De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Speciale collecte! Op 25 mei is er een speciale diaconie collecte. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de Evangelische hogeschool Amersfoort.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Speciale collecte! Op 25 mei is er een speciale diaconie collecte. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de Evangelische hogeschool Amersfoort."— Transcript van de presentatie:

1

2 Speciale collecte! Op 25 mei is er een speciale diaconie collecte. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de Evangelische hogeschool Amersfoort. Jongeren kunnen naar deze school voor een tussenjaar waarin ze werken aan geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling en hun studiekeuze. De EH wordt niet gesubsidieerd en is afhankelijk van giften, daarom vragen wij u gul te geven voor dit goede doel! Wilt u meer weten over de EH? Martijn van Breden is daar student, vraag hem gerust!

3 Slotavond 15 mei -18:30 Broeders/zusters & jongens/meisjes, In een ontspannen sfeer het seizoen afsluiten met een gezamenlijke maaltijd waarvoor ieder voor zo’n 5/6 personen eten meeneemt + een bord en bestek !! Gevolgd door een kort programma ingevuld door diverse gemeentekringen en CKL. Ter versterking van de onderlinge band tussen broeders en zusters onder Gods zegen. Iedereen van harte welkom de Commissie kerkelijk Leven (CKL)

4 Agenda aanstaande week 1/2
Zondag 11 mei Ophalen zusters: Wagenaar 09:15 Oppas (Riemco & Geertruida) 09:30 Kerkdienst: ds. J.H. Soepenberg 14:00 Jeugddienst: ds. J. Jongsma Koffiedrinken na de dienst Maandag 12 mei 19:15 KP-overleg Donderdag 15 mei 18:30 Slotavond jaarthema "God Centraal"

5 Agenda aanstaande week 2/2
Vrijdag 16 mei 21:00 Soos zondag 18 mei Ophalen zusters: de Vries/Boerma 09:15 Oppas (Alemayehu & Sybren) 09:30 Kerkdienst: ds J.H. Kuiper

6 Lofprijs-aanbiddingsdienst
Wanneer: Zondag 18 Mei om uur Waar: Kruiskerk Thema: De Heilige Geest M.m.v.: Gospelkoor Jizrahja Groningen

7 Jarigen aanstaande week 1
11 Mei Lieuwe Baron Rutger Smit 17 Mei Rieneke Spriensma De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan de contactpersoon van het BeamTeam.

8

9 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: ds. J.J. Jongsma Band: Line Up Beamist: br. I.I. de Jong Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een naar:

10

11 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

12

13 Opwekking 464 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt.

14 Opwekking 464 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur; een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht.

15 Opwekking 464 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment. De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt; niets is onmogelijk voor wie gelooft in Hem.

16

17 Opwekking 276 Laat heel de wereld het zien, maak de volk'ren weer blij door de klank van Zijn Stem. Heuvels en dalen breek uit! Kom en juich, zing het luid! Klap je handen voor Hem! Liefde en recht zal Hij brengen op aard', een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt het Tweesnijdend Zwaard. 't Woord van de waarheid maakt vrij, het maakt vrij.

18 Opwekking 276 Laat heel de wereld het zien, maak gevangenen vrij, Breng de eenzamen thuis. Heel satans bolwerk stort neer, door 't gebed tot de Heer. Door de kracht van het kruis. Laat heel de wereld nu staan vol ontzag voor Zijn Naam, Zing het lied dat Hem eert. Wees niet meer stil; zeg het voort, tot de wereld het hoort: "Jezus regeert!!!"

19

20 Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat. Als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen, door de dalen: hoor ons loflied overal. In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal.

21 Opwekking 553 Laat Uw licht zien in het duister als wij buigen voor het kruis. Laat Uw heerlijkheid verschijnen in de wereld, in ons huis. In de bergen, door de dalen: hoor ons loflied overal. In de hemel en op aarde als uw glorie komen zal.

22 Opwekking 553 Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. In de bergen, door de dalen: ) hoor ons loflied overal. ) In de hemel en op aarde ) als uw glorie komen zal. ) 2x

23

24 Gezang 149 Zie ik sterren aan de hemel staan, aan de donkerblauwe lucht de maan, is het of de nacht mij noemt de naam van een machtig God. Zie ik 's morgens weer de zon opgaan, in het veld de bloemen opengaan, is het of de dag mij noemt de naam

25 Gezang 149 Deze God die aard' en hemel schiep, is dezelfde God die mij eens riep uit het duister tot zijn heerlijk licht, zodat ik elke dag Hem Vader noemen mag en die zijn liefde voor mij openbaart, mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart, elke dag mij in zijn hand bewaart: Hoe groot is God voor mij.

26

27 Hebreeën 12: 14-29 14 Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien. 15 Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet, 16 en dat niemand overspel pleegt of het heilige zozeer minacht als Esau, die voor één enkel bord eten zijn eerstgeboorterecht verkocht.

28 Hebreeën 12: 14-29 17 U weet immers dat hij daarna, toen hij alsnog de zegen wilde verkrijgen, afgewezen werd; hij kreeg geen kans meer om het goed te maken, ook al smeekte hij er in tranen om. 18 U hebt niet, zoals het volk destijds, voor een laaiend en allesverzengend vuur gestaan, of in dreigende duisternis en woeste wind, 19 noch te midden van bazuingeschal en stemgedonder. Het volk dat dit alles onderging smeekte dan ook dat er geen woord meer tot hen zou worden gesproken,

29 Hebreeën 12: 14-29 20 omdat wat hun werd opgedragen ondraaglijk was: ‘Zelfs een dier dat de berg aanraakt, moet gestenigd worden!’ 21 Zo schrikbarend was de verschijning dat Mozes uitriep: ‘Ik sidder van angst!’ 22 Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, 23 voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn,

30 Hebreeën 12: 14-29 24 voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. 25 Let op dat u hem die spreekt niet afwijst. Want als zij al niet ontkomen zijn toen ze degene afwezen die hen op aarde onderrichtte, dan kunnen wij, wanneer we ons afkeren van degene die dat vanuit de hemel doet, helemaal niet ontkomen.

31 Hebreeën 12: 14-29 26 Destijds deed zijn stem de aarde beven, nu heeft hij deze belofte gedaan: ‘Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven, en met de aarde ook de hemel.’ 27 Met dat ‘nog eenmaal’ wordt bedoeld dat wat geschapen is, wankelt en verdwijnt, zodat alleen blijft wat onwankelbaar is. 28 Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag. 29 Onze God is een verterend vuur!

32

33 Opwekking 389 Create in me a clean heart, o God and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, o Lord and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation

34

35 Johannes 6: 1-13 1 Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias genoemd). 2 Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. 3 Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten. 4 Het was kort voor het Joodse pesachfeest. 5 Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?’

36 Johannes 6: 1-13 6 Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. 7 Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.’ 8 Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: 9 ‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?’ 10 Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen.

37 Johannes 6: 1-13 11 Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. 12 Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’ 13 Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten.

38

39 Bevrijdingsfeest!

40

41 Wij hebben geen vlag, maar de naam van onze kerk is: Kruiskerk!
Wij hebben zeg maar, een kruisvlag

42

43

44 De Drie-enige God is de Heilige God!

45 maar God blijft wel Rechter!
Wij hoeven nu geen angst meer, maar God blijft wel Rechter!

46 God is hier!

47 Wij zijn Gods promotiemateriaal!

48 God deelt uit, vermenigvuldigt en dan is er meer dan genoeg.

49 Iedere zondag roept God Zijn gemeente bij elkaar om het feest van bevrijding te vieren.
Alles draait om Hem in onze kerkdiensten. Samen leven en feestvieren tot eer van Hem.

50 Koningskind Avondmaal Stralend wit Doop

51

52 Gezang 119: 1, 2, 3, 4, 5 1 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste grond: 't is Christus, die door lijden zijn volk aan zich verbond. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. 't Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf.

53 Gezang 119: 1, 2, 3, 4, 5 2 Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één, is zij door Hem herboren, blijft dit haar kracht alleen: één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heilge dis, één Heer, op wie te bouwen haar troost en rijkdom is.

54 Gezang 119: 1, 2, 3, 4, 5 3 God houdt zijn kerk in leven, hoe ook bespot, verdrukt, door dwalingen omgeven, verscheurd, uiteengerukt. Al roepen van de tinnen de wachters nog: Hoe lang? Straks gaat de dag beginnen en 't klagen wordt gezang.

55 Gezang 119: 1, 2, 3, 4, 5 4 In rampspoed, moeit' en zorgen, in 't heetste van de strijd, wacht zij de grote morgen, de vrede voor altijd. Tot eens haar hunkrend' ogen aanschouwen, blij ontroerd, hoe God haar komt verhogen en tot victorie voert.

56 Gezang 119: 1, 2, 3, 4, 5 5 Nog weet zij zich verbonden in haar drieëenge Heer met wie zij trouw bevonden, de strijders van weleer. Een wolk van Godsgetuigen omringt ons in de strijd, tot wij met hen ons buigen, gekroond met heerlijkheid.

57

58 Opwekking 474 Niemand is als U, niemand die mijn hart vervult zoals U; ook al zoek ik heel mijn leven lang door, er is niemand zoals U. (m) Uw liefde stroomt als een brede rivier, genezing komt door uw hand. (v) Angstige kinderen schuilen bij U, niemand is als U.

59 Opwekking 474 Niemand is als U, niemand die mijn hart vervult zoals U; ook al zoek ik heel mijn leven lang door, er is niemand zoals U, niemand zoals U

60

61 Opwekking 194 U maakt ons één, U bracht ons tesamen. Wij eren en aanbidden U. Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, iedereen zal deel zijn van Uw gezin.

62

63 beheer & administratie & verplichtingen kerkverband
Collecte beheer & administratie & verplichtingen kerkverband

64

65 Opwekking 585 Er is een dag, waar al wat leeft al lang op wacht, een dag van blijdschap, als heel de schepping wordt bevrijd. En op die dag, dan komt de Heer en haalt zijn bruid, die rein en stralend Opgaat in zijn heerlijkheid.

66 Opwekking 585 Er klinkt geschal, wanneer de graven opengaan en doden opstaan, voor eeuwig levend door zijn kracht. Hun aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid, de dood verzwolgen, overwonnen voor altijd.

67 Opwekking 585 Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen!

68 Opwekking 585 Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is, maar wat beloofd is, dat blijft in alle eeuwigheid. En als je lijdt, weet dat het maar voor even is. Als Jezus terugkomt, deel je in zijn heerlijkheid

69 Opwekking 585 Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen!

70

71 Amen A - men, a - men, a - men.

72

73 We hopen u de volgende dienst weer te zien.
Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Speciale collecte! Op 25 mei is er een speciale diaconie collecte. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de Evangelische hogeschool Amersfoort."

Verwante presentaties


Ads door Google