De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Casusreferaat Palliatieve Zorg Palliatieve zorg in de stervensfase Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe Consultatieteam Palliatieve zorg Oost-Veluwe i.s.m.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Casusreferaat Palliatieve Zorg Palliatieve zorg in de stervensfase Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe Consultatieteam Palliatieve zorg Oost-Veluwe i.s.m."— Transcript van de presentatie:

1 Casusreferaat Palliatieve Zorg Palliatieve zorg in de stervensfase Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe Consultatieteam Palliatieve zorg Oost-Veluwe i.s.m. IKNL Groningen/Enschede 11 oktober 2011

2 Casus Mw. S.  Vrouw, 78 jaar  Weduwe (28 jaar)  Echtgenoot: drankmisbruik  Huiselijk geweld  5 kinderen (3 ♀, 2 ♂)  1 zoon als kind dodelijk verongelukt  1 zoon criminele circuit / geen contact

3 Casus Mw. S.  COPD Gold III  2 x pneumonie in 2 jaar  → ↑ longlijden, ↓ functionele status  → ↑ zorgbehoefte  → opname verpleeghuis sinds 3 maanden  Dochters actief betrokken  Regelmatig bezoek geestelijk verzorger

4 Casus Mw. S.  Sinds opname 4 x AB voor pneumonie  Gewichtsverlies > 10% in 3 maanden  Anorexie-cachexie  Behandeling:  Luchtwegverwijders (vernevelen)  Corticosteroïden onderhoudsdosering  Afhankelijkheid:  Mobiliseren beperkt met ondersteuning  Hulp bij verzorging, toilet, aankleden

5 Casus Mw. S.  Sinds 1 jaar toenemend gedesoriënteerd en geheugenstoornissen  Gesprek goed mogelijk  Bij gesprek over zorgleefplan → geen overzicht  Geen duidelijke beleidsafspraken  m.u.v. niet reanimeren beleid (NTBR)

6 Casus Mw. S.  Enkele dagen:  Weigert voeding  Drinkt indien aangeboden  Afgelopen nacht:  Dyspnoe met piepende ademhaling  Koorts (38,9 ºC)  Huidige situatie  Geen orale intake

7 Casus Mw. S.  Werkdiagnose:  Recidief pneumonie  Behandeling  Geen AB i.o.m. familie  Wel vernevelen  Orale medicatie → s.c.  Morfine 5 mg s.c.  Zuurstof 1 l  Drinken z.m. + mondzorg  Decubituspreventie  Regelmatig telefonisch contact verpleging - arts

8

9 Palliatieve zorg in de stervensfase  Stervensfase: fase die direct voorafgaat aan het overlijden  Over het algemeen dagen  Doel behandeling en verzorging  Aanvaardbaar sterven  Symptoombehandeling  Vermijden onnodig lang sterfbed  Behoud authenticiteit en autonomie  Leven afronden, z.m. betrekken naasten  Aandacht voor naasten  Informeren  Ondersteunen

10

11 sociaalpsycho- spiritueel lichamelijk

12 Doelen palliatieve zorgverlening  Vermindering van klachten (direct comfort)  Fysiek domein  Psycho - sociaal domein  Zingeving domein (spiritualiteit)  Behoud authenticiteit patiënt  Respecteren autonomie patiënt  Behoud fysieke / cognitieve validiteit patiënt  Naasten onderdeel van zorg  Verkleinen kans op nieuwe problemen (pro-actief)  Primaire ziekte  Iatrogeen  Aansturen op een acceptabele dood (scenario)

13 Sterven in Nederland  2006: 135.000 overlijdens  77.000 t.g.v. chronische ziekte  Kanker40.000  CVA10.000  Dementie 8.000  COPD 6.000  Hartfalen 6.000  2040: 215.000 overlijdens  Sterke toename overlijdens t.g.v. chronische ziekte

14 Plaats van overlijden  Van chronisch zieken  1/3thuis  1/4ziekenhuis  1/4 verpleeghuis  1/5elders (o.a. hospice)

15

16 Voorbereiding  Inventariseer  Gewenste plaats van overlijden  Opnamebeleid  Behandeling van te verwachten symptomen  Te verwachten wijze van overlijden  Te verwachten symptomen  Sedatie  Beslissingen rond het levenseinde  Wat past bij patiënt  Levensinstandhoudend handelen (vocht)  Reanimatiebeleid  Euthanasie

17 Signalen van naderend sterven  Uitputting  ↓ eten en drinken  ↓ functionele status (Karnofsky < 30)  ↓ urineproductie  ↑ pols, snel en zwak  ↓ doorbloeding extremiteiten, koud, cyanotisch  spitse neus  ↓ bewustzijn  ↑ desoriëntatie / onrust (delier, terminale onrust)  Hoorbare, onregelmatige ademhaling (Cheyne-Stokes)  geur adem  Reutelen

18 Stervensproces  Diagnose “stervende”  Markeren stervensproces  Naasten  Besluitvorming  Zorgenden  Medicatie  Informeren andere zorgverleners  (Huis)arts, fysio, GV, diëtist, huish. personeel, vrijwilligers  Start Zorgpad Stervensfase

19 Voorlichting  Afscheid / rituelen  Lichamelijke en geestelijke veranderingen  Dorst en honger  Communicatie (gehoor) en aanraken  Sterven is soms hard werken en vergt tijd  Draagkracht mantelzorg / naasten  Vaststellen van overlijden  Zorg voor de overledene  Geef z.m. schriftelijke informatie

20 Medische en V&V maatregelen  Geen levensinstandhoudende behandeling → NTBR, geen IC, geen 112, vochtbeleid  ICD (hartritme) → overleg cardioloog / uitzetten  Functie CRT van pacemaker → overleg cardioloog / uitzetten  Saneren medicatie; omzetten naar parenterale toediening  Afspraken over z.n. medicatie op geleide van evt. symptomen  Besluit t.a.v. staken vocht / voeding  Bespreek inzet extra zorg (VPTZ / V&V)

21 Medische en V&V maatregelen  Lichamelijke zorg conform wensen  Start mondzorg  Decubituspreventie  Inzet hulpmiddelen (AD matras / HL bed / inco)  Instructie naasten over comfortverhogend handelen (aanraken, masseren, aromazorg)

22 Symptomen  Uitputting / vermoeidheid  Pijn  Dyspnoe  Reutelen  Terminale onrust / delier  Angst  Mondproblemen

23

24 Casus Mw. S. Verloop in 72 uur  Mw stopt met drinken  “Sterft iemand omdat hij niet drinkt of drinkt iemand niet omdat hij sterft?”  Spreekt niet, wel bewust van omgeving  Morfine 6 dd 5 mg s.c.  Snelle ademhaling  Toenemende onrust  Bezoek “verloren” zoon → rustiger

25 Casus Mw. S.  ↑ onrust, niet aanspreekbaar  Tossing and turning  Geen urine, geen ontlasting  Familie dringt aan op actie  Willen ↑ morfine of “spuit”

26 Pijn  Vaak ↓ pijn dan voorheen  Zelden onverwachte, oncontroleerbare pijn  Pas op pijn tijdens verzorging en draaien  Preventie met medicatie  Observeer bewusteloze patiënt a.d.h.v. observatielijst (REPOS)  Orale medicatie omzetten naar s.c.  Soms opiaten ↓

27 Reutelen  Reutelen = hoorbare ademhaling t.g.v. secreet in de hogere ademhalingswegen; niet kunnen ophoesten  Uren voor het overlijden  Patiënt vaak niet meer bewust  Belastend voor naasten

28 Reutelen  Informeer naasten  Pas z.m. lichaamshouding aan (zijligging)  Uitzuigen niet effectief tenzij tracheastoma  Geen relatie met dehydratie of vochtbeleid  z.n medicatie  Scopolaminebutyl (Buscopan) s.c.  Scopolamine transdermaal (Scopoderm)  Atropine oogdruppels 1% sublinguaal 2-3 dr à 4 uur

29 Dyspnoe  Velerlei oorzaken, vaak niet te behandelen  Angst voor stikken  Stapeling koolzuur in bloed → ↓ bewustzijn  Cheyne-Stokes meestal geen dyspnoe  Goede houding / frisse omgeving  Medicatie:  Morfine s.c., corticosteroïden (COPD), diuretica (hartfalen)  Evt. medicatie bij angst  Zuurstof alleen bij hypoxie  p.m. ascitesdrainage, pleuradrainage voortzetten

30 Terminale onrust - delier  Zorgvuldige diagnose  Urineretentie, aandrang  Onderscheid van angst  Bij terminaal delier  Bewegingsdrang, tremoren, plukken, verbale uitingen  Onderscheid bewegingsdrang en myoclonieën t.g.v. metabole veranderingen + medicatie  Waarborg veiligheid en rust  Instructie en begeleiding naasten  Medicatie: haloperidol s.c. of buccaal

31 Signaleren en beoordelen van cognitieve veranderingen  ABC-delier acroniem  Acuut ander gedrag  Bewustzijnsschommelingen  Cognitieve veranderingen  Gebruik meetinstrumenten  Delirium Observation Screening (DOS) schaal

32 Angst  Achterhaal z.m de oorzaak  Bespreek z.m de angst, stel gerust  Behandel evt. delier  Aanwezigheid  Luisteren, ruimte, angst benoemen  Medicatie  Benzodiazepinen  Slaapmedicatie bij nachtelijke angst

33 Mondproblemen  Droge mond  Stomatitis  Infecties in de mond  Pijn in de mond  Halitose

34 Casus mw. S.  Vermoedelijk delier → haloperidol s.c.  Blaaskatheter  Eenmalig klysma met resultaat  Mondzorg  Zijligging helpt tegen reutelen  Bij refractaire onrust → sedatie gedurende laatste 24 uur  Mw overlijdt rustig i.a.v. dochters

35 Referenties  Richtlijnen palliatieve zorg www.pallialine.nl www.pallialine.nl  Zorgpad stervensfase www.zorgpadstervensfase.nl www.zorgpadstervensfase.nl  Gebruik schriftelijk informatie bijv. op www.zorgpadstervensfase.nl www.zorgpadstervensfase.nl  Sterven op je Eigen Manier (STEM) www.stichtingstem.info www.stichtingstem.info  Doe de zelftest! www.doodgewoonbespreekbaar.nl www.doodgewoonbespreekbaar.nl

36  Netwerk Palliatieve zorg Oost-Veluwe www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe  Consultatieteam Palliatieve Zorg regio Salland, Oost-Veluwe en Zutphen 0900 44 55 880 (ma-vr. 9.00-17.00 uur)


Download ppt "Casusreferaat Palliatieve Zorg Palliatieve zorg in de stervensfase Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe Consultatieteam Palliatieve zorg Oost-Veluwe i.s.m."

Verwante presentaties


Ads door Google