De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Programma van eisen PAO-cursus november 2004 “functioneel ontwerpen van waterbouwkundige constructies” G.W.J. van de Haterd Bouwdienst Rijkswaterstaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Programma van eisen PAO-cursus november 2004 “functioneel ontwerpen van waterbouwkundige constructies” G.W.J. van de Haterd Bouwdienst Rijkswaterstaat."— Transcript van de presentatie:

1 1 Programma van eisen PAO-cursus november 2004 “functioneel ontwerpen van waterbouwkundige constructies” G.W.J. van de Haterd Bouwdienst Rijkswaterstaat Hoofdafdeling Natte Infrastructuur

2 2 Doel van het PvE: Het op eenduidige wijze vastleggen van de verzameling van eisen m.b.t. functies en overige aspecten van de mogelijke oplossing(en), welke de prestaties en/of kwaliteit beschrijven van het probleem of de vraag

3 3 Opstellen van PvE Geen vastgesteld recept Afstemmen op beoogde doel/probleem/situatie Afstemmen op contractvorm Structuur aanbrengen Moet consistent en volledig zijn

4 4 RAWE&CD&CTK Initiatief Definitie Voorontwerp Ontwerp Uitw./Bestek Uitvoering Relatie contractvorm / verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid aannemer Verantwoordelijkheid opdrachtgever

5 5 eisenoplossingen Detailniveau PvE ontwerpvrijheid Turnkey D&C RAW Relatie contractvorm / PvE E&C

6 6 Besteksfase Initiatieffase Aanbesteding Ontwerpfase Uitvoering Voorontwerp Traditioneel ontwerpproces PVE Variantennota Ontwerpnota Bestek Aanpassen PVE Definitiefase Opdracht

7 7 Aanbesteding Initiatieffase Ontwerp Besteksfase Uitvoering Definitiefase Ontwerpproces Design & Construct PVE Bestek Opdracht Ontwerp door aannemer

8 8 Verschillen bij opstellen PvE  Doorontwikkeling mogelijk tijdens ontwerpproces  Opstellen PvE is eenmalig Traditioneel:D&C:  Bepaalt eisen tot op het laagste detailniveau  Streven naar eisen op zo hoog mogelijk abstractie- niveau, waardoor ontwerp- vrijheid optimaal blijft

9 9 T.b.v. opstellen PvE structuur aanbrengen in het project:  naar functie  naar producttype  naar discipline  mengvorm

10 10

11 11 “nieuwe vaarweg met keersluis” peil beheersen waterkerenscheepvaart bestaande vaarweg met schutsluis bestaande kering bestaande brug bestaand gemaal Sluiscomplex te Heumen peilbeheersing

12 12 Nieuwe vaarweg met keersluis waterkerende functie peilbeheersing functie scheepvaart functie De functies die binnen de ingreep een rol spelen. vaarwegkeringpeilbeheersings- middel Sub-systemen keersluis/ doorgang schepen fuiken vaarwegvakken voorhavens keersluis/ afsluitmiddel dijk objecten pompen/gemaal

13 13 Voorbeeld structuurschema keersluis kering peilbeheersings- middel vaarweg keermiddel Infrasysteem Sub-systeem Object afsluitmiddel bewegings- werken bediening en besturing Componenten dijk (beton)- constructie

14 14 Eisenspecificatie  Voor elk onderdeel van de structuur-matrix benoemen  Onderliggende eisen dienen te worden afgeleid van bovenliggende eisen  Gestructureerde nummering (identificatie per eis) bevordert de traceerbaarheid  Eisenspecificatie moet volledig en consistent zijn

15 15 Proces van ontwikkelen eisenspecificatie Inventariseren Ontwikkelen systeem- structuur en ordenen Analyseren functionele eisen op lager niveau Analyseren functionele eisen topniveau

16 16 Proces inventarisatie Structuur/ ordenen Analyse eisen topniveau Analyse eisen lager niveau Inventarisatie 1. Aanwezige projectinformatie (documenten)  besluiten e.d., bijv. TB  ontwerpdocumenten  onderzoeksgegevens  pve’s, scope-afspraken e.d. 2. Betrokken actoren  overheden: Rijk, provincie, gemeentes  waterschappen  vaarweg- en/of wegbeheerders  omwonenden, actiegroepen e.d.  belangenverenigingen e.d.

17 17 Proces inventarisatie Structuur/ ordenen Analyse eisen topniveau Analyse eisen lager niveau Projectinformatie, documenten, gegevens  Tracébesluit  Basisgegevens t.b.v. OTB en TB (PvE, vastgestelde ontwerpkeuzes e.d.)  Scope van het project (afbakening/raakvlakken)  Tekeningen/gegevens bestaande situatie  Functies en gebruik van bestaande infrastructuur  Grondgegevens (geotechnisch en milieukundig)  Waterstandgegevens  Morfologische gegevens  Gegevens m.b.t. archeologie  Aanwezigheid explosieven  Kabels en leidingen

18 18 Structuur en ordenen Proces inventarisatie Structuur/ ordenen Analyse eisen topniveau Analyse eisen lager niveau ontwerp- documenten onderzoeken Tracébesluit besluiten e.d. eisen/wensen ordenen Randvoor- waarden functies overige eisen Scope/ afbakening raakvlakken  2. gevonden gegevens in schema plaatsen  1. ordenen van gegevens

19 19 Proces inventarisatie Structuur/ ordenen Analyse eisen topniveau Analyse eisen lager niveau Analyse van eisen 1.Benoem de functies voor het betreffende onderdeel (start bij hoogste niveau) 2.Bepaal de bijbehorende functionele eisen 3.Bepaal de bijbehorende overige eisen 4.Eventuele vervolgactiviteiten:  beschouwing risico’s  nadere onderzoeken  nadere ontwerpactiviteiten

20 20 Proces inventarisatie Structuur/ ordenen Analyse eisen topniveau Analyse eisen lager niveau Structuurschema functionele analyse Functie 1 (primair) subfunctie 1.1 subfunctie 1.2 subfunctie 1.3 eis 1.2.1 eis 1.2.2 eis 1.2.3 Functie afleiden: Eisen bepalen:

21 21

22 22 Proces inventarisatie Structuur/ ordenen Analyse eisen topniveau Analyse eisen lager niveau Voorbeeld functionele analyse vlot en veilig schutten In-/uitvaren kolk afmeren nivelleren Openen/sluiten deuren locatie/vormgeving vormgeving breedte/diepte/ vormgeving/ hor. geleiding breedte/diepte/ hor. geleiding remmingwerk fuiken sluishoofd sluiskolk hoofdfunctie sub-functies eisen ontwerpdeel locatie stopstrepen afmeervoorzieningen sluiskolk langs- en dwars- krachten op schip tijdsduur sluiskolk nivelleer- systeem nivelleer- systeem tijdsduur bewegings- werken verticale geleiding sluiskolk

23 23 Programma van eisen ‘functionele eisen’  beschrijven de functies van het (sub-)systeem ‘randvoorwaarden’  betreffen de van buiten het systeem opgelegde voorwaarden, die i.h.a. beperkingen opleggen aan de te ontwerpen oplossingen (bijv. geotechnische en hydraulische voorwaarden, bestaande situaties e.d. ‘overige eisen’ hebben betrekking op het gedrag van de constructie, materialen, bouwstoffen en dergelijke‘overige eisen’ hebben betrekking op het gedrag van de constructie, materialen, bouwstoffen en dergelijke Wat minimaal op te nemen in PvE? ‘interne en externe raakvlakeisen’  interne raakvlakken betreffen de raakvlakken tussen de verschillende sub-systemen, objecten en componenten  externe raakvlakken betreffen de raakvlakken met de omgeving ‘overige eisen’  beschrijven specifieke eigenschappen, die i.h.a. niet bijdragen aan de primaire functie. Betreft bijv. eisen m.b.t. veiligheid, milieu, onderhoud, omgevingsaspecten, uitvoering e.d.

24 24 Proces inventarisatie Structuur/ ordenen Analyse eisen topniveau Analyse eisen lager niveau Waar moet een eis-omschrijving aan voldoen  Specifiek, helder, ondubbelzinnig, nauwkeurig, volledig  Meetbaar, verifieerbaar  Acceptabel voor klant en opdrachtgever  Realistisch, haalbaar  Toleranties aangegeven Eisen ‘SMART’ opstellen:

25 25 Proces inventarisatie Structuur/ ordenen Analyse eisen topniveau Analyse eisen lager niveau Eventuele vervolgactiviteiten  Risicobeschouwing - is de eis oplossingsvrij en beheersbaar - is de eis noodzakelijk (waarom-vraag) - kunnen er ongewenste oplossingen ontstaan (eisen toevoegen)  Nader onderzoek - zijn nog nadere onderzoeken nodig om de eisen te concretiseren  Ontwerpactiviteiten - zijn nadere ontwerpactiviteiten nodig om de eisen te concretiseren

26 26 Waaraan gegevens t.b.v. opstellen eisen te ontlenen? (1) - Boek:‘Ontwerp van schutsluizen ’  Hoofdstuk 2: geeft veel informatie over soorten eisen en de aspecten die daarbij van belang zijn. Tevens checklist opgenomen.  Specifiek gericht op sluizen, maar ook goed bruikbaar voor overige waterbouwkundige constructies - ‘Richtlijnen vaarwegen’ Commissie Vaarwegbeheerders (CVB)  Betreft richtlijnen m.b.t. afmetingen, vormgeving e.d. voor vaarwegen voorhavens, schutsluizen, keersluizen, remmingwerken en bruggen Algemeen: - ‘Leidraad Kunstwerken 2003’ Werkgroep TAW  Geeft eisen t.b.v. kunstwerken in relatie tot waterkeringsaspect

27 27 Waaraan gegevens t.b.v. opstellen eisen te ontlenen? (2) Projectspecifieke gegevens: Tracébesluit: - plangrenzen (afmetingen) - oplossingsrichting of ontwerpkeuze - afspraken met omgeving Tekeningen/gegevens bestaande situaties: - gegevens van aanwezige constructies - topografische gegevens Gegevens/informatie beheerder: - functies en gebruik (bediening, onderhoud e.d.) bestaande objecten - voorwaarden t.a.v. functies en gebruik nieuw object - maatgevende waterstanden en/of beheerspeilen rivier of kanaal - voorwaarden m.b.t. bouwsituatie (bijv. stremmingen)

28 28 Waaraan gegevens t.b.v. opstellen eisen te ontlenen? (3) Onderzoeksgegevens: Leveren randvoorwaarden: - bodemonderzoek: geotechnische en milieukundige gegevens bodem - peilbuismetingen: gegevens grondwaterstanden - archeologisch onderzoek: aanwezigheid archeologische objecten - explosieven onderzoek: aanwezigheid explosieven - inventarisatie kabels en leidingen: aanwezigheid en ligging K&L - bodempeilingen: ligging waterbodem Vergunningen/beschikkingen: - leveren nadere voorwaarden en/of eisen vanuit vooroverleg met bevoegde gezagen en vanuit - vergunningen en (ontwerp-)beschikkingen


Download ppt "1 Programma van eisen PAO-cursus november 2004 “functioneel ontwerpen van waterbouwkundige constructies” G.W.J. van de Haterd Bouwdienst Rijkswaterstaat."

Verwante presentaties


Ads door Google