De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project ICT–ondersteuning voor kinderen met leerstoornissen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project ICT–ondersteuning voor kinderen met leerstoornissen"— Transcript van de presentatie:

1 Project ICT–ondersteuning voor kinderen met leerstoornissen
Voorstelling van onszelf Vraag naar publiek: achtergrond (wie zijn? Leerkrachten – zorgleerkrachten – directie – clb – therapeuten Waarom? - weten welk publiek om iedereen te betrekken belangrijk voor volwassenen en kinderen Sint-Paulusschool Hansbeke

2 STAPPENPLAN visie zorg voorbereiding informeren organiseren
3 april 2017

3 schoolvisie zorg missie en visie
een school voor alle kinderen én leerkrachten uitgangspunt = totale kind! Kader: handelingsgericht werken Visie waar alle lkr. aan meewerkten en kunnen achter staan. Uitgewerkt op studiedag, inbreng van iedereen. Alle kinderen met zorgvragen, met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkeling (vertraagd, versneld) leerproces (stoornis) sociaal-emotioneel welbevinden Leerkrachten ondersteuningsbehoeften in de klas klasoverstijgend Uitgangspunt = totale kind Welbevinden is belangrijke parameter Elk kind moet gestimuleerd worden om te groeien in eigen ontwikkeling, elk aan eigen tempo, gebaseerd op eigen mogelijkheden. Kader voor visie: HGW Basis: onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerling en leerkracht Functionele analyse van testresultaten observaties, klastoetsen, socio-emotionele screening, IDP, diagnostische toetsen Formuleren van onderwijsbehoeften Didactische mogelijkheden bepalen draagkracht van de klas en de leerkracht Meest geschikte ondersteuning ICT- eindtermen Zorgpiramide: algemene zorg en bijzondere zorg (kinderen met leerstoornissen) Leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT Tijdens ICT lessen wordt het kind het gevruik van computerprogramma’s en Sprint aangeleerd om de stoornis te compenseren. De lln. kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving ICT wordt aangewend om kinderen te onderstuenen bij het leren, zowel op remediërende als compenserende wijze 3 De lln. kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving In afspraak met leerkracht en in overeenstemming met de middelen die voor handen zijn, passen zij deze kennis toe in lessen, taken, toetsen. Door gebruik te maken van de computer als ondersteuning vergroeten deze kinderen hun zelfstandigheid bij het verwerven en verwerken van nieuwe inhouden. 3 april 2017

4 voorbereiding materiaal middelen sticks computers hoofdtelefoons
digitaal leermateriaal middelen werkingstoelagen schenkers projecten Materiaal: Laptops: persoonlijk voor de kinderen  van de school, blijft op school verplaatsbaar, weinig ruimte in beslag oplaadcapaciteit is belangrijk Voldoende verlengkabels Digitale leerboeken: via Letop (gratis) Door beperkte middelen (renovatie) moesten we op zoek naar extra fondsen Cera, samen investeren in welvaart (5 laptops) via ouders  computerbranche 3 april 2017

5 3 april 2017 5 5

6 informeren leerkracht kinderen ouders personeelsvergadering nascholing
zorgleerkracht stoornis + aanpak ouders infoavond Informeren Leerkrachten: PV, werking en mogelijkheden van Sprint uitleggen. Verwachtingen realistisch houden: leren, evalueren, bijsturen. Leerlingen uitleg op niveau van kinderen (wat kan de computer voor jullie betekenen met jullie stoornis) Ouders: infoavond voor betrokken ouders, even met Sprint laten werken. Fiches ter beschikking, medewerking thuis. 3 april 2017

7 organiseren ICT-coördinator leert aan. Lesmomenten?
gebruik sprint adiboek Lesmomenten? Interne klasorganisatie. ICT-coördinator Aanleren gebruik Sprint Oplossen van technische moeilijkheden Ondersteuning in de klas tijdens aanwezigheid op school Lesmomenten Aanvankelijk taallessen Nederlands, Frans Nu in alle lessen Klasorganisatie Plaats van de kinderen Opladen van computers Stopcontacten Printen 3 april 2017

8 samenwerken teamwork is essentieel gelijkgerichte visie
informatie uitwisselen technische ondersteuning Iedereen overtuigd van nut, doelstelling, visie rond zorg Informatie uitwisselen tussen lkr. (tips, oplossingen voor bepaalde problemen) lkr en lln. (duidelijkheid omtrent verwachtingen, wat kan en niet kan) lrk en ict (begeleiding bij opstart) Samenwerken blijft continu nodig, zeker voor lkr die niet zo vertrouwd is met computer. ICT-co blijft belangrijke schakel. 3 april 2017

9 De praktijk De praktijk: parcours met inneembare hindernissen. Vooral niet opgeven, blijven communiceren, evalueren en bijsturen.

10 TECHNISCHE COMPETENTIES
ict-co niet altijd beschikbaar scannen van teksten: pdf ≠ pdf Optical Character Recognition eventueel omzetten naar OCR Ict-coördinator slechts 1 voormiddag bij ons aanwezig, dus moet leerkracht in feite in staat zijn om zelfstandig met sprint aan de slag te kunnen gaan: mogelijkheden tot opleiding misschien een noodzaak! Pdf gewoon inscannen (bv. met kopieerapparaat) kan door Sprint NIET gelezen worden! Een ingescande pdf is een gewone tekening waarin dus geen tekst herkend wordt. Die moet dus omgezet worden naar een OCR-formaat; optische tekstherkenning Hoe kun je dit zien: heel eenvoudig als je tekst kan aanduiden in een pdf-tekst Backup: anders kan een leerling alles kwijt zijn bij beschadiging! Uitwerpen stick: iets meer geduld nodig dan bij een gewone stick, omdat hij meestal nog gegevens moet opslaan! noodzaak scanner (scan snap) nemen van een backup uitwerpen stick: veilig/geduld 3 april 2017

11 VERSIES VAN SPRINT netwerkversie persoonlijke stick
Kostprijs: 305 euro Netwerkversie: slechts 1 stick nodig Minder problemen met het stuk gaan Alles wordt bewaard op het netwerk van de school Nadeel dat de werkboeken dan thuis niet beschikbaar zijn Persoonlijke stick: Gaat bij ons heen en weer Thuis dus ook alles beschikbaar Opgelet bij verouderde computers thuis (vastlopen…) Kunnen de stick thuis laten liggen (idem met schriften, dus inhalen) slechts 1 stick nodig minder kans op beschadiging goedkoper werkboeken thuis niet beschikbaar idem thuis of op school soms problemen met verouderde computers (lopen vast) thuis vergeten! vast op de computer: secundair meer info: 3 april 2017

12 PLANNING 3e leerjaar Typ Tien Integratie in lessen
Specifiek voor kinderen met motorische problemen. Alle leerlingen. Speelse manier. Opvolging. Basis tekstverwerking. Integratie in lessen TypTien Specifiek ontworpen voor kinderen met motorische problemen: klemtoon ligt niet op snelheid maar onthouden van letterposities met gebruik van zoveel mogelijk zintuigen. Voor alle leerlingen, anders reacties waarom mijn kind niet, voorbereiding ict in bovenbouw. In loop van de tijd manier van lesgeven aanpassen aan groep. De zorgleerkracht heeft de opleiding van TypTien gevolgd (€ 220) om deze cursus te mogen geven. Het programma is dan gratis, je hoeft enkel nog de werkboekjes aan te schaffen (€ 10/stuk) Speelse manier van aanleren: verhaaltjes, tekeningen, kleuren, bewegingen om de letterposities te onthouden: niet horizontaal werken, maar verticaal. Dus niet 10 letters tegelijk, maar de letters per vinger! Vb. Wijsvinger: v en b – f en g – r en t Aanleren van letterposities in eerste tien lessen (1 uur), erna splitsen en inoefenen in lessen schrift (25’) Altijd met handdoek. Tikken nieuwjaarsbrief, spelling oefenen (onthoudwoorden, verhaaltjes..) Toets en rapportering is noodzakelijk om ouders en kinderen te overtuigen van het belang, niet vrijblijvend. Werken met Word: mapje maken, documenten opslaan, hoofdletters, leestekens, cijfers. Integratie: vooral verder inoefenen van spelling (onthoudwoorden). 3 april 2017

13 3 april 2017

14 PLANNING 4e leerjaar Aanleren en inoefenen Sprint. Integratie lessen.
Adiboeken ( Uitgeverijen: digitaal aanbod. Vierde leerjaar Door organisatie zorg (gegroeid in de jaren), duidelijk zicht op kinderen met lees- en automatiseringsproblemen, schrijven. Aanleren aan kinderen met dyslexie (klemtoon op lezen), dysorthografie (klemtoon op schrijven): Opstarten sprint Uitwerpen stick (veilig) Teksten in kolommen zetten om juist te lezen Sprint wordt volledig door ict-coördinator aangeleerd (vooral in de eerste maanden heel intensief met die betrokken kinderen bezig) Adiboeken: kunnen verkregen worden bij Let op! Integratie is hier dus meer dan voorleessoftware: invullen werkblaadjes, toetsen, voorlezen op internet, skippy leren gebruiken (woordvoorspelling), … Uitgeverijen: vb. Kameleon: alles online in PDF via de leraarskamer! 3 april 2017

15 PLANNING 5e leerjaar Korte herhaling Sprint + uitbreiding. Overhoor
Digitaal woordenboek/woordenlijst woorden.org en woorden.lijst Integratie Vijfde leerjaar Uitbreiding: leren in een andere taal zetten Zo kan het programma ook Franse teksten voorlezen Programma staat online (overhoor.be): lln. geven zelf hun te oefenen woorden (spelling) in. Integratie: mindmaps maken 3 april 2017

16 PLANNING 6e leerjaar Verdere integratie. Zelfstandigheid!
zelf documenten kunnen omzetten (ocr) zelf documenten op stick zetten en ordenen zelf printen van welbepaalde bladzijden zelf backup nemen en onderhouden (dropbox) updaten van het programma wat als de stick niet meer werkt Integratie: bij het opzoeken op het net wordt ook sprint gebruikt om stukken voor te laten lezen. Zelfstandigheid (beter goed zelf voorbereid, want in veel secundaire scholen laat de kennis van Sprint soms te wensen over) 3 april 2017

17 RESULTAAT zelfbeeld en motivatie visie leerkracht
leerproblemen ≠ leerstoornis Zelfbeeld van de leerling stijgt. Ik krijg de kans te tonen wat ik kan. Motivatie voor school neemt toe. Ontdekken dat na een tijd welke meerwaarde Sprint kan hebben. Zelfredzaamheid en zelfstandigheid stijgt (zelf beslissen wanneer Sprint te gebruiken) Anders kijken naar ‘leerstoornis’ Geloven in het kind ICT-ondersteuning maakt een kind niet slimmer. Ondersteuning helpt om nadelen van stoornis te verminderen, weg te nemen, zadat wat een kind echt kan naar buiten kan komen. 3 april 2017

18 3 april 2017

19 We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken
wel kunnen we ervoor zorgen dat ze allemaal schitteren! 3 april 2017

20 bij vragen: 3 april 2017


Download ppt "Project ICT–ondersteuning voor kinderen met leerstoornissen"

Verwante presentaties


Ads door Google