De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

bij onze bachelorstudenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "bij onze bachelorstudenten"— Transcript van de presentatie:

1 bij onze bachelorstudenten
Deel 2 : Expertise van de kleuterleidster inzake kindvolgsystemen en begeleidende methodieken bij onze bachelorstudenten

2 = elk kind krijgt optimale ontwikkelingskansen
ZORGBREED = elk kind krijgt optimale ontwikkelingskansen = sterke en zwakke kinderen voelen zich aangeproken door het aanbod 1 BAKO (eerste jaar) hoe een kleuterklas functioneert eerste bewegingsactiviteiten geven (didactiek) welbevinden en betrokkenheid observeren

3 bijkomende didactieken voor het geven van bewegingsactiviteiten
ZORGBREED 2 BAKO (tweede jaar) bijkomende didactieken voor het geven van bewegingsactiviteiten zorgbreed kijken - differentiëren voor zwakkeren en sterkeren - observeren van welbevinden en betrokkenheid van een klasgroep (klasscreening) - invullen van een kinddossier (PGKVS) - observeren van motoriek - activiteiten om socio-emotionele ontwikkeling te stimuleren (welbevinden is motor van de ontwikkeling)

4 gesteund op 7 stappen van het PGKVS (Cego)
ZORGVERBREDEND = expliciete acties ondernemen om bepaalde zorgkinderen extra stimulansen te bieden voor hun ontwikkeling 3 BAKO (derde jaar) vanuit de klasscreening kinderen die problemen vertonen met welbevinden /betrokkenheid via handelingsplannen verderhelpen gesteund op 7 stappen van het PGKVS (Cego) sommige studenten volgen een kleuter met motorische problemen op (groot- of kleinmotorische problemen)

5 HANDELINGSPLAN VOOR KIND MET MOTORISCHE PROBLEMEN
handelingsgericht vanuit brede observatie de handelingsplannen zijn bedoeld om motorische ontwikkeling te stimuleren, om extra kansen te bieden /geen therapie creatieve, kleine interventies zijn voor het kind vaak de hefboom

6 STAP 1 : is er een basis voor ontwikkeling
EEN LEERKRACHT MAAKT ZICH ZORGEN : welbevinden : voelt het kind zich goed en veilig? (POS) betrokkenheid : betrokkenheid of vermijdingsgedrag ontwikkelingsniveau motoriek (vaardigheden en bewegingsstijl) onhandigheid-traagheid-houterigheid-slordigheid ‘raar’ bewegen heftig en impulsief bewegen sociale interactie in het spel is problematisch niet kunnen knippen

7 STAP 2 : observeer vanuit een ruimer kindvolgsysteem
observeren vanuit verschillende componenten en situaties die de ontwikkeling kunnen stuwen thuissituatie contacten met andere kinderen belangstelling voor activiteiten contact met de leerkracht ontwikkelingsniveau van andere ontwikkelingsdomeinen

8 STAP 3 : een eerste balans
samenbrengen sterkte – zwakte waar is het kind goed in - ifv zelfbeeld en sociale plek in de groep - ifv inrijpoort * indien positief tov motoriek ideeën opdoen * indien vermijdingsgedrag andere positieve ontwikkelingskernen aanspreken

9 STAP 4 : meer gericht observeren
welbevinden in bewegingsactiviteiten? voelt het zich veilig in de ruimte? nee advies voelt het zich goed in zijn vel? nee advies - verdelen van de ruimte (overzicht) - kleinere groepen (hoekenwerk) aandacht wegtrekken van het probleem succeservaring kans tot afreageren kans tot ontspannen

10 STAP 4 : meer gericht observeren
welbevinden en betrokkenheid in volgende activiteiten : buitenspel, toestellen, spelen met bewegingsmaterialen spelletjes, dansjes, expressie fijn motorische activiteiten : constructie, tactiele activiteiten beeldende vormgeving zelfredzaamheid * is er deelname? * wat doet het kind/hoe? * krijgt het kind van thuis positieve/negatieve boodschappen mbt bewegen?

11 STAP 4 : meer gericht observeren
fitheid indruk bewegingsstijl indruk lichamelijke expressie competenties (ontwikkelingslijnen) adhv observatieformulieren en begeleidingsformulieren van kleuterstappen (OA) groot motorische vaardigheden klein motorische vaardigheden evenwicht eigen lichaam aanvoelen en organiseren zich bewegend organiseren in de ruimte zich bewegend organiseren in de tijd bewegingsproblemen oplossen (transfer-bijleren)

12 OBSERVATIEOPDRACHT : filmpje
welbevinden is ok betrokkenheid scoren tussen 1 en 5 Score 1 : geen activiteit Score 2 : vaak onderbroken activiteit Score 3 : min of meer aangehouden activiteit Score 4 : activiteit met intense momenten Score 5 : volgehouden intense activiteit criterium : kleuter raakt bij elke slag/trap de bal Score 1 : nooit Score 2 : zelden Score 3 : geregeld Score 4 : vaak Score 5 : altijd

13 Zwarte jas met witte kraag Betrokkenheid 1-2-3-4-5
OBSERVATIEFORMULIER KLEUTER Gele jas jeansbroek Zwarte jas met witte kraag Betrokkenheid Kleuter raakt bij elke slag/trap de balleon

14 Zwarte jas met witte kraag
OPLOSSING KLEUTER Gele jas jeansbroek Zwarte jas met witte kraag Betrokkenheid Kleuter raakt bij elke slag/trap de ballon

15 STAP 4 : meer gericht observeren
Zij kunnen ook gebruik maken van andere kindvolgsystemen : Groeiboek (vclb) Kleuterstapjes (Wolters Plantyn) Kleuters met extra zorg (Marc Boone : Plantyn) Kindvolgsysteem van de school zelf

16 STAP 5 : doelen kiezen en een actieplan bedenken
vanuit een positieve ontwikkelingsvisie : op welke manier kan dit kind met zijn specifieke mogelijkheden en beperkingen het best meedoen (deelnamebekwaamheid) : GRAAG BEWEGEN wat kan het kind zelf? (interesse en belangstelling?) SUCCESBELEVING het kind blijft in de groep (AANBOD SLUIT AAN BIJ DE EIGENHEID VAN DE KLASGROEP) kans tot diep leren : herhalen ZELFDE AANBOD OOK BUITEN DE KLAS

17 METHODIEKEN bij bedenken van interventies
klassieke didactieken (groot materiaal, klein materiaal, kinderdans, dansexpressie, watergewenning, bewegingshoek, …) en differentiatiemogelijkheden hierbinnen stimuleren van socio-emotionele vaardigheden via bewegingsopvoeding kennismaking van Toeka, Huis vol gevoelens en Axen, Kinderen en hun sociale talenten, talentgerichte visie spelletjes rond lichaamsbeleving, veilig gevoel van kinderen verhogen in de turnzaal, turnlessen structureren door rituelen

18 METHODIEKEN bij bedenken van interventies
methodiek van Veronica Sherborne methodiek van schrijfdans relaxatie, yoga bij kleuters methodiek van Pnina Klein methodiek bewegingsschool Achilles

19 STAP¨6 : uitvoeren en reflecteren
OBSERVEREN UITVOEREN ACTIE ONDERNEMEN

20 STAP 7 : verdere stappen of afbouwen
geef tijd niet drillen dagelijkse bewegingskansen samenwerking met ouders overleg voor doorverwijzing Indien er geen evolutie is : specifieke vraag naar CLB Bij duidelijk afwijkend bewegingsgedrag : specifieke vraag naar CLB als er al extra hulp is (gon of revalidatie) Communicatie met CLB Hulp voor dagdagelijkse situatie

21 KLEUTERLEIDSTERS OBSERVEREN
welbevinden (kleurt de compententie) betrokkenheid moet gegarandeerd zijn (situatie moet betekenisvol zijn voor het kind) kwaliteit van het gedrag meerdere keren in verschillende situaties de norm : beter/zwakker dan de doorsnee kleuter intuïtief aanvoelen/ gekoppeld aan beelden van bewegende kinderen (= goede indicator) risico/valkuil kleuteronderwijzers zien kleuters niet meer bewegen uitvergroten/veralgemenen van prestaties in één of meer situaties gedrag stoort hen niet persoonlijke norm


Download ppt "bij onze bachelorstudenten"

Verwante presentaties


Ads door Google