De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders"— Transcript van de presentatie:

1 Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders
PICANOL NV Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders - Ieper, 19 april

2 Opening Algemene Vergadering
Aanstelling stemopnemers Aanstelling secretaris Vaststelling aanwezigheid Goedkeuring definitief bureau Oproeping Algemene Vergadering Goedkeuring samenstelling Algemene Vergadering

3 Introductie Review 2005 Businessmodel Managementcomité
Businessplan Outlook

4 Review 2005 (1/2) Volumestijging aantal verkochte weefmachines (+20%) en lichte omzetstijging (+3%) in een erg moeilijke markt. Negatieve effecten wegen echter op resultaten: Marge-erosie als gevolg van hevige prijscompetitie met Japanse concurrentie (yen). Tegenvallende verkoop wisselstukken in HY Productiviteitsproblematiek bij Manufacturing, in combinatie met invoering nieuw ERP-systeem en dure grondstoffenprijzen. Ingezette en gerealiseerde kostenbesparingen zijn duidelijk zichtbaar (4,4 miljoen euro), maar kunnen deze effecten slechts ten dele compenseren.

5 Review 2005 (2/2) In 2005 werd een nieuwe Raad van Bestuur en een nieuwe President & CEO verkozen. Ook breidde de Picanol Group zijn productenaanbod verder uit met de luchtweefmachine OMNIplus 800. In juli werden werkingsmiddelen vrijgemaakt door de verkoop van de tweedehandsmachinebusiness en de voorafwikkelaarbusiness (Te Strake Textile). In het derde kwartaal startte de groep met de bouw van een nieuwe fabriek in Suzhou (China) om alle Chinese activiteiten te centraliseren. Ook in Ieper wil de Picanol Group zijn activiteiten concentreren. In 2005 werd werk gemaakt van het businessplan Vorig jaar werd ook gestart met de introductie van een nieuw ERP-systeem.

6 Missie en ambitie van de Picanol Group
“Het creëren van duurzame groei en rendabiliteit door het ontwikkelen, produceren en vermarkten van grijper- en luchtweefmachines en aanverwante producten en diensten aan de textielindustrie wereldwijd, én door het vermarkten van eigen competenties en ontwikkelde technologische spin-offs binnen en buiten de textielindustrie.” Ambitie “De Picanol Group wil, met zijn producten en diensten, zijn reeds sterke marktpositie zodanig uitbouwen dat de groep tegen 2010 in zijn targetmarkten als marktleider wordt gepercipieerd.”

7 Weaving Machines & Services TEXTIEL & NIET-TEXTIEL OEM’s
Businessmodel 2005 TEXTIELKLANTEN Technologies Weaving Machines & Services Proferro & BUMAC Weaving Machines CRT After Market Sales & Support Mechatronics GTP Accessories Airjet & Rapier TEXTIEL & NIET-TEXTIEL OEM’s

8 Businessmodel 2006 Airjet & Rapier

9 Managementcomité President & CEO Chris Dewulf
Marketing, Sales & Services Jan Laga Technology & Operations Geert Ostyn Manufacturing Cathy Defoor Mechatronics & Accessories Stefaan Dewulf Finance & Administration Jurgen Couvreur Human Resources & General Services Dirk Verly

10 Businessplan Aanhoudend moeilijke marktomstandigheden met blijvende prijs- en margedruk. De weefmachinemarkt blijft bijzonder cyclisch. Winstgevendheid staat bij alle spelers onder druk en iedereen focust op kostenreductie: Businessplan om marktpositie van de groep verder uit te bouwen en de marge te verbeteren Meerjarenplan bouwt verder op de strategie en marktbenadering die begin 2005 ingevoerd werden, maar vernieuwt focus op rendabiliteit weefmachineverkoop en plant evaluatie marktbenadering van wisselstukken en diensten. Focus op kerncompetenties, lokale marktaanwezigheid, innovatief R&D- en kostenleiderschapsbeleid, diversificatie door OEM Business en verdere kwaliteits- en productiviteitsverbeteringen.

11 Businessplan 2006-2008: Weaving Machines
Marketing, Sales & Services Versterken marktpositie en verbeteren van de marge (o.a. door versterkte focus op technisch textiel en verhoogde wisselwerking tussen verkoop & ontwikkeling). Verdere uitbouw van aftermarketactiviteiten. Heroriënteren van gravity points wereldwijd. Versterking lokale aanwezigheid in India. Technology & Operations Focus op geïntegreerde ontwikkeling van weefmachines en doorbraakprojecten (integratie R&D). Extra focus op standaardisatie, modulariteit en kostenbewust ontwikkelen (o.a. aandacht voor sourcingpotentieel). Ambitie om elk jaar een (ver)nieuw(d)e weefmachine uit te brengen. Verder organiseren van wereldwijde productieprocessen om optimaal en flexibel in te spelen op toenemende globalisering en geografische verschuiving van de textielindustrie. 5% van de groepsomzet naar productontwikkeling.

12 Businessplan 2006-2008: OEM Business
Manufacturing Synergievoordelen en kostenbesparingen door verdere integratie operationele processen en betere aansluiting op ERP-benadering. Relatie evolueert tot zuivere leverancier-klantrelatie (externe competitie). Naast productiviteitsverbeteringen mikken op verdere groei door meer werk voor derden. In 2006 investering in modernisering van de vormkasten (Proferro). Mechatronics & Accessories Mechatronics is kerncompetentie voor weefmachinebusiness: integratie van R&D Protronic met weefmachineactiviteiten. Versterking concurrentiepositie Protronic door herziening productieorganisatie (o.a. start dochteronderneming in Roemenië). Door gerichte acties inzake kwaliteit, kosten en leveringscapaciteit wil Accessories naast een leverancier voor derden, ook een bevoorrechte leverancier blijven van de groep. Versterking concurrentiepositie door o.a. productiviteitsverbeteringen (Verbrugge). Evaluatie overgenomen accessoirebedrijven op basis van bijdrage tot de groepsactiviteiten.

13 Outlook Algemeen wordt verwacht dat de vraag naar weefmachines in in de lijn zal liggen van 2005. De Picanol Group houdt rekening met een aanhoudende concurrentiële prijs- en margedruk, maar blijft focussen op het behoud van marktpositie. Gerealiseerde kostenbesparingen, verdere operationele verbeteringen en organisatorische aanpassingen zullen een positieve impact uitoefenen op de groepsactiviteiten. Ondanks de moeilijke markt en aanhoudende prijs- en margedruk streeft de groep in 2006 naar een omzet op hetzelfde niveau van 2004 en 2005.

14 Agenda Eerste punt: Mededeling van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005

15 Opvolging aanbevelingen PwC-CEO exit review

16 Bevindingen Status Onkostennota’s 2. Kredietkaarten
Vanaf 2005 onkostenreglement beschikbaar en verdeeld. Geen terugbetaling zonder ingevulde onkostennota en bijhorende bewijsstukken. Onkosten en vluchten President & CEO goed te keuren door de Voorzitter. Onkosten overige leden MC goed te keuren door President & CEO. Corporate Amex vervangen door Visakaart gekoppeld aan persoonlijke rekening. Terugbetaling na voorlegging en goedkeuring onkostennota. Amex Corporate enkel voor BBL Travel en onder controle VP Finance & Administration en voor 2 medewerkers Marketing Communication met het oog op beurskosten (limiet 25 K€).

17 Bevindingen Status Boekhoudkundige transactie
4. Rationalisering leveranciersbestand 5. Relatie Management/RvB met leveranciers Vast actief register 7. Reconciliatie van samenvattende staten lonen en wedden op jaarbasis met boekhouding (2001 & 2003) Enkel nog aan de hand van facturen, debetnota’s of boeknota’s na goedkeuring. Samen met introductie nieuw ERP-systeem wordt leveranciersbestand verder gerationaliseerd. Verklaring ondertekend door alle betrokkenen. Nog niet beschikbaar in Axapta. Inhaalbeweging voor 2003 & 2004 OK.

18 Bevindingen Status 8. Telefoonkosten
9. Relatiegeschenken 10. Rekening courant bij restaurants/hotels Strikte opvolging op afdelingsniveau. Controle t.a.v. budget en maandelijkse opvolging bij excessen. 95% van relatiegeschenken uitsluitend besteld door Marketing Communication- medewerkers. Overige via afdelingsbudget en controle op maandbasis. Afgeschaft. Lunches/overnachtingen via onderbouwde en geautoriseerde onkostennota terugbetaald.

19 Bevindingen Status Privékosten familie Steverlynck
Permanente voorschotten Risico geheime commissielonen voor cashvoorschotten Commissielonen Cut-off kosten in 2005 nog betaald maar volledig doorgerekend aan en terugbetaald door familie. Reglement opgesteld en door werknemers getekende documenten bij voorschot. Opgevolgd door HR. Gestopt. Geen cashbetalingen meer bij commissies. Nieuwe policy: Onderliggende documentatie Geen cashbetaling Begunstigde moet duidelijk identificeerbaar zijn. Uitzonderingen enkel met goedkeuring President & CEO en VP Finance & Administration. Rapportering naar Auditcomité.

20 Rapport uitvoering dadingsovereenkomsten 16 maart 2005

21 Uitgevoerd Vordering (euro) Betaald (euro) Jan Coene 1.017.779,0
,84 Emmanuel Steverlynck ,0 *87.718,15 Manipat NV * ,58 Michel Steverlynck ,0 * ,77 Patrick Steverlynck ,0 * ,25 Escrow, vrijgegeven ingevolge akkoord d.d. 23 maart 2006 Yves Steverlynck 80.035,0 *81.054,62 TOTAAL ,21 * Vorderingen verhoogd met intrest van 16 mei 2005 tot datum betaling

22 Geen verdere actie Herwig Bamelis 43.907,0 euro
Na onderzoek Auditcomité en Raad van Bestuur: bewijs dat kosten bedrijfsmatig karakter hadden - vrijgesteld (RvB 23 mei 2005). STG Holding ,0 euro Onduidelijkheid omtrent oorsprong Tegenstrijdigheid PwC-CEO exit review Verwarring STG Holding NV- Gebroeders Steverlynck -> geen getekende dading, geen verdere actie bij besluit RvB 13 maart 2006

23 Verrekend Jan Coene 118.571,14 euro
Bij overeenkomst verrekend tegen uitstaande vorderingen Jan Coene t.a.v. Picanol NV (84.565,14 euro concurrentiebeding en euro Ferrero project prestaties sept-dec 2000).

24 Openstaand Jan Coene 156.060,84 euro
Niet terugbetaalde BTW op betwiste facturen Adequate Advice NV en Synergy NV. Stappen ter invordering ondernomen.

25 dading Jan Coene 10 oktober 2004 en
Ter herinnering: dading Jan Coene 10 oktober 2004 en afstand aandelenopties voormalig management oktober 2004

26 Dading Jan Coene 10 oktober 2004
Naar aanleiding van het ontslag van Jan Coene op 10 oktober 2004 werd reeds overeengekomen dat Jan Coene de volgende bedragen zou terugbetalen aan de vennootschap: Sign-up premie: terugbetaling op 31 december 2004 van het nettogedeelte van het deel van de sign-up premie overeengekomen met Patrick Steverlynck ( euro) ten bedrage van euro. Op 31 oktober 2007 dient het resterende bedrag van euro te worden terugbetaald (tenzij fiscaal ambtshalve ontheffing wordt verleend). Bonus : gedeeltelijke terugbetaling op 31 oktober 2004 van een brutobedrag van ,98 euro van bonus, gelet op de waardevermindering van Picanol over 2003.

27 Afstand aandelenopties door management in oktober 2004
Na eerdere herschikking van de aandelenoptieplannen van Picanol in 2003 (waarbij de toegekende opties werden verminderd van 20 tot 10% van het aandelenkapitaal van Picanol), deden leden van het management in oktober 2004 afstand van hun aandelenopties. Bij die laatste afstand werd voor 2004 een premie toegekend aan de optiehouders voor een bedrag van 2,52 miljoen euro. In de jaarrekening 2003 was een provisie aangelegd voor de uitoefening van de opties in de periode van 5,80 miljoen euro. Derhalve werd door de afstand van de aandelenopties in oktober 2004 een bedrag bespaard van 3,28 miljoen euro. Wel werd toen ook een groepsverzekering voorzien als incentive voor het management, met een kostprijs van 1,87 miljoen euro.

28 Toelichting overeenkomst minderheidsaandeelhouders Buraco/Deminor

29 Achtergrond en doelstellingen
Een GLOBALE en DEFINITIEVE regeling tot stand brengen m.b.t. betwistingen omtrent het bestuur van de vennootschap in het verleden. Opheffen van hinderpalen en vermijden van bijkomende kosten mede gezien de door de vennootschap genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling. Vennootschap toelaten zich ongehinderd te kunnen concentreren op haar kernactiviteiten en de creatie van aandeelhouderswaarde.

30 Inhoud Aandeelhoudersovereenkomst Pasma NV/Sofines NV, de aandeelhouders rond Buraco NV en Picanol NV Dhr. Paul Vandekerckhove (als vaste vertegenwoordiger van Buraco NV) wordt voorgedragen als bestuurder van Picanol NV en lid van het Auditcomité en Nominatie- & Remuneratiecomité. Een dividendenpolitiek wordt hernomen zodra de vennootschap én winst maakt én een aanvaardbare netto financiële schuldpositie heeft. De vennootschap engageert zich mee te werken bij aandelenverkoop of –overdracht door de betrokken minderheidsaandeelhouders. Picanol NV neemt, ten bedrage van euro, de kosten ten laste gemaakt door de groep Buraco in het kader van de uitoefening van haar rechten als minderheidsaandeelhouder. Een dading tot slot van alle rekeningen tussen Picanol NV, Pasma NV, Sofines NV en de groep rond Buraco.

31 Inhoud Dadingsovereenkomst tussen Deminor International CVBA (en cliënten) en Picanol NV
Erkenning door partijen Deminor van de noodzaak een einde te stellen aan bevraging m.b.t. feiten uit het verleden, dit in het belang van de verdere groei en ontwikkeling van Picanol. Afstand door Deminor van alle daarmee verband houdende aanspraken en erkenning van de dadingen. Picanol NV heeft verantwoordelijkheid genomen tot installatie van alle nodige controlemechanismen om onregelmatigheden te vermijden. Vrijgave van euro van op escrowrekening geblokkeerde bedragen n.a.v. dadingen met Patrick & Yves Steverlynck, ten gunste van Picanol NV. Terugbetaling door Picanol NV van euro aan partijen Deminor ter dekking van door partijen Deminor gemaakte kosten bij uitoefening van hun rechten als aandeelhouder. Wederzijdse verzaking aan rechten en aanspraken in verband met het bestuur van Picanol.

32 Beoordeling Raad van Bestuur
Brutokosten van euro ( euro netto na vrijgave escrowaccount van euro) gerechtvaardigd in het licht van het belang van de vennootschap, gelet op: Omvang recuperaties (cfr. eerdere uiteenzetting): ~ euro reeds effectief geïnd ~ euro nog te innen maar vaststaande schuldvordering voor Picanol ~ 3,28 miljoen euro ingevolge effecten van de aandelenoptieafstand door het voormalig management (te verminderen met kosten aangaan groepsverzekering: 1,87 miljoen euro). Beëindiging betwistingen: hernieuwde focus op zuiver commerciële activiteiten Alle aandeelhouders hebben voordeel gehaald uit acties Deminor/Buraco en hebben baat bij beëindiging betwistingen

33 Beoordeling Raad van Bestuur (vervolg)
Bijeenroeping Bijzondere Algemene Vergadering - Benoeming bestuurders Dhr. Paul Vandekerckhove (zie vroeger) en Dhr Patrick Steverlynck (volgens persbericht 27 maart 2006) [Pro memorie: toepassing van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot The Marble BVBA (Luc Van Nevel) - Volledige rapportering in het jaarverslag over boekjaar 2006.]

34 Agenda Tweede punt: Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005

35 Agenda Derde punt: Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 en bestemming van het resultaat

36 Resultatenrekening Picanol NV
Kerncijfers (in ‘000 euro) 2005 2004 Omzet Bedrijfswinst -5.288 -5.383 Financiële resultaten 138 1.123 Uitzonderlijke resultaten -1.625 5.356 Belastingen -3.191 -782 Winst van het boekjaar -9.966 314

37 Balans Picanol NV Kerncijfers (in ‘000 euro) 2005 2004 VASTE ACTIVA
61.205 66.918 Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA EIGEN VERMOGEN 54.331 64.296 Kapitaal Uitgiftepremies Reserves Overgedragen winst Kapitaalsubsidies 7.400 1.332 43.657 1.942 43.656 11.908 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 7.598 7.964 SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Schulden op ten hoogste één jaar en overlopende rekeningen 33.959 47.265 TOTAAL PASSIVA

38 Ratio’s Picanol NV Solvabiliteitsratio
2005 2004 2003 2002 Solvabiliteitsratio 25,95 28,42 25,40 20,85 Liquiditeitsratio (current ratio) 0,96 1,01 1,13 1,17

39 Solvabiliteit Picanol NV

40 Bestemming van het resultaat
Verlies van het boekjaar ,76 euro Overgedragen winst van het vorige boekjaar ,96 euro Te bestemmen resultaat ,20 euro Brutodividend euro Over te dragen winst ,20 euro

41 Agenda Vierde punt: Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 en van de geconsolideerde verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissaris

42 Resultatenrekening: 2005 vs 2004
(in ‘000 euro) IFRS 31/12/2005 IFRS 31/12/2004 Opbrengsten Kosten van verkopen BRUTOWINST Algemene en administratieve kosten Verkoop- en marketingkosten Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsuitgaven 48.930 2.082 52.528 8.083 -2.528 RESULTAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN Nettofinancieringskosten Overige financiële opbrengsten Overige financiële lasten -2.334 -1.169 1.423 -1.060 1.523 108 1.030 -1.402 WINST OF VERLIES VOOR BELASTINGEN Belastingen -3.140 -1.577 1.259 -2.518 WINST OF VERLIES -4.717 -1.259 AANDEEL VAN MINDERHEIDSBELANGEN -1 -16 AANDEEL VAN DE GROEP IN WINST OF VERLIES -4.716 -1.243 EIGEN VERMOGEN 78.899 82.735 TOTAAL BALANS

43 RECURRENT EBIT BRIDGE 2004 – 2005 (in MEUR)
REBIT ,0 Machineverkoop: ondanks hoger volume (+ 20% vs 2004) ,1 daalt brutomarge door sterke daling verkoopmarges ,0 After market sales: 6% daling ,4 Verliezen in Manufacturing door lage productiviteit ,4 Toegenomen winstgevendheid in Accessories ,3 (dankzij Verbrugge) en Mechatronics Reductie in overheadkosten ,4 IFRS ,6 REBIT ,4

44 Resultatenrekening: HY1 2005 vs HY2 2005
(in ‘000 euro) IFRS HY1 2005 IFRS HY2 2005 Opbrengsten Kosten van verkopen BRUTOWINST 23.730 25.200 RESULTAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN -3.828 1.494 WINST OF VERLIES VOOR BELASTINGEN Belastingen -4.657 1.103 1.517 -2.680 WINST OF VERLIES -3.554 -1.163 AANDEEL VAN MINDERHEIDSBELANGEN 37 -38 AANDEEL VAN DE GROEP IN WINST OF VERLIES -3.517 -1.201

45 Beknopte kasstroomtabel
(in ‘000 euro) IFRS 31/12/2005 IFRS 31/12/2004 Resultaat van de bedrijfsactiviteiten -2.334 1.523 Brutokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 9.293 12.162 Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten 34.132 10.165 Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten -8.402 -7.872 Kasstroom uit financieringsactiviteiten -4.207 Wijzigingen in de geldmiddelen en kas-equivalenten 5.634 -2.834 WINST PER AANDEEL Winst of verlies per aandeel (basic) -0,80 -0,21 Winst of verlies per aandeel (na verwatering) -0,37 Aantal aandelen

46 Geconsolideerde balans (1/2)
ACTIVA (in ‘000 euro) IFRS 31/12/2005 IFRS 31/12/2004 VASTE ACTIVA Immateriële activa 10.858 13.515 Goodwill 1.920 Materiële vaste activa 63.237 64.170 Andere financiële vaste activa 103 Activa beschikbaar voor verkoop Vorderingen op meer dan één jaar 39.717 52.336 Uitgestelde belastingsvorderingen 2.800 1.433 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden en bestellingen in uitvoering 58.020 60.452 Handelsvorderingen 76.890 73.048 Overige vorderingen 13.027 10.797 Geldmiddelen en kasequivalenten 18.134 12.500 TOTAAL ACTIVA

47 Geconsolideerde balans (2/2)
PASSIVA (in ‘000 euro) IFRS 31/12/2005 IFRS 31/12/2004 EIGEN VERMOGEN 78.899 82.735 Kapitaal 7.400 Uitgiftepremies 1.332 Reserves 68.785 74.760 Omrekeningsverschillen 1.379 -889 Minderheidsbelangen 3 132 VERPLICHTINGEN OP MEER DAN EEN JAAR 67.762 83.370 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 7.109 7.653 Voorzieningen 2.075 2.100 Uitgestelde belastingen en belastingslatenties 7.584 10.438 Intrestdragende financiële verplichtingen Financiële leasing Kredietinstellingen 50.994 13.498 37.495 62.984 10.625 52.359 Overige schulden 195 VERPLICHTINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 1.201 1.103 3.050 3.092 Intrestdragende financiële verplichtingen 35.511 39.845 Handelsschulden 64.556 50.108 Belastingen 3.431 2.363 Overige verplichtingen 30.296 27.658 TOTAAL PASSIVA

48 Netto financiële schuld (in ‘000 EUR)
Export Excl. Export Totaal (in ‘000 euro) financiering financiering 1. Liquide middelen 18.134 18.134 2. Financiële schulden op meer dan één jaar 50.994 30.865 20.129 3. Financiële schulden op meer dan één jaar 27.501 20.966 6.535 die binnen het jaar vervallen 4. Financiële schulden op ten hoogste één jaar 8.010 - 8.010 NETTOSCHULDPOSITIE

49 Ratio’s Solvabiliteitsratio Liquiditeitsratio (current ratio) 2005
2004 Solvabiliteitsratio 27,71 28,50 Liquiditeitsratio (current ratio) 1,20 1,26

50 Solvabiliteit

51 Agenda Vijfde punt: Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur

52 Agenda Zesde punt: Kwijting aan de commissaris

53 Agenda Zevende punt: Herbenoeming van de commissaris

54 Herbenoeming van de commissaris
Op advies van het Auditcomité heeft de Raad van Bestuur op 24/10/2005 een ‘Request for Proposal’ gestuurd naar Deloitte, E&Y, KPMG en PwC. Na ontvangst van de schriftelijke voorstellen per 15/12/2005 werden alle partijen uitgenodigd om t.a.v. het Auditcomité hun voorstel toe te lichten en hun team voor te stellen. Op basis van deze vergelijking (methodologie, scope, team & prijs) adviseerde het Auditcomité om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Dhr. Blomme en Dhr. Dehoorne, te weerhouden. De Raad van Bestuur heeft dit advies op 20/02/2006 bekrachtigd en draagt aldus Deloitte met als partners Dhr. Blomme en Dhr. Dehoorne voor herbenoeming voor, dit voor een periode van 3 jaar. Als bezoldiging van de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht in Picanol NV wordt euro/jaar voorzien en voor de uitoefening van zijn opdracht in dochtervennootschappen euro/jaar. De Ondernemingsraad van Picanol NV heeft eveneens positief geadviseerd.

55 Agenda Achtste punt: Varia

56 Aanpassingen Corporate Governance Charter
De verwijzing naar het Directiecomité in het Charter werd vervangen door Managementcomité. De samenstelling en structuur van het Managementcomité werden aangepast en uitgebreid met 2 nieuwe functies. De vertegenwoordigingsclausule werd aangepast aan de huidige statutaire clausule.


Download ppt "Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders"

Verwante presentaties


Ads door Google