen WINST OF VERLIES AANDEEL VAN MINDERHEIDSBELANGEN-16 AANDEEL VAN DE GROEP IN WINST OF VERLIES EIGEN VERMOGEN TOTAAL BALANS Resultatenrekening: 2005 vs 2004

43 43  REBIT ,0  Machineverkoop: ondanks hoger volume (+ 20% vs 2004) +4,1 daalt brutomarge door sterke daling verkoopmarges -8,0  After market sales: 6% daling -1,4  Verliezen in Manufacturing door lage productiviteit -2,4  Toegenomen winstgevendheid in Accessories +1,3 (dankzij Verbrugge) en Mechatronics  Reductie in overheadkosten +4,4  IFRS +1,6  REBIT ,4 RECURRENT EBIT BRIDGE 2004 – 2005 (in MEUR)

44 44 (in ‘000 euro) IFRS HY IFRS HY Opbrengsten Kosten van verkopen BRUTOWINST RESULTAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN WINST OF VERLIES VOOR BELASTINGEN Belastingen WINST OF VERLIES AANDEEL VAN MINDERHEIDSBELANGEN37-38 AANDEEL VAN DE GROEP IN WINST OF VERLIES Resultatenrekening: HY vs HY2 2005

45 45 (in ‘000 euro) IFRS 31/12/2005 IFRS 31/12/2004 Resultaat van de bedrijfsactiviteiten Brutokasstroom uit bedrijfsactiviteiten Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Wijzigingen in de geldmiddelen en kas-equivalenten WINST PER AANDEEL Winst of verlies per aandeel (basic)-0,80-0,21 Winst of verlies per aandeel (na verwatering)-0,80-0,37 Aantal aandelen Beknopte kasstroomtabel

46 46 ACTIVA (in ‘000 euro) IFRS 31/12/2005 IFRS 31/12/2004 VASTE ACTIVA Immateriële activa Goodwill1.920 Materiële vaste activa Andere financiële vaste activa103 Activa beschikbaar voor verkoop00 Vorderingen op meer dan één jaar Uitgestelde belastingsvorderingen VLOTTENDE ACTIVA Voorraden en bestellingen in uitvoering Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldmiddelen en kasequivalenten TOTAAL ACTIVA Geconsolideerde balans (1/2)

47 47 PASSIVA (in ‘000 euro) IFRS 31/12/2005 IFRS 31/12/2004 EIGEN VERMOGEN Kapitaal7.400 Uitgiftepremies1.332 Reserves Omrekeningsverschillen Minderheidsbelangen3132 VERPLICHTINGEN OP MEER DAN EEN JAAR Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Voorzieningen Uitgestelde belastingen en belastingslatenties Intrestdragende financiële verplichtingen Financiële leasing Kredietinstellingen Overige schulden0195 VERPLICHTINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Voorzieningen Intrestdragende financiële verplichtingen Handelsschulden Belastingen Overige verplichtingen TOTAAL PASSIVA Geconsolideerde balans (2/2)

48 48 (in ‘000 euro) Totaal Export financiering Excl. Export financiering 1. Liquide middelen Financiële schulden op meer dan één jaar Financiële schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen Financiële schulden op ten hoogste één jaar NETTOSCHULDPOSITIE Netto financiële schuld (in ‘000 EUR)

49 49 Ratio’s Solvabiliteitsratio 27,7128,50 Liquiditeitsratio (current ratio) 1,201,26

50 50 Solvabiliteit

51 51 Vijfde punt: Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur Agenda

52 52 Zesde punt: Kwijting aan de commissaris Agenda

53 53 Zevende punt: Herbenoeming van de commissaris Agenda

54 54 Herbenoeming van de commissaris  Op advies van het Auditcomité heeft de Raad van Bestuur op 24/10/2005 een ‘Request for Proposal’ gestuurd naar Deloitte, E&Y, KPMG en PwC.  Na ontvangst van de schriftelijke voorstellen per 15/12/2005 werden alle partijen uitgenodigd om t.a.v. het Auditcomité hun voorstel toe te lichten en hun team voor te stellen.  Op basis van deze vergelijking (methodologie, scope, team & prijs) adviseerde het Auditcomité om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Dhr. Blomme en Dhr. Dehoorne, te weerhouden.  De Raad van Bestuur heeft dit advies op 20/02/2006 bekrachtigd en draagt aldus Deloitte met als partners Dhr. Blomme en Dhr. Dehoorne voor herbenoeming voor, dit voor een periode van 3 jaar.  Als bezoldiging van de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht in Picanol NV wordt euro/jaar voorzien en voor de uitoefening van zijn opdracht in dochtervennootschappen euro/jaar.  De Ondernemingsraad van Picanol NV heeft eveneens positief geadviseerd.

55 55 Achtste punt: Varia Agenda

56 56 Aanpassingen Corporate Governance Charter  De verwijzing naar het Directiecomité in het Charter werd vervangen door Managementcomité.  De samenstelling en structuur van het Managementcomité werden aangepast en uitgebreid met 2 nieuwe functies.  De vertegenwoordigingsclausule werd aangepast aan de huidige statutaire clausule.


Download ppt "1 PICANOL NV Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders - Ieper, 19 april 2006 -"

Verwante presentaties


Ads door Google