De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst1 / 57 ESF 2007-2013 Govert Maessen Agentschap SZW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst1 / 57 ESF 2007-2013 Govert Maessen Agentschap SZW."— Transcript van de presentatie:

1 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst1 / 57 ESF 2007-2013 Govert Maessen Agentschap SZW

2 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst2 / 57

3 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst3 / 57 Presentatie Agentschap SZW Vier inhoudelijke blokken Blok 1Invulling van de nieuwe regeling Blok 2De digitale aanvraagprocedure Blok 3Beoordeling en controle Blok 4Financieel administratieve aspecten

4 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst4 / 57 Invulling van de nieuwe regeling Inhoudsopgave •Doelstelling Actie C •Eisen aan projecten inzake Actie C •Subsidiabele activiteiten •Subsidiabele kosten

5 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst5 / 57 Wat zijn de verschillen? 2000-20062007-2013 AanvragerOCWScholen Beoordeling aanvraagOCW(CFI)/UCGAgentschap SZW Projectperiode2 jaar1 jaar SubsidiehoogteMax. 50%Max. 40% ResultaatbepalingKortingGeen korting Aantal activiteiten (thema’s) 75 FinancieelEerste (30%) en tweede voorschot (max. 80%) Een Voorschot (max.50%)

6 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst6 / 57 Wat zijn de verschillen (2) 2000 – 20062007 – 2013 Subsidieproces • Papieren aanvraag • Beoordelingsbezoek voorafgaand aan beschikking • Digitale aanvraag • Interim controle bezoek vóór uitbetalen voorschot ProjectcontroleDoor ‘eigen accountant’Door Agentschap SZW Tweedelijns controle Door Afdeling IC Agentschap SZW Door Adf (Ministerie van Financiën) AdministratieOriginele brondocumenten Onder voorwaarden digitale administratie mogelijk PubliciteitVoorwaardenStrengere voorwaarden

7 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst7 / 57 Een project als bedoeld in artikel 1.2, eerste lid, onder c, heeft tot doel leerlingen (15 jaar en ouder) die staan ingeschreven bij een school voor praktijkonderwijs, dan wel bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs, dan wel in de periode van twaalf maanden onmiddellijk voorafgaande aan de start van het project ingeschreven hebben gestaan bij een school voor praktijkonderwijs of voor voortgezet speciaal onderwijs, voor te bereiden op, of toe te geleiden naar een functie op de reguliere arbeidsmarkt, dan wel beschermde arbeidsmarkt, of toe te geleiden naar een vervolgopleiding op MBO-1 niveau of naar het Beroepsbegeleidend onderwijs. Doelstelling Actie C

8 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst8 / 57 •Voldoet aan eerdergenoemde doelstelling •Ten hoogste 12 maanden •Start na 1 augustus van een kalenderjaar •Voor deelnemers in aanvulling op het reguliere onderwijs, welke extra ondersteuning nodig hebben t.b.v. arbeidsintegratie •Leerlingen registreren als deelnemer aan het project •Geen andere (Europese) financiering •Aanvrager draagt zorg voor 60% cofinanciering Eisen aan projecten

9 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst9 / 57 •Arbeidskundig onderzoek •Leerlingwerkplaatsen (samenhang met branches/bedrijven) onder verantwoordelijkheid van de school •Branchegerichte cursussen voor leerlingen (civiel effect) •Vormgeving en intensivering van begeleiding na het verlaten van de school (niet zijnde stagebegeleiding), op basis van een overeenkomst •Ondersteuning van voornoemde punten door netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie Subsidiabele activiteiten

10 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst10 / 57 Regelwijziging •Opening tijdvak 2 april 2007 9:00 •160% van WML als maximum vervallen •Ingeschreven hebben gestaan •Netwerkvorming directe activiteit •Ontwikkelingsactiviteiten opgenomen voor eerste drie thema’s •Stagebegeleiding door stagebegeleiders van bedrijven in HPA genoemd

11 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst11 / 57 •Docenten of begeleiders •Specifieke cursussen en training van deelnemers •Kosten van ontwikkelingsactiviteiten als bedoeld in artikel 2.3.2, onderdeel h, onder 1 ◦,2 ◦ en 3 ◦ (tot 10% van de totale subsidiabele projectkosten); •Exploitatiekosten •Overheadkosten (maximaal 20% van de directe kosten) Subsidiabele kosten

12 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst12 / 57 Het subsidieplafond Voor 2007 – 2013€ 116.200.383 Voor 2007€ 24.900.082 Tot slot

13 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst13 / 57 Vragen ?

14 6 maart 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 14/54 Subsidieproces 2007-2013 Paul Latour, Agentschap SZW

15 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst15 / 57 Inleiding •Uitgangspunten subsidieproces •Fasen proces •E-Formulier

16 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst16 / 57 Uitgangspunten subsidieproces •Minder administratieve lasten •Minder papier •Gebruiksvriendelijk •Kortere doorlooptijden •ESF regeling 2007-2013 •Duidelijkheid

17 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst17 / 57 Fasen Subsidieproces •De aanvraagfase •De uitvoerings- & bevoorschottingsfase •De verantwoordings- & vaststellingsfase

18 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst18 / 57 Bezoek AGSZW tijdvak Controle ED 3 maanden Uitvoeringsfase directe projectactiviteiten (12 maanden) opstellen ED Indienen einddeclaratie Einde directe projectactiviteiten Vaststellen subsidie Eventueel Voorschot Start van de projectactiviteiten Indienen aanvraag vóór 01-05-2007 Kosten subsidiabel Vanaf datum indiening beschikking subsidieverlening

19 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst19 / 57 Aanvraagfase •Aanvraagtijdvak 2 april 2007(09:00 uur) t/m 30 april 2007 •Aanvragen via internet •Alleen geregistreerde aanvragers •Volgorde van tijdstip van ontvangst van volledige subsidieaanvragen

20 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst20 / 57 Tijdpad: •Indienen aanvraag ( 2 april 2007 t/m 30 april 2007) •Beoordeling aanvraag ( 1 mei 2007 tot 1 aug. 2007) •Start activiteiten ( in ieder geval ná 1 aug. 2007) •Interim controlebezoek (na beschikking subsidieverlening) •Afloop activiteiten ( jaar na start project) •Indienen einddeclaratie (uiterlijk 3 maanden na afloop) •Beoordeling einddeclaratie (binnen 3 maanden na ontvangst einddeclaratie) •Vaststelling

21 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst21 / 57 Indienen aanvraag (1) •Volledige subsidieaanvraag (art. 5.1, tweede lid, t/m 5.6) •Een project (samenhangend geheel van activiteiten) •Een projectplan met een beschrijving van:  aard en de omvang van de activiteiten  doelstelling, resultaten en producten  de wijze waarop de activiteiten worden uitgevoerd  startdatum en einddatum •Een begroting (pxq) met toelichting •Aard en opbouw van de financiering

22 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst22 / 57 Indienen aanvraag (2) •Digitaal indienen (E-formulier)  registreren als aanvrager  website Agentschap www.agentschapszw.nlwww.agentschapszw.nl https://www.mijnagentschapszw.nl/esf/page/login  elektronische handtekening (inlognaam en wachtwoord)  invullen aanvraag •Ondersteuning door:  handleiding E-formulier  contact Agentschap SZW

23 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst23 / 57 E-Formulier •Webbased •Registreren / Inloggen •Hulpfunctie •Digitale ondertekening

24 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst24 / 57 Soort aanvraag

25 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst25 / 57 Directe activiteiten

26 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst26 / 57 Deelnemerinformatie

27 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst27 / 57 Indirecte activiteiten

28 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst28 / 57 Afrondende activiteiten

29 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst29 / 57 Inkomsten uit activiteiten

30 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst30 / 57 Activiteiten uitvoerders

31 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst31 / 57 Resultaten

32 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst32 / 57 Financiering

33 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst33 / 57 Bijlagen bij aanvraag

34 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst34 / 57 Overzicht en afsluiting

35 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst35 / 57 Vragen ?

36 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst36 / 57 beoordeling en controle Govert Maessen Agentschap SZW

37 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst37 / 57 Beoordeling aanvraag (1) Beoordeling van aanvraag en projectplannen •Volledigheid:  alleen volledige aanvragen tellen  éénmaal de gelegenheid om de aanvraag volledig te maken •Inhoudelijk:  vragen van het Agentschap SZW over het projectplan  beoordelingsbezoek ná verlening

38 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst38 / 57 Beoordeling aanvraag (2) •Welke vragen kunt u zoal verwachten?  nadere toelichting c.q. verduidelijking van de activiteiten en de wijze van uitvoering  vragen over de begroting  nadere toelichting op de administratieve organisatie en interne beheersing

39 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst39 / 57 Interim controle en voorschot •Interim controlebezoek:  controle werking AO/IB  inhoudelijke voortgang project  deugdelijkheid van administratie •Voorschot:  maximaal 50% (op verzoek)  mits interim controle positief

40 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst40 / 57 Uitvoeringsfase •Start ná 1 augustus doch binnen 8 maanden •Maximale duur projectactiviteiten = 12 maanden •Goede planning & control •Op tijd (bij-)sturen (evt. AGSZW informeren) •Tijdig, volledig en juist vastleggen •Publiciteit verzorgen

41 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst41 / 57 Indienen einddeclaratie •Einddeclaratie binnen 13 weken na de projectperiode •Geen accountantsverklaring meer •Controlebezoek Agentschap SZW  uren verantwoordingen in functiescheiding  Zijn de doelgroepen (criteria) bereikt die in de aanvraag stonden genoemd?  tijdige, juiste & volledige vastleggingen in de administratie •Beslissing binnen 13 weken na ontvangst einddeclaratie

42 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst42 / 57 Tweedelijns controle •Wie?- Adf (Ministerie van Financiën) •Wat?- representatieve steekproef uit de populatie •Wanneer- z.s.m. na vaststelling van de subsidie door het Agentschap SZW krijgt de aanvrager hiervan bericht

43 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst43 / 57 Vragen?

44 6 maart 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 44/54 Financieel administratieve aspecten Paul Latour Agentschap SZW

45 6 maart 2007 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 45/54 Waar geregeld? Implementatieverordening nr. (EG) 1828/2006 Strikte uitvoeringsregels EC voor lidstaten m.b.t. publiciteit, management en controlesystemen, gegevensuitwisseling, subsidiabele uitgaven en categorisering. - Verordeningen nrs (EG) 1081/2006 en 1083/2006 - Subsidieregeling ESF 2007 – 2013 - Handleiding Project Administratie (HPA) 2007

46 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst46 / 57 Regeling ESF 2007 – 2013 (1) Hoofdstuk 3: Subsidiabele kosten en hoogte subsidie subsidiabel zijn :  de additionele, noodzakelijke, rechtstreeks aan de uitvoering en het beheer van het project toe te rekenen kosten gerekend vanaf datum indiening, in zoverre werkelijk gemaakt en ten laste van de begunstigde gebleven.

47 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst47 / 57 Regeling ESF 2007 – 2013 (2) Subsidiabele kosten van projecten onder actie C:  kosten van docenten of begeleiders;  kosten van specifieke cursussen en training van deelnemers;  Kosten van ontwikkelingsactiviteiten als bedoeld in artikel 2.3.2, onderdeel h, onder 1 ◦,2 ◦ en 3 ◦(tot 10% van de totale subsidiabele projectkosten);  Exploitatiekosten ( art. 3.3, tweede lid );  Overheadkosten: tot max. van 20% van de bovengenoemde kosten zoals opgenomen in de verleningsbeschikking

48 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst48 / 57 Regeling ESF 2007 – 2013 (3) Niet-subsidiabele kosten (niet limitatief): - Kosten in strijd met Implementatieverordening; -Onredelijk gemaakte kosten (naar oordeel van de minister); -Kosten die niet passen bij beoogde projectdoelstelling; -Inkomensvervangende betalingen of uitkeringen, niet zijnde loonbetalingen; -Kosten van werkervaringsplaatsen en dienstbetrekkingen aangegaan of bekostigd i.h.k.v. de Wet werk en bijstand; -Loonkosten van personen die een WSW dienstverband hebben met een gemeente of reguliere werkgever; -Verletkosten.

49 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst49 / 57 Regeling ESF 2007 – 2013 (4) Hoogte van de subsidie voor projecten actie C Maximaal 40% van de subsidiabele kosten genoemd in de beschikking tot subsidieverlening, behalve:  bij harde co-financiering > 60% (dan ESF-subsidie = maximaal de aanvulling tot 100%)  bij onvoldoende naleving publiciteitseisen (subs. - 5%)

50 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst50 / 57 Regeling ESF 2007 – 2013 (5) Publiciteitseisen: Informeren deelnemers en uitvoerders dat project door ESF wordt gesubsidieerd en medewerking verlenen aan publicitaire en voorl. activiteiten van de minister gericht op media, publiek en potentiële deelnemers Op alle briefpapier, certificaten en documenten in uitvoering van project duidelijk vermelden dat het Europees Sociaal Fonds het project mee-financiert

51 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst51 / 57 Regeling ESF 2007 – 2013 (6) Publiciteitseisen (vervolg) •op alle publiciteitsmateriaal m.b.t. het project: embleem van EU vlag (conform specificaties), term “ Europees Sociaal Fonds” en zo mogelijk de mededeling “Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst” •Medewerking (doen) verlenen aan opstellen evaluaties (NL/EU) •Subs ≥ € 500.000: dan billboard op locatie met tekst over mede- financiering door het ESF (min 25% van opp.)

52 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst52 / 57 Handleiding project administratie 2007 (1) Nadere uitwerking van de inrichting van de projectadministratie, met o.a. informatie over: - deelnemersadministratie - urenverantwoording personeel - prestatieverantwoording - financiële administratie - aanbesteding en marktconformiteit - controle door Agentschap SZW

53 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst53 / 57 Handleiding project administratie 2007 (2) Beperkte registratie van deelnemergegevens, o.a.: •NAPW-gegevens •Geboortedatum •Geslacht •BSN / SOFI nummers ( jaarlijks te verstrekken ) •In- en uitstroomdatum •document waaruit blijkt dat de leerling is geregistreerd als projectdeelnemer

54 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst54 / 57 Handleiding project administratie 2007 (3) Kenmerken financiële projectadministratie (vervolg): •Bevat kosten, inkomsten en financiering van het project; •Juist, tijdig en volledig vastgelegd en verifiabel a.d.h.v. bewijsstukken waaruit de relatie met het project blijkt; •Verantwoording en functiescheiding ondersteund met actuele handtekeningen en parafenlijst;

55 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst55 / 57 Handleiding project administratie 2007 (4) Kenmerken financiële projectadministratie: •Maakt goede controle van kosten, inkomsten, financiering en juiste naleving van de subsidie- voorwaarden mogelijk; •Waarborgt correcte en adequate rapportage en declaratie en blijvende aansluiting daarmee; •Bewaarplicht en toegankelijkheid van originele bescheiden en (elektronische) administratie tot en met 31 dec. 2020

56 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst56 / 57 Handleiding project administratie 2007 (5) Aanbesteding : -Publieke partijen: Conform Richtlijn 2004/18/EG en doorvertaald in het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao). -Geldende drempelbedragen staan vermeld in HPA 2007

57 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst57 / 57 Handleiding project administratie 2007 (6) Aanbestedingsprincipes: •T ransparantie •O bjectiviteit •N on-discriminatie Marktconformiteit: vóór aanvang project te bepalen

58 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst58 / 57 Contacten met Agentschap SZW: T:070 – 333 4505 E:esf@agentschapszw.nlesf@agentschapszw.nl W:www.agentschapszw.nl

59 6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst59 / 57 Vragen ?


Download ppt "6 maart 2007Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst1 / 57 ESF 2007-2013 Govert Maessen Agentschap SZW."

Verwante presentaties


Ads door Google