De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pensioenwet Actualiteiten in het wetgevingsproces prof.dr. P.M.C. de Lange Radboud Universiteit Nijmegen/ Schols & De Lange 26 september 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pensioenwet Actualiteiten in het wetgevingsproces prof.dr. P.M.C. de Lange Radboud Universiteit Nijmegen/ Schols & De Lange 26 september 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Pensioenwet Actualiteiten in het wetgevingsproces prof.dr. P.M.C. de Lange Radboud Universiteit Nijmegen/ Schols & De Lange 26 september 2006

2 Agenda Al gewijzigde punten door de minister in nota’s van wijziging Amendementen Visie van de minister op amendementen Stemming vandaag !!!!!

3 Verbeteringen In de oorspronkelijk voorgestelde tekst al verbeteringen op 42 plaatsen. (Stuk nr. 5) Dus pas op met plakken en knippen

4 Wijzigen Minister 15 Algemene basisbepaling over gouvernance, “goed bestuur gewaarborgd”, uit te werken in AMvB 18  Invoegen aantal definities: afkoop, bijzonder partnerpensioen, buitenlandse instelling, ontvangende pensioenuitvoerder, overdrachtswaarde, overdragende pensioenuitvoerder, partner, partnerrelatie, scheiding, voorwaarden in verband met de partnerrelatie, waardeoverdracht.  Aanpassing nummering verzekeringsrecht BW 7:17  Relatie met verzekeraar niet onder WFD  Vereniging van pensioengerechtigden

5 Wijzigen Minister 18 (vervolg)  Informeren OR bij Bpf en Opf in geval van premieachterstand  Regels registreren van dienstjaren  Beperking informatieverstrekking inzake herstelplan  Informatie schriftelijk, tenzij schriftelijke toestemming voor elektronische verstrekking naar e-mailadres, indien dit niet lukt alsnog schriftelijk  Voorschriften voorwaardelijkheid indexatie bij Min. Regeling  Korting pas mogelijk bij tekort in voorzieningen + eigen vermogen

6 Wijzigen Minister 25  Nieuwe formulering mogelijkheid tot wijziging pensioenovereenkomst: schriftelijk voorbehoud en zwaarwichtig belang nodig  Wijziging in toeslagbeleid binnen 3 maanden melden  Verduidelijking vrijwillige voorzetting bij arbeidsongeschiktheid en vroegpensioen/VUT  Herformulering mogelijkheid korting bij tekort  Aanpassingsperiode buitenlandse uitvoerder een jaar

7 Wijzigen Minister 54 (n.a.v. wetgevingsoverleg)  Vergemakkelijking elektronische informatieverstrekking  Vetorecht wordt herdoopt tot instemmingsrecht  Herformulering getalscriterium instellen deelnemersraad  Vaststelling rekenparameters via AMvB: het minimale percentage van het gemiddelde loon- of prijsindexcijfer; het maximaal te hanteren gemiddelde rendement op vastrentende waarden de maximaal te hanteren risicopremies op onder andere aandelen en onroerend goed.

8 Wijzigen Minister Vijfde nota van wijziging  Melding arbeidsongeschiktheid, pensioenuitvoerders worden verplicht om met het UWV een contract te sluiten op grond waarvan dit aan de pensioenuitvoerder de arbeidsongeschiktheid van de werknemer meldt. Het is de bedoeling om dit artikel per 1-1-2008 in werking te laten treden  Werkingssfeer Opf, er worden geen nadere eisen gesteld aan ondernemingspensioenfondsen voor wat betreft de omschrijving van de werkingssfeer in de statuten. Zij kunnen bijvoorbeeld volstaan met een aanduiding in de statuten van de onderneming of de groep van ondernemingen waarvoor het fonds werkt.

9 Amendementen 8 De Vries, Ook voor pensioenfondsen einde opbouw bij wanbetaling --- ontraden, staat haaks op verplichtstelling 9 De Vries, bij wanbetaling informatie aan OR of deelnemers --- ontraden gaat ten koste van tijd die deelnemers hebben 10 De Vries, Voor waardering (immers op marktwaarde): realistische beginselen --- ontraden pensioenrichtlijn schrijft prudent voor 13 De Vries, Toewijzing van specifieke aspecten in toezicht aan verschillende toezichthouders, klachtenregeling over toezichthouders --- ontraden, wordt al geregeld in AMvB

10 Amendementen 31 Depla/De Vries, langere termijn om nieuwe verzekeraar te vinden na premievrijmaking --- ontraden rekt risicotermijn te lang op 33 Verbeet/Depla, vereniging van pensioengerechtigden verplicht bij 250+ rechtstreeks verzekerden --- ontraden verzekerden moeten het zelf willen 35 DeVries/Depla, meldingsplicht werkgever van arbeidsongeschiktheid deelnemer -- overbodig 38 Omtzigt cs, handhaven tijdsevenredig partnerpensioen bij uitdiensttreding 39 Omtzigt cs, wachtijd OP maximaal 2 mnd, NP, AOP geen wachttijd --- ontraden

11 Amendementen 47 De Wit, ook gepensioneerden in bestuur Pf., 1/3,1/3,1/3 --- ontraden, onwenselijk dat werkgever in minderheidspositie komt 48 De Vries cs, hersteltermijn drie jaar --- geen bezwaar 50 Mosterd cs, toezicht alleen DNB --- ontraden verschillende expertise bij verschillende toezichthouders 51 Mosterd cs, uniform pensioenoverzicht --- geen bezwaar 52 Omtzigt cs, verzekeraar informeert over bestaan vereniging van pensioengerechtigden --- geen bezwaar 55 Verbeet cs, standaard aanbod omruilen OP in NP bij beëindiging dienstbetrekking --- oordeel TK

12 Amendementen 58 Verbeet cs, pensioenuitvoerders richten pensioenregister in, uiterlijk op 1 januari 2011 operationeel --- geen bezwaar 59 Mosterd cs, geen verjaring pensioenvordering --- oordeel TK 60 Omtzigt cs, voortzetting dekking partnerpensioen bij verlof en werkloosheid --- ontraden, amendement zou moeten worden gesplitst wel bij verlof, niet bij ww 61 De Vries/Depla, Zorgplicht pensioenuitvoerder bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid --- ontraden, wet biedt al voldoende bescherming 63 Mosterd/Depla, recht van enquête op verzoek verantwoordingsorgaan --- oordeel TK

13 Amendementen 56 Verbeet/Depla, instemmingsrecht deelnemersraad bij toeslagregeling en korting --- ontraden, bestuur is verplicht tot evenwichtige belangenbehartiging 64 De Vries cs, wijziging parameters pas na advies deskundigen --- ontraden, geen cie. nodig 65 De Vries cs, recht op collectieve waardeoverdracht bij einde contract --- geen bezwaar 66 Depla cs, terugstorten van overschotten pas nadat kortingen zijn gecompenseerd –ontraden, verantwoordelijkheid sociale partners 70 Bakker, werkgevers en werknemersorganisaties 50/50 in bestuur Bpf. --- ontraden

14 Amendementen 71 Bakker, voordracht werknemersleden door deelnemersraad ipv OR --- ontraden, voorstel is cf SER- advies 72 Bakker, procedure benoeming werknemersleden --- ontraden, kan al als OR het goed vindt 75 De Vries/Vendrik, vrijwillige voortzetting voor zelfstandige mogelijk gedurende 10 jaar --- ontraden, eerst probleem van zzp-ers onderzoeken 77 Van Oudenallen, evaluatie Pensioenwet binnen 5 jaar -- - geen bezwaar 83 Depla/De Vries, indexatielabel --- ontraden, regering kan niet verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming daarvan

15 Moties 68 Mosterd/Depla, in Europees verband, wezenskenmerken van het Nederlandse stelsel behouden, inclusief verplichtstelling 69 Mosterd/Verbeet, voor de behandeling van de begroting 2007 van SZW, uitgewerkt plan oude scheidingsgevallen 73 Omtzigt/Verbeet, overleg met sociale partners over nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen, resultaat in januari 2008 74 Omtzigt cs, geen communautair geregelde opzet van de overdraagbaarheid van Europese pensioenen 76 Verbeet cs, maatschappelijk debat over de toekomst van met name het tweede pijlerpensioen en de uitvoering van pensioenregelingen, uitkomst uiterlijk eind 2007

16 Moties 78 De Vries/Vendrik, vóór 1 april 2007 voorstellen voor verruiming van mogelijkheden voor pensioenopbouw door zelfstandigen met de mogelijkheid van wettelijke ruimte voor een (open) pensioenfonds voor die groep 79 De Vries cs, overzicht kerngegevens toezichthouders in departementale jaarverslagen 80 De Vries cs., twee jaar na inwerkingtreding van de wet dubbel toezicht laten evalueren door onafhankelijke commissie 81 Huizinga cs, royale overgangstermijn voor emeritaatfondsen 82 vd Vlies, emeritaatfondsen alleen vrijwillig onder toezicht

17 Vragen ?


Download ppt "Pensioenwet Actualiteiten in het wetgevingsproces prof.dr. P.M.C. de Lange Radboud Universiteit Nijmegen/ Schols & De Lange 26 september 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google