De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALVERZOENING?!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALVERZOENING?!."— Transcript van de presentatie:

1 ALVERZOENING?!

2 Misvatting #1 Alverzoening = een on-Bijbels begrip FOUT:
Alverzoening is direct ontleend aan Kolosse 1:20

3 door Hem, vrede makend- door het bloed van zijn kruis, HET AL, wederzijds met Zich TE VERZOENEN, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. -Kolosse 1-

4 alle zonden zijn verzoend
Misvatting #2 Alverzoening = alle zonden zijn verzoend FOUT: Alverzoening gaat niet over zonden maar over vijanden.

5 2 en Hij is een verzoening
voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook der gehele wereld. -1Johannes 2- Grieks: hilasmos > Hebreeuws: kapher = bedekken

6 21 Ook jullie, eens vervreemd
en vijandig gezind in de boze werken, verzoent Hij echter nu wederzijds... -Kolosse 1- Grieks: (apo)katallasso

7 vijanden worden verzoend
zonden worden bedekt Gr. hilasmos Engels: propitiation vijanden worden verzoend Gr. > katallasso Engels: (re)conciliation

8 Misvatting #3 Alverzoening = God vergeeft iedereen FOUT:
Alverzoening gaat niet over vergeving maar over vijandschap die verandert in vrede.

9 21 Ook jullie, eens vervreemd
en vijandig gezind in de boze werken, verzoent Hij echter nu wederzijds... -Kolosse 1- Verzoend = niet langer vervreemd of vijandig > de gezindheid is veranderd!

10 alle mensen worden verzoend
Misvatting #4 Alverzoening = alle mensen worden verzoend FOUT: Alverzoening gaat niet alleen over mensen maar over alle vijanden en vervreemden.

11 hetzij wat IN DE HEMELEN is.* -Kolosse 1-
door Hem, vrede makend- door het bloed van zijn kruis, HET AL, wederzijds met Zich TE VERZOENEN, door Hem, hetzij wat OP DE AARDE, hetzij wat IN DE HEMELEN is.* -Kolosse 1- * Efeze 2:2; 6:12

12 10 ... opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen
van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn* 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader! -Filippi 2- *Lett. van hemelsen, van aardsen en van onder-aardsen

13 God heeft Zich met iedereen verzoend
Misvatting #5 Alverzoening = God heeft Zich met iedereen verzoend FOUT: God verzoende Zich niet – Hij was nimmer een vijand!

14 door Hem, vrede makend- door het bloed van zijn kruis, het al, wederzijds MET ZICH te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. -Kolosse 1-

15 18 En dit alles is uit God, die door Christus ONS MET ZICH VERZOENT en ons de bediening der verzoening geeft 19 welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld MET ZICHZELF VERZOENENDE was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen... -2Korinthe 5-

16 10 Want als wij, toen WIJ vijanden waren, MET GOD VERZOEND werden door de dood zijns Zoons...
-Romeinen 5-

17 Misvatting #6 Alverzoening = iedereen is verzoend FOUT:
zelfs al zou er maar één vijand zijn, dan is ALverzoening nog geen feit...

18 iedereen verzoent zich met God
Misvatting #7 Alverzoening = iedereen verzoent zich met God FOUT: Gód verzoent en schepselen wórden verzoend

19 10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend WERDEN door de dood zijns Zoons... -Romeinen 5-

20 18 en dit ALLES IS UIT GOD, DIE door Christus ONS MET ZICH VERZOENT en ons de bediening der verzoening geeft 19 welke immers hierin bestaat, dat GOD in Christus de wereld MET ZICHZELF VERZOENENDE was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen... -2Korinthe 5-

21 FATAAL bezwaar... de Bijbel spreekt van... "eeuwige straf" (Mat.25:46); "eeuwig vuur" (Jud.:7); "eeuwig verderf" (2Thes.1:9); pijniging "tot in alle eeuwigheden" (Openb.14:11) ...

22 Wat is eeuwig? Wat is eeuwigheid? ... het Oude Testament.

23 De Bijbelse Encyclopedie (pag.239) over 'eeuwigheid':
"Het Hebreeuwse 'olam' waarvan in het OT 'eeuwigheid' de vertaling is, is verwant met een werkwoord dat 'verbergen' betekent. Het duidt dan ook iets aan dat in het verleden of in de toekomst (nog) verborgen is... Het heeft dus de betekenis van een zeer lange tijd".

24 2 ... van eeuwigheid tot eeuwigheid
zijt Gij God. -Psalm 90- 7 ... dan wil Ik u op deze plaats, in het land dat Ik aan uw vaderen gegeven heb, laten wonen van eeuw tot eeuw. -Jeremia-

25 14 Want het paleis zal verlaten zijn,
het gewoel der stad zal ophouden; Ofel en de wachttorens zullen tot spelonken zijn, TOT IN DER EEUWIGHEID, een vreugde der woudezelen, een weide der kudden. 15 TOTDAT over ons uitgegoten worde de Geest uit de hoogte... -Jesaja 32- (S.V.)

26 Wat is eeuwig? Wat is eeuwigheid? ... het Nieuwe Testament.

27 De Winkler Prins' Encyclopedie
(1950, deel 7, blz. 797): "Aion, aeoon betekent niet eindeloze duur maar tijdperk".

28 en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken,
9 ... die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is VOOR EEUWIGE TIJDEN, -2Timotheüs 1- * Rom.16:25; Tit.1:2

29 15 Het koninkrijk van de wereld
is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. -Openbaring 11-

30 Korinthe 15 22 Want evenals in Adam ALLEN sterven, zo zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden. 23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst; 24 daarna het einde, wanneer Hij het koninkrijk aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.

31 Korinthe 15 25 Want Hij moet als koning heersen, TOTDAT Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. 26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, 27 want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft.

32 Korinthe 15 28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij ALLES IN ALLEN.

33 ALVERZOENING?!

34 extra

35 18 Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding VOOR ALLE MENSEN tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid tot rechtvaardiging van leven. -Romeinen 5-

36 9 Dit is een geloofwaardig woord
en alle aanneming waard 10 (want hiertoe arbeiden wij en worden gesmaad), dat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een REDDER IS VAN ALLE MENSEN, speciaal van gelovigen. 11 Beveel en LEER DIT. -1Timotheüs 4-

37

38


Download ppt "ALVERZOENING?!."

Verwante presentaties


Ads door Google