De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 6 april 2014 middagdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 6 april 2014 middagdienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 6 april 2014 middagdienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst
Voorganger: kand. J.H. Bonhof uit Utrecht Ouderling: Wilhelm van Eeken Pianist: Nanne Kamerbeek

3 Psalm 43:1,3, 5 Gezang 177:1,2,3,6 Schriftlezing Matteüs 27:11-26 (NBV) Psalm 56:3,4 Prediking Barabbas, Jezus & wij Gezang 182:1,2,6 Opwekking 315 Psalm 118:5,6

4 Welkom en mededelingen

5 1 O God, kom mijn geding beslechten, verlos mij van wie U versmaadt.
Psalm 43: 1, 3, 5 Zingende Gezegend 185 1 O God, kom mijn geding beslechten, verlos mij van wie U versmaadt. Boosdoeners willen met mij rechten, die niet aan trouw en waarheid hechten. Doe mij ontkomen aan hun haat, o Heer, mijn toeverlaat.

6 3 O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht
Psalm 43: 1, 3, 5 Zingende Gezegend 185 3 O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heilge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht.

7 5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
Psalm 43: 1, 3, 5 Zingende Gezegend 185 5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? Vertrouw op 's Heren welbehagen. Hij doet weldra de morgen dagen. Ja, ik zal zingen tot zijn eer: mijn redder is de Heer.

8 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

9 1 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
Gezang 177: 1, 2, 3, 6 1 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten: o liefde die, om zondaars te bevrijden, zo zwaar moest lijden.

10 2 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
Gezang 177: 1, 2, 3, 6 2 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, in onze plaats gemarteld en geslagen, de zonde dragen.

11 3 O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder:
Gezang 177: 1, 2, 3, 6 3 O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder: de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder. O wreed geding; wie kan geheel doorgronden de vloek der zonden.

12 6 Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven,
Gezang 177: 1, 2, 3, 6 6 Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven, hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden mijn hart niet wijden?

13 Gebed Gebed

14 We lezen Matteüs 27:11-26 uit de Nieuwe Bijbelvertaling.
Schriftlezing We lezen Matteüs 27:11-26 uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

15 Matteüs 27:11-26 11 Toen Jezus voor de prefect stond, stelde deze hem de vraag: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Jezus zei: ‘U zegt het.’ 12 Maar op de beschuldigingen die de hogepriesters en oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer. 13 Daarop zei Pilatus tegen hem: ‘Hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen?’ 14 Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de prefect zeer verwonderde.

16 Matteüs 27:11-26 15 Nu had de prefect de gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten, en die door het volk te laten kiezen. 16 Er zat toen een beruchte gevangene vast, die Jezus Barabbas genoemd werd. 17 En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren samengestroomd: ‘Wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die de messias wordt genoemd?’ 18 Hij wist namelijk dat ze hem uit afgunst hadden uitgeleverd.

17 Matteüs 27:11-26 19 Terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht: ‘Laat je niet in met die rechtvaardige! Om hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan.’ 20 Ondertussen haalden de hogepriesters en de oudsten het volk over: ze moesten om Barabbas vragen, en Jezus laten doden. 21 Weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw: ‘Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?’ ‘Barabbas!’ riepen ze.

18 Matteüs 27:11-26 22 Pilatus vroeg hun: ‘Wat moet ik dan doen met Jezus die de messias wordt genoemd?’ Allen antwoordden: ‘Aan het kruis met hem!’ 23 Hij vroeg: ‘Wat heeft hij dan misdaan?’ Maar ze schreeuwden alleen maar harder: ‘Aan het kruis met hem!’ 24 Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er integendeel naar uit zag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, …

19 Matteüs 27:11-26 …waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei: ‘Ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen.’ 25 En heel het volk antwoordde: ‘Laat zijn bloed óns dan maar worden aangerekend, en onze kinderen!’ 26 Daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geselen.

20 3 Gij hebt mijn omzwerving te boek gesteld
Psalm 56: 3, 4 3 Gij hebt mijn omzwerving te boek gesteld en al de tranen, in mijn oog geweld, bijeengegaard en in uw boek geteld: alles ligt voor U open. Geprezen zij Gods woord dat mij deed hopen! Mijn vijanden zijn haastig afgedropen. Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen: De Here is mijn held!

21 4 Geloften heb ik toegezegd, mijn God,
Psalm 56: 3, 4 4 Geloften heb ik toegezegd, mijn God, U die van aanstoot hebt verlost mijn voet, laat mij nu voor de redding van de dood lofoffers U betalen. Geprezen zijt Gij, Heer, die telkenmale de zon van uw gelaat voor mij deed stralen, dat ik mag wandelen en ademhalen in 't licht dat leven doet!

22 Verkondiging over Matteüs 27:11-26
‘Barabbas, Jezus & wij’ Preek

23 1 Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood,
Gezang 182: 1, 2, 6 1 Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood, Gij hebt U voor ons gegeven, Gij neemt op U angst en nood, Gij moet sterven aan uw lijden om ons leven te bevrijden. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

24 2 Gij die alles hebt gedragen al de haat en al de hoon,
Gezang 182: 1, 2, 6 2 Gij die alles hebt gedragen al de haat en al de hoon, die beschimpt wordt en geslagen, Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, als de minste mens gebonden, aangeklaagd om onze zonde. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

25 6 Dank zij U, o Heer des levens, die de dood zijt doorgegaan,
Gezang 182: 1, 2, 6 6 Dank zij U, o Heer des levens, die de dood zijt doorgegaan, die Uzelf ons hebt gegeven ons in alles bijgestaan, dank voor wat Gij hebt geleden, in uw kruis is onze vrede. Voor uw angst en diepe pijn wil ik eeuwig dankbaar zijn.

26 Gebeden Gebeden

27 We staan onze gaven af voor: 1) Werelddiaconaat 2) Emeritikas
Collecte We staan onze gaven af voor: 1) Werelddiaconaat 2) Emeritikas

28 Heer, uw bloed dat reinigt mij, doet mij leven en maakt mij vrij.
Opwekking 315 Heer, uw bloed dat reinigt mij, doet mij leven en maakt mij vrij. Heer, uw bloed dat nam mijn plaats in het offer, dat U bracht. En U wast mij, witter dan de sneeuw, dan de sneeuw. Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.

29 Geloofsbelijdenis Gebeden

30 zijn eniggeboren zoon, onze Heer,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

31 is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel,
Geloofsbelijdenis is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

32 Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke,
Geloofsbelijdenis Ik geloof in de Heilige Geest; ik geloof een heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.

33 5 De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Psalm 118: 5, 6 5 De Heer is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij is het, die mijn heil bewerkte. Ik loof den Heer mijn leven lang. Hoort in hun kamp Gods knechten zingen nu Hij de zege heeft gebracht: Gods rechterhand doet grote dingen, Gods rechterhand heeft grote kracht!

34 6 Des Heren hand is hoog verheven, des Heren rechterhand is sterk.
Psalm 118: 5, 6 6 Des Heren hand is hoog verheven, des Heren rechterhand is sterk. Ik zal niet sterven, ik zal leven en zingen van des Heren werk. De Heer heeft mij wel zwaar geslagen, maar niet verlaten in mijn nood, en zijn genadig welbehagen gaf mij niet over aan de dood.

35 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

36 Wel thuis en een goede week gewenst.


Download ppt "Zondag 6 april 2014 middagdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google