De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overleg Netwerkcoördinatoren Ieper, 20/12/2012 Project ZCMM – OP GGZ W-Vl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overleg Netwerkcoördinatoren Ieper, 20/12/2012 Project ZCMM – OP GGZ W-Vl."— Transcript van de presentatie:

1 Overleg Netwerkcoördinatoren Ieper, 20/12/2012 Project ZCMM – OP GGZ W-Vl

2 Inhoud Voorstelling project ZCMM – OP GGZ W-Vl Algemeen Expertgroepen o Project < Expertgroep legale middelen o Project < Overleg crisisopvang Oostende Cliëntgebonden overleg Andere activiteiten Vragen : doelgroep verslaving en art. 107? 2 Overleg netwerkco 20/12/2012

3 Algemene Vergadering ZCMM in AV OP GGZ W-Vl Raad van Bestuur OP GGZ W-Vl Expertgroep Illegale middelen Provinciaal drugteam Focusgroep verslavingszorg Cliëntenoverleg Overleg Crisisopvang Oostende Liaison illegale drugs GGZ Expertgroep Legale middelen 3 Overleg netwerkco 20/12/2012

4 Algemeen Overleg netwerkco 20/12/2012 4 Pilootproject FOD Volksgezondheid, opgestart 2002 Doelstelling: verbetering toegankelijkheid + zorgtrajecten voor personen problematiek (il-)legale middelen in het geheel van het zorgaanbod Op moment van beloofde structuralisatie… mededeling stop federale financiering 31/12/2012 Verlenging werking met middelen OP GGZ, maar: - Afbouw van activiteiten: wat moet blijven, wat kan geschrapt worden? - Wat kan door anderen worden overgenomen? Art. 107? → officiële vraag (deadline= april 2013) Provincie? - Daarna: welke middelen hebben we daarvoor nodig?

5 1. AV ZCMM (in AV OP GGZ) Overleg netwerkco 20/12/2012 5 Wat: vergadering directieniveau met alle relevante actoren (25 voorzieningen in West-Vlaanderen) Doelstellingen: - Communicatie verzekeren tussen alle actoren - Evaluatie en evt. bijsturen van expertgroepen en werkinstrumenten - Stimuleren van voorzieningen tot formele samenwerkingsakkoorden

6 2. Expertgroep illegale middelen Overleg netwerkco 20/12/2012 6 Wat: overleg met experten uit voorzieningen met een relevant zorgaanbod voor illegale middelen Opdrachten: - Analyse en oplossingsgerichte bespreking zorgaanbod - Prioriteit bij opstart: advies inzake beleidsplan - Sturen van de drugteams en andere werkinstrumenten - Antwoord op vragen vanuit werkvloer en overheid 2010: Provinciaal Beleidsplan drughulpverlening (3 grote noden: ambulante en residentiële crisisinterventie, deskundigheidsbevordering) → Liaisonfunctie illegale middelen GGZ (org. Kompas, fin. Provincie) → Overleg crisisopvang Oostende

7 Overleg crisisopvang Oostende Overleg netwerkco 20/12/2012 7 Leden: MSOC, AZ Henri Serruys, AZ Damiaan, AZ St. Jan Brugge, CAW, Straathoekwerk, Sociaal Huis Insteek: - Specifieke context Oostende - Iets doen voor groep chronische gebruikers - Crisismoment (ruim/breed) - Motivatie tot verandering= geen criterium - < Overlast beperken 1 e idee: → ondersteunen van bestaande initiatieven in het werken met deze doelgroep

8 Overleg netwerkco 20/12/2012 8 → Ondersteuningsproject nachtopvang Oostende Doelstellingen: - Aan de slag gaan met met de ‘lastige’ cliënten: verkenning van hulpvraag en evt. zorgtoeleiding - Ondersteunen van bestaande initiatieven in het werken met deze cliënten - Toevoegen van expertise uit GGZ-sector met een drugspecifieke invalshoek (deskundigheidsbevordering) - Opstarten van multidisciplinair en sectoroverschrijdend netwerkoverleg → cultuur van gedeelde zorg

9 Overleg netwerkco 20/12/2012 9 Methodiek: - 1 ‘expert’ Tweeledige opdracht: 1) Vrijblijvend gespreksaanbod t.a.v. de cliënt 2) Deskundigheidsbevordering en ondersteuning van de direct betrokken hulpverleners en het ruime netwerk - Medisch-psychiatrische supervisie - Omkaderd door multidisciplinair en sectoroverschrijdend overleg. Bvb. Spoeddiensten, stad Oostende, Politie, …

10 Overleg netwerkco 20/12/2012 10 Expertgroep illegale middelen - vervolg Thema’s op de agenda afgelopen jaar: conceptnota vroeginterventie, beroepsgeheim justitie- drughulpverlening, psychosociaal luik protocol arts- apotheker-cliënt (substitutie – Prov. Geneesk. Comm.), evaluatie en reorganisatie drugteamwerking, brainstorm omtrent project ZCMM, … Provinciaal beleidsplan drughulpverlening: update Concept ideaal zorgtraject: herdenken zorgmodules Grote uitdaging: sector drughulpverlening versus art. 107 → Vraag aan netwerkcoördinatoren om deel te nemen aan 1 e denkoefening (vergadering 18/02/2013)

11 3. Expertgroep legale middelen Overleg netwerkco 20/12/2012 11 Wat: overleg tussen experten uit voorzieningen met een relevant zorgaanbod voor legale middelen Opdrachten: - Analyse en oplossingsgerichte bespreking zorgaanbod - Ontwikkelen van werkinstrumenten legale middelen - Antwoord op vragen vanuit werkvloer en overheid Thema’s op de agenda: rondgang en kennismaking leden expertgroep, bekrachtiging knelpuntennota 2011, voorstelling CGG preventiewerking, uitwerking expertfunctie legale middelen, brainstorm continuïteit project ZCMM, …

12 Expertfunctie legale middelen Overleg netwerkco 20/12/2012 12 Ontstaan vanuit knelpuntennota: vaststelling late instroom alcoholproblematiek → hoe vroeger laten aanhaken? → focus op voorzorgtraject Vroegdetectie + opstarten evt. vervolgtraject ~ Kortdurende interventie (groepsaanbod) Doelstelling: deskundigheidsbevordering 1 e lijn (cfr. “collaborative care”) → inzetten specialist alcoholproblematiek: ondersteuning op maat en vraaggericht

13 Overleg netwerkco 20/12/2012 13 Opdrachten: 1) oriëntatie 2) advies 3) coaching Echter ook ruimer: trajectbegeleiding, zorgcoördinatie, sensibilisering, … Organisatie: - opdracht binnen functie 1 (art. 107, dus regionaal) - bestaande kanalen op 1 e lijn (huisartsen, OCMW, …) - samenwerking CGG preventiewerkers - t.a.v. nulde lijn?

14 Overleg netwerkco 20/12/2012 14 Laagdrempelig en open groepsaanbod (focus= motivationeel) “Superexpert” - Provinciaal overkoepelend - Opdrachten: afstemming, intervisie, supervisie, opleiding, ondersteuning, signaalfunctie, … Concrete realisatie - Verkennen van de mogelijkheden - overleg met de netwerkcoördinatoren - Uitschrijven werkmodel expertfunctie - Ontwikkeling zorgpad alcohol (tool) - Financiering?

15 4. Overleg op cliëntniveau Overleg netwerkco 20/12/2012 15 Tot april 2012: Provinciaal drugteam Doel: realisatie van een actief provinciaal zorgcircuit middelenmisbruik Leden: MSOC Oostende, De Sleutel, Kompas (ambulant en residentieel), CrEM, andere relevante actoren op uitnodiging, PZ Menen, PZ Heilige Familie, PZ Pittem, PZ Ieper, AZ Groeninge, AZ St. Andries Tielt, AZ OLV Waregem, GGZ Largo, huisarts Na evaluatie: 2 pistes: 1) Focusgroep verslavingszorg 2) Cliëntenoverleg Jan. 2013: verdere uitwerking

16 5. Daarbuiten Overleg netwerkco 20/12/2012 16 Overleg met relevante actoren buiten de overlegstructuur ZCMM Voorbeelden: - Provinciaal Overleg Drughulpverlening - Lokale actoren actief inzake DHV en/of preventie - SEN vzw: verstandelijke beperking en verslaving Verzamelen en communiceren van relevante informatie Beantwoorden vragen uit het netwerk, bvb. Overleg DHV Westhoek …

17 Tot slot: de vragen op een rijtje… Overleg netwerkco 20/12/2012 17 Vraag OP GGZ: kunnen de netwerken bepaalde activiteiten uit het pakket overnemen? (deadline = april 2013) Vraag tot deelname aan Expertgroep illegale middelen: denkoefening art. 107 en doelgroep verslaving? Vraag m.b.t. expertfunctie legale middelen: zien de verschillende netwerken mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan? Vraag m.b.t. ondersteuningsproject nachtopvang Oostende: welke weg kunnen we daar volgen (aansluiting/samenwerking PET- team)? Heel veel algemene vragen omtrent doelgroep verslaving: hoe wordt er mee omgegaan? Daarnaast: deelname mobiele teams in Expertgroepen, kennismaking, voorstelling werking PET-team, …

18 Overleg netwerkco 20/12/2012 18


Download ppt "Overleg Netwerkcoördinatoren Ieper, 20/12/2012 Project ZCMM – OP GGZ W-Vl."

Verwante presentaties


Ads door Google