De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Achmea/Agis en CVA ketenzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Achmea/Agis en CVA ketenzorg"— Transcript van de presentatie:

1 Achmea/Agis en CVA ketenzorg
Roelinde Bakker 21 april 2011 Ketencoördinatie en benchmark vergoeden via B DBC Beroerte of Cerebro Vasculair Accident (CVA) is één van de hoofdoorzaken en invaliditeit in Europa. Naarmate de bevolking in Europa veroudert, drukken de lasten van de aandoening zwaarder op de maatschappij. Wanneer iemand een CVA overkomt, heeft dit een grote impact op het leven van zowel de patiënt als zijn familie en naasten. Om goede zorg voor mensen met een CVA te verlenen is het van belang dat zorgorganisaties en professionals hun zorgaanbod goed op elkaar en op de behoeften van de patiënt afstemmen. Om dit te faciliteren worden in veel regio´s in Nederland zorgketens rond CVA patiënten gevormd. Om regionaal goede CVA zorg te kunnen verlenen moet deze gebaseerd zijn op de meest recente beschikbare inzichten en kennis. Welke kennis is beschikbaar en welke ervaring in de praktische toepassing heeft geleid tot de beste resultaten? In de kern gaat het bij de besturing van de CVA-zorgketen om het behalen van deze resultaten. Beheersing van de organisatie, helderheid over de verantwoordelijkheden en sturing op resultaat zijn de voorwaarden om dit te bereiken.

2 Doelen pijlers ZorgInkoop
Kwaliteit Zorgkosten Kwaliteitsinformatie beschikbaar Klant kan kwaliteitsinformatie op de Achmea/Agis website raadplegen Onderscheidende kwaliteit, acceptabele kwaliteit en onacceptabele kwaliteit Kwaliteitsinformatie wordt gebruikt in de onderhandelingen Randvoorwaarden scheppen om in control te zijn op de zorgkosten Pro-actief sturen op de zorgkosten Reële zorgkosten lager aan de gemiddelde zorgkosten van de concurrenten Ketenzorg Inzicht zorggebruik en de zorgbehoefte Best practices/zorgpaden Oplossingen voor de huidige barrières bij de contractering van integrale zorg Ketenzorg In de regio’s waar Achmea marktleider (ZVW) of concessiehouder (AWBZ) is, worden zorgpaden voor de gekozen chronische ziekten integraal ingekocht bij één zorgaanbieder; een ziekenhuis, MCC, o.i.d. Hiervoor is het volgende georganiseerd: Inzicht in het zorggebruik en de zorgbehoefte van onze individuele klanten en collectiviteiten. Best practices/zorgpaden van de gevraagde/geïdentificeerde aandoeningen. Oplossingen voor de huidige barrières bij de contractering van integrale zorg: structurele (ontschotte) financiering, juridische aanpakken bij contractering (hoofdaannemer/onderaannemer, etc.). De juiste regionale netwerken, partners (inclusief patiëntenverenigingen) om best practices op te sporen, te faciliteren, versnellen en uit te rollen. afstemming over inhoud, criteria en financiering van secundaire en tertaire preventie. PR van goede voorbeelden en initiatieven.

3 Aanleiding Infrastructuur voor CVA Zorg is gevormd (bestaande ketens)
CVA in B-segment Ketenzorg wordt gefaciliteerd door ketencoördinator Kennisnetwerk van belang voor benchmark/spiegelen CVA in lijst van aandoeningen met meeste impact (bron: RIVM)

4 Overeenkomst kernregio ziekenhuizen
Ten behoeve van het functioneren van de CVA keten waar het ziekenhuis deel van uitmaakt geldt de volgende afspraak: Per gedeclareerde DBC met declaratiecode: , , , wordt het overeengekomen marktconforme tarief (kostendeel ziekenhuis) opgehoogd met EUR 82,50 (waarvan EUR 20,- voor het Kennisnetwerk CVA NL). Het bedrag is voor ketencoördinatie en benchmark/spiegelinformatie.

5 Voorwaarden toeslag CVA ketenzorg
Aansluiting bij het Kennisnetwerk CVA Nederland. De keten geeft aan Achmea/Agis door onder welk ketennummer zij bij het Kennisnetwerk CVA NL staat geregistreerd. De keten heeft procedure afspraken in de keten vastgelegd en kan deze overleggen. De keten wordt gecoördineerd door een ketencoördinator volgens de taakbeschrijving van het Kennisnetwerk. De CVA keten levert via de ketencoördinator alle door het Kennisnetwerk gevraagde indicatoren aan bij het Kennisnetwerk. In 2011: toezegging dat alle indicatoren 2011 worden aangeleverd.

6 De overeenkomst betreft de ziekenhuizen:
ACHMEA (2010 en 2011) Kennemer Gasthuis Maasstad ziekenhuis Zorgcombinatie Noorderboog Erasmus Medisch Centrum Zaans Medisch Centrum St. Franciscus Gasthuis Waterlandziekenhuis IJsselland Ziekenhuis Leveste Wilhelmina Ziekenhuis Assen Rode Kruis Ziekenhuis Ikazia Ziekenhuis IJsselmeer ziekenhuizen St Jansdal Havenziekenhuis Saxenburgh groep Ziekenhuis Bethesda Ruwaard van Putten Ziekenhuis Spaarne Ziekenhuis Isala klinieken AGIS ( let op: voorgenomen contractanten 2011) Academisch Medisch Centrum (AMC) BovenIJ ziekenhuis Diakonessenhuis/Lorentz Flevoziekenhuis Gelre ziekenhuizen Meander Medisch Centrum Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Sint Antonius ziekenhuis Slotervaartziekenhuis St. Lucas Andreas ziekenhuis TerGooi ziekenhuizen UMC Utrecht VU Medisch Centrum Geldstroom 2010, ziekenhuizen Achmea; De declaratie van dbc’s is vertraagd De ketencoordinator ontvangt een overzicht van het aantal gedeclareerde dbc’s in Het aantal dbc’s vermenigvuldigt met 20 euro / 62,50 is de verwachte bijdrage voor de inzet van ketencoordinator / Kennisnetwerk CVA. Beleid buiten kernregio’s: geen toeslag buiten kernregio’s toekennen. De redenen hiervoor zijn: CVA is onderdeel van het gezamenlijk kwaliteitsbeleid (via de ZN inkoopgids), zorgverzekeraars dienen dus hun verantwoordelijkheid te nemen. In de buitengebieden is het niet haalbaar om met onze aantallen en de toeslag een kennisnetwerk op te bouwen. De marktleider is hier voor nodig. Wij vinden dat de marktleider verantwoordelijk is voor de opzet en bekostiging van een goed werkend kennisnetwerk.

7 Ontwikkelingen m.b.t Geriatrische revalidatie
Wat omvat geriatrische revalidatie? Gericht op herstel gerichte zorg Uitgevoerd in de verpleeghuissector (vrijwel altijd sprake van opname) 60% van de populatie betreft CVA zorg Kwaliteit en transparantie niet helder voor de populatie Essentieel zijn de afspraken in het netwerk

8 Overheveling Geriatrische Revalidatiezorg naar verwachting per 2012
 Van belang hierbij is dat de randvoorwaarden gerealiseerd worden voor een goede overheveling Verwacht wordt een overgangsregime (tot 2013) Het gaat vooral om overheveling van de ZZP 9 Hiervoor geldt dat de benodigde kwaliteitsslag niet 'betaalbaar' is voor de verpleeghuizen De eventueel toe te kennen transitietoeslagen dragen hieraan bij De ontwikkeling van DBC's is gestart De geselecteerde Proeftuinen lopen door in 2011 De geriatrische revalidatie betreft op herstel gerichte zorg en wordt waarschijnlijk grotendeels per 2012 vanuit de AWBZ overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. De bekostiging van intramurale geriatrische revalidatie kan in 2012 plaatsvinden door middel van het ZZP 9 tarief. Daarnaast is een toeslag voor CVA patiënten die intensievere behandeling behoeven mogelijk. CVA toeslag Het zorgkantoor wil stimuleren dat CVA patiënten een optimale behandeling krijgen, daarom wil zij een toeslag betalen indien cliënten die voldoende belastbaar zijn een intensievere revalidatiebehandeling ontvangen. Transitietarieven om ligduur te verkorten door middel van intensievere behandeling Proeftuinen om innovatie mee te kunnen nemen bij vaststelling dbc’s Gewenst resultaat overheveling/geriatrische revalidatie: Nadrukkelijk aandacht voor breed gedragen kwaliteitsindicatoren na de acute fase (verpleeghuis / revalidatiesetting). Bij voorkeur ook in de thuissituatie. De kwaliteitsindicatoren omvat medisch inhoudelijk onderwerpen (zoals meetinstrumenten), maar ook procesindicatoren (bijvoorbeeld logistieke afspraken in het netwerk). 

9 Toekomstperspectief Aandacht voor acute zorg optimalisatie
Ketenindicatoren verbreden naar acute zorg, eerstelijn, revalidatie, verpleging & verzorging en thuiszorg Patiëntervaringen (CQI CVA) Kwaliteit van zorg in beeld Aandacht voor de acute zorg optimalisatie: ‘Patiënt is zo snel mogelijk in het ziekenhuis’. Verbeteren van % trombolyse. Heldere afspraken met zorgverleners; zoals ambulancezorg en verwijzers. Publiekscampagne om als ‘patiënt’ de symptomen van een CVA te herkennen.


Download ppt "Achmea/Agis en CVA ketenzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google