De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door Mr. Alice E.J. Rijnders-Verkuilen FB BTW Adviesgroep Eindhoven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door Mr. Alice E.J. Rijnders-Verkuilen FB BTW Adviesgroep Eindhoven."— Transcript van de presentatie:

1 door Mr. Alice E.J. Rijnders-Verkuilen FB BTW Adviesgroep Eindhoven

2 Lompenregeling ingetrokken Uitstel vervallen keuzemogelijkheid beroepsopleidingen Hoog tarief voor hobbydieren Wetsvoorstel bestrijding constructies

3 BTW-vrijstelling voor detachering wetenschappelijk personeel Thuiszorg BPM BTW:  Privé-gebruik  Maatstaf van heffing  Aftrek voorbelasting

4 Oude regeling (OB/BTW 73): Vergunning voor inkoop van oude materialen en afvalstoffen Dan geen BTW-heffing over de inkoop Voorwaarden vergunning (vaak NAW- problemen) Verkoop is BTW belast

5 Nieuwe regeling: Ingegeven door EU fraude richtlijn (2006/69/EG van de Raad van 24 juli 2006/Machtiging NL ingetrokken en mogelijkheid tot verlegging) Alle transacties belast Verleggingsregeling  voor levering van afvalstoffen en oude materialen.  24bb van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.  Alleen voor prestaties aan ondernemers  Ook voor verwerkingsdiensten (zoals scheiden, snijden en samenpersen) Factuureisen!

6 Per 1 april 2007 alle beroepsopleidingen verplicht vrijgesteld. Keuze mogelijkheid vervalt voor quasi-onderwijs Overgangsregeling:  Overeenkomst vóór 1 april 2007 één jaar kiezen voor BTW-heffing.  Ná 1 april 2008 vrijgesteld. Als doorloopt na 1 april 2008, dan pro rata

7 Wetsvoorstel van 2 januari 2007 6% alleen voor levende dieren gebruikt in landbouw of voedselproductie (en fokken van die dieren). Nu 6% ongeacht bestemming voor rundvee, schapen, geiten, varkens en paarden. Dus 19% voor ren-, rij-, spring-, dressuur- en manegepaarden en rundvee, geiten, schapen en varkens voor hobbydoeleinden. Aanvankelijk Belastingplan 2007. Inwerking 1e dag van kalenderkwartaal na publicatie

8 Detachering is BTW belast. Belastingplan 2007 voornemen tot vrijstelling (niet voor MBO en HBO). Vergelijkbaar regeling in sociaal-culturele en zorgsector Voorwaarden o.a.:  de uitleensituatie structureel van aard is (langer dan 1 jaar)  de inlener materieel gezien de positie van werkgever inneemt  de inlener de financiële gevolgen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst draagt. Nadere invulling van deze regelgeving zal nog plaatsvinden.

9 Luxemburg constructies BPM in strijd met EG-recht voorzover:  Voertuig uit ander EU-land  Tijdelijk gehuurd door inwoner NL  Volledige BPM verschuldigd  Zonder vrijstelling of teruggaaf, wanneer niet duurzaam gebruik in NL ( HvJ 27 juni 2006 C-242/05: Strijdig met artikelen 49 tot en met 55 EG-verdrag, vrije verkeer van diensten ) Belastingplan 2007: Teruggaafregeling BPM

10 Tijdsevenredige BPM=vervallen (Eerste Nota van wijziging) Daarvoor nieuw artikel 14a Wet BPM =teruggaafregeling:  Buitenlandse kentekens ook volle BPM  Bij overbrenging in bruikbare staat naar EU-land of EER-land  Teruggaaf rest-BPM aan naamhouder kenteken  Registratiedatum of aanvang van het gebruik van de weg in Nederland op of > 16 oktober 2006.  Vrijstelling kortstondig gebruik (<2 weken)

11 Teruggaafregeling N.V.T. als  Naar derde-landen: eerst overbrengen?  Total loss

12 Lopende lease buitenlandse kentekens aan NL –De aanvang van het gebruik gesteld op 1 februari 2007. –(Artikel XXIIa Eerste Nota van Wijziging) –Fictief belastbaar feit Basis invoer gebruikte auto’s=werkelijke afschrijving (HR 22 september 2006, nr. 41.178 ). Forfaitaire tabel en tegenbewijs mag. Onduidelijkheden (bijv. waarde bij teruggaafregeling, auto’s van voor 16 oktober 2006) Onze nieuwsbrief van 10 november 2006 is te downloaden via onze website

13 Artikel 11, lid 1, letter g, ten 2 e Wet OB Modernisering AWBZ -> functiegerichte aanspraken (indicatie door CIZ) Huishoudelijke verzorging van AWBZ naar WMO (indicatie door gemeente)

14 Privé-gebruik:  Goederen (art. 3)  Diensten (art. 4)  BUA Maatstaf van heffing (art. 8) Aftrek voorbelasting (art. 15)

15 Aanpassing 6 e richtlijn bijv. lid 3-1-a: overdracht van de macht om als eigenaar te beschikken. 3-1-g en 3-1-h (privé-onttrekking en integratieheffing) vervallen! Daarvoor nieuwe leden 3, 4, 8 en 9.

16 Artikel 3-3-a: Met een levering onder bezwarende titel worden gelijkgesteld:  Onttrekking voor eigen privé-doeleinden of  Voor privé-doeleinden van zijn personeel of  Om niet verstrekt of  Voor andere dan bedrijfsdoeleinden bestemt (vangnet) Indien voor dat goed of de bestanddelen daarvan recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van de belasting is ontstaan. = 3-1-g oud

17 Art. 3-3-b: Met een levering onder bezwarende titel worden gelijkgesteld: het door een ondernemer voor bedrijfsdoeleinden bestemmen van in het eigen bedrijf vervaardigde goederen in de gevallen waarin, indien de goederen van een ondernemer zouden zijn betrokken, hij geen recht zou hebben op volledige aftrek van de op die goederen drukkende belasting (=3-1-h oud)

18 Art. 3 lid 3, letter c: Levering op bezit van goederen bij beëindiging bedrijfsuitoefening, ingeval recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van BTW is ontstaan. Artikel 3 lid 8 nieuw: 3-3-a n.v.t. bij geringe waarde (< € 15 ) of monsters Artikel 3 lid 9 nieuw: 3-3-b (integratieheffing e.d.) geldt ook als wordt uitbesteed en geldt niet andere onbebouwde terreinen dan bouwterreinen (als 11-4).

19 Hof van Justitie C­434/03 (Charles en Charles-Tijmens): Geen beperking van aftrek van investerings-BTW, maar privé- gebruik als BTW belaste dienst. HR 5 januari 2007 Art. 4 lid 2: Met een dienst verricht onder bezwarende titel worden gelijkgesteld: a. gebruiken van een tot het bedrijf behorend goed voor… b. om niet verrichten van diensten door de ondernemer voor…

20 Art. 4 lid 2: BTW belaste dienst = a. Privé-gebruik (alleen bij BTW-aftrek) b. Om niet verrichten van (eenmalige) diensten privé-doeleinden van de ondernemer of van zijn personeel, of, meer in het algemeen, voor andere dan bedrijfsdoeleinden Geldt alleen bij eigen goederen en diensten. Voor gehuurde goederen geldt beperking aftrek. Geldt niet voor ingekochte goederen/diensten Om niet = gratis/symbolisch

21 Artikel 8 lid 3: Voor 3-3 en 3a wordt de vergoeding gesteld op: de aankoopprijs van de goederen of van soortgelijke goederen of, indien er geen aankoopprijs is, de kostprijs, berekend op het tijdstip waarop deze handelingen worden uitgevoerd. Artikel 8 lid 7: maatstaf voor 4-2 = De door de ondernemer voor het verrichten van de diensten gemaakte uitgaven. ▫art. 5a uitvoeringsbeschikking

22 ●Gemaakte uitgaven (lid 1) voor 4-2-a gebruiksdiensten a. Investering b. Onderhoud c. Feitelijke gebruik ; –voorzover ter zake volledige of gedeeltelijke BTW- aftrek is ontstaan. –Tijdsevenredig –Ook voor later geïntegreerde bestanddelen

23 ●Gemaakte uitgaven (lid 1) voor 4-2-a gebruiksdiensten ●Maatstaf gekoppeld aan herzieningsperiode (lid 4): ▫Onroerend10 jaar (voor 5a lid 1, letter a) ▫roerend 5 jaar (voor 5a lid 1, letter a) ▫niet-investerings-goederen en voor uitgaven onderhoud: 1 jaar. (voor 5a lid 1, letters b en c) ▫niet in de maatstaf: alle uitgaven waarvoor geen OB is betaald (zoals verzekeringen en kosten van eigen personeel) dan wel waarvoor geen recht op aftrek is verkregen. ▫Na 10 jaar alsnog 4-2 over dan gemaakt onderhoud.

24 ●Gemaakte uitgaven voor 4-2-b (eenmalige diensten)  Alle aan die dienst toe te rekenen uitgaven  Aftrekrecht t.a.v. input is niet van belang  Ook bijv. arbeidsloon

25 90% toets: ▫BTW-omzet ex 3-3 en 4-2 telt niet mee

26 Verschuldigdheid 4-2 BTW: ▫31 december

27 Aftrek voorbelasting Artikel 15, lid 1 Wet OB Oud: Aftrek voorzover gebezigd in het kader van zijn onderneming. Artikel 17, lid 2, van de Zesde Richtlijn: Aftrek indien gebruik voor belaste prestaties. Het venijn: art. 15, lid 1, eerste volzin, slotzinsnede: worden gebruikt voor belaste handelingen

28 –BUA –blijft gelden voor alle prestaties waarvoor het thans ook geldt: dus ook voor de BUA- prestaties “om niet”. (Eerste Nota van Wijziging) –de nieuwe heffingsbepalingen NVT op de onder het BUA vallende gratis verstrekkingen aan het personeel en relaties

29 –Overgangsregeling anticumulatie –4-2-a achterwege als geen aftrek voorbelasting voor inwerkingtreding

30  Boutenslaan 2a, 1 e etage  Postbus 7003 5605 JA Eindhoven  +31 (0)40 29 40 402  +31 (0)40 29 40 547  info@btwadviesgroep.nl  info@btwadviesgroep.nl  www.btwadviesgroep.nl


Download ppt "Door Mr. Alice E.J. Rijnders-Verkuilen FB BTW Adviesgroep Eindhoven."

Verwante presentaties


Ads door Google