De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst1 / 59 ESF 2007-2013 Actie A Diederik Heij Paul Latour Agentschap SZW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst1 / 59 ESF 2007-2013 Actie A Diederik Heij Paul Latour Agentschap SZW."— Transcript van de presentatie:

1 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst1 / 59 ESF 2007-2013 Actie A Diederik Heij Paul Latour Agentschap SZW

2 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst2 / 59 Presentatie Agentschap SZW Vier inhoudelijke blokken Blok 1Invulling van de nieuwe regeling Blok 2De digitale aanvraagprocedure Blok 3Beoordeling en controle Blok 4Financieel administratieve aspecten

3 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst3 / 59 Invulling van de nieuwe regeling Inhoudsopgave Doelstelling Budget en verdeling Eisen aan projecten Aanvragers Subsidiabele kosten Wegingsfactoren Resultaatscorrectie

4 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst4 / 59 De mogelijkheden tot duurzame arbeidsinpassing te vergroten van personen die behoren tot een van de volgende doelgroepen: a.Niet-uitkeringsgerechtigden b.Arbeidsbelemmerden dan wel gedeeltelijk arbeidsgeschikten c.55-plussers met een WWB-uitkering (art 1.2. lid 1 sub a Subsidieregeling ESF 2007 - 2013) Doelstelling actie A

5 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst5 / 59 Budget en verdeling Actie A2007-20132007 Nug€ 66.400.219€ 12.331.469 Arb.belemmerden€ 66.400.219€ 12.331.469 55+-ers€ 66.400.219€ 12.331.469 Totaal€ 199.200.657€ 36.994.408

6 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst6 / 59 Onvolledige benutting deelbudget Als na afloop van het aanvraagtijdvak sprake blijkt te zijn van onvolledige benutting van het budget bij een of meer doelgroepen mag als het totaal bedrag aan subsidieaanvragen van de andere doelgroep(en) het beschikbare bedrag overschrijdt het niet benutte deel ingezet worden voor deze doelgroep(en).

7 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst7 / 59 Voldoet aan eerdergenoemde doelstelling Duur maximaal 12 maanden Start na 1 juni 2007 Minimaal € 250.000,- aan begrote projectkosten Geen andere (Europese) financiering Aanvrager draagt zorg voor 60% cofinanciering Projectresultaten worden om niet beschikbaar gesteld Voor 2 doelgroepen nadere eis inzake samenwerking Eisen aan projecten (Actie A)

8 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst8 / 59 Nug-ers  verplichte samenwerking met CWI Deels-arbeidsgeschikten  verplichte samenwerking met UWV (WWB + WIA uitkering) Samenwerking is niet verplicht voor arbeidsbelemmerden (volledige WWB-uitkering) en 55+-ers in de WWB, mag wel! Samenwerkingseis

9 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst9 / 59 Aanvrager College van B & W, daartoe gemachtigd door CWI (Nug) c.q. UWV (deels-arbeidsgeschikten) en alle bij het project betrokken colleges van B&W; CWI, daartoe gemachtigd door alle bij het project betrokken colleges van B&W; UWV, daartoe gemachtigd door alle bij het project betrokken college van B&W.

10 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst10 / 59 Per betrokken college van B&W maximaal 10% van het beschikbare bedrag per kalenderjaar voor de doelgroepen tezamen Kosten van re-integratietrajecten waaronder kosten van scholing en training en begeleiding; Exploitatiekosten Overheadkosten (maximaal 20% van de directe kosten) Subsidiabele kosten

11 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst11 / 59 Wegingsfactoren Nug-ers  Duur inschrijving CWI waarbij naarmate het aandeel deelnemers langer staat ingeschreven groter is resulteert dit in een hogere score. 55+-ers  duur werkloosheid (inclusief genoten WW- rechten), naarmate het aandeel deelnemers met lange uitkeringsduur groter is resulteert dit in een hogere score. Rangorde o.b.v. score en de datum van volledigheid aanvraag.

12 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst12 / 59 Resultaatcorrectie Indien de feitelijke score op duur inschrijving CWI respectievelijk duur werkloosheid bij vaststelling voor de Nug- ers en 55+-ers meer dan 25% afwijkt van de score bij aanvraag wordt een verlaging toegepast van 5% op de vast te stellen subsidie.

13 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst13 / 59 Per doelgroep moet apart een aanvraag ingediend worden. Tot slot

14 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst14 / 59 Vragen ?

15 6 maart 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 15 / 59 Subsidieproces 2007-2013 Paul Latour, Agentschap SZW

16 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst16 / 59 Inleiding Uitgangspunten subsidieproces Fasen proces E-Formulier

17 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst17 / 59 Uitgangspunten subsidieproces Minder administratieve lasten Minder papier Gebruiksvriendelijk Kortere doorlooptijden ESF regeling 2007-2013 Duidelijkheid

18 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst18 / 59 Fasen Subsidieproces De aanvraagfase De uitvoerings- & bevoorschottingsfase De verantwoordings- & vaststellingsfase

19 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst19 / 59 Bezoek AGSZW tijdvak 1 maand Controle ED 3 maanden Uitvoeringsfase directe projectactiviteiten (12 maanden) opstellen ED Indienen einddeclaratie Einde directe projectactiviteiten Vaststellen subsidie Eventueel Voorschot Start van de projectactiviteiten Indienen aanvraag vanaf 01-06-2007 Kosten subsidiabel Vanaf datum indiening beschikking subsidieverlening

20 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst20 / 59 Aanvraagfase Aanvraagtijdvak 1 juni 2007 t/m 30 juni 2007 Aanvragen via internet Alleen geregistreerde aanvragers Rangorde aan de hand van wegingsfactor en tijdstip van ontvangst van volledige subsidieaanvragen

21 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst21 / 59 Tijdpad: Indienen aanvraag (1 juni 2007 t/m 30 juni 2007) Beoordeling aanvraag (1 juli 2007 tot 1 oktober 2007) Start activiteiten (vanaf 1 juni 2007) Interim controlebezoek (na beschikking subsidieverlening) Projectduur maximaal 12 maanden Indienen einddeclaratie binnen 3 maanden na einde project Beoordeling einddeclaratie Vaststelling

22 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst22 / 59 Indienen aanvraag (1) Volledige subsidieaanvraag (art. 5.1, tweede lid, t/m 5.6) Een project (samenhangend geheel van activiteiten) Een projectplan met een beschrijving van:  aard en de omvang van de activiteiten  doelstelling, resultaten en producten  de wijze waarop de activiteiten worden uitgevoerd  startdatum en einddatum Een begroting (pxq) met toelichting Aard en opbouw van de financiering

23 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst23 / 59 Indienen aanvraag (2) Digitaal indienen (E-formulier)  registreren als aanvrager  website Agentschap www.agentschapszw.nlwww.agentschapszw.nl  elektronische handtekening (inlognaam en wachtwoord)  invullen aanvraag Ondersteuning door:  handleiding E-formulier  contact Agentschap SZW

24 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst24 / 59 E-Formulier Webbased Registreren / Inloggen Hulpfunctie Digitale ondertekening

25 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst25 / 59 Soort aanvraag

26 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst26 / 59 Directe activiteiten

27 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst27 / 59 Deelnemer informatie

28 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst28 / 59 Indirecte activiteiten

29 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst29 / 59 Afrondende activiteiten

30 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst30 / 59 Inkomsten uit activiteiten

31 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst31 / 59 Activiteiten uitvoerders

32 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst32 / 59 Beoogde resultaten

33 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst33 / 59 Financiering

34 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst34 / 59 Bijlagen bij de aanvraag

35 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst35 / 59 Overzicht en afsluiting

36 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst36 / 59 Vragen ?

37 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst37 / 59 beoordeling en controle Paul Latour Agentschap SZW

38 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst38 / 59 Beoordeling aanvraag (1) Beoordeling van aanvraag en projectplannen Volledigheid:  alleen volledige aanvragen tellen  éénmaal de gelegenheid om de aanvraag volledig te maken Inhoudelijk:  vragen van het Agentschap SZW over het projectplan  beoordelingsbezoek ná verlening

39 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst39 / 59 Beoordeling aanvraag (2) Welke inhoudelijke vragen kunt u zoal verwachten?  nadere toelichting c.q. verduidelijking van de activiteiten en de wijze van uitvoering  vragen over de begroting  nadere toelichting op de opzet van de administratieve organisatie en maatregelen van interne beheersing (AO/IB)

40 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst40 / 59 Interim controle en voorschot Interim controlebezoek:  controle werking AO/IB  inhoudelijke voortgang project  deugdelijkheid van de administratie Voorschot:  maximaal 50% (op verzoek)  mits interim controle positief

41 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst41 / 59 Uitvoeringsfase Start vanaf 1 juni 2007 doch binnen 8 maanden Maximale duur projectactiviteiten = 12 maanden Goede planning & control Op tijd (bij-)sturen (evt. AGSZW informeren) Tijdig, volledig en juist vastleggen Publiciteit verzorgen

42 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst42 / 59 Indienen einddeclaratie Einddeclaratie binnen 13 weken na de projectperiode Geen accountantsverklaring meer Controlebezoek Agentschap SZW  uren verantwoordingen in functiescheiding  zijn de doelgroepen (criteria) bereikt die in de aanvraag stonden genoemd?  tijdige, juiste & volledige vastleggingen in de administratie Beslissing binnen 13 weken na ontvangst einddeclaratie

43 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst43 / 59 Tweedelijns controle Wie?- ADF van het Ministerie van Financiën Wat?- representatieve steekproef uit de populatie Wanneer- z.s.m. na vaststelling van de subsidie door het Agentschap SZW krijgt de aanvrager hiervan bericht

44 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst44 / 59 Vragen?

45 6 maart 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 45 / 59 Financieel administratieve aspecten Diederik Heij Agentschap SZW

46 6 maart 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 46 / 59 Waar geregeld? Implementatieverordening nr. (EG) 1828/2006 Strikte uitvoeringsregels EC voor lidstaten m.b.t. publiciteit, management en controlesystemen, gegevensuitwisseling, subsidiabele uitgaven en categorisering. - Verordeningen nrs (EG) 1081/2006 en 1083/2006 - Subsidieregeling ESF 2007 – 2013 - Handleiding Project Administratie (HPA) 2007

47 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst47 / 59 Regeling ESF 2007 – 2013 (1) Hoofdstuk 3: Subsidiabele kosten en hoogte subsidie subsidiabel zijn :  de additionele, noodzakelijke, rechtstreeks aan de uitvoering en het beheer van het project toe te rekenen kosten gerekend vanaf datum indiening, in zoverre werkelijk gemaakt en ten laste van de begunstigde gebleven.

48 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst48 / 59 Regeling ESF 2007 – 2013 (2) Subsidiabele kosten van projecten onder actie A:  Kosten re-integratietrajecten waaronder kosten van scholing en training en begeleiding  Exploitatiekosten (art. 3.3, tweede lid)  Overheadkosten: tot max. van 20% van de bovengenoemde kosten zoals opgenomen in de vaststellingsbeschikking

49 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst49 / 59 Regeling ESF 2007 – 2013 (3) Niet-subsidiabele kosten (niet limitatief): - Kosten in strijd met Implementatieverordening; -Onredelijk gemaakte kosten (naar oordeel van de minister); -Kosten die niet passen bij beoogde projectdoelstelling; -Inkomensvervangende betalingen of uitkeringen, niet zijnde loonbetalingen; -Kosten van werkervaringsplaatsen en dienstbetrekkingen aangegaan of bekostigd i.h.k.v. de Wet werk en bijstand; -Loonkosten van personen die een WSW dienstverband hebben met een gemeente of reguliere werkgever; -Verletkosten.

50 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst50 / 59 Regeling ESF 2007 – 2013 (4) Hoogte van de subsidie voor projecten actie A Maximaal 40% van de subsidiabele kosten genoemd in de beschikking tot subsidieverlening, behalve:  bij harde co-financiering > 60% (dan ESF-subsidie = maximaal de aanvulling tot 100%)  bij onvoldoende naleving publiciteitseisen (subs. - 5%)

51 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst51 / 59 Regeling ESF 2007 – 2013 (5) Publiciteitseisen: Informeren deelnemers en uitvoerders dat project door ESF wordt gesubsidieerd en medewerking verlenen aan publicitaire en voorl. activiteiten van de minister gericht op media, publiek en potentiële deelnemers Op alle briefpapier, certificaten en documenten in uitvoering van project duidelijk vermelden dat het Europees Sociaal Fonds het project mee-financiert

52 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst52 / 59 Regeling ESF 2007 – 2013 (6) Publiciteitseisen (vervolg) op alle publiciteitsmateriaal m.b.t. het project: embleem van EU vlag (conform specificaties), term “ Europees Sociaal Fonds” en zo mogelijk de mededeling “Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst” Medewerking (doen) verlenen aan opstellen evaluaties (NL/EU) Subs ≥ € 500.000: dan billboard op locatie met tekst over mede- financiering door het ESF (min 25% van opp.)

53 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst53 / 59 Handleiding project administratie 2007 (1) Nadere uitwerking van de inrichting van de projectadministratie, met o.a. informatie over: - deelnemersadministratie - urenverantwoording personeel - prestatieverantwoording - financiële administratie - aanbesteding en marktconformiteit - controle door Agentschap SZW

54 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst54 / 59 Handleiding project administratie 2007 (2) Beperkte registratie van deelnemergegevens, o.a.: NAPW-gegevens Geboortedatum Geslacht BSN / SOFI nummers ( jaarlijks te verstrekken ) In- en uitstroomdatum document waaruit blijkt dat de leerling is geregistreerd als projectdeelnemer

55 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst55 / 59 Handleiding project administratie 2007 (3) Kenmerken financiële projectadministratie (vervolg): Bevat kosten, inkomsten en financiering van het project; Juist, tijdig en volledig vastgelegd en verifiabel a.d.h.v. bewijsstukken waaruit de relatie met het project blijkt; Verantwoording en functiescheiding ondersteund met actuele handtekeningen en parafenlijst;

56 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst56 / 59 Handleiding project administratie 2007 (4) Kenmerken financiële projectadministratie: Maakt goede controle van kosten, inkomsten, financiering en juiste naleving van de subsidie- voorwaarden mogelijk; Waarborgt correcte en adequate rapportage en declaratie en blijvende aansluiting daarmee; Bewaarplicht en toegankelijkheid van originele bescheiden en (elektronische) administratie tot en met 31 dec. 2020

57 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst57 / 59 Handleiding project administratie 2007 (5) Aanbesteding : -Publieke partijen: Conform Richtlijn 2004/18/EG en doorvertaald in het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao). -Geldende drempelbedragen staan vermeld in HPA 2007

58 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst58 / 59 Handleiding project administratie 2007 (6) Aanbestedingsprincipes: T ransparantie O bjectiviteit N on-discriminatie Marktconformiteit: vóór aanvang project te bepalen

59 8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst59 / 59 Contact met het Agentschap SZW: T:070 – 333 4505 E:esf@agentschapszw.nlesf@agentschapszw.nl W:www.agentschapszw.nl Vragen ?


Download ppt "8 mei 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst1 / 59 ESF 2007-2013 Actie A Diederik Heij Paul Latour Agentschap SZW."

Verwante presentaties


Ads door Google