De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Predikant en docent Harry Kamphuis Het boek Ezra

Verwante presentaties


Presentatie over: "Predikant en docent Harry Kamphuis Het boek Ezra"— Transcript van de presentatie:

1 Predikant en docent Harry Kamphuis www.bijbelleerhuis.nl Het boek Ezra
Welkom Predikant en docent Harry Kamphuis Het boek Ezra

2 Algemeen. De naam Ezra betekent Hulp (is God) Dit boek heeft een enorme historische waarde. Ezra is een wetgeleerde. Hij haalt de wet ook weer onder het stof vandaan en leest het volk voor Zie Nehemia 8.

3 Schrijver Is onbekend omdat de stamboom doorloopt tot een tijdgenoot van Alexander de Grote. Wel put de schrijver uit de oude bronnen de verslagen van Nehemia en Ezra. Deze zijn ook gemakkelijk te herkennen want ze zijn in de ik vorm geschreven Zie Ezra 7:27 en 9:15

4 Boodschap De boodschap is dat wij moeten bouwen aan het huis van de Heere en dat wij niet moeten verslappen. Ook niet als de vijand aanvalt. In het boek Ezra zitten hele diepe geestelijke lessen. Dat wij een heilig volk zijn en ons dus moeten afzonderen van het kwade

5 Indeling: 1. Zerubabel en Jozua aan het werk Hoofdstuk 1-6
Het bevel van Kores h1 Lijst van teruggekeerden h2 Grondlegging van de tempel h3 Tegenwerking vd Sameritanen h4 Hervatting tempelbouw h5 Tempelwijding h6 2. Ezra aan het werk Hoofdstuk 7-10 Reis en volmacht van Ezra h7 Ezras schrikken over de zonden van het volk h8 Belijdenis h9 Strijd tegen gemengde huwelijken h10

6 Sleutelwoord = tempelbouw
Wat is er terecht gekomen van de tempel die de gemeente heet. 2 Kor 6:16 Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.

7 Typologie in Ezra. A. Priester en Profeet = beeld van Jezus de Messias. Wat opvalt is dat God weer twee mensen aanstelt om het werk te leiden. Een priester Jehosua en een uit het koninklijk geslacht Zerubabel. Zo zal de Grote Koning en Hogepriester JEHOSUA de Messias herstel geven als hij in Jeruzalem komt. De laatste tempel zal dan worden gebouwd zoals Ezechiël het beschrijft.

8 B. Het brandofferaltaar = beeld van Golgota
In hoofdstuk 3:3 lez\en wij dat het altaar wordt hersteld. De Kerk kan alleen maar gebouwd zijn op de belijdenis van Jezus Christus en die gekruisigd. Het koperen brand offer altaar was een beeld van de plaats waar de HEERE door de toorn over de zonde, een onschuldig offer verteerde. Zo is de toorn op de Here Jezus terecht gekomen op Golgotha.

9 C. Het fundament van de tempel = beeld van het fundament Christus.
Het fundament is een beeld van Jezus Christus. Zo is er dan geen ander fundament en ieder moet daarop bouwen. Jezus is het fundament en de hoeksteen van het geestelijk huis. De gemeente die ook een tempel genoemd wordt.

10 D. Tegen slag bij de bouw van de tempel = Vijanden van God en zijn gemeente.
De vijand zit niet stil als het huis van de Here gebouwd wordt. Zo is dat nog steeds. Hij zal laster gebruiken zie hoofdstuk 4 . Zij hebben Mij gehaat zegt de Here Jezus zij zullen ook u haatten.

11 E. Gemengde huwelijken = beeld van de liefde tot de wereld
Ezra geeft duidelijk weer dat gemengde huwelijken niet kunnen. Zie ook wat Paulus zegt in 2 Kor 6 2 Kor 6: 14 Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 15 En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige? 16 Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn. 17 Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen. 18 En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige

12 Predikant en docent Harry Kamphuis www.bijbelleerhuis.nl
Welkom Predikant en docent Harry Kamphuis Het boek Nehemia

13 Betekenis namen: Het is belangrijk om op de namen van personen te letten en zeker in dit boek. Nehemia = God Troost. Ezra = Hulp (is God). Ezechiël = God zal sterken, of krachtig maken. Daniël = God is rechter.

14 Toelichting namen In het college over Ezechiël schreef ik : Ezechiël, Zijn naam betekent: “God geeft kracht”. Heel bijzonder dat de titel door de Heer God zo is uitgezocht. Als het moeilijk is, het volk in de verdrukking van de ballingschap zucht. Dan zegt God juist: “en toch ik geef jullie kracht”. Ik ben heel dicht bij jullie. Niet zomaar een naam dus. Wij hebben gezien dat Daniël: God is rechter betekend. Een titel dat past boven dat boek. God regeert boven de koningen en machthebbers van deze wereld. Niet Nebucadnezar, Betltsasar, of Alexander de Grote. Nehemia God troost zijn volk!

15 De Memoires van Nehemia.
De schrijver van de boeken Ezra en Nehemia is onbekend. Ernst Aebi schrijft: Aangezien de stamboom van Eljasib (Neh 12:10-22) loopt tot Jaddua, een tijdgenoot van Alexander de Grote. ( ), schijnt de schrijver geruime tijd na de verhaalde gebeurtenissen geleefd te hebben. Het zou kunnen dat deze namen later zijn toegevoegd bij het overschrijven, maar dit lijkt niet erg waarschijnlijk.

16 Sleutelwoord Was het sleutelwoord bij Ezra tempelbouw. Denk bijv aan het brandoffer dat gebracht werd voordat de fundamenten gelegd werden. Het sleutelwoord bij Nehemia is reformatie, dit is naast andere zaken als o.a. de bouw, de strijd enz de grote rode draad.

17 Indeling: Eerste indeling: De herbouw. Hd. 1- 7
Opbouw van de gemeente ( Kahal[1]) te Jeruzalem. Hd. 8 tot eind. Graag zou ik voor de volledigheid ook nog een andere indeling[2] willen gebruiken[3]: Herbouw van de muur Hd. 1-7 Reorganisatie van godsdienstig -zedelijk leven. Hd. 8-10 Reorganisatie van het staatkundige leven. Hd [1] Dus niet in de nt zin van ekklesia [2] Deze moet je niet leren maar beschouwen als verrijkingsstof. [3] Een hermeneutisch principe is om een eigen indeling te maken, zo onthoud je het veel beter. Zie bijbel uitleg les 1

18 Verdediging Nehemia beseft als goed strateeg dat binnen het vijandig gebied, eerst de muren hersteld moeten worden. Nehemia 6:15-16. Maar ook dat de stad bemand moet zijn. Je zou het kunnen een klein beetje kunnen vergelijken met de nederzettingen politiek van de Joodse staat. Mensen uit de provincie moeten verhuizen naar Jeruzalem. Hd. 7:4 en 1:1

19 Maar hij bouwt ook aan het geestelijk leven Hd. 8t/m 12-26.
Er bestaat een ezelsbruggetje[1] om dit te onthouden. Nehemia bouwt : Het lichaam = De muur = materieel de stenen voor de muur. De ziel = De bevolking –zielen = de mensen (zielen) voor de bevolking. De geest = Het Geestelijk leven = de kinderen van Abraham voor de Kahal of gemeente[2] of tempel. [1] Het is grappig dat ik dit Ezelsbruggetje gebruikt heb bij mijn examen In de jaren tachtig. Dat is al heel wat jaren geleden. [2] Dus wel in strikt (OT) zin.

20 God leidt de geschiedenis
Zoals de wereld niet vanzelf is ontstaan (lees willekeur) zo ontrold de geschiedenis zich ook niet vanzelf. Wij belijden dat God boven de koningen en machthebbers van deze wereld staat. Ik gaf bij het college over Daniël jullie de betekenis van het Engelse woord History. His = Zijn en Story = verhaal. Hij neigt de harten van de koningen als waterbeken. Spreuken 21:1 Des konings hart is in de hand des HEEREN als waterbeken. Hij neigt het tot al wat Hij wil. Hij maakt ook het hart van de Perzische koning Kores bereid. Maar wel op het gebed van zijn volk. Zie ook het schietgebedje van Nehemia. 2:4 En de koning zeide tot mij: Wat verzoekt gij nu? Toen bad ik tot God van den hemel. 5 En ik zeide tot den koning:

21 Namen in de ballingschap
De ballingen geloofden ook heilig in Gods leiding van de geschiedenis. Dit blijkt onder andere uit de betekenisvolle namen die ze gaven aan hun kinderen[1]. Eljasib = moge God terug brengen. Zacharja = de Here gedenkt. Uria = een licht is de Here. Melatja = de Here redt. Hannaja = de Here is genadig. [1] In de ballingschap wel te verstaan.

22 Strijden en bouwen. Vanaf hoofdstuk 8 zien wij dus de geestelijke opbouw van het volk. Het begint met de wets lezing van Ezra en de uitleg. Zie vers 3 En Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, beiden mannen en vrouwen, en allen, die verstandig waren om te horen, op den eersten dag der zevende maand. 4 En hij las daarin voor de straat, die voor de Waterpoort is, van het morgenlicht aan tot op den middag, voor de mannen en vrouwen, en de verstandigen; en de oren des gansen volks waren naar het wetboek. Het is niet voor niets dat de plaats genoemd wordt. Het is de Waterpoort. Water = een beeld van Het Woord van God. Wij zijn gewassen met het waterbad van het Woord. Zie de Efeze brief. Als God gaat spreken gaat het volk leven. Daarom hebben wij het Woord van god ook nodig in onze stille tijd. Wij moeten ook van die plekken opzoeken in ons leven. Ik bedoel dan de geestelijke Waterpoort.

23 De eerste preekstoel Let ook op vers 5 Een hoge houten stoel. Hier vinden wij de eerste preekstoel. Het was niet de bedoeling dat Ezra zich persoonlijk zou verheffen boven het volk, maar het was praktisch bedoeld dat ieder hem kon zien en horen. Als antwoord op zijn preek zeggen ze amen, amen. Een dubbele bevestiging het is waar, het is waar. Of zo is het. Op zich is het dus helemaal niet raar om op het gebed of een woord van een gelovig amen te zeggen.

24 Lezen en verstaan Vers 9 is ook van belang: En zij lazen in het boek, in de wet Gods, duidelijk; en den zin verklarende, zo maakten zij, dat men het verstond in het lezen. Hoe kunnen mensen dingen begrijpen uit het Woord van God als ze het niet uitgelegd krijgen. Denk ook aan Fillipus die aan de kamerling vraagt verstaat gij wat ge leest. De kamerling antwoord dan: ? Het is goed om het hele stuk te lezen: 30 En Filippus liep toe, en hoorde hem den profeet Jesaja lezen, en zeide: Verstaat gij ook, hetgeen gij leest? 31 En hij zeide: Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus, dat hij zou opkomen, en bij hem zitten. 32 En de plaats der Schriftuur, die hij las, was deze: Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is voor dien, die het scheert, alzo doet Hij Zijn mond niet open. 33 In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen; en wie zal Zijn geslacht verhalen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen. 34 En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: Ik bid u, van Wien zegt de profeet dit, van zichzelven, of van iemand anders? 35 En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde. hem Jezus.

25 Nehemia bemoedigt het volk van God en roept juist de machtig daden van God in de geschiedenis in de herinnering op. Zie deut 7: 21 Wees dus niet bang voor hen, want de HEER, uw God, een machtige en ontzagwekkende God, is in uw midden. Hij zal strijden voor Zijn volk Ex 15:3-6 3 Zijn naam is HEER, hij is een krijgsheld. 4 De wagens van de farao slingerde hij in zee. Daar, in de Rietzee, verdronk het leger, zijn beste officieren kwamen om. 5 Wild kolkend water overspoelde hen, ze verdwenen in de diepte, zonken als een steen. 6 Uw hand, HEER, ontzagwekkend in kracht, uw hand, HEER, verplettert de vijand.

26 Typologie De bouw gaat door ook van het geestelijk huis. (typologie) Fundament = Christus leden christen = levende bouwstenen.

27 Nehemia is een goede leider:
Hij overziet de schade 2:12 Gaat niet direct op zijn strepen staan. 2:11-17 Roept op om te bouwen Spreekt leiders aan op hun verantwoordelijkheid t.o.v. armen 5:1-13. Weet hen te binden met een eed 5:12. Is een voorbeeld voor het volk 5:14-18 Werkt aan eenheid 5:13 Treedt krachtig op tegen politieke druk van buiten 6:1-9 maar ook tegen ondermijnende activiteiten van binnenuit 6:10-14 Dient de vijand stevig van repliek Pleit voor afzondering Doorziet de tactiek van de vijand. Hoofdstuk 6 Hij inspireert het volk Hij pleit voor het volk

28 Predikant en docent Harry Kamphuis www.bijbelleerhuis.nl Galate
Welkom Predikant en docent Harry Kamphuis Galate

29 Reden - Galatenbrief Deze brief is geschreven vanuit een bepaalde bezorgdheid. De grote zorg van Paulus was het Judaïsme. Men wilde weer terug keren tot de wet en de besnijdenis. Je zou kunnen zeggen dat dit de hoofdreden was.

30 Noord- of Zuid- Galatië.
Twee theorieën die je moet onthouden over de plaats van de aangeschreven gemeente: De Noord-Galatië theorie, gaat uit van steden in Pisidië, Antiochië, en Ikonium. De Zuid-Galatië theorie steden aangedaan op de eerste zendingsreis voor de gemeenten van Galatië..

31 De aanhef 1:1-5 Let op! Geen tijd voor dankzegging. Paulus valt gelijk met de deur in Huis. Het gaat om genade ( en dus niet om de wet). Hij wijst in dit stuk ook met klem op zijn autoriteit als Apostel. Jezus Christus die opgestaan is uit de dood. Paulus is ook uit de duisternis en de dood opgestaan. Hand14:19 Na verloop van tijd kwamen er echter Joden uit Antiochië en Ikonium die de mensen ompraatten. Ze stenigden Paulus en sleepten hem vervolgens de stad uit, in de veronderstelling dat hij dood was. 20 Maar toen de leerlingen om hem heen waren gaan staan, kwam hij overeind en ging de stad weer in. De volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe Er staat dat hij tot in de derde hemel is opgetrokken. 2Kor 12: 2 Ik ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in de derde hemel werd weggevoerd – in zijn lichaam of buiten zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen. 3 Maar ik weet dat deze man – in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen – 4 werd weggevoerd tot in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen mens mogen worden uitgesproken. Let ook op! Vers 4 Genade – charis = geschenk. Vrede in de joodse zin –shalom = heelheid, herstel in schepping,staat,gezin en persoon. Wat ook van belang is dat Paulus spreekt over de tegenwoordige boze wereld. Zo is de toestand zoals God het ziet.

32 O jullie dwaze Galaten 1:6-10
Dit is de kern van de brief je zou kunnen zeggen de probleemstelling. Het evangelie wordt omgebogen naar een leer van verlossing door goede werken. Eigenlijk is dit ook een hardnekkig kwaad, dat in de RK kerk is over genomen, en dat eigenlijk nooit helemaal is uit gebannen in de kerk van de reformatie. Dode werken noemt de bijbel dit. Daarom wordt de gemeente in Sardes ( staat als type van de reformatie) ook aan gesproken. Openbaring 3: 2 Schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes: “Dit zegt hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft: Ik weet wat u doet; overal wordt beweerd dat u het leven hebt, terwijl u dood bent. 2 Word wakker, versterk uw laatste krachten: u bent op sterven na dood. Aan het eind sluit Paulus met een anathema = vloek.

33 Een persoonlijk getuigenis. 1:11-24
Paulus geeft een persoonlijk getuigenis van waar hij vandaan komt. Vers 12 geeft duidelijk aan dat hij het ontvangen en geleerd heeft door een openbaring van Jezus Christus. Vers 15 Geeft een uitverkiezing op bediening weer en niet op behoudenis. Van mijn moeders lijf aan afgezonderd. Vergelijk in dit verband ook Efeze 1:4. Hier gaat het ook over de verkiezing, geef aan welke?

34 Vertrouw mij. 2:1-10 Judaïsten = Verdedigers van de wet van Mozes. Paulus geeft aan dat er twee stromingen zijn maar maakt er geen punt van. Petrus heeft de bediening van de besnijdenis en hij van de voorhuid. Zie vers 7. Wij zouden hier onze geestelijke les uit kunnen trekken, als het gaat om het verschil tussen kinderdoop en volwassendoop.

35 Een ruzie maar! 2:11-14 Eigenlijk zou je op grond van leiderschap drie stromingen kunnen onderscheiden. Liberaal = Paulus. Genade alleen Sola Gratia. En geen verlossing door wet vers 14 Gematigd = Petrus wet houden als het uitkomt = pragmatisch ( wat werkt in de praktijk) vers 11 Hij eet rustig mee, terwijl hij weet dat het niet kosjer is. Orthodoxe = Jacobus. Leider van de gemeente van Jeruzalem het centrum van de Judaïsten. Vers 12 Sommigen van Jacobus Paulus verwijt Petrus dat hij hypocriet handelt door zich af te scheiden en niet met de heidenen te eten. Cefas = Petrus.

36 Verrijkingsstof besnijdenis
Mannen besnijdenis heeft vooral voor mannen in het oosten een hygiënische waarde. Er kan gemakkelijk stof en rommel onder de voorhuid komen, zodat het kan gaan ontsteken. Ook niet godsdienstige mannen laten zich besnijden bij een te krappe voorhuid. Vooral uitgevoerd bij Joden en Moslims.

37 Vrouwen besnijdenis heeft het geen enkele nut
Vrouwen besnijdenis heeft het geen enkele nut. Het geeft alleen een blijvende verminking. Het door- of uitsnijden van gevoelszenuwen in clitoris. Neemt lustgevoel weg. Soms ook wegsnijden van schaamlippen en zelfs gedeeltelijk dichtnaaien. Vooral uitgevoerd bij enkele Afrikaanse Moslimaas. (Somalië,Ethiopië en Kenia)

38 Alleen door geloof! 2:15-21 De bediening van de wet is bediening van de dood en er wordt niemand gerechtvaardigd. Daarom dat uit werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden. Zie vers 16. Vlees = sarx beeld van de zonde dat moet worden weggesneden. Doelt dus ook op de voorhuid. Mozes was ongehoorzaam hiju was aangewezen als verlosser van Israël maar hij had het vlees der zonde niet uit zijn leven gesneden. Hij kon geen geestelijk zaad verwekken omdat hij niet besneden was. Daarom snijdt Zippora het weg en gooit het voor zijn voeten en zegt dat hij een bloedbruidegom is. Zie ex 4:26. Ik heb het eeuwige leven niet op grond van de besnijdenis maar op grond van het geloof in Christus.

39 Zijn jullie behekst? 3:1-14 . Betoverd door de gedachte dat er een rechtvaardiging is uit de wet. De nieuwe vertaling vertaald het bijzonder zwak met vers 1 Galaten, u hebt uw verstand verloren. Allen geloof is de voorwaarde. Geloof = Hebr. He – emin. Is eigenlijk amen zeggen of het voor waar houden dat wat God zegt. Amen zeggen op beloften.

40 De les der geschiedenis 3: 15-29
OF BETER DE LES VAN HET ZAAD IN DE GESCHIEDENIS Let op Abraham werd door God aanvaard door zijn geloof in Gods belofte. Vers 16 spreekt over zaad. En uw Zaad het welk is Christus.(Het zaad van de wedergeboorte)

41 Wij zien een tholedooth
Wij zien een tholedooth. Geboorte van de hemel en de aarde en een geboorte van de mens. Het woord tholedooth = voortzetten of gaan in de geboorte van de geslachten. De geboorte van de verlosser is al in Genesis beloofd aan de vrouw. Wij zien in het voortschrijden van de geslachten (lees geboorten) zich twee geslachten ontwikkelen.

42 Het zaad van de slang zal uitmonden in de komst van de mens der zonde (antichrist)
Het vrouwenzaad zal uit monden in de Zoon des mensen. (Christus) In het zaad van de belofte zien wij een profetisch perspectief:( het wordt steeds duidelijker) .

43 Eva en Adam. = Vrouwenzaad. (profetisch zaad)
Sara en Abraham = Zaad van de belofte. (Priesterlijk zaad uit Abraham levi) Bathseba en Abraham = Zaad van David (Koninklijk zaad) 1 sam 12:24 David troostte zijn vrouw Batseba. Hij sliep met haar en ze kreeg een zoon, die hij Salomo noemde. De HEER had het kind lief.

44 Het werd duidelijk dat er een profeet zou komen die de boodschap zou brengen van verlossing. Daarna uit een honderd jarige man ( Zie ook priester Zacharias) een priester die ons in de hemel zou verzoenen met God. Maar daarna ook een koning die zal regeren in het echte Davidische vrederijk. De wet wordt genoemd een tuchtmeester tot Christus

45 Eens was het zo anders Op merkelijk is dat de liefde van de Galaten behoorlijk bekoeld was. In het begin wilden ze zelfs hun ogen uitrukken voor Paulus, nu wordt hij een vijand zie vers 16. Paulus zou mogelijk een oogziekte gehad hebben ergens anders schrijft hij zie hoe ik u eigenhandig schrijf.

46 Twee verbonden. Ik schreef met de bijbeluitleg hier al over:
Het voorbeeld van Abraham OT - Besnijdenis betekent het vlees weg nemen. Pas dan kan er een verbondskind worden geboren uit de vrouw NT- Besnijdenis van het hart betekent het zondige vlees wegnemen zo dat een mens wedergeboren kan worden uit de Geest.

47 Jezus moest als eersteling geboren worden uit de Geest
Jezus moest als eersteling geboren worden uit de Geest. Daarna de gelovigen Zie Johannes hoofdstuk 3  Het gesprek met Nicodemus. De Jood kon het in zijn vlees zien. Je kan het bij de Christen aan de Geest zien. Lees in dit verband Galaten 5 vers 16 tm 26. Let op vers 19 De werken des vleses. En vers 22 Maar de vrucht van de Geest. Het was voor de Jood een zegel der gerechtigheid = Rechtsgeldig bewijsstuk. Wij zijn verzegeld door de Heilige Geest die als onderpand is gegeven.

48 Abraham werd niet gerechtvaardigd uit de wet
Abraham werd niet gerechtvaardigd uit de wet. Die kwam pas 400 jaar later. Maar Abraham kreeg een belofte. Is daarmee ook een beeld van de belofte. Lees in dit verband Gal 4:22 – 31 Man + vrouw = wet (Abraham + Hagar = beeld van berg Sinaï)  Belofte + slaaf = wet (Abraham + Sara = beeld van de berg Jeruzalem) Belofte + vrije = genade. Lees Hebreeën 12: Tastelijke berg lees Sinaï = donkerheid. (wet) Hemels Jeruzalem = Licht (genade)

49 De wet tuchtmeester tot Christus
De wet blijft voor ons van kracht er zal geen titel of jota vergaan ( Math 5:17-48) maar Christus heeft de wet voldaan. Hij heeft de straf gedragen. De wet blijft gelden als norm maar de angel de vloek van de dood heeft Christus gedragen. Daarom is de wet niet onze rechtvaardiging maar Christus. De wet ( als norm voor Gods wil) zonder Christus betekent voor de zondaar de eeuwige dood. De wet door Christus voldaan voor de wedergeboren mens = eeuwig leven. Dit nu is het eeuwige leven dat zij U kennen Vader en Jezus Christus die Gij gezonden hebt. Onthoud: diatheke = verbond. Overeenkomst in Politiek (staatkundig) of in nieuw gezin (huwelijk)

50 Vrijheid of slavernij 5:1-12
Paulus was op zich niet tegen besnijdenis, maar wel als middel om zalig te worden . Titus wordt bijv. gedwongen om zich te laten besnijden. Zie vers 3. Zie ook hand 16:3 Daar besnijd Paulus, Timotëus : Timoteüs stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Ikonium, 3 en Paulus wilde hem met zich meenemen op reis. Hij liet hem eerst besnijden ter wille van de Joden in Lystra en Ikonium, die immers allen wisten dat Timoteüs een niet-Joodse vader had.

51 Vlees of Geest 5:13-26 Hier worden de werken van het vlees (sarx) genoemd: overspel hoererij onreinheid afgoderij twist afgunst toorn gekijf ketterijen nijd moord dronkenschap braserijen

52 Vruchten van de Geest: liefde blijdschap vrede lankmoedigheid
goedertierenheid goedheid geloof zachtmoedigheid matigheid

53 De mildheid van Christus 6:1-10
. Als jezelf weet wie je bent hoef je niet hoogmoedig uit te vallen naar een ander als een broeder of zuster de fout in gaat. Zonden worden vaak geëtaleerd om eigen zonden te camoufleren.

54 De groet 6:11-18 Hij schrijft met grote letters ( zou wijzen op oogziekte) nog een keer waar het om gaat. Nl om genade charis = geschenk. Het grootste geschenk dat God kon geven was zijn zoon Jezus Christus die de prijs betaalde met zijn bloed. Dank U wel Here Jezus.

55 Predikant en docent Harry Kamphuis www.bijbelleerhuis.nl Efeze
Welkom Predikant en docent Harry Kamphuis Efeze

56 De brief aan de Efeze Inleiding
De brief aan de Efeze zou als titel kunnen hebben Zegen en strijd.[1] Het is waarschijnlijk een rondzendbrief geweest aan de gemeenten in Klein Azië. In de belangrijke handschriften ontbreekt[2] de naam Efeze.[3] Volgens sommige theologen is de brief juist aan Laodicea gericht. Het tekst bewijs zou dan Kol 4:16 zijn[4]. “Wanneer deze brief bij u is voorgelezen, moet u ervoor zorgen dat hij ook in de gemeente van Laodicea wordt voorgelezen, en dat u de brief aan hen te lezen krijgt” [1] Zie het boek met deze titel van Matta Behnam Uit het Arabisch vertaald door Cor Bruins in het Nederlands door A.M. Nun Wilts en H.Wilts [2] Zie de vierkante haken [3] In de uitgave van Het trinitarian Bible Society (H KAINH DIAQHKH) De Textus Receptus komt de naam wel voor [4] Zie het boek Tekst voor Tekst dr. A. Noordegraaf, prof J.P Versteeg. Blz. 951.

57 Gevangenisbrief ? Volgens P.N. Kruyswijk[1] zijn de brieven[2] tijdens de gevangenschap in Rome geschreven. De brieven aan de Efeze, Kolosse, en aan Filemon zijn bij dezelfde gelegenheid verzonden. Het bewijs zou zijn dat Paulus kon groeten namens dezelfde broeders, die juist toen samen met hem in Rome waren. De brieven zijn gebracht door Tychius, een broeder uit Klein Azië, en aan Onesimus[3]. [1] Inleiding tot de Bijbel P.N. Kruyswijk blz.169 [2] Ons bekende en onbekende brieven van Paulus. [3] Efeze 6:21 , Kol 4:7-9 en Fil :12

58 Efesos

59 Wat ook van belang is dat wij zien wat het grote onderwerp van deze brief is nl. : De grondslag van de ekklhsia de gemeente. Men noemt hem wel “de kroon van Paulus brieven”[1] Over het ontstaan van deze gemeente is niets met zekerheid te zeggen. Wel kunnen wij vaststellen dat er op de eerste Pinksterdag mensen uit Asia aanwezig waren.[2] (Hieronder Kaart[3] Reizen van Paulus) [1] Zie korte inleiding tot de Bijbelboeken van Ernst Aebi blz. 146 [2] Efeze was de hoofdstad van Asia [3] Inleiding tot de Bijbel Dr. TH Obbink en Dr. A.M. Brouwer Hoogleraren te Utrecht

60 Plaats en tijd van ontstaan.
De tijd is dat Paulus in de gevangenis in Rome zat[1] Tekstplaatsen zijn (3:1 4:1 en 6:20) De plaats was gelegen aan de westkust van Klein Azie[2]. De meeste mensen waren van Griekse afkomst, maar er waren ook joodse handelslieden. Ook waren er veel slaven en vrijgelatenen in de stad die dienst deden in het beheer van de Keizerlijke goederen[3]. Beroemd is de tempel van Arthemis (Gr) of Diana (Rom.) Het was een van de zeven wereldwonderen Zij was gebouwd uit zuiver marmer. Het had geweldige afmetingen[4] en er werd maar liefst 200 jaar over gedaan om het bouwwerk klaar te krijgen. Opmerkelijk is dat ook in deze brief gesproken wordt over de tempel[5] waar Jezus de hoeksteen van is. Efeze 2:19-21 “ Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21 Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.” Sommigen beweren juist op grond van deze vergelijking datdeze brief wel degelijk aan de gelovigen te Efeze was gericht. De tempel werd in het jaar 262 door de Goten verwoest. Van de tempel die gemeente heet kan gezegd worden dat zelfs de poorten van Hades haar niet kunnen overweldigen. Vermeldt moet nog worden dat er ook een synagoge in Efeze was. [1] zie (lesstof EBS) [2] Het huidige Turkije [3] Inleiding tot de Bijbel Dr. TH Obbink en Dr. A.M. Brouwer Hoogleraren te Utrecht blz. 373 [4] Zie het algemeen overzicht bldz 1 van Matta Behnam zegen en strijd. [5] De gemeente

61 Aanleiding en doel Er zijn twee thema’s te onderscheiden:
De eenheid van de ekklhsia de gemeente. Christus het Hoofd van de ekklhsia de gemeente De thema’s lopen parallel. Je kan je voorstellen dat dit boek ook van wezenlijk belang is bij het bestuderen van de ekklesiologie. Ik schreef toen als Begripsbepaling De kerk of gemeente is geen organisatie die je in een structuur of kaartenbak kan vastleggen, maar een organisme van mensen die weten dat ze verlost zijn door het bloed van de Heer Jezus. Een aanleiding wordt niet expliciet genoemd maar het is opmerkelijk dat deze brief heel veel gelijkenis vertoont met die aan de Kolosse. Beide briefen zijn tegelijk verzonden.

62 Hemelburgers De positie van de ekklhsia de gemeente wordt gezien in kosmisch perspectief. De leden van de gemeente worden immers hemelburgers genoemd.

63 Structuur De term: “in Christus”komt 35x voor het gaat Paulus om de positie van de gelovigen. De brief is in twee grote stukken in te delen. De positie van de christen[1] 1;1-3:21 De levenswandel van de christen[2] 4:16 – 6:24 De inhoud is positief en hooggestemd. Geen polemiek met afwijkende leringen. [1] Noordegraaf noemt dit de verkiezing van de gemeente in het boek het boek Tekst blz. 951 [2] Noordegraaf noemt dit: vermaning om als werktuig van God als de ene gemeente te leven naar Zijn wil

64 Alles in Hem 1:1-14 In de les heb je kunnen lezen[1]:
Kolosse - beschrijft de Heer zoals die voor de gemeente is. Efeze - beschrijft de gemeente zoals die er is voor de Heer.

65 Apostel Paulus noemt zich een Apostel daarmee bewijst hij zijn gezag. Zie wat ik hierover schreef bij de behandeling van de Korinthe. De leden van de de ekklhsia de gemeente worden heiligen en gelovigen genoemd. Sommigen[2] noemen dit synoniemen. Toch geloof ik dat de Heilige Geest een bedoeling mee heeft. Naar mijn bescheiden gevoelen slaat:

66 Heiligen = op onze positie
Heiligen = op onze positie. ‘agios (hagios) Afgezonderd van en toegewijd aan. Gelovigen = op onze levenswandel pistis (pistis) of het Hebr. He - emin amen zeggen op wat God zegt.

67 Bijzonder opmerkelijk is dan dat Paulus zelf een indeling geeft van de boek. Paulus toont een verborgenheid nl. dat het heil niet alleen voor de Joden is maar ook voor de heidenen. Kruyswijk[3] schrijft hierover : “Dit geheimenis is niet, zoals velen denken, dat, behalve alleen Israël, ook de heidenen nu behouden kunnen worden, want dat had God allang geopenbaard (Jes, 49:6)”. De heidenen zijn mede erfgenamen. Let op de trits: [1] Het verdient aanbeveling om dit te leren. [2] O.a. dr. A. Noordegraaf, prof J.P Versteeg in hun boek Tekst voor Tekst. Blz. 951. [3] Inleiding tot de Bijbel P.N. Kruyswijk blz 170

68 Vader – Zoon - Heilige Geest.
Verkoren – verlost - verzegeld God is de Vader van de gemeente omdat Hij de Vader is van de Here Jezus Christus.

69 Zegenen een Bijbels of on-Bijbels gebruik
Vers 3 “Gezegend zij de God en vader”. Opmerkelijk is, dat Paulus God zegent. Zegenen betekent goede woorden over iemand uitspreken. Hier vinden wij het argument dat de leer ontkracht. Als zouden gelovigen niet mogen zegen. Zij zegen dat Predikanten, een dienst ook niet mogen besluiten, met de zegen. Zij zouden zich verheffen, en zich aan God gelijk maken. Hun argumenten zijn, met dit vers 3 overduidelijk te weerleggen. Deze argumenten zijn: Het mindere kan het meerdere niet zegenen. Abraham wordt door Melkchizedek zijn meerder gezegend Ons antwoord: (Paulus de mindere zegent hier, zijn meerdere God zelf ) Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Zij zeggen er kan niets meer aan zegen bij (Wat vraag ik hen dan, kan er aan zegen, nog toegevoegd worden bij God de Almachtige).

70 Bewijzen Tegenover deze on-Bijbelse visie willen wij hen antwoorden met de woorden van[1]: Jezus die ons opdraagt zelfs onze vijanden te zegenen: Luk 6:28 “Zegent degenen, die u vervloeken, en bidt voor degenen, die u geweld doen.” Paulus die ons oproept om hen te zegen die ons vervolgen: “Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet” Petrus die het zegenen ziet als een opdracht voor de gelovigen van God. 1 Petr. 3 :9 “zegent daarentegen; wetende, dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven.” [1] Bewust gekozen voor drie NT –ische getuigen.

71 Uitverkiezing en de vrije menselijke wil
Vers 4. Graag wil ik met jullie disputeren (spreken) over wat er staat in vers 4 over de uitverkiezing. (Manier van Theologiseren populair vooral in de 17 de eeuw. Dit komen wij tegen in het beroemde college boek[1] de praktijk van de godzaligheid[2] van Voetius.) Wij zullen dit doen aan de hand van de stelling name van Dr. Steenblok[3]. Dat God mensen kiest als een stok en een blok. Niet de mens heeft een vrije wil maar God kiest. Ik verwijs ook naar het vak oude testament over het boek Maleachi. Jacob heb ik lief gehad en Ezau heb ik gehaat. Er is een vrije wil in de tijd en voorweten of vrije genade in de eeuwigheid. Dit is een synthese tussen vrije genade en vrije wil [1] Bundeling van colleges over praktische theologie van Voetius. [2] Zie bijv de (TA ASKHTIKA sive Exercitia pietatis) [3] in zijn Gereformeerde Dogmatiek

72 Goddelijke of geestelijke liefde.
Gods liefde is de grond van de verkiezing[1] zie Deut 7:6 “Want gij zijt een heilig volk den HEERE, uw God; u heeft de HEERE, uw God, verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken, die op den aardbodem zijn” Er zijn drie woorden voor liefde. Agape = ‘agaph is de goddelijke liefde. Filos = filos is de vriendschappelijke liefde Eros = eros is de lichamelijke liefde. God heeft ons als geliefde zonen aangenomen in Zijn geliefde Zoon de Here Jezus Christus. [1] Tekst voor Tekst dr. A. Noordegraaf, prof J.P Versteeg. Blz. 952.

73 Verlossing in de zin van loskopen
Vers 7 Letterlijk loskopen of bevrijden. Wij zijn losgekocht onder de heerschappij van de satan en dus ook bevrijd. Het Hebreeuwse[1] werkwoord hosji a Daarvan is de naam Hosea afgeleid (= redding, verlossing). Jezus = Jozua = ( JHVH is redding) Wij zijn door hem verzoend = Koffer[2] in de zin van oog om oog tand om tand. Er is genoegdoening gedaan. Het Griekse woord is Lutron lutron = vrijkopen of dus verzoenen door losprijs of tegenprestatie. De prijs die betaald moest worden was het bloed van de Here Jezus Christus. [1] F.j. Pop Bijbelse woorden en hun geheim. Blz. 51 [2] F.J. Pop Bijbelse woorden en hun geheim Blz. 501

74 Geheimenis Vers 9 Voor dit woord verwijs ik naar de inleiding. De verborgenheid was o.a. de gemeente en de genade bedeling. Gebed. Wij hebben de Heilige Geest nodig om hem op een goede manier te kennen. En dan nog is ons kennen onvolledig[1]. De Heilige Geest doorzoekt zelfs de diepten van God. [1] Zie 1 Kor. 13

75 Heerlijkheid Vers 17 Doxa doxa = heerlijkheid . In het Hebreeuws Kabod[1] Ik schreef in mijn boek[2] over Ezechiël over de heerlijkheid het volgende: “Dan ziet Ezechiël een mens. God zelf toont zich in de gedaante van een mens. Het is belangrijk om te zien dat het hier gaat om een visioen. Want niemand heeft God gezien dan de Zoon. Hij is zelf het uitgedrukte beeld van die heerlijkheid. Hij heeft Hem niet echt gezien maar in een visioen. Als Ezechiël zo wordt geconfronteerd met de heiligheid van God valt Hij voorover. Johannes valt als dood voor Zijn voeten. Het woord heerlijkheid kabod betekent eigenlijk met kracht neerdrukken. Als je God ziet in zijn heerlijkheid in het OT dan val je neer. In het nieuwe Testament staat dat wij volle vrijmoedigheid hebben om tot de troon van God te naderen en dat wij Hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht.” [1] Israel, its life and Culture I – II page 228 [2] Ezechiël H.Kamphuis. Is nog niet uit. De lezing over Ezechiël 1 is wel te beluisteren op een audio cd

76 Overheden Vers 21. Men moet hier in de eerste plaats denken aan de demonische krachten maar ook aan de reële machten die de mensen ervaren[1] [1] Tekst voor Tekst dr. A. Noordegraaf, prof J.P Versteeg. Blz. 952.

77 Van dood naar leven 2:1-10 Het geloven in de Here Jezus is samen met Hem uit de dood opstaan. Vroeger waart gij dood. Wij wandelden naar de loop van deze wereld. Let op in de Staten vertaling staat eeuw dezer wereld. Wij hebben al gewezen op de overeenkomst met de Kol. 3:7 In dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefdet[1]. Wij zijn levend gemaakt vers 5 Ook belangrijk is het doel: Om te tonen de heerlijkheid van de genade. Genade = garis in de betekenis van geschenk. Wat het uitwerkt zijn de daden (goede werken) die tevoren bereid zijn. Alles wat gedaan is uit liefde voor Jezus dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. [1] Zie ook 1 Kor 6:11. Efez 2:1. Tit 3:3.

78 Individu vs gemeente 2:11-3:13.
Christus is het hoofd en als bruidegom een lichaam met zijn bruid de gemeente. Zie Gen 2:24 “Daarom [1]zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zul­len tot één vlees[2] zijn.” Deze tekst haalt Paulus aan in Efeze 5:30 “Want[3] wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. 31 Daarom[4] zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot[5] één vlees wezen. 32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente. 33 Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebbe zijn eigen vrouw, alzo lief als zichzelven; en de vrouw zie, dat zij den man vreze”. Deze hemelse bruid moet men niet verwarren met de aardse bruid van JHVH dat is Israël. De Gemeente wordt voorgesteld als: Het lichaam Zijn vrouw Tempel[6] [1] Matt 19:5. Mark 10:7. Efez 5:31. [2] 1 Kor 6:16. Efez 5:28, 29. [3] Rom 12:5. 1 Kor 12:27. [4] Gen 2:24. Matt 19:5. Mark 10:7 [5] 1 Kor 6:16 [6] Zie wat ik hierover zeg in de inleiding.

79 Zeven Tempels Graag wil ik in dit verband terug komen op mijn uitleg over de tempel die ik behandeld heb met het Oude testament. (Maleachi) Ik schreef : “De woonplaats van God ( lees tabernakel of tempel ) is een plek waar zijn heerlijkheid openbaar wordt. Bij of na de zevende tempel is er sprake van een eeuwig huis.” 1. Tabernakel .Ex 36:20 Dan zult gij den tabernakel oprichten naar zijn wijze, die u op den berg getoond is. 2. De tempel van Salamo 2 Kon. 24:13 En hij bracht van daar uit al de schatten van het huis des HEEREN, en de schatten van het huis des konings; en hij hieuw alle gouden vaten af, die Sálomo, de koning van Israël, in den tempel des HEEREN gemaakt had, gelijk als de HEERE gesproken had. 3 De tempel in de tijd van Ezra en Nehemia Ezra 3:10 Als nu de bouwlieden den grond van des HEEREN tempel legden, zo stelden zij de priesteren, aangekleed zijnde, met

80 4. De tempel van Herodus Van deze tempel heeft Jezus geprofeteerd dat Mat 24: 2 En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. 5. De tempel de gelovigen ( de gemeente) 1 Kor 6:19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 6a. Let op in de ene theorie telt deze mee in de andere niet, hier woont nl niet de heerlijkheid van God maar van de Duivel. 1 tes 2 :2 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is. Er zijn mensen die beweren dat het om een letterlijke tempel gaat omdat ook in de grote verdrukking de tempel op gemeten wordt en dat er twee profeten zullen profeteren Mozes en Elia. Anderen zeggen dat het hier gaat om de valse kerk hen die ook het nummer hebben 666. Laodicea. 6b of 7 De tempel in de tijd van Ezechiël waar een aardse vost als Hogepriester dienst zal doen. Ezechiel 45:17 En het zal den vorst opleggen te offeren de brandofferen, en het spijsoffer, en het drankoffer, op de feesten, en op de nieuwe maanden, en op de sabbatten, op alle gezette hoogtijden van het huis Israëls; hij zal het zondoffer, en het spijsoffer, en het brandoffer, en de dankofferen doen, om verzoening te doen voor het huis Israëls. Jezus zal weliswaar letterlijk op de aarde terugkeren. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Maar hij zal vanuit de hemel over de aarde regeren als Koning der koningen. Onder die koningen van de aarde zal er dus ook weer een vorst zijn ook uit het huis van David en de stam van Juda. 7 of (8 dus geen tempel maar de uiteindelijke vervulling na de zevende tempel) Iedere hierboven genoemde tempel is tijdelijk, deze laatste is eeuwig. Ook onze aardse tabernakel wordt afgebroken. 2 Kor 5. Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.

81 Eeuwige tempel Dit laatste huis zal nooit afgebroken worden omdat wij veilig in God mogen wonen. Waar wij Hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Openbaring 22:4 En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn. Openb 21: 22 En ik zag geen tempel in dezelve; want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam.23 En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars. 24 En de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen; en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve. 25 En haar poorten zullen niet gesloten worden des daags; want aldaar zal geen nacht zijn. 26 En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. 27 En in haar zal niet inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen spreekt; maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams.

82 Slot Opnieuw voorbede 3:14-21
Om die reden is aangegeven in 1:15 “Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, 16 dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebedenen” en 3:10 “Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen” Buig ik mijn knieën = gebaar van onderwerping en overgave[1] zie Rom 14:11 “want er staat geschreven: ‘Zo waar ik leef – zegt de Heer –, voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven”. en Fil 2:10 “opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde”, [1] Tekst voor Tekst dr. A. Noordegraaf, prof J.P Versteeg. Blz. 954


Download ppt "Predikant en docent Harry Kamphuis Het boek Ezra"

Verwante presentaties


Ads door Google