De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondagmiddag 30 maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondagmiddag 30 maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Zondagmiddag 30 maart 2014

2 in/bij deze kerkdienst
WELKOM in/bij deze kerkdienst

3 Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. W.J. Plantinga
Welkom en mededelingen Zingen opwekkingslied 268 Stil gebed Votum en groet Zingen psalm 72: 1 en 4 Gebed Bijbellezingen Jesaja 61: 1 – 11 en Matteüs 5: 4 Zingen psalm 56: 1 en 3

4 Orde van de dienst (2 van 2) Voorganger ds. W.J. Plantinga
Verkondiging (“Een felicitatie aan de treurenden” n.a.v. Matteüs 5: 4) Zingen psalm 42: 2 en 3 Dankgebed Collecten Zingen opwekkingslied 44: 1 Geloofsbelijdenis Zingen opwekkingslied 44: 2 en 3 Zegen

5 Welkom en mededelingen

6 Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon.
Opwekkingslied 268: 1, 2, 3 en 4 Hij kwam bij ons, heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

7 verkoos Hij als een lam te zijn, verscheurd door angst en verdriet
Opwekkingslied 268: 1, 2, 3 en 4 En in de tuin van de pijn verkoos Hij als een lam te zijn, verscheurd door angst en verdriet maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

8 De hand die aard’ en hemel schiep, vergaf de hand die Hem sloeg.
Opwekkingslied 268: 1, 2, 3 en 4 Zie je de wonden zo diep. De hand die aard’ en hemel schiep, vergaf de hand die Hem sloeg. De Man, die onze zonden droeg. Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

9 Wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij.
Opwekkingslied 268: 1, 2, 3 en 4 Wij willen worden als Hij. Elkanders lasten dragen wij. Wie is er need'rig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

10 Stil gebed Votum en groet

11 Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid
Psalm 72: 1 en 4 Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid aan 's konings zoon, om uwe knechten te richten met beleid. Dan ruist op alle bergen vrede, heil op der heuvlen top. Hij zal geweldenaars vertreden, maar armen richt Hij op.

12 Hij zal de redder zijn der armen, hij hoort hun hulpgeschrei.
Psalm 72: 1 en 4 Hij zal de redder zijn der armen, hij hoort hun hulpgeschrei. Hij is met koninklijk erbarmen hun eenzaamheid nabij. Hij helpt, met hun bestaan bewogen, die zijn in vrees verward. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij draagt hen in zijn hart.

13 Gebed

14 De lezingen uit de Bijbel zijn Jesaja 61: 1 – 11 en Matteüs 5: 4
volgens de Nieuwe BijbelVertaling.

15 1 De geest van God, de HEER, rust op mij,
Jesaja 61 1 De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding,

16 2 om een genadejaar van de HEER uit te roepen
Jesaja 61 2 om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten,

17 3 om aan Sions treurenden te schenken
Jesaja 61 3 om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’, geplant door de HEER als teken van zijn luister.

18 4 Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen,
Jesaja 61 4 Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen, de lang verlaten streken weer bevolken; ze herstellen de vervallen steden, verlaten sinds mensenheugenis. 5 Vreemden staan je ten dienste en hoeden je schapen, vreemdelingen worden je dagloner of wijnbouwer.

19 6 En jullie worden priester van de HEER genoemd,
Jesaja 61 6 En jullie worden priester van de HEER genoemd, dienaar van onze God zul je heten. Je zult je te goed doen aan de rijkdom door vreemde volken vergaard, je zult je met hun luister bekleden.

20 7 De smaad die je verdiende loon werd genoemd,
Jesaja 61 7 De smaad die je verdiende loon werd genoemd, je schande wordt je dubbel vergoed. Daarom erven zij dubbel van het land en is eeuwige vreugde hun deel. 8 Want ik, de HEER, heb het recht lief, ik haat offers van roofgoed. Ik zal hen getrouw belonen, een eeuwig verbond sluit ik met hen.

21 9 Hun kinderen zullen vermaard zijn bij alle volken,
Jesaja 61 9 Hun kinderen zullen vermaard zijn bij alle volken, heel de aarde kent hun nageslacht. Dan zullen allen die hen zien erkennen: ‘Dat zijn de kinderen die de HEER heeft gezegend.’

22 10 Ik vind grote vreugde in de HEER,
Jesaja 61 10 Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.

23 11 Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt,
Jesaja 61 11 Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het oog van alle volken.

24 Matteüs 5 4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

25 Wees mij genadig, Heer, want een geweld
Psalm 56: 1 en 3 Wees mij genadig, Heer, want een geweld van vijanden staat rondom opgesteld om, als ik machteloos lig neergeveld, over mij heen te lopen. Maar altoos als de angst mij heeft bekropen, geprezen zij Gods woord dat mij doet hopen! Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen: de Here is mijn held!

26 Gij hebt mijn omzwerving te boek gesteld
Psalm 56: 1 en 3 Gij hebt mijn omzwerving te boek gesteld en al de tranen, in mijn oog geweld, bijeengegaard en in uw boek geteld: alles ligt voor U open. Geprezen zij Gods woord dat mij deed hopen! Mijn vijanden zijn haastig afgedropen. Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen: de Here is mijn held!

27 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Tekst Matteüs 5: 4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

28 “Een felicitatie aan de treurenden.”
Verkondiging “Een felicitatie aan de treurenden.” (n.a.v. Matteüs 5: 4)

29 Tranen heb ik onder 't klagen tot mijn spijze dag en nacht
Psalm 42: 2 en 3 Tranen heb ik onder 't klagen tot mijn spijze dag en nacht als mijn haters honend vragen: "Waar is God dien gij verwacht?" Ik gedenk hoe ik vooraan in de reien op mocht gaan, om mijn dank Hem op te dragen in zijn Huis op hoogtijdagen.

30 Hart onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel,
Psalm 42: 2 en 3 Hart onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel, hoop op God en wees geborgen. Hij verheft wie nederviel. Eens verschijn ik voor den Heer, vindt mijn ziel het danklied weer. Hij mijn God, Hij heeft mijn leven dikwijls aan de dood ontheven.

31 Dankgebed

32 Collecten De eerste rondgang is voor de diaconie.
De tweede rondgang is voor de (Singel)kerk.

33 Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft.
Opwekkingslied 44: 1 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. Hem zij ……

34 dat de schuld der wereld op Zich nam.
Opwekkingslied 44: 1 Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja. Geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op Zich nam.

35 zijn eniggeboren zoon, onze Heer,
Geloofsbelijdenis (1) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

36 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel,
Geloofsbelijdenis (2) is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

37 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, algemene,
Geloofsbelijdenis (3) Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

38 Verdreven is de schaduw van de nacht. En wie Hem wil aanvaarden
Opwekkingslied 44: 2 en 3 Verdreven is de schaduw van de nacht. En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuisgebracht. Voor hem geldt ook dit wonder, alles is volbracht. Hem zij ……

39 dat de schuld der wereld op Zich nam.
Opwekkingslied 44: 2 en 3 Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja. Geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op Zich nam.

40 dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht.
Opwekkingslied 44: 2 en 3 Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht. En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht. Hem zij ……

41 dat de schuld der wereld op Zich nam.
Opwekkingslied 44: 2 en 3 Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja. Geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op Zich nam.

42 Zegen, te beantwoorden met:

43 Volgende week (vijfde lijdenszondag) in de Singelkerk:
‘s ochtends uur sing-in en voorganger ds. A. van de Bovekamp en ‘s middags uur voorganger student J.H. Bonhof.


Download ppt "Zondagmiddag 30 maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google