De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een geïntegreerd diversiteitbeleid. 2 Monica De Coninck Schepen diversiteit, sociale zaken en loketten Voorzitter OCMW Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een geïntegreerd diversiteitbeleid. 2 Monica De Coninck Schepen diversiteit, sociale zaken en loketten Voorzitter OCMW Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 Naar een geïntegreerd diversiteitbeleid

2 2 Monica De Coninck Schepen diversiteit, sociale zaken en loketten Voorzitter OCMW Antwerpen

3 Omgevingsanalyse

4 4 Omgevingsanalyse van Antwerpen Diversiteit in Antwerpen Een totale bevolking van 471.100 169 nationaliteiten in Antwerpen 131.411 inwoners behoren tot een etnisch culturele minderheid (27%) Een stijging van 21% naar 27% sinds 2002 Een verwachte stijging naar 40% in 2015

5 5 En … Het percentage personen met een handicap is stijgend: 2,3% inwoners ontvangt een invaliditeitsuitkering Vergrijzing en verwitting Januari 2008 was 24% van de bevolking 60 jaar of ouder Het aandeel 80-plussers bedraag 5.6% van de bevolking Toename aantal ouderen = toename in vraag naar zorg Armoede stijgt  Laatste 10 jaar gemiddeld gezinsinkomen gedaald van 20.969 EUR naar 19.104 EUR

6 6 Armoede stijgt

7 7 Percentage allochtonen

8 8 Het aantal buitenlanders stijgt

9 9 28% van allochtone afkomst herkomstaantal % totaal inwoners471.100100,0% vreemdeling67.93314,4% nieuwe Belg63.47813,5% totaal allochtonen131.41127,9% autochtone Belg339.68972,1%

10 10 Samenstelling Antwerpse bevolking Antwerpse bevolking 14% 13% 73% vreemdelingen nieuwe belgen autochtonen

11 11 Uitdagingen voor de toekomst: toenemende werkloosheid en armoede Toename werkloosheid en armoede door de economische crisis en migratie & asiel -armoederisico bij verwitting indien geen eigen woning -sterke stijging van de huurprijzen -import van armoede -1 op 8 verlaat de school zonder diploma -slechte resultaten in de tewerkstelling van kansengroepen (ouderen, jongeren, allochtonen, mensen met een handicap) -+ 24 % werklozen op 1 jaar in Antwerpen -+ 20 % steungerechtigden op 1 jaar in Antwerpen -slechts 44 % van de werklozen zijn van Belgische origine

12 Onze visie: de plannen

13 13 Plannen en akkoorden Plannen en akkoorden voor een beter Antwerpen Bestuursakkoord 2007-2012 Lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 Stadsplan diversiteit 2008-2012 Het meerjarenplan 2009-2011 > diversiteitbeleid is algemeen beleid op maat gesneden

14 14 Het bestuursakkoord 2007 - 2012 De stad is van iedereen Maar het samenleven tussen al de verschillende groepen en individuen in Antwerpen verloopt niet altijd gemakkelijk. Diversiteit kan een troef zijn en het bestuur wil die uitspelen.

15 15 Een stadsbrede doelstelling : Antwerpen levert kwaliteitsvolle dienstverlening aan alle inwoners, ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd, handicap, geaardheid of sociaal- economische situatie. Daartoe ontwikkelt de stad een systematisch diversiteitbeleid. Het bestuursakkoord 2007 - 2012

16 Diversiteitbeleid

17 17 Brede diversiteit Betekent aandacht voor: etnisch-cultureel leeftijd geslacht geaardheid levensbeschouwing handicap armoede (?)

18 18 Het stadsplan diversiteit Kader van waaruit concrete acties in toekomst verder vorm moeten krijgen. Opbouw van het plan Aantal spelregels voor een samenleven in diversiteit 6 grote uitdagingen voor de toekomst Hoe gaan we dit realiseren – partners in diversiteitsbeleid

19 19 Spelregels -De stad is van iedereen: is de “slogan” van de stad -Gelijke rechten en verantwoordelijkheden: de stad wil garanderen dat de diverse groepen kansen krijgen. Maar ook de burger moet zijn verantwoordelijkheid nemen en zich inspannen om kansen te grijpen. -Extra inspanningen voor gelijke kansen: voor specifieke doelgroepen moeten er extra kansen worden gecreëerd.

20 20 Spelregels -Waarden, normen en afspraken zijn nodig om het samenleven gemakkelijker te maken. Voorwaarde: taal en communicatie. -Verdraagzame samenleving: respect voor de verworvenheden van de Verlichting (vrijheid, gelijkheid, solidariteit, respect en pluralisme). Geen plaats voor discriminatie of racisme.

21 21 Zes uitdagingen voor 2012 1.Antwerpen is een stad waar mensen met verschillende achtergrond elkaar beter begrijpen. Bv: investeren in toegankelijke ruimte voor ontmoeting, nieuwe park aan spoor noord. 2.Iedereen kent de democratische en maatschappelijke spelregels en gebruikt ze om in dialoog te gaan en meningsverschillen bespreekbaar maken.. Bv: de stad organiseert stadsgesprekken over gedeeld burgerschap, stadsklap. 3.In Antwerpen is er plaats voor de beleving van ieders identiteit. Bv. door het ondersteunen van bijzondere evenementen zoals paralympics, Eurogames, vrouwendag, sultan der maanden, ganesh festival, studay,…

22 22 Zes uitdagingen voor 2012 4. Alle Antwerpenaren kunnen sociale grondrechten realiseren. Link met Lokaal Sociaal Beleid. 5. Alle diensten van stad en OCMW geven het voorbeeld door diversiteit maximaal plaats te geven binnen hun werking. Bv. in Personeelsbeleid: omkeren examens. 6. Stad moedigt andere actoren (partners, bedrijven, jeugdbewegingen,…) aan om diversiteit ook binnen hun werking vorm te geven.

23 23 Realisaties diversiteit (1) -Goedkeuring Stadsplan diversiteit. -In 2009-2010 hebben bedrijfseenheden 14 speerpuntacties -Uitrol project sociale adviseurs: -Vrijwilligers informeren allochtone gemeenschap over thema’s als gezondheid, onderwijs, opvoeding … via tuppercare -Onthaalbureau -Nieuwe site zuidrand = 10% van de trajecten -Eerste semester 2009 : 20% stijging inburgeringscontracten -Meldpunt discriminatie -verdere bekendmaking meldpunt -HRM & diversiteit -halfjaarlijkse monitoring -tewerkstelling specifieke doelgroepen -advies diversiteit in opleidingsaanbod

24 24 Realisaties diversiteit (2) -Moskeebeleid: -Moslimoverleg -Advies erkenningen -Beleidsmedewerker islam aangesteld -Brandveiligheidscontroles van alle gebedsruimtes opgestart -Subsidie- en convenantenbeleid: -Ondersteuning verenigingen via werking-, projecten- en activiteitensubsidies = verdubbeling aantal aanvragen -Toegankelijkheid: -Bell en Park Spoor Noord als voorbeelden van (bijna) Universal Design -Facilitymanagement : inventarisatie en opmaak stappenplan toegankelijkheid per bedrijfseenheid

25 25 Aanpak diversiteit ‘t Stad is van iedereen en iedereen is mee Actueel diversiteitbeleid gebaseerd op -aanpak van de valkuilen voor integratie -maatschappelijke betrokkenheid van verschillende doelgroepen -bespreekbaar maken en aanpakken van samenlevingsproblemen -Een moderne invulling van de plaats van godsdienst en godsdienstbeleving in een seculiere samenleving -Invoeren stadsburgerschap >Conclusie: diversiteit is een collegiale verantwoordelijkheid


Download ppt "Naar een geïntegreerd diversiteitbeleid. 2 Monica De Coninck Schepen diversiteit, sociale zaken en loketten Voorzitter OCMW Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google