De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategische beleidsnota 2003-2007. Page 2 Woord vooraf Onderwijs staat middenin een snel evoluerende maatschappij. Daarom moeten wij ons voortdurend.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategische beleidsnota 2003-2007. Page 2 Woord vooraf Onderwijs staat middenin een snel evoluerende maatschappij. Daarom moeten wij ons voortdurend."— Transcript van de presentatie:

1 Strategische beleidsnota 2003-2007

2 Page 2 Woord vooraf Onderwijs staat middenin een snel evoluerende maatschappij. Daarom moeten wij ons voortdurend bezinnen over de opdracht, de rol en de verantwoordelijkheid ervan met het oog op de harmonische ontwikkeling van jonge mensen en hun integratie in de wereld van morgen. Het gemeenschapsonderwijs weet alvast waar het naartoe wil. Die toekomstvisie is uitgeschreven in de voorliggende strategische beleidsnota, die de veranderingstrajecten uitstippelt voor het hele net over de periode 2003 tot 2007. Deze nota is dan ook de ruggengraat van een beleid dat de kernwaarden en de cultuur van de organisatie moet uitstralen, namelijk: kwaliteit, innovatie en creativiteit, respect voor diversiteit, betrokkenheid, openheid en verdraagzaamheid, oog voor de maatschappelijke werkelijkheid en voor de vorming van de totale persoon. Het gemeenschapsonderwijs vertrekt daarvoor vanuit zijn fundamentele opdracht om overal in Vlaanderen en in Brussel de vrije schoolkeuze te waarborgen. Het heeft daarbij een duidelijke visie op onderwijs en vorming en stelt een waardegerichte opvoeding centraal. Vanuit deze kernwaarden, deze missie en deze visie wil het gemeenschapsonderwijs zich zo efficiënt mogelijk van zijn maatschappelijke taak kwijten door kwaliteitsonderwijs te bieden dat voor iedereen toegankelijk is, zonder onderscheid van geloofsovertuiging of van etnische of maatschappelijke afkomst. Daartoe worden duidelijke strategische en functionele doelstellingen geformuleerd die uitmonden in concrete acties op korte, middellange en lange termijn. Het is de bedoeling van deze beleidsnota om een breed draagvlak te creëren, waarbij alle participanten elkaar ontmoeten in een gemeenschappelijke visie. Aldus versterkt de nota de eenheid van het net en vormt ze een krachtig instrument inzake kwaliteitszorg. Het was dan ook logisch om bottom-up te werk te gaan en alle geledingen van het gemeenschapsonderwijs bij de totstandkoming van dit strategisch beleidsplan te betrekken.

3 Page 3 Woord vooraf Daarom ook bestond de reflectiegroep, die vorig jaar in het leven werd geroepen, uit vertegenwoordigers van de ouders, de leerkrachten, de directies, de algemeen directeurs, de Pedagogische Begeleidingsdienst en de centrale administratieve diensten. Tevens werd een stuurgroep opgericht die samengesteld was uit vertegenwoordigers van de verschillende bestuursorganen. Onze oprechte dank gaat uit naar de leden van beide werkgroepen. Concreet bevat deze beleidsnota meer dan tweehonderd potentiële acties, die stuk voor stuk de basis kunnen vormen voor projecten en activiteiten op de verschillende bestuursniveaus. De manier waarop aan de realisatie van de doelstellingen wordt gewerkt, behoort tot de autonomie van de respectieve geledingen. Als fundament van een algemeen strategisch plan formuleert de nota acties op maat van alle onderwijsparticipanten: ouders, leerlingen, schoolteams, medewerkers op het niveau van de scholengroep, personeelsleden van de Pedagogische Begeleidingsdienst, van het Centrum voor Nascholing, van de Permanente Ondersteuningscel van de CLB’s en van de centrale administratieve diensten. Ook u kunt dus actief meebouwen aan de ontwikkeling van ons gemeenschapsonderwijs. Als democratische en pluralistische organisatie wenst het Gemeenschapsonderwijs immers dit beleidsplan te realiseren in nauwe samenwerking met alle betrokkenen, vanuit een flexibele organisatiestructuur en een maatschappelijk en pedagogisch project. Hierbij heeft het maar één doel voor ogen: de onderwijskwaliteit, waarop elk kind en elke adolescent recht heeft, behouden en in de mate van het mogelijke nog verbeteren. Paul De KnopPeter Steenhaut voorzitter van de Raadafgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijsvan het Gemeenschapsonderwijs

4 Page 4 Samenstelling werkgroepen Samenstelling reflectiegroep mevr. Rita De Boeck mevr. Martine Decaesstecker dhr. Jan De Maeyer dhr. Jan D’Hauwe dhr. Marc Lemmens mevr. Greet Lison dhr. Guy Onderbeke mevr. Marie-Rose Philippens dhr. Rudy Rydant mevr. Annita Smet dhr. Marc Smets dhr. Eric Sorgeloos dhr. Herman Swerts dhr. Benny Vanderlinden dhr. Paul Vanderstukken dhr. Flor Van Gheem dhr. Alain Van Hoecke dhr. Jozef Verplancke Samenstelling stuurgroep dhr. André Huisseune dhr. André Macharis dhr. Peter Steenhaut mevr. Lut Stroobants dhr. Johan C. Van den Brande dhr. Jef Wellens dhr. Hans Weyns Interne coördinatoren mevr. Daisy Denolf dhr. Gerrit Pearce Externe begeleiding KPMG dhr. Eddy Ringoir

5 Page 5 Structuur strategische beleidsnota 11 2 2 Missie, waarden en visie Gemeenschapsonderwijs 33 Strategische doelstellingen 2003-2007 Functionele doelstellingen 2003-2007

6 Page 6 Onze missie  De missie van het Gemeenschapsonderwijs betreft haar werkelijke reden van bestaan en omschrijft haar fundamentele opdracht(en). De missie verwoordt het algemeen doel van de organisatie en geeft een antwoord op de vraag: wat doen we voor wie?  Bij de omschrijving van de missie van het Gemeenschapsonderwijs hebben we rekening gehouden met de regelgevende bepalingen terzake maar hebben we ook een eigen klemtoon willen leggen m.b.t. de specifieke kenmerken van onze organisatie. We hebben eveneens inspiratie gezocht bij eerder hierover gevoerde onderzoeken en gepubliceerde documenten.  We hebben geopteerd voor een korte, maar krachtige, concrete, duidelijke en heldere missie, waarin de participanten, de medewerkers en alle andere belanghebbenden van de organisatie zich moeten kunnen herkennen.

7 Page 7 Onze missie Het Gemeenschapsonderwijs heeft als opdracht de vrije schoolkeuze in Vlaanderen en Brussel te garanderen. Het waarborgt het grondwettelijke recht van de ouders en leerlingen op kwaliteitsvol en open onderwijs met eerbiediging van de rechten van het kind en van de mens, zonder onderscheid van geslacht, afkomst, aard of overtuiging en met eerbiediging van de ideologische, filosofische en godsdienstige opvattingen van de individuele persoon. Het Gemeenschapsonderwijs richt zich op de ontwikkeling van de totale persoon en tracht met iedere leerling een maximale leerwinst te realiseren. Het Gemeenschapsonderwijs kiest voor een democratisch bestuur.

8 Page 8 Onze organisatiewaarden  De personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs onderschrijven de gemeenschappelijke waarden, de doelstellingen en het ideaal van dit onderwijs, zoals geformuleerd in het “Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs” (hierna afgekort tot PPGO).  Om zijn missie te realiseren, hanteert het Gemeenschapsonderwijs als organisatie een constante gedragslijn. Deze steunt op de volgende zeven kernwaarden binnen de filosofie van zijn Pedagogisch Project:  Kwaliteit  Innovatie en creativiteit  Respect voor diversiteit  Betrokkenheid  Openheid en verdraagzaamheid  Oog voor de maatschappelijke werkelijkheid  Vorming van de totale persoon

9 Page 9  Kwaliteit  het Gemeenschapsonderwijs streeft kwaliteit na, die gedefinieerd wordt als:  de hoogst mogelijke leerwinst voor iedere leerling  een hoog welbevinden in de leef- en werkomgeving van zijn participanten  de maximale en voortdurende professionalisering van haar personeel  Innovatie en creativiteit  het Gemeenschapsonderwijs moedigt intellectuele nieuwsgierigheid en creatief denken en handelen aan. In die zin staat het open voor verbetering en vernieuwing op alle niveaus van de organisatie  Respect voor diversiteit  het Gemeenschapsonderwijs neemt zijn rol op in de multiculturele en pluriforme samenleving en streeft naar eenheid in verscheidenheid  Betrokkenheid  het Gemeenschapsonderwijs betrekt zijn participanten actief bij het beleid  het Gemeenschapsonderwijs communiceert op transparante wijze met al zijn participanten Onze waarden

10 Page 10  Openheid en verdraagzaamheid Het Gemeenschapsonderwijs is gericht op de volgende waarden:  het waardeert de eigenheid van zijn participanten  het bestrijdt vooroordelen en discriminatie  het respecteert de emotionele en religieuze opvatting van zijn participanten  het respecteert de morele en culturele opvatting van zijn participanten  het stelt het pluralisme als een fundamentele waarde voorop en verbindt zich ertoe om die waarde aan zijn leerlingen door te geven  het is gericht op waarden  het is gericht op de ontwikkeling van de persoonlijkheid van elke leerling, met respect voor ieders specificiteit  Oog voor de maatschappelijke werkelijkheid  het Gemeenschapsonderwijs bereidt voor op participatie in een democratische samenleving  het Gemeenschapsonderwijs houdt bij de uitbouw van zijn pedagogisch project rekening met economische, sociale, culturele, politieke en technologische evoluties  Vorming van de totale persoon  het Gemeenschapsonderwijs is gericht op de vorming van de totale persoon en beoogt zelfstandigheid door mondigheid, kritische ingesteldheid en verantwoordelijkheidszin te stimuleren  het Gemeenschapsonderwijs stimuleert levenslang en levensbreed leren Onze waarden

11 Page 11 Onze visie  De strategische visie van het Gemeenschapsonderwijs is de omschrijving van de koers die de organisatie wenst te varen. Een visie is een potentiële realiteit, daardoor is ze per definitie toekomstgericht en een bron van inspiratie. De visie van de organisatie motiveert, ze toont nieuwe wegen en wordt tastbaar in de wijze waarop menselijke energie binnen de organisatie wordt gemobiliseerd.  De strategische visie van het Gemeenschapsonderwijs gaat over zijn participanten, zijn belanghebbenden, zijn diensten, alsook over zijn personeelsleden, kerncompetenties, organisatiestructuren en -systemen, organisatiecultuur en partners.  Het Gemeenschapsonderwijs heeft voor de periode 2003-2007 gekozen voor een ambitieuze en inspirerende visie, met duidelijke beleidskeuzes.  De strategische visie van het Gemeenschapsonderwijs van morgen vormt, samen met de missie en de kernwaarden (zie hoger), de “beleidsverklaring” van de organisatie. Ze is de “kapstok” waaraan de strategiebepaling wordt opgehangen. Prioriteiten en doelstellingen worden er rechtstreeks uit afgeleid.

12 Page 12 Onze visie-omschrijving Het Gemeenschapsonderwijs wil als democratische en pluralistische organisatie, model staan voor een opvoeding die kinderen vormt tot bewuste, sociale, kritische, mondige en tolerante wereldburgers. Het zal mede daarom en waar nodig, flexibel inspelen op de steeds wisselende eisen die de samenleving aan het onderwijs stelt. Het Gemeenschapsonderwijs wenst dit te realiseren in nauwe samenwerking met andere onderwijsverstrekkers, vanuit een flexibele organisatiestructuur en een maatschappelijk en pedagogisch project, gesteund op eigentijds en kwalitatief hoogstaand onderwijs. Het actiedomein van het Gemeenschapsonderwijs omvat momenteel naast het basisonderwijs en secundair onderwijs, ook het volwassenenonderwijs, de internaten en opvangcentra, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding, de voor- en naschoolse opvang, de kinderdagverblijven en de vervolg- en nevenvoorzieningen.

13 Page 13 Onze visie-omschrijving Het Gemeenschapsonderwijs zal deze visie concretiseren o.m. door:  het hanteren en verder ontwikkelen van middelen om de maximale leerwinst voor elke leerling te optimaliseren, waarbij de school de essentiële pedagogische entiteit is;  de verantwoordelijkheid van de beheers- en ondersteunende taken te leggen op dat niveau waar de toegevoegde waarde het grootst is;  optimalisering van de samenwerking en synergie tussen alle participanten, zowel binnen als buiten de organisatie;  een efficiënt en effectief beheer van de beschikbare (personele, financiële, logistieke, educatieve, technologische) middelen;  het permanent nastreven van kwaliteitsverbetering ondermeer door de optimale inzet, de competentie en het engagement van de organisatie en haar participanten.

14 Page 14 Structuur strategische beleidsnota 11 2 2 Missie, waarden en visie Gemeenschapsonderwijs 33 Strategische doelstellingen 2003-2007 Functionele doelstellingen 2003-2007

15 Page 15 De strategiebepaling 2003-2007  Een strategie bepalen betekent een keuze maken uit beleidsprioriteiten. Op basis van de weerhouden prioriteiten worden de strategische en functionele doelstellingen bepaald, evenals een reeks te ondernemen acties op korte, middellange of lange termijn  De strategische doelstellingen geven een antwoord op de vraag welk resultaat de organisatie wil bereiken en zijn derhalve gericht op de gewenste veranderingen in de externe omgeving.  Op basis van een omgevingsanalyse en in overeenstemming met de missie, de waarden en de visie, heeft het Gemeenschapsonderwijs voor de periode 2003- 2007 een aantal doelstellingen vastgelegd binnen de zeven strategische beleidsdomeinen die we hierna voorstellen en bespreken.

16 Page 16 Onze strategische beleidsdomeinen Kwaliteit Marktaandeel Synergie en netwerking Positionering t.o.v. andere netten Positionering t.o.v. de overheid Marketing en externe communicatie Diensten

17 Page 17 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 1: kwaliteit Doelstellingen  Het behouden en verder uitbouwen van het kwaliteitsniveau van het Gemeenschapsonderwijs  Versterken van een positief kwaliteitsbeeld en van het imago van het Gemeenschapsonderwijs  Systematisch waarneembaar en meetbaar maken van de leerwinst van iedere leerling en deze verhogen door de betrokkenheid en het welbevinden van alle participanten voortdurend te bewaken en te versterken

18 Page 18 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 1: kwaliteit Te ondernemen acties  Inventariseren en in kaart brengen van alle bestaande relevante informatie en methodologieën m.b.t. het voeren van een kwaliteitsbeleid  Stimuleren, ontwikkelen en begeleiden van projecten inzake kwaliteitszorg en zelfevaluatie en verspreiden van goede praktijkvoorbeelden terzake  Ondersteunen en coördineren van deze projecten, met oog voor de missie, de waarden, de visie en de leerplannen van het Gemeenschapsonderwijs, en met als voornaamste objectieven en prioriteiten: mobiliseren en sensibiliseren van de hele organisatie rond thema’s als kwaliteitsdenken, kwaliteitssystemen, zelfevaluatie, zorgverbredend handelen, kwaliteitsopvolging en bewaking

19 Page 19 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 1: kwaliteit Te ondernemen acties scholen ondersteunen om collectief te leren en hun kwaliteitsprofiel ook zichtbaar te maken samen met scholen dit ontwikkelingsproces inzake kwaliteit en collectief leren, verwoorden in een kwaliteitshandboek, met bijzondere aandacht voor: o strategieën voor het leren van schoolorganisaties (visieontwikkeling, strategisch plan, persoonlijk ontwikkelingsplan en reflecterend handelen) o de definitie en het bevorderen van leerwinst in relatie tot de specificiteit van iedere leerling o een duidelijke visie op, de omschrijving en het gebruik van een kwaliteitsvol leerlingenvolg- en toetsingssysteem, inclusief de kwaliteitsstandaarden, de meetcriteria en de -normen

20 Page 20 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 1: kwaliteit Te ondernemen acties ontwikkelen, bekendmaken en aanreiken van instrumenten en methodieken voor zelfevaluatie en kwaliteitsontwikkeling en –bewaking voor de scholen ontwikkelen, bekendmaken en aanreiken van inhouden en methoden om het pedagogisch beleid van de school te optimaliseren en het kwaliteitsprofiel van scholen sterker te ontwikkelen verhogen van de kwaliteitsbetrokkenheid en kwaliteitscompetentie bij de centrale diensten, de scholengroepen, de directies en het personeel via deskundigheidsbevordering en gerichte opleiding (zie hierna ook organisatiedomein 4)  Permanent werken aan een aangenaam, ordelijk en participatief leer- en werkklimaat waarin zelfdiscipline, zelfrespect, zelfrealisatie, zelfevaluatie en zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen vooropstaan

21 Page 21 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 1: kwaliteit Te ondernemen acties  Verbeteren van de omkadering van de Pedagogische Begeleidingsdienst, het Centrum voor Nascholing en de Permanente Ondersteuningscel  Schoolorganisaties stimuleren en ondersteunen bij het ontwikkelen van hun reflecterend handelen m.b.t. kwaliteitszorg, zelfevaluatie en kwaliteitsbewaking, inclusief interne kwaliteitscontroles  Opzetten van samenwerking rond onderwijsevaluatie en kwaliteitsmeting  Uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden binnen het eigen net en met andere netten  Versterken van de competenties op elk niveau  Intern en extern communiceren en verspreiden van succesvolle kwaliteitsprojecten

22 Page 22 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 2: marktaandeel Doelstelling  Vergroten van het marktaandeel van het Gemeenschapsonderwijs, gedifferentieerd naar alle niveaus en regio’s en in functie van een voldoende spreiding van het studieaanbod met inachtname van de principes van het PPGO

23 Page 23 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 2: marktaandeel Te ondernemen acties  Onderzoeken van oorzaken en gevolgen van de stagnatie en/of achteruitgang/vooruitgang van het marktaandeel van het Gemeenschapsonderwijs binnen de verschillende niveaus en regio’s  Blijven beklemtonen van het principe van de vrije schoolkeuze  Streven naar het behoud van de huidige inplanting van scholen en/of de uitbouw van nieuwe vestigingen, in functie van plaatselijke omstandigheden  Onderzoeken van de mogelijkheden, opportuniteiten en voordelen van schaalvergroting of gestructureerde samenwerking

24 Page 24 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 2: marktaandeel Te ondernemen acties  Ontwikkelen van een resultaatgericht instroom-, doorstroom- en uitstroom- beheer, via: systematisch schoolloopbaanonderzoek, bijvoorbeeld: o verder onderzoek naar trends bij de overgang binnen en tussen de onderwijsniveaus o onderzoek van fenomenen als neveninstroom en nevenuitstroom o onderzoek van de relatie uitstroom ASO – instroom TSO/BSO bevorderen van doorstroming, zowel binnen het Gemeenschapsonderwijs (doorstroom kinderdagverblijf/basisschool/ middenschool/bovenbouw) als vanuit andere dan Gemeenschapsonderwijs-instellingen

25 Page 25 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 2: marktaandeel Te ondernemen acties aanbieden van een aantrekkelijke schoolloopbaan binnen de school en/of het net bevorderen van samenwerking tussen de scholengroepen op het vlak van programmatie en vermijden van ongezonde interne concurrentie actualiseren van het profiel van de TSO/BSO-studierichtingen  Verder ontwikkelen en beklemtonen van de toegevoegde waarde van een strategie van positionering (zie beleidsdomein 5)  Systematisch opdrijven en optimaliseren van de onderwijskwaliteit (zie beleidsdomein 1) en het beter communiceren van de onderwijskwaliteit  Stimuleren van het beleidsvoerend vermogen van scholen  Promoten van het Gemeenschapsonderwijs door en bij het eigen personeel  Bevorderen van de loyauteit door en bij het eigen personeel

26 Page 26 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 3: synergie en netwerking Doelstellingen  Verhogen en verbeteren van de samenwerking tussen en binnen alle geledingen van het Gemeenschapsonderwijs  Actief participeren aan een open pluralistisch netwerk, door samenwerking met, en indien mogelijk, integratie van de officiële scholen en eventueel privaatrechtelijke scholen  Aantoonbaar verhogen en verbeteren van de synergie en van diverse samenwerkingsvormen met brede lagen van het maatschappelijk en socio- culturele-economisch veld

27 Page 27 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 3: synergie en netwerking Te ondernemen acties  Inventariseren van verschillen en overeenkomsten tussen de netten en scholen en onderzoeken van samenwerkingsopportuniteiten  Verderzetten van formele gesprekken met vertegenwoordigers van de verschillende onderwijsnetten en scholen met het oog op het intensifiëren en concretiseren van de samenwerking  Stimuleren en uitbreiden van bestaande initiatieven en pilootprojecten naar andere steden en gemeenten op het vlak van samenwerking en geleidelijke integratie  Onderbrengen van de officiële Centra voor Leerlingenbegeleiding (hierna afgekort tot CLB) in een autonome entiteit

28 Page 28 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 3: synergie en netwerking Te ondernemen acties  Optimaliseren van bestaande vormen van netoverschrijdende samenwerking en bevorderen van nieuwe vormen van samenwerking en netwerking, via o.m. netoverschrijdende convenanten, bv. voor unieke studierichtingen beschikbaar stellen en uitwisselen van technische know how en infrastructuur samenwerking met pedagogische begeleidingsdiensten van andere netten, bv. via uitwisseling van pedagogische deskundigheid streven naar gelijkaardige leerplannen en handboeken in samenwerking met alle onderwijsnetten samenwerking tussen ouderverenigingen van het officieel onderwijs

29 Page 29 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 3: synergie en netwerking Te ondernemen acties samenwerking tussen de CLB’s samenwerking tussen de Centra voor Volwassenenonderwijs (hierna afgekort tot CVO) samenwerking tussen de nascholingscentra samenwerking op het vlak van extra-scolaire activiteiten

30 Page 30 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 3: synergie en netwerking Te ondernemen acties  Uitbreiden en optimaliseren van samenwerkingsverbanden en bevorderen van nieuwe samenwerkingsinitiatieven met de industrie, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke geledingen, o.m. via: het actualiseren en structureren van het bestaand maatschappelijk en socio-cultureel-economisch netwerk van het Gemeenschapsonderwijs het drastisch verhogen van het aantal samenwerkingsverbanden en convenanten met ondernemingen uit zowel de profit als de non-profit sector, o.m. met het oog op de kwantitatieve en kwalitatieve optimalisatie van de stages het afsluiten van samenwerkingsverbanden en convenanten met universiteiten en hogescholen en scholen met een verwant pedagogisch project het uitbouwen van samenwerking met de jeugd- en welzijnssector

31 Page 31 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 4: positionering t.o.v. de overheid Doelstelling  Er naar streven dat de overheid alle middelen voorziet opdat het Gemeenschapsonderwijs kwaliteitsvol onderwijs kan inrichten, hierbij in acht nemend dat objectieve verschillen een ongelijke financiering verantwoorden en dat gelijke rechten gepaard gaan met gelijke plichten

32 Page 32 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 4: positionering t.o.v. de overheid Te ondernemen acties  Bij de overheid beklemtonen dat het de taak van het Gemeenschapsonderwijs is garant te staan voor een democratisch onderwijs en voor de grondwettelijke keuzevrijheid  Bij de overheid blijven beklemtonen dat een gelijke behandeling van de onderwijsnetten slechts kan wanneer de overheid identieke verplichtingen oplegt  Van de overheid bekomen dat een netonafhankelijke beheersstructuur inzake huidige en toekomstige gebouwen wordt geïnstalleerd, waarin de infrastructuur van alle netten wordt ondergebracht. Deze beheersstructuur blijft eigenaar van de gebouwen en stelt deze ter beschikking van alle netten  Van de overheid bekomen dat het politiek akkoord van 18 juni 1998 betreffende de hervorming van het Gemeenschapsonderwijs wordt uitgevoerd in die zin dat eenvormige financiële verplichtingen en controle voor alle netten worden opgelegd  Van de overheid bekomen dat de ontwikkeling van de leerplannen netoverschrijdend gebeurt, onder auspiciën van een gespecialiseerde dienst

33 Page 33 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 4: positionering t.o.v. de overheid Te ondernemen acties  Het tegengaan van de dualisering binnen het onderwijs door alle tussenschotten tussen de onderwijsvormen “ASO”, “KSO”, “TSO” en “BSO” weg te werken via een wijziging van de regelgeving  Van de overheid bekomen dat de bevoegdheden van de scholengroepen, zoals vastgelegd in het BDGO, worden gerespecteerd. Het creëren van scholengemeenschappen mag hier geen afbreuk aan doen.  Vanwege de overheid bekomen dat de actueel ontoereikende middelen voor infrastructuur, inclusief eigenaarsonderhoud, substantieel worden verhoogd  Vanwege de overheid bekomen dat het vak cultuurbeschouwing kan georganiseerd worden binnen het officieel onderwijs  Nastreven van de realisatie van de overdracht van het leerlingenvervoer naar De Lijn en de MIVB

34 Page 34 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 5: positionering t.o.v. de andere netten Doelstelling  Permanent verduidelijken en waarneembaar maken van de meerwaarde van het PPGO, zowel vanuit zijn maatschappelijke missie als vanuit zijn specifieke visie op onderwijs en educatie  Realiseren van een open pluralistisch net

35 Page 35 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 5: positionering t.o.v. de andere netten Te ondernemen acties  Verhogen, zowel binnen als buiten de organisatie, van de graad van implementatie en concretisering van het PPGO, o.m. via: actualisering en vertaling van het PPGO naar de verschillende interne en externe participanten verspreiding en promotie van de missie, de waarden en de visie van het Gemeenschapsonderwijs via de meest aangewezen communicatiekanalen (website, onthaalruimtes, schoollokalen, folders, huisstijldocumenten, toespraken, …) vertaling en communicatie van de pijlers van het PPGO naar de andere netten van het officieel onderwijs toetsen van het implementatieniveau van het PPGO bij de voornaamste participanten van het Gemeenschapsonderwijs

36 Page 36 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 5: positionering t.o.v. de andere netten Te ondernemen acties  Benadrukken van de zorg en de uitgesproken keuze voor een gedifferentieerd onderwijs, via o.m. optimalisatie en doelgerichte communicatie van de huidige kwaliteitsvolle gedifferentieerde aanpak van leerlingen opwaardering van het TSO en BSO, middels o.a. o betere afstemming van TSO/BSO op het bedrijfsleven o tegengaan van de “uitstoot” zonder getuigschrift binnen het BSO o verhogen van de betrokkenheid van de leerlingen in het BSO voeren van een actief toelatings-, aanvaardings- en ondersteuningsbeleid

37 Page 37 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 5: positionering t.o.v. de andere netten Te ondernemen acties  Versterken en efficiënter maken van de democratische werking en participatieve besluitvorming binnen het Gemeenschapsonderwijs, o.m. via onderzoek van mogelijkheden om overlapping van de werking leerlingenraad/oudercomité/lerarenraad/ schoolraad tegen te gaan onderzoek van mogelijkheden tot vertegenwoordiging in en/of deelname van leerlingen aan de werkzaamheden van de schoolraad onderzoek van de opportuniteit voor het oprichten van leerlingenraden in alle basisscholen verbetering van de timing en de kwaliteit van de informatieverstrekking door directies aan de leden van de schoolraad voorzien van bijkomende middelen om de participatie en betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren nog te verhogen  Voor de acties m.b.t. het realiseren van een open pluralistisch net zie ook de acties onder beleidsdomein 3 Synergie en netwerking

38 Page 38 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 6: marketing & externe communicatie Doelstelling  Ontwikkelen en implementeren, op alle niveaus van de organisatie, van een eenduidige, transparante en resultaatgerichte marketing- en communicatie- strategie, met het oog op een positieve beeldvorming van het Gemeenschapsonderwijs

39 Page 39 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 6: marketing & externe communicatie Te ondernemen acties  Onderzoeken van de meest efficiënte en economische methode bij het organiseren van marketingcampagnes  Organiseren van een regelmatig imago-onderzoek m.b.t. het intern en extern imago van het Gemeenschapsonderwijs  Organiseren van een nulmeting en een regelmatig onderzoek inzake het imago en de werking van de scholengroepen en scholen  Ontwikkelen van een professionele, coherente en dynamische communicatie- en PR-strategie, op centraal, meso- en lokaal niveau, o.m. via inventarisatie, actualisering en uitbreiding van alle bestaande contacten een communicatie- en PR-verantwoordelijke per scholengroep

40 Page 40 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 6: marketing & externe communicatie Te ondernemen acties voeren van assertieve aanwezigheidspolitiek, van centraal niveau tot op schoolniveau, in (nationale, regionale en lokale) pers en media aanwenden van de bestaande marketinginstrumenten en optimaliseren van de informatie- en communicatiedragers  Verduidelijken en afstemmen van afspraken met betrekking tot het gebruik van de huisstijl (niveau centraal versus scholengroep versus school)  Sensibiliseren en mobiliseren van alle personeelsleden, op alle organisatie- niveaus, m.b.t. tot het uitdragen van een positief imago en het vervullen van een “ambassadeursfunctie”, in overeenstemming met de missie en de waarden van het Gemeenschapsonderwijs (zie hierna ook organisatiedomein 2)

41 Page 41 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 6: marketing & externe communicatie Te ondernemen acties  Onderzoeken en definiëren van de rol die bepaalde (groepen van) participanten of sympathisanten kunnen vervullen bij de belangenbehartiging van het Gemeenschapsonderwijs en het tot stand brengen van een positief imago en een breed draagvlak, zoals: ouderverenigingen verenigingen oud-leerlingen bekende Vlamingen (BV’s) of bekende bedrijfsleiders intellectuelen en kunstenaars politici …

42 Page 42 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 7: diensten Doelstellingen  Vrijwaren en, waar mogelijk en aangewezen, verbreden van een voldoende gediversifieerd aanbod inzake onderwijs en ondersteunende diensten op het niveau van scholen en scholengroepen; de verstrekte diensten, zowel vanuit het standpunt van de afnemers als van de dienstverlener, moeten voor iedereen financieel haalbaar zijn.  Uitbouwen van de maatschappelijk-culturele-sociale functie van het Gemeenschapsonderwijs

43 Page 43 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 7: diensten Te ondernemen acties  Inventariseren en progressief wegwerken van de “pijnpunten” en “witte vlekken” binnen het globaal studieaanbod en diensten van het Gemeenschapsonderwijs  Beter afstemmen van het globaal studieaanbod op de socio-economische realiteit en nieuwe onderwijsontwikkelingen, met aandacht voor specifieke doelgroepen en zgn. “knelpuntberoepen”  Verzekeren binnen iedere school van een zo breed mogelijk aantal dienstverlenende faciliteiten, o.m. inzake leerlingenvervoer, maaltijden, kinderopvang, boekenfonds, PC-aanbod, huiswerkbegeleiding, toegankelijkheid andersvaliden, …

44 Page 44 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 7: diensten Te ondernemen acties  Meer bepaald bijzondere aandacht besteden aan de volgende prioriteiten: ontwikkelen van een coherent beleid inzake voor- en naschoolse opvang, al dan niet in samenwerking met andere partners verhogen van PC-aanbod voor de leerlingen organiseren van de boekenaankoop via een eigen VZW of een overkoepelende dienst  Verhogen van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de pluralistische scholen en versterken van hun maatschappelijke rol en sociale functie, o.m. via bijvoorbeeld: verbeteren van de samenwerking met plaatselijke besturen verhuur van infrastructuur aan bedrijven en verenigingen aanbieden van nascholing aan ouders en grootouders (taallessen, informatica, …)

45 Page 45 Strategische doelstellingen 2003-2007 Beleidsdomein 7: diensten Te ondernemen acties bevorderen van het levenslang en levensbreed leren door het dagelijks én overdag openstellen van de CVO’s, en het ontwikkelen van CVO’s als nascholingscentra en centra voor contractonderwijs aantrekken van het verenigingsleven en vakantiewerking voor leerlingen verbeteren van de samenwerking met het bedrijfsleven en de sociale sector (zie hierover ook beleidsdomein 3)

46 Page 46 Structuur strategische beleidsnota 11 2 2 Missie, waarden en visie Gemeenschapsonderwijs 33 Strategische doelstellingen 2003-2007 Functionele doelstellingen 2003-2007

47 Page 47 Functionele doelstellingen  De functionele doelstellingen zijn onontbeerlijk voor het ondersteunen en operationeel maken van de globale strategie. Ze hebben betrekking op het intern functioneren van de organisatie en moeten op korte, middellange en lange termijn de verandering op het terrein helpen waarneembaar maken.  Het Gemeenschapsonderwijs heeft geopteerd voor een reeks korte-, middellange- en langetermijndoelstellingen in zeven specifieke organisatie- domeinen met een hoog zichtbaarheidsgehalte. We hebben ze, waar mogelijk, geformuleerd volgens het smart-principe, namelijk:  Specifiek: precies en helder omschreven  Meetbaar: uitgedrukt in termen van resultaat  Aanvaard: aanvaard door de verschillende bestuursorganen  Realistisch: ambitieus maar tegelijk haalbaar  Tijdsgebonden: gelinkt aan opleveringstermijnen  De functionele doelstellingen van het Gemeenschapsonderwijs, die opgenomen zijn in deze strategische nota, zullen vertaald en geconcretiseerd moeten worden in operationele projecten en acties, die de te realiseren strategie mee gestalte moeten geven.

48 Page 48 Functionele doelstellingen per organisatiedomein (1) Organisatie- structuur (2) Organisatie- cultuur (3) Financieel management (4) HR management (5) Omgang met onderwijs- participanten (6) Interne communicatie (7) Facilitair beheer

49 Page 49 Functionele doelstellingen 2003-2007 Organisatiedomein 1: organisatiestructuur Doelstelling  Maximaal benutten op alle niveaus in de organisatie van de mogelijkheden en kansen geboden door de nieuwe organisatiestructuur  De verantwoordelijkheid van de beheers- en ondersteunende taken leggen op dat niveau waar de toegevoegde waarde het grootst is

50 Page 50 Functionele doelstellingen 2003-2007 Organisatiedomein 1: organisatiestructuur Te ondernemen acties  Verduidelijken van de rollen, taken, functies en bevoegdheden van het centrale niveau als inrichtende macht en als belangenvertegenwoordiger en woordvoerder van het Gemeenschapsonderwijs  Verduidelijken en zo mogelijk vereenvoudigen van de overlegstructuren tussen de centrale diensten (centrale administratie, pedagogische begeleidingsdienst, centrum voor nascholing, permanente ondersteuningscel CLB)  Verduidelijken van beslissingsbevoegdheden en delegaties bij onderhandelingen en vertegenwoordigingen  Optimaliseren van de lokale autonomie, gekoppeld aan een politiek van verregaande responsabilisering en openheid  Verder ondersteunen van de algemeen directeur als coördinator-manager van de scholengroep

51 Page 51 Functionele doelstellingen 2003-2007 Organisatiedomein 1: organisatiestructuur Te ondernemen acties  Verbeteren en professionaliseren van de scholengroepen en scholengemeenschappen en de efficiëntie van de verschillende overlegorganen, o.m. via:  verbeteren kwaliteit voorbereiding van de vergaderingen  verhogen van de vergadertechnische kwaliteit van de vergaderingen  verduidelijken van de rol van de voorzitters van de centrale adviescommissies  doelmatiger maken van de besluitvorming  creëren van een functioneel en pedagogisch gericht kader van functies die efficiënter op een bovenschools niveau kunnen georganiseerd worden (bv. op het vlak van ICT-coördinatie, kwaliteitsopvolging, school- en studiekeuzebegeleiding, ondersteuning schoolmanagement, coaching nieuwe directies,...)  Evalueren van de samenstelling en de grootte van de scholengroepen

52 Page 52 Functionele doelstellingen 2003-2007 Organisatiedomein 2: organisatiecultuur Doelstelling  Tot stand brengen van een breed intern draagvlak voor de strategische krachtlijnen en het daarmee gepaard gaand veranderingsproces, zoals verwoord in onderhavige nota, en meer bepaald de missie, waarden en toekomstvisie van het Gemeenschapsonderwijs

53 Page 53 Functionele doelstellingen 2003-2007 Organisatiedomein 2: organisatiecultuur Te ondernemen acties  Via watervalsysteem communiceren binnen de organisatie van de strategische toekomstnota  Evalueren en creëren van veranderingsbereidheid op alle niveaus van de organisatie  Actief betrekken van zoveel mogelijk participanten bij de implementatie en realisatie van het strategisch plan en het uitdragen van het PPGO  Tot stand brengen op alle niveaus van de organisatie van een mentaliteits- wijziging, o.m. via acties die tot doel hebben:  de loyauteit t.o.v. het Gemeenschapsonderwijs te verhogen  de beschikbaarheid en inzetbaarheid van sommige personeelsleden te verhogen  de identificatie met en trouw aan de organisatie te versterken  het “wij-gevoel” en de beroepsfierheid te versterken  de voorbeeldfunctie aan te moedigen

54 Page 54 Functionele doelstellingen 2003-2007 Organisatiedomein 3: financieel management Doelstelling  Elke scholengroep streeft ernaar minimum 15% van de werkingsdotatie te besteden aan didactische uitrusting, leermiddelen, schoolbehoeften en pedagogische middelen

55 Page 55 Functionele doelstellingen 2003-2007 Organisatiedomein 3: financieel management Te ondernemen acties  Stimuleren en verder uitbouwen van een verantwoordelijk, open en transparant financieel en budgettair beleid, zowel op centraal niveau als op niveau van de scholengroepen en scholen, met name via:  beklemtonen van de voorbeeldfunctie vanwege centraal inzake een open en transparant financieel en budgettair beleid  optimaliseren van de financiële informatiestromen van de financiële cel naar algemene directies en directies  verspreiden en toelichten van financiële gegevens bij alle belanghebbenden (o.m. bij de ouders en/of via de schoolraad en de algemene vergadering van de scholengroep)

56 Page 56 Functionele doelstellingen 2003-2007 Organisatiedomein 3: financieel management Te ondernemen acties  Zoeken naar besparingen en nieuwe inkomsten, die kunnen geïnvesteerd worden in bijkomende didactische en pedagogische middelen, o.m. via:  terugdringen kosten inzake meesters-, vak- en dienstpersoneel, energie, verbruiksgoederen (o.m. grondstoffen) en diensten  onderzoeken per scholengroep van mogelijkheden tot uitbesteding en/of interne reorganisatie van diensten en uitrustingen, zoals: schoonmaak, onderhoud terreinen, technische onderhoudsdiensten, catering, keukenuitrusting, …  realiseren van schaalvoordelen via gezamenlijke aankopen en leveringen binnen scholengroepen (bv. agenda’s, stookolie, kopieertoestellen en - papier, telefonie, elektriciteit, …)  realiseren van schaalvoordelen inzake diensten, bv. door centralisatie van administratieve eenheden op één campus en de daaruit voortvloeiende besparingen op omkadering

57 Page 57 Functionele doelstellingen 2003-2007 Organisatiedomein 3: financieel management Te ondernemen acties  afsluiten van alternatieve tewerkstellingscontracten met daartoe gespecialiseerde overheidsinstellingen (VDAB, OCMW’s, …)  creatief zoeken naar nieuwe inkomsten, o.m. door het intensifiëren van de samenwerking met CVO’s  striktere controle op bepaalde boekhoudkundige procedures en boekhoudkundige verrichtingen, o.m. o creëren van mogelijkheid tot registratie in boekhoudsysteem vanaf bestelbon o algemeen directeur laten meetekenen vanaf bv. 5000 euro o responsabiliseren directeur tot zelfcontrole, aanmoedigen en belonen van “goede huisvader mentaliteit” o controleren van reële bezetting oppervlakten t.o.v. de fysische norm o strijd opvoeren tegen kleine diefstallen en sociale fraude  herwaarderen van het Technisch Centrum Gemeenschapsonderwijs als centrale dienst voor herstellingen van didactisch materiaal

58 Page 58 Functionele doelstellingen 2003-2007 Organisatiedomein 3: financieel management Te ondernemen acties  Verhogen van de financiële beleidscompetentie van de algemeen directeurs, leden van de raad van bestuur, directeurs en andere betrokken personeelscategorieën, o.m. via:  financiële opleiding en nascholing in begrotings- en boekhoudkundige technieken voor deze doelgroep  verbeteren van hun deskundigheid bij het hanteren van het geïnformatiseerde boekhoudsysteem  bewustmaken van de belangrijke beleidsinformatie die de boekhouding inhoudt

59 Page 59 Functionele doelstellingen 2003-2007 Organisatiedomein 4: human resources management Doelstelling  Uitbouwen van een professioneel en modern human resources management, zowel op centraal niveau als op niveau scholengroep en school

60 Page 60 Functionele doelstellingen 2003-2007 Organisatiedomein 4: human resources management Te ondernemen acties  Versterken en professionaliseren van het schoolmanagement o.m. door:  optimalisatie van het wervings- en selectiebeleid, zowel op centraal, meso- als lokaal niveau, met name van het leidend kader en de directeurs, o.a. middels o duidelijke functie- en profielomschrijvingen o aangepaste selectiemethodes  invoering van moderne managementtechnieken en management by objectives, zowel op centraal, meso- als lokaal niveau  verbetering van de management- en leiderschapscapaciteiten van jonge directies, o.a. via coaching en vormen van senior-junior teaching  het verbeteren van de integratie van nieuwe personeelsleden en directies, bv. via onthaalpakket, onthaalseminaries, coaching, peterschap, …  verbetering van het beoordelingssysteem van directies en leerkrachten, o.a. via functionerings- en coachinggesprekken

61 Page 61 Functionele doelstellingen 2003-2007 Organisatiedomein 4: human resources management Te ondernemen acties  Analyseren van de kritische administratieve processen voor personeelsbeheer en onderzoeken van mogelijkheden tot administratieve vereenvoudiging en optimalisatie/verduidelijking van de regelgeving  Invoeren van een behoeftengericht nascholingsbeleid op schoolniveau, o.m. door:  uitvoeren van een opleidings- en nascholingsbehoeftenanalyse  ontwikkelen en realiseren van een nascholingsplan op maat van elke scholengroep/school en doelgroep, inclusief het organiseren van begeleiding en nascholing bij het opstellen van het plan en het voorzien van instrumenten voor nascholingseffectenevaluatie  stimuleren en beter afstemmen van opleidingen en nascholingen o.m. inzake praktijkgericht school- en klasmanagement, orthopedagogie, technische vakopleidingen, e-learning, ICT-trainingen, …  voorzien van een systematische opleiding vergadertechnieken voor iedereen die een vergadering moet leiden

62 Page 62 Functionele doelstellingen 2003-2007 Organisatiedomein 4: human resources management Te ondernemen acties  Ontwikkelen en invoeren van technieken en instrumenten met het oog op:  het bevorderen van het welbevinden, de tevredenheid en de motivatie van alle personeelsleden, o.m. via jobsatisfactie-onderzoek  het zoeken naar objectieve alternatieve vormen van beloning voor performante scholen en uitzonderlijk presterende personeelsleden  het opvangen, begeleiden en opvolgen van disfunctionerende personeelsleden of personeelsleden met problematisch gedrag (o.m. via mentorschap)  het terugdringen van de kosten en ongemakken, verbonden aan absenteïsme en disfunctie  het onderzoeken van de mogelijkheden inzake loopbaandifferentiatie binnen ons net

63 Page 63 Functionele doelstellingen 2003-2007 Organisatiedomein 4: human resources management Te ondernemen acties  het focussen op de pedagogische kerntaken en –verantwoordelijkheden van de schooldirecties en leerkrachten, o.m. via: o terugdringen administratieve en toezichthoudende taken ten voordele van pedagogische taken o verhogen zichtbaarheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid directie  Bevorderen van samenwerking op het vlak van HR management tussen alle entiteiten en niveaus van de organisatie, o.m. via:  uitwisseling van goede HR praktijkvoorbeelden  optimalisatie van afspraken tussen directies en pedagogische begeleidingsdienst inzake nascholing en extra taken buiten de school

64 Page 64 Functionele doelstellingen 2003-2007 Organisatiedomein 5: omgang met onderwijsparticipanten Doelstelling  Uitbouwen van structuren en invoeren van instrumenten, op alle niveaus van de organisatie die bijdragen tot een permanente vorm van interne en externe betrokkenheid, participatie en tevredenheid van alle belanghebbenden

65 Page 65 Functionele doelstellingen 2003-2007 Organisatiedomein 5: omgang met onderwijsparticipanten Te ondernemen acties  Regelmatig organiseren van een tevredenheidsonderzoek bij de leerlingen en de ouders van het Gemeenschapsonderwijs, het vervolg- en hoger onderwijs, de profit en non-profit sector  Detecteren van en inspelen op potentiële ontevredenheid van leerlingen en ouders in andere netten  Optimaliseren van de kwaliteit van de verslaggeving van schoolresultaten, d.i. verslaggeving over evaluatie, feedback en remediëring  Ontwikkelen van een efficiënt en coherent leerlingendatabeheer op lokaal, meso- en centraal niveau, o.m. via:  tot stand brengen van een lokale gegevensdatabank  aanmaken van een uniform formaat voor dataverwerking bij inschrijving van de leerling  verzamelen van alle data noodzakelijk om een volledig leerlingendossier op te stellen en bij te houden (o.a. socio-economische statusgegevens, oorzaken schoolverlaten, schoolloopbaangegevens, …)  stimuleren van het gebruik en de uitwisseling van leerlingendata binnen de scholengroepen (bv. bij mailings)

66 Page 66 Functionele doelstellingen 2003-2007 Organisatiedomein 5: omgang met onderwijsparticipanten Te ondernemen acties  Invoeren van een pro-actief beleid inzake onthaal van participanten, o.m. via:  opstellen van duidelijke kwaliteitseisen en -normen inzake telefonisch onthaal, balie-onthaal, klachtenopvang en -behandeling, …  uniformiseren van de werkmethode en kwaliteitsnormen bij het intake gesprek door de school  ontwikkelen van een onthaalpakket voor nieuwe leerlingen  verbeteren van de integratie van nieuwe leerlingen o.a. via de introductie van peter- en meterschap voor nieuwe leerlingen, …  systematisch en steekproefmatig meten en vergelijken van de kwaliteit van het onthaal, o.a. via mystery shopping  optimaliseren van de werking en de kwaliteit van alle beschikbare communicatiekanalen (mededelingen aan de ouders/leerlingen, schoolagenda, geprofessionaliseerd huisbezoek, website, …), die de relatie met de ouders en leerlingen kunnen bevorderen  Sensibiliseren en mobiliseren van alle personeelsleden rond het belang en de waarde van een professioneel omgaan met onderwijsparticipanten

67 Page 67 Functionele doelstellingen 2003-2007 Organisatiedomein 6: interne communicatie Doelstelling  Door een efficiënt en effectief beheer van de informatiestromen, de interne communicatie binnen en tussen de verschillende organisatieniveaus verbeteren

68 Page 68 Functionele doelstellingen 2003-2007 Organisatiedomein 6: interne communicatie Te ondernemen acties  In kaart brengen, kritisch evalueren en vastleggen van alle bestaande interne informatiestromen en -kanalen  Verduidelijken van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende informatiebeheerders en -dragers (o.a. adviesproces, aanspreekpunten, …)  Opstellen en uitvoeren van een beleidsplan met alle betrokkenen steunend op de audit ICT  Optimaliseren van de werking van alle beschikbare interne communicatiekanalen (Website, TriGOnaal, DaGen, schoolweb, nieuwsbrief, schoolblad, …), door ze inhoudelijk en vormelijk beter af te stemmen op de verschillende doelgroepen en gebruikers  Opsporen van oorzaken en bestrijden van allerlei vormen van communicatieruis, communicatievalkuilen, geruchten, roddel, …

69 Page 69 Functionele doelstellingen 2003-2007 Organisatiedomein 6: interne communicatie Te ondernemen acties  Op punt zetten van bestaande communicatieplan(nen) en realiseren van een communicatieplan per scholengroep of per school  Stimuleren van samenwerking tussen ICT-ers binnen de afdeling informatie- verwerking (AIV) en ICT-ers binnen de scholengroepen  Bevorderen van de samenwerking en directe communicatie tussen de verschillende organisatieniveaus  Systematisch oog hebben voor leesvriendelijke, begrijpelijke en toegankelijke informatie  Beschikbaar stellen van de nodige databanken

70 Page 70 Functionele doelstellingen 2003-2007 Organisatiedomein 7: facilitair beheer Doelstelling  Een professionele ondersteuning van de schoolactiviteiten realiseren  Dit op een efficiënte wijze doen met het oog op een betere middelenbeheersing

71 Page 71 Functionele doelstellingen 2003-2007 Organisatiedomein 7: facilitair beheer Te ondernemen acties  Voeren van een rationele en behoeftengerichte politiek inzake nieuwbouw, vervanging van paviljoenen, renovatie van bestaande infrastructuur en onderhoud van gebouwen, die toelaat te zorgen voor een aangename werk- en leefomgeving in de scholen  Verder optimaliseren van de afstemming en planmatige samenwerking tussen administratie en scholengroepen bij bouwprojecten  Maximaal benutten en openstellen van schoolgebouwen ten dienste van de gemeenschap  Verkoopbeleid organiseren in functie van de rationele bezetting  Systematisch oog hebben voor en creëren van geschikte werkomstandigheden (ergonomie)

72 Page 72 Functionele doelstellingen 2003-2007 Organisatiedomein 7: facilitair beheer Te ondernemen acties  Verder ondersteuning bieden aan de scholen door het meso-niveau en door het centrale niveau inzake:  communicatienetwerken  het leveren van diensten  het leveren van adviezen  het leveren van consulting  het instaan voor de helpdesk  Het behandelen door meso-niveau en/of ondersteuning bieden door meso- en/of centraal niveau op het vlak van  financiële dossiers  juridische dossiers  personeelsdossiers  pedagogische begeleiding  algemeen strategisch beleid

73 Page 73 Acties op korte termijn 2003  Via watervalsysteem communiceren van de strategische toekomstnota en sensibiliseren en mobiliseren van de hele organisatie  Operationeel maken van een projectteam, belast met de opvolging van de implementatie van de strategische beleidsnota  Opstarten van een “toeters en bellen”- campagne voor de verspreiding van de nieuwe organisatiewaarden  Opstarten van een pilootproject “Kwaliteitsvol onthaal” met een 100-tal scholen  Opstarten van een pilootproject “Optimale communicatie en relatie met ouders” met een 100-tal scholen  Organiseren van een intensieve managementtraining voor de algemeen directeurs  Organiseren van een praktijkgerichte training “Doelgericht vergaderen” voor alle voorzitters van vergaderingen  Organiseren van een teambuilding per scholengroep rond “Verandermanagement”  Afspraken maken tussen alle bestuursorganen over een coherente toepassing van de huisstijl  In kaart brengen op centraal niveau van een aantal onontbeerlijke “personeels- kengetallen”  Opstarten van systematisch schoolloopbaanonderzoek via doorstroomprofiel

74 Page 74 Acties op korte termijn 2003 1. Duidelijkheid creëren over de bevoegdheden binnen de nieuwe structuur 2. Verder zoeken naar het beter besteden van de beschikbare middelen 3. Openheid en samenwerking op alle niveaus van de organisatie versterken 4. Website op punt stellen 5. Bij het opstellen van de begroting meer aandacht besteden aan pedagogische middelen 6. Opstellen van een onthaalbrochure voor ouders 7. Opstellen van een onthaalbrochure voor nieuwe leerkrachten 8. Opstarten van een pilootproject “Bevorderen van de leerlingenparticipatie” met een 100-tal scholen

75 Page 75 Kritische succesfactoren en randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van de strategie 1. Vervullen van een voorbeeldfunctie door het management, op alle niveaus van de organisatie 2. Creëren van een breed acceptatiedraagvlak in alle organisatiegeledingen en van hoog tot laag voor de strategische koers en de daarmee gepaard gaande veranderingen 3. Vertalen van de strategische nota op alle beleidsniveaus (centraal/ scholengroep/school) van de organisatie in concrete projecten en operationele acties 4. Mobiliseren en betrekken van zoveel mogelijk participanten bij de uitvoering en opvolging van deze projecten en acties 5. Permanent communiceren en terugkoppelen van de resultaten van deze projecten en acties aan alle betrokken participanten 6. Vrijmaken van de (personele, financiële, logistieke, …) middelen om de strategische en functionele doelstellingen binnen het aangegeven tijdsbestek te realiseren

76 Page 76 Een ambitieus plan voor het Gemeenschapsonderwijs v v Krachtige beleids- verklaring Strategische beleidsnota Strategische beleidsnota v v Duidelijke prioriteiten v v Meetbare doelstellingen en resultaten


Download ppt "Strategische beleidsnota 2003-2007. Page 2 Woord vooraf Onderwijs staat middenin een snel evoluerende maatschappij. Daarom moeten wij ons voortdurend."

Verwante presentaties


Ads door Google