De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ESF Actie A Diederik Heij Paul Latour Agentschap SZW

Verwante presentaties


Presentatie over: "ESF Actie A Diederik Heij Paul Latour Agentschap SZW"— Transcript van de presentatie:

1 ESF 2007-2013 Actie A Diederik Heij Paul Latour Agentschap SZW
Voorstellen Projectleider ESF 2007 – 2013 voor wat betreft de inhoud bij het Ag. Daarnaast is er een projectleider bij de beleidsdirectie. Binnen het Ag is er daarnaast nog een projectleider die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van een nieuw beoordelingssysteem en een E-formulier. Ik ga u vanochtend vertellen hoe het nieuwe ESF-programma er uit gaat zien. Ik zal proberen al uw vragen te beantwoorden, als ik dat kan. Vragen die ik niet kan beantwoorden neem ik mee en beantwoord ik later. 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

2 Presentatie Agentschap SZW
Vier inhoudelijke blokken Blok 1 Invulling van de nieuwe regeling Blok 2 De digitale aanvraagprocedure Blok 3 Beoordeling en controle Blok 4 Financieel administratieve aspecten Achtergrond: minder geld, van ruim 1,7 miljard naar ongeveer 750 miljoen dus aanbrengen van focus belangrijk. Uit SWOT analyse van de Nederlandse arbeidsmarkt bleken de zwakke doelgroepen waar we in de nieuwe programmaperiode de ESF middelen voor gaan inzetten. Voor actie D is door de staatssecretaris gekozen voor laaggekwalificeerde werkenden. Maximaal een jaar: Hiervoor is gekozen om een volgende kabinet de ruimte te geven eventuele aanpassingen door te voeren. Op deze wijze wordt het niet geconfronteerd met langlopende projecten. 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

3 Invulling van de nieuwe regeling
Inhoudsopgave Doelstelling Budget en verdeling Eisen aan projecten Aanvragers Subsidiabele kosten Wegingsfactoren Resultaatscorrectie 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

4 Doelstelling actie A De mogelijkheden tot duurzame arbeidsinpassing te
vergroten van personen die behoren tot een van de volgende doelgroepen: Niet-uitkeringsgerechtigden Arbeidsbelemmerden dan wel gedeeltelijk arbeidsgeschikten 55-plussers met een WWB-uitkering (art 1.2. lid 1 sub a Subsidieregeling ESF ) 3. Opleidingen die niet tot de eerste twee categorieën behoren dienen door het O&O-fonds aan het Kwaliteitscentrum Examinering te worden voorgelegd. Aan de hand van een beoordelingsinstrument dat met het Agentschap SZW wordt ontwikkeld, worden deze getoetst. 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

5 Budget en verdeling Actie A 2007-2013 2007 Nug € 66.400.219
Arb.belemmerden 55+-ers Totaal 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

6 Onvolledige benutting deelbudget
Als na afloop van het aanvraagtijdvak sprake blijkt te zijn van onvolledige benutting van het budget bij een of meer doelgroepen mag als het totaal bedrag aan subsidieaanvragen van de andere doelgroep(en) het beschikbare bedrag overschrijdt het niet benutte deel ingezet worden voor deze doelgroep(en). 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

7 Eisen aan projecten (Actie A)
Voldoet aan eerdergenoemde doelstelling Duur maximaal 12 maanden Start na 1 juni 2007 Minimaal € ,- aan begrote projectkosten Geen andere (Europese) financiering Aanvrager draagt zorg voor 60% cofinanciering Projectresultaten worden om niet beschikbaar gesteld Voor 2 doelgroepen nadere eis inzake samenwerking Daarbij zullen de hier genoemde begrippen worden geoperationaliseerd. Met civiel effect wordt bedoeld de verbetering van de inzetbaarheid van werknemers door het volgen van de betreffende kwalificerende opleiding. De algemene toegankelijkheid: Hiermee wordt bedoeld dat de opleiding in principe door een ieder gevolgd moet kunnen worden. Dat wil zeggen, dat het gaat om opleidingen die niet bedrijfsspecifiek zijn. Dit zal voor uw branche geen problemen opleveren, schat ik in. Deze bepaling staat overigens ook in de brief die in 2003 aan de O&O-fondsen. 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

8 Samenwerkingseis Nug-ers  verplichte samenwerking met CWI
Deels-arbeidsgeschikten  verplichte samenwerking met UWV (WWB + WIA uitkering) Samenwerking is niet verplicht voor arbeidsbelemmerden (volledige WWB-uitkering) en 55+-ers in de WWB, mag wel! 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

9 Aanvrager College van B & W, daartoe gemachtigd door CWI (Nug) c.q. UWV (deels-arbeidsgeschikten) en alle bij het project betrokken colleges van B&W; CWI, daartoe gemachtigd door alle bij het project betrokken colleges van B&W; UWV, daartoe gemachtigd door alle bij het project betrokken college van B&W. 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

10 Subsidiabele kosten Per betrokken college van B&W maximaal 10% van het beschikbare bedrag per kalenderjaar voor de doelgroepen tezamen Kosten van re-integratietrajecten waaronder kosten van scholing en training en begeleiding; Exploitatiekosten Overheadkosten (maximaal 20% van de directe kosten) Art. 6: Gelijkheid van vrouwen en mannen en gelijke kansen De lidstaten zien erop toe dat de operationele programma's een beschrijving bevatten van de manier waarop de gelijkheid van vrouwen en mannen en gelijke kansen worden gestimuleerd bij de voorbereiding, uitvoering, monitoring en evaluatie van operationele programma's. De lidstaten stimuleren waar nodig een evenwichtige deelname van vrouwen en mannen aan het beheer en de uitvoering van de operationele programma's op plaatselijk, regionaal en nationaal niveau. 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

11 Wegingsfactoren Nug-ers  Duur inschrijving CWI waarbij naarmate het aandeel deelnemers langer staat ingeschreven groter is resulteert dit in een hogere score. 55+-ers  duur werkloosheid (inclusief genoten WW-rechten), naarmate het aandeel deelnemers met lange uitkeringsduur groter is resulteert dit in een hogere score. Rangorde o.b.v. score en de datum van volledigheid aanvraag. 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

12 Resultaatcorrectie Indien de feitelijke score op duur inschrijving CWI respectievelijk duur werkloosheid bij vaststelling voor de Nug-ers en 55+-ers meer dan 25% afwijkt van de score bij aanvraag wordt een verlaging toegepast van 5% op de vast te stellen subsidie. 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

13 Tot slot Per doelgroep moet apart een aanvraag ingediend worden.
Ook dit zal in uw sector waarschijnlijk geen problemen opleveren. 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

14 Vragen ? 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

15 Paul Latour, Agentschap SZW
Subsidieproces Paul Latour, Agentschap SZW blauwe 6 maart 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

16 Inleiding Uitgangspunten subsidieproces Fasen proces E-Formulier
Lessons learned 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

17 Uitgangspunten subsidieproces
Minder administratieve lasten Minder papier Gebruiksvriendelijk Kortere doorlooptijden ESF regeling Duidelijkheid 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

18 Fasen Subsidieproces De aanvraagfase
De uitvoerings- & bevoorschottingsfase De verantwoordings- & vaststellingsfase 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

19 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst
beschikking Eventueel subsidieverlening Vaststellen subsidie Voorschot Bezoek AGSZW tijdvak 1 maand Uitvoeringsfase directe projectactiviteiten (12 maanden) opstellen ED Controle ED 3 maanden 3 maanden Indienen Indienen einddeclaratie aanvraag Einde directe vanaf Start van de projectactiviteiten projectactiviteiten Kosten subsidiabel Vanaf datum indiening 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

20 Aanvraagfase Aanvraagtijdvak 1 juni 2007 t/m 30 juni 2007
Aanvragen via internet Alleen geregistreerde aanvragers Rangorde aan de hand van wegingsfactor en tijdstip van ontvangst van volledige subsidieaanvragen Wat is het probleem? Agentschap SZW Beschikker Wat kunt u van ons verwachten? Duidelijke rolbeschrijving Aanvrager Doorgeleidden 1 op 1 Schonen Onderscheid bestuursrechtelijk vs privaatrechtelijk Wat verwachten wij van een aanvrager? Duidelijke rolbeschrijving. Accountant Wat verwachten wij van een accountant? Duidelijke rol beschrijving Glad ijs!!! Committeren AG Sneller Organiseren daadkrachtiger wat hebben wij dan georganiseerd Verantwoorden of factureren Als we naar netto gaan (factuur) dan wordt dit overbodig. Effecten meten, dit treffen wij aan, zo gaan we er mee om Resultaten accountantsverklaringen Emoties uit het veld, Wat willen wij bereiken als AG Wat gaan wij daarna doen. Terug aan de zaal Vraagstukken. 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

21 Tijdpad: Indienen aanvraag (1 juni 2007 t/m 30 juni 2007)
Beoordeling aanvraag (1 juli 2007 tot 1 oktober 2007) Start activiteiten (vanaf 1 juni 2007) Interim controlebezoek (na beschikking subsidieverlening) Projectduur maximaal 12 maanden Indienen einddeclaratie binnen 3 maanden na einde project Beoordeling einddeclaratie Vaststelling 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

22 Indienen aanvraag (1) Volledige subsidieaanvraag (art. 5.1, tweede lid, t/m 5.6) Een project (samenhangend geheel van activiteiten) Een projectplan met een beschrijving van: aard en de omvang van de activiteiten doelstelling, resultaten en producten de wijze waarop de activiteiten worden uitgevoerd startdatum en einddatum Een begroting (pxq) met toelichting Aard en opbouw van de financiering 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

23 Indienen aanvraag (2) Digitaal indienen (E-formulier)
registreren als aanvrager website Agentschap elektronische handtekening (inlognaam en wachtwoord) invullen aanvraag Ondersteuning door: handleiding E-formulier contact Agentschap SZW 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

24 E-Formulier Webbased Registreren / Inloggen Hulpfunctie
Digitale ondertekening 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

25 Soort aanvraag 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

26 Directe activiteiten 8 mei 2007
Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

27 Deelnemer informatie 8 mei 2007
Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

28 Indirecte activiteiten
8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

29 Afrondende activiteiten
8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

30 Inkomsten uit activiteiten
8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

31 Activiteiten uitvoerders
8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

32 Beoogde resultaten 8 mei 2007
Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

33 Financiering 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

34 Bijlagen bij de aanvraag
8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

35 Overzicht en afsluiting
8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

36 Vragen ? 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

37 beoordeling en controle
Paul Latour Agentschap SZW 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

38 Beoordeling aanvraag (1)
Beoordeling van aanvraag en projectplannen Volledigheid: alleen volledige aanvragen tellen éénmaal de gelegenheid om de aanvraag volledig te maken Inhoudelijk: vragen van het Agentschap SZW over het projectplan beoordelingsbezoek ná verlening 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

39 Beoordeling aanvraag (2)
Welke inhoudelijke vragen kunt u zoal verwachten? nadere toelichting c.q. verduidelijking van de activiteiten en de wijze van uitvoering vragen over de begroting nadere toelichting op de opzet van de administratieve organisatie en maatregelen van interne beheersing (AO/IB) 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

40 Interim controle en voorschot
Interim controlebezoek: controle werking AO/IB inhoudelijke voortgang project deugdelijkheid van de administratie Voorschot: maximaal 50% (op verzoek) mits interim controle positief 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

41 Uitvoeringsfase Start vanaf 1 juni 2007 doch binnen 8 maanden
Maximale duur projectactiviteiten = 12 maanden Goede planning & control Op tijd (bij-)sturen (evt. AGSZW informeren) Tijdig, volledig en juist vastleggen Publiciteit verzorgen 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

42 Indienen einddeclaratie
Einddeclaratie binnen 13 weken na de projectperiode Geen accountantsverklaring meer Controlebezoek Agentschap SZW uren verantwoordingen in functiescheiding zijn de doelgroepen (criteria) bereikt die in de aanvraag stonden genoemd? tijdige, juiste & volledige vastleggingen in de administratie Beslissing binnen 13 weken na ontvangst einddeclaratie Wat is de reden voor de invoering voor het Assurancerapport Wat betekent dit voor u? Accountants Duidelijker oordeel accountant Aanvrager Betere beoordeling einddeclaraties Wat betekent dit voor ons? Gelijke behandeling van dossiers Zorg voor normstelling Wat gaan wij als AG doen? 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

43 Tweedelijns controle Wie? - ADF van het Ministerie van Financiën
Wat? - representatieve steekproef uit de populatie Wanneer - z.s.m. na vaststelling van de subsidie door het Agentschap SZW krijgt de aanvrager hiervan bericht 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

44 Vragen? 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

45 Financieel administratieve aspecten
blauwe Diederik Heij Agentschap SZW 6 maart 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

46 Waar geregeld? Implementatieverordening nr. (EG) 1828/2006
Strikte uitvoeringsregels EC voor lidstaten m.b.t. publiciteit, management en controlesystemen, gegevensuitwisseling, subsidiabele uitgaven en categorisering. - Verordeningen nrs (EG) 1081/2006 en 1083/2006 Subsidieregeling ESF 2007 – 2013 - Handleiding Project Administratie (HPA) 2007 blauwe 6 maart 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

47 Regeling ESF 2007 – (1) Hoofdstuk 3: Subsidiabele kosten en hoogte subsidie subsidiabel zijn : de additionele, noodzakelijke, rechtstreeks aan de uitvoering en het beheer van het project toe te rekenen kosten gerekend vanaf datum indiening, in zoverre werkelijk gemaakt en ten laste van de begunstigde gebleven. Lessons learned 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

48 Regeling ESF 2007 – (2) Subsidiabele kosten van projecten onder actie A: Kosten re-integratietrajecten waaronder kosten van scholing en training en begeleiding Exploitatiekosten (art. 3.3, tweede lid) Overheadkosten: tot max. van 20% van de bovengenoemde kosten zoals opgenomen in de vaststellingsbeschikking 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

49 Regeling ESF 2007 – (3) Niet-subsidiabele kosten (niet limitatief): - Kosten in strijd met Implementatieverordening; Onredelijk gemaakte kosten (naar oordeel van de minister); Kosten die niet passen bij beoogde projectdoelstelling; Inkomensvervangende betalingen of uitkeringen, niet zijnde loonbetalingen; Kosten van werkervaringsplaatsen en dienstbetrekkingen aangegaan of bekostigd i.h.k.v. de Wet werk en bijstand; Loonkosten van personen die een WSW dienstverband hebben met een gemeente of reguliere werkgever; Verletkosten. 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

50 Regeling ESF 2007 – (4) Hoogte van de subsidie voor projecten actie A Maximaal 40% van de subsidiabele kosten genoemd in de beschikking tot subsidieverlening, behalve: bij harde co-financiering > 60% (dan ESF-subsidie = maximaal de aanvulling tot 100%) bij onvoldoende naleving publiciteitseisen (subs. - 5%) Lessons learned 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

51 Regeling ESF 2007 – 2013 (5) Publiciteitseisen:
Informeren deelnemers en uitvoerders dat project door ESF wordt gesubsidieerd en medewerking verlenen aan publicitaire en voorl. activiteiten van de minister gericht op media, publiek en potentiële deelnemers Op alle briefpapier, certificaten en documenten in uitvoering van project duidelijk vermelden dat het Europees Sociaal Fonds het project mee-financiert Lessons learned 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

52 Regeling ESF 2007 – 2013 (6) Publiciteitseisen (vervolg)
op alle publiciteitsmateriaal m.b.t. het project: embleem van EU vlag (conform specificaties), term “ Europees Sociaal Fonds” en zo mogelijk de mededeling “Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst” Medewerking (doen) verlenen aan opstellen evaluaties (NL/EU) Subs ≥ € : dan billboard op locatie met tekst over mede-financiering door het ESF (min 25% van opp.) Lessons learned 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

53 Handleiding project administratie 2007 (1)
Nadere uitwerking van de inrichting van de projectadministratie, met o.a. informatie over: - deelnemersadministratie - urenverantwoording personeel - prestatieverantwoording - financiële administratie - aanbesteding en marktconformiteit - controle door Agentschap SZW 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

54 Handleiding project administratie 2007 (2)
Beperkte registratie van deelnemergegevens, o.a.: NAPW-gegevens Geboortedatum Geslacht BSN / SOFI nummers ( jaarlijks te verstrekken ) In- en uitstroomdatum document waaruit blijkt dat de leerling is geregistreerd als projectdeelnemer 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

55 Handleiding project administratie 2007 (3)
Kenmerken financiële projectadministratie (vervolg): Bevat kosten, inkomsten en financiering van het project; Juist, tijdig en volledig vastgelegd en verifiabel a.d.h.v. bewijsstukken waaruit de relatie met het project blijkt; Verantwoording en functiescheiding ondersteund met actuele handtekeningen en parafenlijst; 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

56 Handleiding project administratie 2007 (4)
Kenmerken financiële projectadministratie: Maakt goede controle van kosten, inkomsten, financiering en juiste naleving van de subsidie-voorwaarden mogelijk; Waarborgt correcte en adequate rapportage en declaratie en blijvende aansluiting daarmee; Bewaarplicht en toegankelijkheid van originele bescheiden en (elektronische) administratie tot en met 31 dec. 2020 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

57 Handleiding project administratie 2007 (5)
Aanbesteding: - Publieke partijen: Conform Richtlijn 2004/18/EG en doorvertaald in het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao). - Geldende drempelbedragen staan vermeld in HPA 2007 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

58 Handleiding project administratie 2007 (6)
Aanbestedingsprincipes: Transparantie Objectiviteit Non-discriminatie Marktconformiteit: vóór aanvang project te bepalen 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst

59 Vragen ? Contact met het Agentschap SZW: T: 070 – 333 4505
E: W: 8 mei 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst


Download ppt "ESF Actie A Diederik Heij Paul Latour Agentschap SZW"

Verwante presentaties


Ads door Google