De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: ds. T. Dijkema Organist: br. <naam organist> Beamisten: zr. S. Spriensma & br. I.I. de Jong Opmerkingen kunt u melden bij de leden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: ds. T. Dijkema Organist: br. <naam organist> Beamisten: zr. S. Spriensma & br. I.I. de Jong Opmerkingen kunt u melden bij de leden."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: ds. T. Dijkema Organist: br. <naam organist> Beamisten: zr. S. Spriensma & br. I.I. de Jong Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Karel Moes, Derk Rouwhorst, Sandra Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Agenda aanstaande week

3 Sinnehiem Radio Omroep
SIRO Sinnehiem Radio Omroep Zoekt per DIRECT een studio team voor de presentatie van het Muzikale verzoekplaten programma op dinsdagavond. Informatie en aanmelding: of Telefoon: of

4 Sinnehiem Radio Omroep
SIRO Sinnehiem Radio Omroep Presenteer t u / jij, na instructie, vanaf deze plaats het programma? Informatie en aanmelding: of Telefoon: of

5

6 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

7

8 Psalm 132: 6, 7, 8 6 Die de grote lichten schiep, zon en maan tot aanzijn riep, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. 7 God gaf aan de zon gezag om te heersen overdag,

9 Psalm 132: 6, 7, 8 8 Maan en sterren schonk Hij macht om te stralen in de nacht, want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.

10

11 Lezen Hebreeën 1:1-3 1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, 2 maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. 3 In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit.

12 Lezen Hebreeën 2:10-18 10 Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. 11 Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben een en dezelfde oorsprong, en daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen12 wanneer hij zegt: ‘Ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters, u loven in de kring van mijn volk.’ 

13 Lezen Hebreeën 2:10-18 13 Zo zegt hij ook: ‘Ik zal steeds op hem vertrouwen,’ en verder: ‘Hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft.’14 Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, 15 en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. 16 Het moge duidelijk zijn: hij is niet begaan met het lot van engelen, hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham. 

14 Lezen Hebreeën 2:10-18 17 Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden. 18 Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan.

15 Lezen Hebreeën 4:14-16 14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. 15 Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde.16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

16 Lezen Hebreeën 7:11-17 11 Had het Levitische priesterschap – dat de basis vormde voor de wet die het volk ontving – de volmaaktheid gebracht, dan zou het niet nodig zijn geweest dat er een andere priester werd aangesteld, die was zoals Melchisedek, en niet zoals Aäron. 12 Maar wanneer de aard van het priesterschap verandert, verandert onherroepelijk ook de wet. 13 Welnu, degene over wie dit alles wordt gezegd, behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich in dienst van het altaar gesteld heeft.

17 Lezen Hebreeën 7:11-17 14 Het is immers bij iedereen bekend dat onze Heer is voortgekomen uit Juda, en deze stam is door Mozes nooit met priesters in verband gebracht. 15 Nog duidelijker wordt het als we ons realiseren dat deze nieuwe priester, het evenbeeld van Melchisedek, 16 geen priester geworden is op grond van de in de wet vereiste menselijke afstamming, maar door de kracht van zijn onvergankelijk leven. 17 Over hem wordt immers verklaard: ‘Jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchisedek dat was.’

18 Lezen Hebreeën 7:25-28 25 Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. 26 Een hogepriester als hij hadden we ook nodig, iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven. 27 Hij hoeft niet, zoals de andere hogepriesters, elke dag eerst offers op te dragen voor zijn eigen zonden en dan voor die van het volk; dat heeft hij immers voor eens en altijd gedaan toen hij het offer van zijn leven bracht. 

19 Lezen Hebreeën 7:25-28 28 De wet stelt mensen aan als hogepriester, en mensen zijn behept met zwakheid, maar met de bekrachtiging onder ede die later werd uitgesproken dan de wet, is de Zoon aangesteld, die voor altijd de volmaaktheid heeft bereikt.

20

21 Psalm 110: 1, 4 1 Zo heeft de HERE tot mijn Heer gesproken: Zit aan mijn rechterhand en neem uw recht, totdat Ik elke vijand heb gebroken en als een voetbank voor u neergelegd. 4 De HERE heeft u deze eed gezworen - en het berouwt Hem niet in eeuwigheid: Zó als Ik Melchisedek had verkoren, wil Ik dat gij voor eeuwig priester zijt.

22

23 HC zondag 14 Vraag 35: Wat belijdt u met de woorden: die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Antwoord: De eeuwige Zoon van God, die echt en eeuwig God is en blijft, heeft door de werking van de Heilige Geest echte menselijke natuur aangenomen uit het vlees en bloed van de maagd Maria, om het ware zaad van David te zijn, zijn broeders in alles gelijk, maar zonder zonde .

24 HC zondag 14 Vraag 36: Wat is voor u de waarde van de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Antwoord: Zo is Hij onze Middelaar, die met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt.

25

26 Het plan achter Middelaar Jezus
Zondag 12

27 Het plan achter Middelaar Jezus
Zondag 12

28 Het plan achter Middelaar Jezus
Zoon van God (Hebreeën 1) Zondag 12

29 Het plan achter Middelaar Jezus
Zoon van God (Hebreeën 1) Vlees en bloed van Maria (Hebreeën 2) Zondag 12

30 Het plan achter Middelaar Jezus
Zoon van God (Hebreeën 1) Vlees en bloed van Maria (Hebreeën 2) De genen van David (Hij schaamt zich niet …) Zondag 12

31 Het plan achter Middelaar Jezus
Zoon van God (Hebreeën 1) Vlees en bloed van Maria (Hebreeën 2) De genen van David (Hij schaamt zich niet …) In de orde van Melchizedek (Hebreeën 7) Zondag 12

32 Het plan achter Middelaar Jezus
Zoon van God (Hebreeën 1) Vlees en bloed van Maria (Hebreeën 2) De genen van David (Hij schaamt zich niet …) In de orde van Melchizedek (Hebreeën 7) Mijn buddy (Hebreeën 2 en 4) Zondag 12

33

34 Lied 402: 6, 7, 8 6 De Zoon deed naar zijn Vaders wens; en uit een aardse moeder geboren, zoals ieder mens, werd Hij mij tot een broeder. Zo nam Hij mijn gedaante aan om satans eigenwaan te slaan, hem in de val te lokken.

35 Lied 402: 6, 7, 8 7 Hij sprak tot mij: 'Zie, het is nu de kentering der tijden. Ik heb mijn leven veil voor u, Ik zelf zal voor u strijden. Want Ik ben de uwe, gij zijt mijn, en waar Ik ben, daar zult gij zijn, geen vijand zal ons scheiden'.

36 Lied 402: 6, 7, 8 8 'De vijand zal Mij 't hartebloed, het leven zelfs ontroven, - 't is u ten goede, en daar moet gij rotsvast in geloven. Mijn leven overwint de dood, mijn onschuld delgt uw schulden groot, en zo zijt gij behouden'.

37

38 Gezang 69 U, heilig Godslam, loven wij, Gij hebt voor ons aan 't kruis geleden, Gij doet ons tot de Vader treden als koningen en priesters. Gij, Gij, Heiland, kocht ons met uw bloed, dies brengen wij U dank en ere en werpen in aanbidding, Here, al onze kronen aan uw voet. Ja, amen, ja, halleluja!

39

40 Collecte Eredienst & VSE

41

42 Lied 423: 1-4 1 Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij, opdat ons nimmer schade des bozen heerschappij! 2 Licht Gij ons met uw stralen, o, licht der wereld, voor, opdat wij niet verdwalen of struiklen op ons spoor!

43 Lied 423: 1-4 3 Vervul dan met uw zegen onze armoe, rijke Heer, en zend op onze wegen uw kracht en goedheid neer! 4 Neem Gij ons in uw hoede, onoverwonnen held; beteugel satans woede en 's werelds boos geweld!

44

45 Amen A - men, a - men, a - men.

46


Download ppt "Welkom Voorganger: ds. T. Dijkema Organist: br. <naam organist> Beamisten: zr. S. Spriensma & br. I.I. de Jong Opmerkingen kunt u melden bij de leden."

Verwante presentaties


Ads door Google