De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het ABC van de Vlaamse Onderwijsraad Mia Douterlungne administrateur-generaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het ABC van de Vlaamse Onderwijsraad Mia Douterlungne administrateur-generaal."— Transcript van de presentatie:

1 Het ABC van de Vlaamse Onderwijsraad Mia Douterlungne administrateur-generaal

2 Inhoud de Vlaamse Onderwijsraad  Missie, opdracht en plaats in beleidscyclus  Structuur & samenstelling  Activiteiten & werking  Rollen en impact

3 Missie De opdracht van de Vlor is op de eerste plaats bepaald door het participatiedecreet (2004). Het kader is bepaald door het decreet op de strategische adviesraden (2006). De Vlaamse Onderwijsraad is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Alle groepen in de samenleving die daarbij betrokken zijn, hebben vertegenwoordigers in de Vlor. Zij overleggen er om samen de kwaliteit, redelijkheid en rechtvaardigheid van onderwijs en vorming in Vlaanderen verder te verbeteren.

4 De Vlor in het beleidsdomein Onderwijs en Vorming

5 De Vlor in de beleidscyclus

6 Opdrachten Advies  Op verzoek  Op eigen initiatief Overleg Projecten & kenniscentrum

7 Opdrachten: advies Op verzoek  van de minister van Onderwijs en Vorming - voorontwerpen van decreet (bijv. studiefinanciering) - beleidsbrieven en -nota’s - conceptnota’s of discussienota’s (bijv. leerzorg, kwalificatiestructuur, hoger beroepsonderwijs)  van het Vlaams Parlement - (bijv. over Europese consultaties) De Vlor beoordeelt o.a. of de beleidsvoorstellen wenselijk, aanvaardbaar en haalbaar zijn voor het onderwijsveld. De Vlor gaat de effecten na van beleidsopties op leerlingen,cursisten en studenten (art 69).

8 Opdrachten: advies Op eigen initiatief  Signaalfunctie & innovatie stimuleren - Structuur hoger onderwijs - Naar een kwalificatiebeleid - Leerlingbegeleiding - Studiekeuzebegeleiding - Scholenbouw - Brede school

9 Opdrachten: overleg Onderwijsactoren samenbrengen voor overleg over afstemming i.v.m. Specifieke domeinen  Commissie Leerlingenbegeleiding  Overlegplatform kunstonderwijs  Sectorcommissies onderwijs – bedrijfssectoren Onderwijsvernieuwing  Samenwerking HBO  Gelijke-onderwijskansenbeleid (GOK)

10 Opdrachten: projecten De Vlor organiseert aantal projecten  Gezond op school (commissie Gezondheidsbevordering)  Coördinatie begeleiders diversiteit in kader van engagementsverklaring Leer-kracht Veer-kracht  Samenwerking HBO

11 Opdrachten: kenniscentrum Opvolgen Vlaamse onderwijsbeleid Opvolgen internationale evoluties in onderwijsbeleid  OESO (bijv. de PISA-onderzoeken) en de Europese Unie (bijv. Bolognaproces, Kopenhagenproces, Education and Training 2010)  EUNEC, Europees netwerk van onderwijsraden Documentatiedienst  Secretariaat & leden kunnen er terecht

12 De Vlor als organisatie Structuur Samenstelling Secretariaat

13 Structuur + talrijke commissies en werkgroepen (in totaal meer dan 1000 onderwijsmensen)

14 Samenstelling De Vlor is representatief samengesteld In de raden hebben vertegen- woordigers zitting van:  onderwijsorganisaties  verkozen directeurs  gecoöpteerde ervaringsdeskundigen Zij vormen “de geledingen” van de Vlor

15 Aantal mandaten per geleding Geledingen IM = inrichtende machten DIR = directeurs en instellingshoofden P = personeel ED = ervaringsdeskundigen OU = ouders CLB = CLB’s LLN = leerlingen/studenten/ cursisten S-E = sociaal-economisch S-C = sociaal-cultureel 0 5 10 15 20 25 30 35 40 IMDIRPEDOUDCLBLLNS-ES-C

16 Secretariaat Vlor Logistieke ondersteuning  Vergaderruimte, uitnodigingen en verslagen, opvolging, organisatie van activiteiten, enz. Inhoudelijke ondersteuning  Opvolging beleid, ontwerpteksten schrijven, discussie voorbereiden, enz. Communicatie  O.a. In Beraad

17 Activiteiten en werking Vergaderingen & overleg (adviezen) Publicaties  Probleemverkenningen  Rapporten, visieteksten, brochures, … Studiedagen  Informeren (bijv. sensibiliseringsconferentie)  Publicaties presenteren (bijv. juridisering)  Debat en sensibiliseren (bijv. diversiteit in HO)  Implementatie nieuwe projecten (bijv. Gezond op school)

18 De Vlor: een representatiemodel grote groep beleidsbeïnvloeders engagement bij de belangengroepen onderbouwde besluitvorming draagvlak voor implementatie

19 De Vlor: verschillende rollen Beleidsanalyst : technisch-instrumenteel Inspirator : conceptueel Agendasetter : agenderend Souffleur : politiek-strategisch

20 De Vlor : doorwerking Minister en kabinet Administratie Parlement Onderhandelaars Geledingen Publieke opinie

21 De Vlor: wijs beleid door overleg Evenwicht tussen breed overleg/consensus/draagvlak en snelle advisering Adequate afstemming met agenda van minister Legitimatie als overlegforum Gedragen missie door leden


Download ppt "Het ABC van de Vlaamse Onderwijsraad Mia Douterlungne administrateur-generaal."

Verwante presentaties


Ads door Google