De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda Probleemstelling (+kansen) Werkwijze (+huidige status)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda Probleemstelling (+kansen) Werkwijze (+huidige status)"— Transcript van de presentatie:

1

2 Agenda Probleemstelling (+kansen) Werkwijze (+huidige status)
Model (+definities) Voorbeelden (+voorbeelden) Vervolg activiteiten (+afspraken)

3

4 Probleem (+ kansen) “knelpunten informatievoorziening opleidingen, met name bij overgangen tussen opleidingen en sectoren” Consistentie tussen formele & informele beschrijvingen Meer helderheid over opleidingsaanbod Beter zicht op overlap of gaten tussen opleidingen betere doorstroming Nationaal en internationaal beter vergelijkbaar betere benchmarking Minder begripsverwarring betere systeem interoperabiliteit De verwachting is dat dit gemeenschappelijk sectorbrede semantische model de basis kan vormen voor het oplossen van diverse knelpunten die op dit moment bestaan rondom de informatievoorziening over opleidingen bij met name overgangen van de ene naar de andere opleiding, tussen de ene sector en de ander. Enkele voorbeelden: - Hoe verhoudt de door de schoolinstelling gepresenteerde (deel-)opleiding zich tot de formeel vanuit het Ministerie beschreven opleidingen? Hoe kunnen deze opleidingen consistent en overzichtelijk worden gepresenteerd met de juiste relaties met vooropleidingen? - Hoe sluit een bepaalde opleiding nu precies aan bij een vervolgopleiding qua vakinhouden en leerniveaus? Hoe kan de zwaarte en de inhoud van een opleiding worden geduid in relatie tot de diverse Nederlandse en Europese niveau- en kwaliteitsindelingen? - Welke eigenschappen van een opleiding zijn relevant om de in het verleden behaalde leerprestaties van een individu over de onderwijssectoren weer te geven en te gebruiken voor analyses van het verzorgde onderwijs. - Hoe kan verwarring over gebruikte termen worden voorkomen? Wanneer wordt iets bijvoorbeeld een opleiding genoemd en door wie? Wat is een opleiding?

5 Werkwijze Werkgroep samenstellen 5 bijeenkomsten
Expertise met ervaring in het veld over verschillende sectoren en instellingen 5 bijeenkomsten 5 dagdelen over periode van 6 maanden Tussendoor voorbereidende werkzaamheden Model – Definities – Voorbeelden Concept versies van deel 1 en deel 2 opgestuurd

6 Participanten Werkgroep
BES/KN: Henk Nijstad, Jos van der Arend, Jeroen Hamers SLO: Allard Strijker DUO: Jilco Meinema, Ellen Roeper, Monique Schaareman, Lennert Goedegebuure, Jelle Nauta, Gerald Groot Roessink SBB: Maarten van Herpt, Kim Janssen Studiekeuze 123: Hans van Driel Ministerie OCW: Bram Gaakeer

7 S ectoroverstijgend O pleidingen M odel der delen
Opleidingseenheid Niveau Inhoud Doel Opleiding eis Entree Uitstroom Meetmethode Opleidingseenheid

8 Opleidingseenheid: Definitie:
Een Opleidingseenheid is een Leereenheid met als doel iemand klaar te stomen voor vervolgonderwijs of het kunnen beoefenen van een beroep. Opmerkingen: Opleidingseenheden zijn Leereenheden waarvoor een instelling een erkenning kan hebben of een licentie moet hebben. Opleidingsaanbod Opleidingseenheid Niveau Inhoud Doel Opleiding eis Entree Uitstroom Meetmethode Vormkenmerken Regeling

9 Opleidingseenheid (vervolg) Opmerkingen:
Opleidingseenheden kunnen bestaan uit andere opleidingseenheden. Opleidingseenheden kunnen sequentieel geordend zijn genest of varianten van een andere opleidingseenheid. Voorbeelden: Sequentieel: - VWO onderb. VWO bovenb. Genest: - VWO: onderb. + bovenb. - VWO (stromen): Gymnasium, Atheneum, etc. Varianten: - Montessori/Dalton; - Katholiek/Christelijk/Alg. - Major(HO); - Plusprofiel (VO) Opleidingseenheid

10 Ref. kader taal & rekenen ERK Doorlopende leerlijnen
Leereenheid: Definitie: Een Leereenheid is een verzameling inhouden van bepaalde niveaus die leiden tot één of meer gespecificeerde doelen. Opmerkingen: Een Leereenheid kan deel uitmaken van verschillende opleidingseenheden. Over opleidingseenheden heen zie je leereenheden terug in de vorm van een leerlijn of een doorlopende leerlijn. Voorbeelden: TULE. Ref. kader taal & rekenen ERK Doorlopende leerlijnen Inhoud Niveau Doel

11 Doel: Definitie: Een Doel is hetgeen waartoe men leert. Een doel is hetgene dat men probeert te bereiken. Een leereenheid kan één of meerdere doelen hebben. Om deze waar te maken is inhoud nodig op een zeker niveau. Voorbeelden: Kerndoelen PO, Eindtermen VO/vak, Doelen kwalificatiedossiers, Can-do-statements. Opleidingseenheid Inhoud Niveau Doel Meetmethode Entree eis Uitstroom eis Opleiding eis

12 Inhoud: Definitie: Een Inhoud is wat er geleerd moet worden. Het is een beschrijving van de leerstof. Opmerkingen: De inhoud van een leereenheid kan variëren in omvang en detaillering. Het kan een bijdrage leveren aan meerdere doelen en zich uitstrekken over meerdere niveaus . Voorbeelden: ‘Nederlands’, ‘schrijven’, ‘lezen’, ‘HAVO’, ‘HAVO-NT’, ‘Dakdekker’, ‘Dakdekker-kunststof’ Opleidingseenheid Inhoud Niveau Doel Meetmethode Entree eis Uitstroom eis Opleiding eis

13 Leerniveau: Definitie:
Leerniveau is van het type Niveau. Een Niveau is de mate waarin een inhoud beheerst wordt. Er is niet een eenduidige liniaal waarlangs het niveau van een leereenheid kan worden uitgedrukt in een getal. Daarom wordt dat uitgedrukt in het soort onderwijs en indien meer nauwkeurigheid gewenst is aangevuld met leerjaren of andere tussengelegen meetmomenten. Voorbeelden: ‘PO-8’, ‘HAVO-3’, ‘VWO-3’, ‘MBO-kader-1’, ‘HBO-BA (prop)’, ‘WO-BA (prop)’, ‘HO-MA’. Opleidingseenheid Inhoud Niveau Doel Meetmethode Entree eis Uitstroom eis Opleiding eis

14 Entree eis: Definitie:
De Entree eis is de verzameling eisen die minimaal aan een lerende worden gesteld om een Opleidingseenheid te mogen starten. Deze eisen vormen een minimale basis om de opleiding in potentie met goed gevolg te kunnen afronden. Opmerkingen: Hierin kunnen ook complexere combinaties van eisen worden opgenomen. Voorbeelden: - Je moet primair onderwijs hebben afgerond; - Je moet een opleiding VWO natuur en techniek hebben afgerond met tenminste gemiddeld een acht voor wis- en natuurkunde; - Je moet een entree-toets hebben gedaan, die inhoudelijk en qua niveau overeenkomt met de gangbare eisen; - Je moet taal en rekenen niveau 2F beheersen. Opleidingseenheid Inhoud Niveau Doel Meetmethode Entree eis Uitstroom eis Opleiding eis

15 Uitstroom eis: Definitie:
De Uitstroom eis is de verzameling eisen die gelden om te kunnen zeggen dat de Opleidingseenheid met goed gevolg is afgerond. In de Uitstroom eis staat beschreven in wat voor een vorm (diploma, cijferlijst, certificaat, overgangsrapport, e.d.) het bewijs is vastgelegd dat je aan de Uitstroom eis voldoet. Opmerkingen: In de Uitstroom eis staat onder andere welke doelen moeten dan wel mogen worden behaald, welke inhouden aan de orde moeten dan wel mogen komen en welke niveaus daar minimaal bij moeten worden bereikt. Opleidingseenheid Inhoud Niveau Doel Meetmethode Entree eis Uitstroom eis Opleiding eis

16 Uitstroom eis (vervolg)
Voorbeelden: In de uitstroom eis kan onder andere worden vastgelegd welke “vakken” verplicht zijn en welke niet en welke cijfers minimaal (volgens een bepaalde meetmethode) behaald moeten worden (evt. ook gemiddelde cijfers voor een aantal onderdelen). Ook de termijn waarin een doel bereikt moet zijn kan worden vastgelegd. Voor de bachelor-fase geldt een negatief studieadvies indien in de propedeuse niet voldoende studiepunten zijn gehaald. Leerling heeft beroeps-praktijkvorming gevolgd bij een erkend leerbedrijf. Voor VO leerjaar 2 is een ERK streefniveau gedefinieerd voor moderne vreemde talen (Engels, Duits en Frans). Opleidingseenheid Inhoud Niveau Doel Meetmethode Entree eis Uitstroom eis Opleiding eis

17 De meetmethode kan ook enkel gericht zijn op aanwezigheid.
Definitie: De Meetmethode is de verzameling voorschriften en hulpmiddelen die worden gebruikt om te bepalen of aan een Uitstroomeis wordt voldaan. Voorbeelden: In de meetmethode kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat een bepaald “vak” via een Centraal Landelijk Examen wordt afgenomen en/of een stageperiode wordt positief beoordeeld door de stage begeleider. De meetmethode kan ook enkel gericht zijn op aanwezigheid. Opleidingseenheid Inhoud Niveau Doel Meetmethode Entree eis Uitstroom eis Opleiding eis

18 Opleidingseis: Definitie:
De Opleidingseis is een verzameling eisen die gesteld worden aan het mogen aanbieden van een Opleidingseenheid. Opmerkingen: Niet inbegrepen zijn eisen aan de onderwijs organisatie zelf, zoals ARBO eisen, gemeentelijke bouwverordeningen, en dergelijke. Deze zijn niet opleiding specifiek. Voorbeeld: In de opleidingseis kan bijvoorbeeld worden aangegeven welke vakken van een opleidings-eenheid verplicht zijn om te worden aangeboden en welke optioneel. Vaak is er ook sprake van een doelmatigheidstoets om te bereiken dat onderwijsinstellingen elkaar niet oneigenlijk beconcurreren. Een instelling moet een programma van opleiding en examineren hebben. Bevoegdheid van de leraren. Opleidingseenheid Inhoud Niveau Doel Meetmethode Entree eis Uitstroom eis Opleiding eis

19 Vormkenmerken: Definitie:
Vormkenmerken zijn van het type Kenmerk. Kenmerken zijn specifieke eigenschappen waaraan je iets kan herkennen. Vormkenmerken zijn kenmerken die iets zeggen over de manier waarop een Opleidingseenheid wordt onderwezen. Opmerkingen: Afhankelijk van de situatie van de betrokkene kan hetzelfde onderwijs (inhoud, niveau en doel) op verschillende manieren worden gebracht met gelijk resultaat. Opleidingsaanbod Opleidingseenheid Inhoud Niveau Doel Meetmethode Entree eis Uitstroom eis Opleiding eis Vormkenmerken

20 Vormkenmerken (vervolg)
Opmerkingen (vervolg): Vormkenmerken kunnen inte-graal deel uitmaken van speci-fieke opleidingseenheden, maar zullen met name door onderwijs organisaties gebruikt worden bij het beschrijven van het oplei-dingsaanbod in combinatie met één of meer opleidingseenheden Niet alle Vormkenmerken van opleidingseenheden zijn voor ie-dere organisatie relevant. Dit be-tekent dus dat niet ieder systeem alle opleidingskenmerken mee zal nemen bij het opslaan en uit-wisselen van informatie over op-leidingen. Naast vormkenmerken heb je bijvoorbeeld ook leerling-kenmerken, die verder voor dit model niet direct van belang zijn. Al deze kenmerktypes zijn vast-gelegd in het OBK Voorbeelden: BOL/BBL; Voltijd/deeltijd; VMBO/LWOO, AVO/VAVO Montessori /Dalton; Katholiek/ Protestant/Openbaar Plusprofielen VO, instellings-specifieke majors Opleidingsaanbod Opleidingseenheid Inhoud Niveau Doel Meetmethode Entree eis Uitstroom eis Naast opleidingskenmerken heb je bijvoorbeeld ook leerlingkenmerken, die verder voor dit model niet direct van belang zijn. Al deze kenmerktypes zijn vastgelegd in het OnderwijsBegrippenKader. Opleiding eis Vormkenmerken

21 Regeling: Definitie: Een Regeling is een formele grondslag voor het instellen van een Leereenheid en het nader specificeren van een Opleidingseenheid. Voorbeeld: Een regeling is bijvoorbeeld een wetstekst of een statuut van een branchevereniging voor een beroepsopleiding (bijvoorbeeld accountants of kappers) of een reglement dat een denominatie of onderwijsmethode regelt of een jaarlijkse regeling voor VO-opleidingen/vakken of kwalificatiedossiers Opmerkingen: Het kan voorkomen dat een set aan regelingen ten grondslag ligt aan een leereenheid en/of opleidingseenheid. wetten en regelgeving voor het VMBO en voor het S(V)O. Opleidingsaanbod Opleidingseenheid Inhoud Niveau Doel Meetmethode Entree eis Uitstroom eis Opleiding eis Vormkenmerken Regeling

22 Sectoren Invalshoeken PO+SO VO MBO HO Branche OBK Voorbeeld 01 SLO Voorbeeld 02 Voorbeeld 04 DUO-registers/examinering Voorbeeld 03 Voorbeeld 05 Voorbeeld 08 Voorbeeld 09 SBB Orientatie en aanmelding Voorbeeld 06 Voorbeeld 10 Leer-en begeleidingsgegevens Voorbeeld 07 Studiewijzer - minoren Voorbeeld 11 Educatieve applicatie Voorbeeld 12 EVC Voorbeeld 13 Inspectie Etc.

23 Vervolg activiteiten (+afspraken)
Concept model ingediend bij EduStandaard ten behoeve van de openbare review ronde Vragen Documentatie helder? Model bruikbaar? Impact implementatie? Proof-of-concept project?


Download ppt "Agenda Probleemstelling (+kansen) Werkwijze (+huidige status)"

Verwante presentaties


Ads door Google