De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dopen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dopen."— Transcript van de presentatie:

1 Dopen

2 Matteüs 28, 16-20  De elf leerlingen trokken naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had aangewezen. Toen ze Hem zagen, vielen ze op de knieën, sommigen twijfelden. Jezus kwam op hen toe en zei: ’Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.

3 De doop: wat, betekenis, waarom, wanneer?
Als christen hebben we een heel persoonlijke relatie met God. God kijkt niet naar uiterlijke tekenen, Hij kijkt niet naar onze goede werken of eigen inspanningen, maar Hij kijkt naar ons hart, onze ingesteldheid, onze houding. We worden niet gered door uiterlijke tekenen, we worden gered door ons vertrouwen op God en ons geloof in Jezus Christus. God heeft ons als christenen echter twee tekenen gegeven. Tekenen, niet om gered te worden, maar als getuigenis van ons geloof (avondmaal en doop).

4 Volgens sommige kerken mag je je na de doop christen noemen
Volgens sommige kerken mag je je na de doop christen noemen. Volgens anderen moet je christen zijn voordat je gedoopt kan worden. In sommige gemeentes geeft de doop toegang tot de andere sacramenten, zoals het avondmaal.

5 Handelingen 2:37-42 37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? 38  En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. 39  Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. 40  En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. 41  Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.”

6 De doop heeft dus alles te maken met de belijdenis

7

8 Maar God houdt geen monoloog. God spreekt niet als enige.
God spreekt, als eerste. Hij komt naar ons toe met zijn beloften, met zijn geboden. Maar God houdt geen monoloog. God spreekt niet als enige. Zijn Woord roept het menselijke antwoord wakker. God wil graag dat wij Hem antwoord geven. Zo wil Hij met ons in het verbond omgaan.

9 kinderdoop of volwassendoop?
Miljarden christenen lieten hun kinderen dopen, miljarden anderen niet. Zou echt een van die stromingen consequent de Bijbel verkeerd hebben begrepen?

10 Er zijn veel tegens maar vaak net zoveel voors
Er zijn veel tegens maar vaak net zoveel voors. Waar moet ik voor kiezen? Is het een persoonlijke keus of is het een keus in de gemeenschap?!

11 Apostolische geloofsbelijdenis
De belijdenis is langzaamaan ontstaan uit onder andere verzen uit de bijbel en rond 170 is de eerste bekende versie op schrift gezet. Apostolische geloofsbelijdenis Er is veel waar de Bijbel wel duidelijk over is. En daar is de hoofdstroom van de kerk het ook over eens. Je vindt een samenvatting daarvan in bijvoorbeeld de Apostolische geloofsbelijdenis. Blijkbaar gaat het daarom. Dat is de kern van ons geloof! 

12 Argumenten tegen kinderdoop
De doop is nimmer in de plaats van de besnijdenis gekomen, de besnijdenis was een teken van het behoren tot Israël en de doop is een teken van het ingelijfd zijn in Christus. In het Nieuwe Testament is nergens sprake is van het dopen van kinderen.  Baby's kunnen nog niet geloven.  De kinderdoop heeft voor velen totaal geen betekenis, omdat ze die nooit bewust meegemaakt hebben.  Bijbelteksten hebben het over eerst belijden en dan dopen (eerst geloven dan dopen)

13 Argumenten voor de kinderdoop
De eerste pijler is de eenheid van het Oude en Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament sluit aan op het Oude Testament en samen vormen ze het Woord van God.  De tweede pijler is het (éénzijdige) verbond. De eerste christenen moesten wel volwassen gedoopt worden omdat er nog geen christenen waren.

14 Abrahams besnijdenis Genesis 17 (lezen vanaf vers 1)
Abraham ik wil niet alleen jouw God zijn, maar ook de God van je kinderen. 

15 Abraham en heel zijn huis werd besneden
Denk bijvoorbeeld aan Lydia de purperverkoopster 'en haar huis' (Hand. 16: 15) en de stokbewaarder 'en al de zijnen' (Hand. 16: 33). Zij werden gedoopt en allen die bij hen hoorden, en daar hoorden dus ook de kinderen bij. 

16 Zie je nu wel kinderen werden dus gedoopt
Zie je nu wel kinderen werden dus gedoopt! Jazeker, maar wel in een heel andere cultuur. Het is dus maar de vraag hoeveel dat zegt. Want onze cultuur is veel individualistischer. Zelf kiezen, los van familiebanden, is belangrijk voor ons. En daarbij past weer beter het opdragen van kinderen en je pas laten dopen als je zelf, als volwassene, een keus hebt gemaakt.

17 Onthoud Een sacrament kan niet zalig maken, alleen als we door wedergeboorte en geloof deel hebben aan Christus, dan is er ook zaligheid. 


Download ppt "Dopen."

Verwante presentaties


Ads door Google