De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Misvatting #1 Alverzoening = een on-Bijbels begrip FOUT: Alverzoening is direct ontleend aan Kolosse 1:20.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Misvatting #1 Alverzoening = een on-Bijbels begrip FOUT: Alverzoening is direct ontleend aan Kolosse 1:20."— Transcript van de presentatie:

1

2 Misvatting #1 Alverzoening = een on-Bijbels begrip FOUT: Alverzoening is direct ontleend aan Kolosse 1:20

3 20... door Hem, vrede makend - door het bloed van zijn kruis, HET AL, wederzijds met Zich TE VERZOENEN, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. -Kolosse 1- 20... door Hem, vrede makend - door het bloed van zijn kruis, HET AL, wederzijds met Zich TE VERZOENEN, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. -Kolosse 1-

4 Misvatting #2 Alverzoening = alle zonden zijn verzoend FOUT: Alverzoening gaat niet over zonden maar over vijanden.

5 2 en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook der gehele wereld. -1Johannes 2- 2 en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook der gehele wereld. -1Johannes 2- Grieks: hilasmos > Hebreeuws: kapher = bedekken

6 21 Ook jullie, eens vervreemd en vijandig gezind in de boze werken, verzoent Hij echter nu wederzijds... -Kolosse 1- 21 Ook jullie, eens vervreemd en vijandig gezind in de boze werken, verzoent Hij echter nu wederzijds... -Kolosse 1- Grieks: (apo)katallasso

7 zonden worden bedekt Gr. hilasmos Engels: propitiation vijanden worden verzoend Gr. > katallasso Engels: (re)conciliation

8 Misvatting #3 Alverzoening = God vergeeft iedereen FOUT: Alverzoening gaat niet over vergeving maar over vijandschap die verandert in vrede.

9 21 Ook jullie, eens vervreemd en vijandig gezind in de boze werken, verzoent Hij echter nu wederzijds... -Kolosse 1- 21 Ook jullie, eens vervreemd en vijandig gezind in de boze werken, verzoent Hij echter nu wederzijds... -Kolosse 1- Verzoend = niet langer vervreemd of vijandig > de gezindheid is veranderd!

10 Misvatting #4 Alverzoening = alle mensen worden verzoend FOUT: Alverzoening gaat niet alleen over mensen maar over alle vijanden en vervreemden.

11 20... door Hem, vrede makend - door het bloed van zijn kruis, HET AL, wederzijds met Zich TE VERZOENEN, door Hem, hetzij wat OP DE AARDE, hetzij wat IN DE HEMELEN is. * -Kolosse 1- 20... door Hem, vrede makend - door het bloed van zijn kruis, HET AL, wederzijds met Zich TE VERZOENEN, door Hem, hetzij wat OP DE AARDE, hetzij wat IN DE HEMELEN is. * -Kolosse 1- * Efeze 2:2; 6:12

12 10... opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn* 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader! -Filippi 2- 10... opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn* 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader! -Filippi 2- *Lett. van hemelsen, van aardsen en van onder-aardsen

13 Misvatting #5 Alverzoening = God heeft Zich met iedereen verzoend FOUT: God verzoende Zich niet – Hij was nimmer een vijand!

14 20... door Hem, vrede makend - door het bloed van zijn kruis, het al, wederzijds MET ZICH te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. -Kolosse 1- 20... door Hem, vrede makend - door het bloed van zijn kruis, het al, wederzijds MET ZICH te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. -Kolosse 1-

15 18 En dit alles is uit God, die door Christus ONS MET ZICH VERZOENT en ons de bediening der verzoening geeft 19 welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld MET ZICHZELF VERZOENENDE was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen... -2Korinthe 5- 18 En dit alles is uit God, die door Christus ONS MET ZICH VERZOENT en ons de bediening der verzoening geeft 19 welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld MET ZICHZELF VERZOENENDE was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen... -2Korinthe 5-

16 10 Want als wij, toen WIJ vijanden waren, MET GOD VERZOEND werden door de dood zijns Zoons... -Romeinen 5- 10 Want als wij, toen WIJ vijanden waren, MET GOD VERZOEND werden door de dood zijns Zoons... -Romeinen 5-

17 Misvatting #6 Alverzoening = iedereen is verzoend FOUT: zelfs al zou er maar één vijand zijn, dan is ALverzoening nog geen feit...

18 Misvatting #7 Alverzoening = iedereen verzoent zich met God FOUT: Gód verzoent en schepselen wórden verzoend

19 10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend WERDEN door de dood zijns Zoons... -Romeinen 5- 10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend WERDEN door de dood zijns Zoons... -Romeinen 5-

20 ALLES IS UIT GOD 18 en dit ALLES IS UIT GOD, DIE door Christus ONS MET ZICH VERZOENT en ons de bediening der verzoening geeft 19 welke immers hierin bestaat, dat GOD in Christus de wereld MET ZICHZELF VERZOENENDE was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen... -2Korinthe 5- ALLES IS UIT GOD 18 en dit ALLES IS UIT GOD, DIE door Christus ONS MET ZICH VERZOENT en ons de bediening der verzoening geeft 19 welke immers hierin bestaat, dat GOD in Christus de wereld MET ZICHZELF VERZOENENDE was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen... -2Korinthe 5-

21 FATAAL bezwaar... de Bijbel spreekt van... "eeuwige straf" (Mat.25:46); "eeuwig vuur" (Jud.:7); "eeuwig verderf" (2Thes.1:9); pijniging "tot in alle eeuwigheden" (Openb.14:11)...

22 Wat is eeuwig? Wat is eeuwigheid?... het Oude Testament.

23 De Bijbelse Encyclopedie (pag.239) over 'eeuwigheid': "Het Hebreeuwse 'olam' waarvan in het OT 'eeuwigheid' de vertaling is, is verwant met een werkwoord dat 'verbergen' betekent. Het duidt dan ook iets aan dat in het verleden of in de toekomst (nog) verborgen is... Het heeft dus de betekenis van een zeer lange tijd".

24 2... van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God. -Psalm 90- 2... van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God. -Psalm 90- 7... dan wil Ik u op deze plaats, in het land dat Ik aan uw vaderen gegeven heb, laten wonen van eeuw tot eeuw. -Jeremia- 7... dan wil Ik u op deze plaats, in het land dat Ik aan uw vaderen gegeven heb, laten wonen van eeuw tot eeuw. -Jeremia-

25 14 Want het paleis zal verlaten zijn, het gewoel der stad zal ophouden; Ofel en de wachttorens zullen tot spelonken zijn, TOT IN DER EEUWIGHEID, een vreugde der woudezelen, een weide der kudden. 15 TOTDAT over ons uitgegoten worde de Geest uit de hoogte... -Jesaja 32- (S.V.) 14 Want het paleis zal verlaten zijn, het gewoel der stad zal ophouden; Ofel en de wachttorens zullen tot spelonken zijn, TOT IN DER EEUWIGHEID, een vreugde der woudezelen, een weide der kudden. 15 TOTDAT over ons uitgegoten worde de Geest uit de hoogte... -Jesaja 32- (S.V.)

26 Wat is eeuwig? Wat is eeuwigheid?... het Nieuwe Testament.

27 De Winkler Prins' Encyclopedie (1950, deel 7, blz. 797): "Aion, aeoon betekent niet eindeloze duur maar tijdperk".

28 9... die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is VOOR EEUWIGE TIJDEN, -2Timotheüs 1- 9... die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is VOOR EEUWIGE TIJDEN, -2Timotheüs 1- * Rom.16:25; Tit.1:2

29 15 Het koninkrijk van de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. -Openbaring 11- 15 Het koninkrijk van de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. -Openbaring 11-

30 Korinthe 15 22 Want evenals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden. 23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; 24 daarna het einde, wanneer Hij het koninkrijk aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.

31 Korinthe 15 25 Want Hij moet als koning heersen, TOTDAT Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. 26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, 27 want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft.

32 Korinthe 15 28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, ALLES IN ALLEN opdat God zij ALLES IN ALLEN.

33

34

35 18 Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding VOOR ALLE MENSEN tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid VOOR ALLE MENSEN tot rechtvaardiging van leven. -Romeinen 5- 18 Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding VOOR ALLE MENSEN tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid VOOR ALLE MENSEN tot rechtvaardiging van leven. -Romeinen 5-

36 9 Dit is een geloofwaardig woord en alle aanneming waard 10 (want hiertoe arbeiden wij en worden gesmaad), dat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een REDDER IS VAN ALLE MENSEN, speciaal van gelovigen. 11 Beveel en LEER DIT. -1Timotheüs 4- 9 Dit is een geloofwaardig woord en alle aanneming waard 10 (want hiertoe arbeiden wij en worden gesmaad), dat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een REDDER IS VAN ALLE MENSEN, speciaal van gelovigen. 11 Beveel en LEER DIT. -1Timotheüs 4-

37

38


Download ppt "Misvatting #1 Alverzoening = een on-Bijbels begrip FOUT: Alverzoening is direct ontleend aan Kolosse 1:20."

Verwante presentaties


Ads door Google