De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiecarrousel Communicatielijnen zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiecarrousel Communicatielijnen zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiecarrousel Communicatielijnen zorg
Informatiecarrousel Communicatielijnen zorg Montessorischool Tuinstad Schiebroek 15 september 2011 Welkom.

2 Onderbouwcoördinator Middenbouwcoördinator Bovenbouwcoördinator
Organigram Algemeen directeur: Adjunct directeur: Mascha Stolk Intern Begeleiders Helma Hendriks Yfke Kuiper Onderbouwcoördinator Henna Tjoe-a-on Middenbouwcoördinator Yfke Kuiper Bovenbouwcoördinator Dennis de Kruif OBB: Marja Gabriels/ Ilona Oostdijk OBC: Ronald Schonberger/ Luc Stock OBD: Marion Cloosterman/ Anne Marie Engelshove OBE: Henna Tjoe-a-on/ Doriska de Roon OBF: Noor ter Heege/ Sabine Vrijlandt MBA: Jeroen Muijser MBB: Marije van Son MBC: Inge Jansen MBD: Annemarie van Lier MBE: Veronique van Rutten MBF: Arthur den Boer BBA: Merel Bakker BBB: Elpida van Noorloos BBC: Kim van de Steenoven BBD: Jiska Kroef BBE: Dennis de Kruif Vakleerkrachten: Handvaardigheid Annemiek Krijger Zingen Kees Verhaar HVO Hedy Bastemeijer/ Inge Breedveld Gym: Remy Snel/ Frans Ceton Engels Irene Voorthuijzen Administratie Yvonne Andreas 2

3 Interne communicatie Directie overleg Directie-Ib overleg
Interne communicatie Directie overleg Directie-Ib overleg MMT vergadering Teamvergadering Bouwvergadering Directie overleg Teamvergadering Directie-Ib overleg en MMT vergadering Bouwvergadering Wij hebben regelmatig overleg met elkaar om het beleid af te stemmen. 3

4 Intern Begeleider in de school
Zorgbeleid coördineren Begeleiden leerkrachten o.a In groep Schrijven handelingsplannen…. Observaties interactie leerling-leerkracht Klassenmanagement Adviseren werksituaties Adviseren leerkrachten en directie Overleggen externe hulpverlening en begeleiding Volgen van groepsprocessen Volgen leer- en ontwikkelingslijnen leerlingen Orthotheek Begeleiden leerkrachten: Klassenmanagement, observaties, opstellen HP, pedagogisch klimaat… ed Volgen van groepsprocessen: De intern begeleider houdt het overzicht over de groepen. Op cognitief vlak (NIET METHODE TOETSEN) maar zeker ook op sociaal emotioneel vlak (ZIEN!). De intern begeleider houdt de groepsprestaties in de gaten en bespreekt dit met de leerkracht wanneer bepaalde zaken opvallen. Overleg externe hulpverlening: De intern begeleider is het aanspreekpunt voor alle externe contacten die gerelateerd zijn aan de leerlingzorg. Bijvoorbeeld jaarlijks overleg met de logopedist. Contacten met Jeugdzorg, DOSA, CJG ed Volgen van leer- en ontwikkelingslijnen: Bewaken van doelen van leerlingen op een eigen leerlijn of een ontwikkelingsperspectief. Bijstellen (naar boven) van gestelde doelen Zorgbeleid coördineren Begeleiden van veranderingsprocessen die zijn voortgekomen uit schoolresultaten op cognitief en sociaal emotioneel vlak Begeleiden bij invoering van veranderingsprocessen (oa Parnassys) Beleid maken bij veranderingen als de invoering van passend onderwijs. Beleid maken bij veranderingen als Meldcode en signalering kindermishandeling Orthotheek Bijhouden en aanvullen van materialen voor Remediering en uitdaging. Bijhouden van informatie over schoolgerelateerde zaken als leer- en gedragsstoornissen, omgaan met verlies/ziekte van bijvoorbeeld een ouder.

5 Externe communicatie Informatiecarrousel Klassenbezoek door ouders
Externe communicatie Informatiecarrousel Klassenbezoek door ouders Minimaal 1 x per jaar Oudergesprekken: Oktobergesprek Januarigesprek (verslag) Junigesprek (verslag) Nieuwsbrief 1 x per maand (digitaal) Ouderportaal Parnassys

6 Communicatie over ontwikkeling en het welbevinden van de leerling
Communicatie over ontwikkeling en het welbevinden van de leerling Leerkracht Intern begeleider BLZ SMW CJG Directie BLZ: Begeleider leerlingzorg (Weer samen naar school): Jet Laforet SMW: School maatschappelijk werk: Isabel Hage CJG: Centrum voor jeugd en gezin: Schoolarts Joanne Siebel Vertrouwenspersoon: Cindy Niesveld Vertrouwenspersoon Externen

7 Leerlingen volgen Leerkrachten Intern begeleider
Leerlingen volgen Leerkrachten Intern begeleider Begeleiden in de groep Signaleren in de groep Observeren in de groep Oudergesprekken Groeps- en leerlingbespreking Registreren (Parnassys) Observeren in de groep Volgen ontwikkelingslijnen (parnassys) Groeps- en leerlingbespreking Externen Begeleiden: Lesjes geven, helpen met plannen ed. Signaleren: Iets dat opvalt in de gaten hebben Observeren: Gericht kijken naar een kind SISA: Signaleringsinstrument sluitende aanpak Meldcode: Stappenplan voor professionals in geval van vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld AMK: Advies en meldpunt kindermishandeling LZN: Lokaal zorgnetwerk LTHG: Lokaal team huiselijk geweld DOSA: Deelgemeentelijke Organisatie Sluitende aanpak BLZ, SMW, CJG Psycholoog, Orthopedagoog Meldcode, AMK e.d

8 Stappenplan leerling volgen
Leerlingen volgen Stappenplan leerling volgen Alle leerlingen: Signalering Observatie Toetsen Zorgleerlingen: Inventarisatieprobleem Gesprekken met ouders Opstellen handelingsplan Eventueel start hulptraject. Hulpvraag aan intern begeleider

9 Leerlingvolgsysteem Parnassys: Administratie- en leerlingvolgsysteem
Ouderportaal ZIEN!

10 Besprekingen Groepsbespreking Leerlingbespreking 4 keer per jaar
Besprekingen Groepsbespreking Leerlingbespreking 4 keer per jaar Alle kinderen worden besproken Cognitieve ontwikkeling Sociaal-emotionele ontwikkeling Arrangement spelling Handelingsplannen 4 keer per jaar Zorgleerlingen worden besproken Ontwikkelingsperspectief Gestelde doelen evalueren Arrangement spelling: Schooljaar is verdeeld in 4 periodes. In iedere periode worden een aantal spellingsregels en werkwoordspellingregels aangeboden en ingeoefend. In principe is dit het doel voor deze periode. Tenminste 75 % van de kinderen moet op iedere categorie een 80% goed score halen. Handelingsplannen: Voor rekenen, lezen en begrijpend lezen wordt dit schooljaar nog op de ‘oude’ manier gewerkt. Wanneer een kind een vaardigheid onvoldoende beheerst zal de leerkracht hiervoor een handelingsplan opstellen.

11 Driehoek van zorg Leerling School Ouders 4-4-2017
Samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen

12 Zorg- en hulptrajecten
Intern Extern Handelingsplan intensieve begeleiding van de leerkracht Kindercoach Leesouders Ontwikkelingsperspectief Zorgteam WSNS Vergoede dyslexiezorg Logopedie (via huisarts) CJG Pedagoog Psycholoog SOVA training Vriendentraining Ambulante begeleiding WSNS (PAB) Kinderpraktijken Eigen kosten

13 Toetskalender

14 Niet- methodetoetsen

15 Methodetoetsen Aftekenboekje Zeker Weten momenten
Parnassys methodetoetsen Begin- en einddictees Zeker Weten momenten rekenen

16 Interpretatie toetsen
Niveau Niveauwaarde Beoordeling A Goed B Voldoende C Gemiddeld C 2.0 – 2.5 Matig D 1.0 – 2.0 Onvoldoende E 0.0 – 1.0 Onvoldoende Intern werken wij met niveauwaardes . Als ouder ziet u in het ouderportaal alleen het niveau

17 Handelingsplannen Leerkracht schrijft het plan
Intern begeleider adviseert Leerkracht bespreekt het plan vooraf en achter met de ouders

18 Montessorigericht werken
Combinatie van: Handelingsgericht werken Opbrengstgericht werken Kenmerken: Niet langer “repareren” Vooraf gestelde doelen per periode per leerling/ per bouw Huidig schooljaar: Spelling Volgend schooljaar: Rekenen

19 Voortgezet onderwijs Leerlingvolgsysteem Entreetoets (groep 7)
Eindtoets (groep 8) Advies van de school Koers VO Praktijkonderwijs Leerwegondersteunend onderwijs

20 Passend onderwijs De zorg waar tot nu toe het meest over is gesproken gaat over leerlingen die onder het gemiddelde zitten. Ook voor kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben, proberen wij de beste zorg te bieden. We zijn nog in het beginstadium met het vormgeven hiervan, maar het is een belangrijk speerpunt voor het komende schooljaar. Binnen het montessorionderwijs zijn uiteraard altijd veel mogelijkheden tot verbreding en verdieping in de leerstof, maar voor sommige leerlingen is er meer nodig. Als dat voor uw kind speelt, zal de leerkracht hier met u over spreken en de mogelijkheden en onmogelijkheden uit de doeken doen


Download ppt "Informatiecarrousel Communicatielijnen zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google