De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4 De keizer, de paus en de grenzen van de macht. De keizer, de paus en de grenzen van de macht Tijd van Steden en Staten (Hoge en Late Middeleeuwen, 1000-1500)

Verwante presentaties


Presentatie over: "4 De keizer, de paus en de grenzen van de macht. De keizer, de paus en de grenzen van de macht Tijd van Steden en Staten (Hoge en Late Middeleeuwen, 1000-1500)"— Transcript van de presentatie:

1 4 De keizer, de paus en de grenzen van de macht

2 De keizer, de paus en de grenzen van de macht Tijd van Steden en Staten (Hoge en Late Middeleeuwen, 1000-1500)

3 Kenmerkende aspecten In de christelijke wereld was er strijd over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het hoogste gezag had. De kruistochten zijn een voorbeeld van expansie van de christelijke wereld naar buiten toe. Door de komst van handel en ambacht ontstonden nieuwe steden en kwam er een agrarisch-urbane (stedelijke) samenleving. De stedelijke burgerij werd steeds belangrijker en de zelfstandigheid van de steden nam toe. Staten werden gevormd en door centralisatie werd het bestuur efficiënter.

4 Paus en keizer God had twee machten ingesteld: de geestelijke macht en de wereldlijke macht: “Deze twee machten worden verenigd door het geloof in onze heer Jezus Christus, die hen schiep om recht te spreken over de ziel en het lichaam. Het is daarom passend en redelijk dat zij altijd eendrachtig optreden en elkaar wederzijds bijstaan”

5 Wie heeft de hoogste macht? De keizer en koningen hadden de gewoonte bisschoppen en abten te benoemen en te bekleden met hun ambt De Investituurstrijd die hieruit ontstond, draaide uiteindelijk om de vraag wie het hoogste gezag had: de paus of de keizer?

6 De keizer in het nauw De keizer werd gekozen door de hoge edelen en later door de zeven keurvorsten. Om te kunnen regeren had hij hun steun nodig. Hij moest daarom veel concessies doen. Uiteindelijk werd Duitsland geregeerd door onafhankelijke landsheren en werd het keizerschap een lege titel.

7 Op naar Jeruzalem! In 1095 gaf paus Urbanus II het startschot voor een nieuwe beweging, de kruistochten: aanleiding was een verzoek om hulp van de Byzantijnse keizer Urbanus riep op tot een bevrijding van Jeruzalem Aan de deelnemers beloofde hij kwijtschelding van hun zonden

8 Bloedbad in Jeruzalem Aan de oproep van Urbanus werd massaal gehoor gegeven: met duizenden gingen de kruisvaarders op weg op 5 juli 1099 veroverden zij Jeruzalem onder de inwoners werd een vreselijk bloedbad aangericht: “Bijna tienduizend moslims werden in de tempel onthoofd. Als je daar zou zijn geweest, zouden je voeten tot aan de enkels zijn besmeurd met het bloed van de doden” Kroniek van Fulcher van Chartres

9 Aanval op de bondgenoot De kruistochten maken deel uit van de expansie van het christendom. Ze beperkten zich niet tot Palestina: Men organiseerde kruistochten tegen de moslims in Spanje. Kruisvaarders vochten tegen heidenen in Oost-Europa. In 1204 veroverden de kruisvaarders Constantinopel.

10 Nieuwe steden Een hogere productiviteit in de landbouw leidde tot bevolkingsgroei. Hierdoor bloeiden oude steden op en werden nieuwe steden gesticht. In de steden wijdde men zich aan ambachten en handel.

11 Nieuwe wegen

12 Trots op de stad In ruil voor financiële en militaire steun aan vorsten kregen de steden meer zelfstandigheid: de inwoners van de stad waren vrij de burgers regelden zelf hun bestuur en rechtspraak ook was men trots op de eigen stad

13 Woelige steden De groeiende welvaart van de stedelijke burgerij leidde tot de vorming van een patriciaat, dat zich afscheidde van de rest van de inwoners De luxueuze levensstijl van dit patriciaat deed niet onder voor die van de adel. Er ontstonden spanningen tussen het patriciaat en de groepen die buiten waren gesloten van de macht. In veel steden had dit burgerstrijd tot gevolg.

14 Keizer in zijn eigen koninkrijk In de late Middeleeuwen begon een proces van staatsvorming en centralisatie: Door een efficiëntere inning van belastingen konden vorsten het geld van de steden aftappen. Een grote rol was daarin weggelegd voor de standenvergaderingen. Huurlegers namen de plaats in van de onbetrouwbare feodale legers. Er ontstonden hoofdsteden met een uitdijende ambtenarij. “Koningen zijn plaatsvervangers van God; ieder van hen is binnen zijn koninkrijk aangesteld om zijn volk in gerechtigheid en waarheid te regeren voor zover het wereldlijke zaken betreft, precies zoals de keizer in het keizerrijk”

15 Pure ijdelheid? Koningen omringden zich met veel pracht en praal: aan het hof werden grootse ceremonies gehouden, koningen gaven veel geld uit aan kunstwerken en richtten ridderorden op.

16 Een vervlogen droom Een proces vergelijkbaar met de staatsvorming speelde zich ook binnen de hertogdommen en graafschappen af. De hertogen van Bourgondië waren heel succesvol en droomden van een Bourgondisch koninkrijk. Hun droom vervloog, maar zij brachten de Nederlanden wel een stap dichter bij eenheid.


Download ppt "4 De keizer, de paus en de grenzen van de macht. De keizer, de paus en de grenzen van de macht Tijd van Steden en Staten (Hoge en Late Middeleeuwen, 1000-1500)"

Verwante presentaties


Ads door Google