De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HÉ JIJ DAAR... WELKOM!!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HÉ JIJ DAAR... WELKOM!!."— Transcript van de presentatie:

1 HÉ JIJ DAAR... WELKOM!!

2 zelfverloochening

3

4 Vanavond gaat het over : ZELFVERLOOCHENING!
We willen met jullie lezen uit Markus 8 :

5 Markus 8 : 34 En tot Zich geroepen hebbende de schare met Zijn discipelen, zeide Hij tot hen: Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij. 35 Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden. 36 Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed? 37 Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? 38 Want zo wie zich Mijns en Mijner woorden zal geschaamd hebben, in dit overspelig en zondig geslacht, diens zal Zich de Zoon des mensen ook schamen, wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met de heilige engelen.

6 Jezelf verloochenen Kruisdragen Jezus volgen!
“Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij”. (vers 34) Jezelf verloochenen Kruisdragen Jezus volgen!

7 Wat verwacht Jezus van ons?
Dat we Hem gaan volgen!

8 Keuzes maken Geloven doet soms pijn

9 Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen;
maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden. (vers 35) KIES VOOR JEZUS!

10 nog even op een rijtje.. Jezus zegt: ‘Als je bij Mij wil horen, dan verloochen je jezelf, dan neem je je kruis op en dan volg je Mij’. Jezelf verloochenen Het kruis op je nemen Jezus volgen

11 Gelaten 5 : 19 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. 22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. 23 Tegen de zodanigen is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.

12 zachtmoedigheid matigheid blijdschap liefde lankmoedigheid vrede goedertierenheid goedheid geloof De vruchten van de Geest onze zondige “ik” kruisigen

13 opdracht

14 Zingen Psalm 86 : 4 ‘k Ben gewoon, in bange dagen,
Mijn benauwdheid U te klagen; Gij toch, die d’ ellenden ziet, Hoort mij, en verstoot mij niet. HEER, wat goon de heid’nen roemen, Niemand is bij U te noemen; Daden, als Uw grote daan, Treft men nergens anders aan.

15 Ik bouw op U OTH 151 Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe naam.

16 Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens weer moet ik uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe naam.

17 Ik bouw op U, Mijn schild en mijn Verlosser. Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd. In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan in rust met U die mij hebt voortgeleid.

18 Fijne avond!!

19 ‘s middags kerstfeestviering!!
Eerste kerstdag: ‘s middags kerstfeestviering!! Wij, als TOV! en ZJW, hopen dan een lied te zingen: Wij trekken in een lange stoet

20 Wij trekken in een lange stoet
Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem, wij gaan uw koning tegemoet, o stad Jeruzalem! Gezegend die zijn komst begroet en knielen wil voor Hem! Refrein Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, wij loven U, koning en Heer!

21 Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt Hij in een stal die koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal! Laat klinken dan met luider stem en blij bazuingeschal: Refrein Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, wij loven U, koning en Heer!


Download ppt "HÉ JIJ DAAR... WELKOM!!."

Verwante presentaties


Ads door Google