De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

door Mr. Alice E.J. Rijnders-Verkuilen FB BTW Adviesgroep Eindhoven

Verwante presentaties


Presentatie over: "door Mr. Alice E.J. Rijnders-Verkuilen FB BTW Adviesgroep Eindhoven"— Transcript van de presentatie:

1 door Mr. Alice E.J. Rijnders-Verkuilen FB BTW Adviesgroep Eindhoven
BTW Belastingplan 2007 en BTW actualiteiten door Mr. Alice E.J. Rijnders-Verkuilen FB BTW Adviesgroep Eindhoven

2 BTW actualiteiten Lompenregeling ingetrokken
Uitstel vervallen keuzemogelijkheid beroepsopleidingen Hoog tarief voor hobbydieren Wetsvoorstel bestrijding constructies

3 Belastingplan 2007 BTW-vrijstelling voor detachering wetenschappelijk personeel Thuiszorg BPM BTW: Privé-gebruik Maatstaf van heffing Aftrek voorbelasting Ook nog paar andere kleine wijzigingen Douane entrepots voor chemische stoffen II a8 6% tarief voor medische hulpmiddelen

4 Lompenregeling ingetrokken
Oude regeling (OB/BTW 73): Vergunning voor inkoop van oude materialen en afvalstoffen Dan geen BTW-heffing over de inkoop Voorwaarden vergunning (vaak NAW-problemen) Verkoop is BTW belast

5 Lompenregeling ingetrokken
Nieuwe regeling: Ingegeven door EU fraude richtlijn (2006/69/EG van de Raad van 24 juli 2006/Machtiging NL ingetrokken en mogelijkheid tot verlegging) Alle transacties belast Verleggingsregeling voor levering van afvalstoffen en oude materialen. 24bb van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. Alleen voor prestaties aan ondernemers Ook voor verwerkingsdiensten (zoals scheiden, snijden en samenpersen) Factuureisen! Artikel 24bb 1. Als gevallen als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van de wet, worden tevens aangewezen de gevallen waarin sprake is van de levering aan een ondernemer van oude materialen, oude materialen ongeschikt voor hergebruik in dezelfde staat, industrieel en niet-industrieel afval, afval voor hergebruik, gedeeltelijk verwerkt afval, schroot, en van bepaalde goederen en diensten, voorzover het betreft: a. de levering van resten en afval van ferro- en non-ferroproducten en oude materialen, halffabrikaten daaronder begrepen, die het resultaat zijn van het verwerken, vervaardigen of smelten van ferro- en non-ferrometalen of legeringen daarvan; b. de levering van ferro- en non-ferrohalffabrikaten en daarmee samenhangende verwerkingsdiensten; c. de levering van residuen en andere materialen voor hergebruik bestaande uit ferro- en non-ferrometalen, legeringen daarvan, slakken, assen, bladders en industriële residuen die metalen of legeringen daarvan bevatten, alsmede de diensten bestaande in het scheiden, snijden, fragmenteren en samenpersen van deze producten; d. de levering van en verwerkingsdiensten met betrekking tot afval van ferro- en non-ferroproducten alsmede snippers, schroot, resten en afval, en oud materiaal en materiaal voor hergebruik bestaande uit glasscherven en glas, papier en karton, lompen, beenderen, leder, kunstleder, perkament, huiden en vellen, pezen en zenen, bindgaren, touw en kabel, rubber en kunststof; e. de levering van de in dit lid genoemde materialen na bewerking in de vorm van reinigen, polijsten, scheiden, snijden, fragmenteren, samenpersen of gieten tot ingots; f. de levering van resten en afval dat ontstaat bij de bewerking van grondstoffen. 2. Artikel 24b, zesde (vermelding: BTW verlegd op factuur) en achtste lid (geen invloed op KOR), is van overeenkomstige toepassing.

6 Beroepsopleidingen vrij van BTW
Per 1 april 2007 alle beroepsopleidingen verplicht vrijgesteld. Keuze mogelijkheid vervalt voor quasi-onderwijs Overgangsregeling: Overeenkomst vóór 1 april 2007 één jaar kiezen voor BTW-heffing. Ná 1 april 2008 vrijgesteld. Als doorloopt na 1 april 2008, dan pro rata

7 Hoog tarief voor hobbydieren
Wetsvoorstel van 2 januari 2007 6% alleen voor levende dieren gebruikt in landbouw of voedselproductie (en fokken van die dieren). Nu 6% ongeacht bestemming voor rundvee, schapen, geiten, varkens en paarden. Dus 19% voor ren-, rij-, spring-, dressuur- en manegepaarden en rundvee, geiten, schapen en varkens voor hobbydoeleinden. Aanvankelijk Belastingplan Inwerking 1e dag van kalenderkwartaal na publicatie

8 BTW-vrijstelling detachering wetenschappelijk personeel?
Detachering is BTW belast. Belastingplan 2007 voornemen tot vrijstelling (niet voor MBO en HBO). Vergelijkbaar regeling in sociaal-culturele en zorgsector Voorwaarden o.a.: de uitleensituatie structureel van aard is (langer dan 1 jaar) de inlener materieel gezien de positie van werkgever inneemt de inlener de financiële gevolgen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst draagt. Nadere invulling van deze regelgeving zal nog plaatsvinden. Vreemd gelet op lopende vragen HVJ ter zake van uitlenen van docenten HR 2 december 2005: Of dit onder onderwijsvrijstelling valt en of uitlener zelf onderwijsinstelling moet zijn i.c. MBO instelling

9 BPM Belastingplan 2007 Luxemburg constructies
BPM in strijd met EG-recht voorzover: Voertuig uit ander EU-land Tijdelijk gehuurd door inwoner NL Volledige BPM verschuldigd Zonder vrijstelling of teruggaaf, wanneer niet duurzaam gebruik in NL (HvJ 27 juni 2006 C-242/05: Strijdig met artikelen 49 tot en met 55 EG-verdrag, vrije verkeer van diensten ) Belastingplan 2007: Teruggaafregeling BPM

10 BPM Belastingplan 2007 Tijdsevenredige BPM=vervallen (Eerste Nota van wijziging) Daarvoor nieuw artikel 14a Wet BPM =teruggaafregeling: Buitenlandse kentekens ook volle BPM Bij overbrenging in bruikbare staat naar EU-land of EER-land Teruggaaf rest-BPM aan naamhouder kenteken Registratiedatum of aanvang van het gebruik van de weg in Nederland op of > 16 oktober 2006. Vrijstelling kortstondig gebruik (<2 weken) Vrijstelling kortstondig gebruik (<2 weken Amendement 17 3a, lid 1 uitv. besluit BPM) 3a Lid 2: electronische melding voor aanvang van het gebruik 4a en 4b uitvoeringsbesluit voorwaarden teruggaaf

11 BPM Belastingplan 2007 Teruggaafregeling N.V.T. als
Naar derde-landen: eerst overbrengen? Total loss Vrijstelling kortstondig gebruik (<2 weken Amendement 17 3a, lid 1 uitv. besluit BPM) 3a Lid 2: electronische melding voor aanvang van het gebruik 4a en 4b uitvoeringsbesluit voorwaarden teruggaaf

12 BPM Belastingplan 2007 Lopende lease buitenlandse kentekens aan NL
De aanvang van het gebruik gesteld op 1 februari 2007. (Artikel XXIIa Eerste Nota van Wijziging) Fictief belastbaar feit Basis invoer gebruikte auto’s=werkelijke afschrijving (HR 22 september 2006, nr ). Forfaitaire tabel en tegenbewijs mag. Onduidelijkheden (bijv. waarde bij teruggaafregeling, auto’s van voor 16 oktober 2006) Onze nieuwsbrief van 10 november 2006 is te downloaden via onze website

13 Thuiszorg Belastingplan 2007
Artikel 11, lid 1, letter g, ten 2e Wet OB Modernisering AWBZ -> functiegerichte aanspraken (indicatie door CIZ) Huishoudelijke verzorging van AWBZ naar WMO (indicatie door gemeente)

14 BTW Belastingplan 2007 Privé-gebruik: Maatstaf van heffing (art. 8)
Goederen (art. 3) Diensten (art. 4) BUA Maatstaf van heffing (art. 8) Aftrek voorbelasting (art. 15)

15 Art. 3 Wet OB Aanpassing 6e richtlijn bijv. lid 3-1-a: overdracht van de macht om als eigenaar te beschikken. 3-1-g en 3-1-h (privé-onttrekking en integratieheffing) vervallen! Daarvoor nieuwe leden 3, 4, 8 en 9.

16 Art. 3 lid 3 Wet OB Artikel 3-3-a:
Met een levering onder bezwarende titel worden gelijkgesteld: Onttrekking voor eigen privé-doeleinden of Voor privé-doeleinden van zijn personeel of Om niet verstrekt of Voor andere dan bedrijfsdoeleinden bestemt (vangnet) Indien voor dat goed of de bestanddelen daarvan recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van de belasting is ontstaan. = 3-1-g oud Om niet verstrekken is vreemd als aan ondernemer wordt verstrekt die aftrek zou hebben indien het tegen vergoeding werd verstrekt. In de toepassing van het BUA werd hiervoor wel aftrek verleend.

17 Art. 3 lid 3 Wet OB Art. 3-3-b: Met een levering onder bezwarende titel worden gelijkgesteld: het door een ondernemer voor bedrijfsdoeleinden bestemmen van in het eigen bedrijf vervaardigde goederen in de gevallen waarin, indien de goederen van een ondernemer zouden zijn betrokken, hij geen recht zou hebben op volledige aftrek van de op die goederen drukkende belasting (=3-1-h oud)

18 Art. 3 Wet OB Art. 3 lid 3, letter c:
Levering op bezit van goederen bij beëindiging bedrijfsuitoefening, ingeval recht op volledige of gedeeltelijke aftrek van BTW is ontstaan. Artikel 3 lid 8 nieuw: 3-3-a n.v.t. bij geringe waarde (< € 15 ) of monsters Artikel 3 lid 9 nieuw: 3-3-b (integratieheffing e.d.) geldt ook als wordt uitbesteed en geldt niet andere onbebouwde terreinen dan bouwterreinen (als 11-4).

19 Art. 4 Wet OB Hof van Justitie C­434/03 (Charles en Charles-Tijmens):
Geen beperking van aftrek van investerings-BTW, maar privé-gebruik als BTW belaste dienst. HR 5 januari 2007 Art. 4 lid 2: Met een dienst verricht onder bezwarende titel worden gelijkgesteld: a. gebruiken van een tot het bedrijf behorend goed voor… b. om niet verrichten van diensten door de ondernemer voor… Gebaseerd op art. 6 lid 2 Zesde Richtlijn Bijv. prive gebruik vakantiewoning of laptop door personeel Voorbeeld in Duitsland. Vergelijkbare regeling ingevoerd. Daar als minder dan 10% zakelijk niet tot ondernemingsvermogen! 4-2b zijn eigenlijk 3-1-g (oud) diensten

20 Art. 4 Wet OB Art. 4 lid 2: BTW belaste dienst =
a. Privé-gebruik (alleen bij BTW-aftrek) b. Om niet verrichten van (eenmalige) diensten privé-doeleinden van de ondernemer of van zijn personeel, of, meer in het algemeen, voor andere dan bedrijfsdoeleinden Geldt alleen bij eigen goederen en diensten. Voor gehuurde goederen geldt beperking aftrek. Geldt niet voor ingekochte goederen/diensten Om niet = gratis/symbolisch Gebaseerd op art. 6 lid 2 Zesde Richtlijn 4-2b zijn eigenlijk 3-1-g (oud) diensten Voorbeeld: Telefoonapparatuur stel aankoop mobiels Gebruik prive is belaste dienst., afschrijving loopt mee in maatstaf. Kan dus veel nadeliger zijn dan lease/huurdiensten inkopen incl apparatuur Als echter diensten worden ingekocht (incl app) dan pro rata geen aftrek ivm BUA Dit is cf voorbeelden uit Nota nav het eindverslag Wilbert Nieuwenhuizen in BTW-brief nr 12: Belastingadviseur die zichzelf adviseert, moet eigen ideeen belasten Een makelaar die voor zichzelf een nieuw huis koopt moet over de eigen bemiddelingsdienst BTW afdragen Notaris die eigen testament opstelt Schilder die eigen woning verft Frans Bauer die van eigen liedjes geniet

21 Art. 8 Wet OB Artikel 8 lid 3: Voor 3-3 en 3a wordt de vergoeding gesteld op: de aankoopprijs van de goederen of van soortgelijke goederen of, indien er geen aankoopprijs is, de kostprijs, berekend op het tijdstip waarop deze handelingen worden uitgevoerd. Artikel 8 lid 7: maatstaf voor 4-2 = De door de ondernemer voor het verrichten van de diensten gemaakte uitgaven. art. 5a uitvoeringsbeschikking Dit is een fictieve maatstaf omdat er geen vergoeding is overeengekomen

22 Art. 5a Uitv.besch. OB Gemaakte uitgaven (lid 1) voor 4-2-a gebruiksdiensten a. Investering b. Onderhoud c. Feitelijke gebruik; voorzover ter zake volledige of gedeeltelijke BTW-aftrek is ontstaan. Tijdsevenredig Ook voor later geïntegreerde bestanddelen Prive gebruik aan Herzieningstermijn: cf HvJ Wollny C-72/05 15 september 2006 De ondergrond mag alleen in de heffing worden betrokken als daarvoor voordruk in aftrek is gebracht. Art. 11A lid 1 letter c Zesde richtlijn: gemaakte uitgaven Nadere uitwerking in uitvoeringsbeschikking

23 Art. 5a Uitv.besch. OB Gemaakte uitgaven (lid 1) voor 4-2-a gebruiksdiensten Maatstaf gekoppeld aan herzieningsperiode (lid 4): Onroerend 10 jaar (voor 5a lid 1, letter a) roerend 5 jaar (voor 5a lid 1, letter a) niet-investerings-goederen en voor uitgaven onderhoud: 1 jaar. (voor 5a lid 1, letters b en c) niet in de maatstaf: alle uitgaven waarvoor geen OB is betaald (zoals verzekeringen en kosten van eigen personeel) dan wel waarvoor geen recht op aftrek is verkregen. Na 10 jaar alsnog 4-2 over dan gemaakt onderhoud. Prive gebruik aan Herzieningstermijn: cf HvJ Wollny C-72/05 15 september 2006 De ondergrond mag alleen in de heffing worden betrokken als daarvoor voordruk in aftrek is gebracht. Art. 11A lid 1 letter c Zesde richtlijn: gemaakte uitgaven Nadere uitwerking in uitvoeringsbeschikking

24 Art. 5b Uitv.besch. OB Gemaakte uitgaven voor 4-2-b
(eenmalige diensten) Alle aan die dienst toe te rekenen uitgaven Aftrekrecht t.a.v. input is niet van belang Ook bijv. arbeidsloon Prive gebruik aan Herzieningstermijn: cf HvJ Wollny C-72/05 15 september 2006 De ondergrond mag alleen in de heffing worden betrokken als daarvoor voordruk in aftrek is gebracht. Art. 11A lid 1 letter c Zesde richtlijn: gemaakte uitgaven Nadere uitwerking in uitvoeringsbeschikking

25 Art Wet OB 90% toets: BTW-omzet ex 3-3 en 4-2 telt niet mee

26 Art Wet OB Verschuldigdheid 4-2 BTW: 31 december

27 Art. 15 Wet OB Aftrek voorbelasting
Artikel 15, lid 1 Wet OB Oud: Aftrek voorzover gebezigd in het kader van zijn onderneming. Artikel 17, lid 2, van de Zesde Richtlijn: Aftrek indien gebruik voor belaste prestaties. Het venijn: art. 15, lid 1, eerste volzin, slotzinsnede: worden gebruikt voor belaste handelingen Men wil aftrek koppelen aan belaste prestaties. Gevolgen bijv. voor holdings bij verkoop aandelen. Aandelen weliswaar vrijgesteld, maar meestal toch aftrekrecht. Nu niet meer?? Zelfde tav subsidies, echter Commissie-Spanje (6 oktober 2005, C-204/05) 17-5: pro rata nvt bij 4-2, is immers volledig BTW belast gebruik Herformulering: herformulering van artikel 15, eerste en tweede lid, van de Wet OB zijn tevens in een aantal bepalingen van de Uitvoeringsbeschikking de begrippen “prestaties” en “bezigen” vervangen door “handelingen” en “gebruiken” (deze wijzigingen worden hierna niet verder meer toegelicht).

28 Art. 16a Wet OB BUA blijft gelden voor alle prestaties waarvoor het thans ook geldt: dus ook voor de BUA-prestaties “om niet”. (Eerste Nota van Wijziging) de nieuwe heffingsbepalingen NVT op de onder het BUA vallende gratis verstrekkingen aan het personeel en relaties 4-2-b geldt niet voor diensten die een ondernemer inkoopt en aan zijn personeel verstrekt. Bijv. telefonie Voorbelasting is niet aftrekbaar ogv BUA. 4-2-b nvt, dus geen belast gebruik, dus geen aftrekrecht.

29 Art. 47 Wet OB Overgangsregeling anticumulatie
4-2-a achterwege als geen aftrek voorbelasting voor inwerkingtreding

30 Contact met BTW Adviesgroep
 Boutenslaan 2a, 1e etage  Postbus 7003 5605 JA Eindhoven  +31 (0)  +31 (0)


Download ppt "door Mr. Alice E.J. Rijnders-Verkuilen FB BTW Adviesgroep Eindhoven"

Verwante presentaties


Ads door Google