De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VVSG Inspiratiedag ouderenbeleid 28/09/2007

Verwante presentaties


Presentatie over: "VVSG Inspiratiedag ouderenbeleid 28/09/2007"— Transcript van de presentatie:

1 VVSG Inspiratiedag ouderenbeleid 28/09/2007
SENIORENBELEID SENIORENRAAD SENIORENCONSULENT IEPER

2 SENIORENBELEID IEPER 1. Legislatuur 2000-2006
Verhoogde aandacht voor seniorenbeleid in de beleidsnota en meerjarenplanning: samenspraak tussen stadsbestuur, OCMW, seniorenraad en dienstencentrum. Dit resulteert in: - Vernieuwde werking LDC De Kersecorf, - Vernieuwde werking en samenstelling senio-renraad, - Aanstelling seniorenconsulent (2002).

3 SENIORENBELEID IEPER 2. Vernieuwde werking LDC De Kersecorf:
‘Open huis’ Buurtonderzoek (i.s.m. SOW), Nieuwe impuls seniorenwerking, Aandacht voor andere doelgroepen in de buurt, Versterken dienstverlening en info- en adviesfunctie. Actievere uitbouw functies LDC

4 SENIORENBELEID IEPER Opstart project ‘SENiorenTEAM’
Buurt- en nabijheidsdienst, Vervoersdienst, Occasionele poetshulp, Boodschappendienst, Vanaf 2007: klusjesdienst. Eerst buurtgericht, nu Groot-Ieper

5 SENIORENBELEID IEPER 3. Vernieuwde werking seniorenraad:
Versterken adviesfunctie en betrokkenheid beleid, Betrekken niet-georganiseerden, Impulsen geven tot deelname aan het socio-cultureel leven (seniorengids, activiteiten-brochure, gewijzigde subsidieregeling senio-renverenigingen), Samenhang en samenwerking ouderenwerk en -beleid.

6 SENIORENBELEID IEPER 4. Aanstellen seniorenconsulent:
1 voltijdse tewerkstelling: start novem-ber 2002, Taken: Ondersteunen werking seniorenraad en dienstencentrum, Aanspreekpersoon senioren (zitdag), Ontwikkelen seniorenbeleid, Netwerkvorming seniorenwerk en -zorg.

7 SENIORENBELEID IEPER 5. 2004: Seniorenbeleid:
Opmaak beleidskader OCMW, Samenhang ouderenwerk en –zorg bevorde-ren, Prioriteitenwijziging taak seniorenconsulent: seniorenbeleid en netwerkvorming wordt hoofdtaak. Opstart project netwerk dorpen: Versterken sociale netwerken in deel-gemeenten,

8 Start experiment in 4 deelgemeenten
SENIORENBELEID IEPER Detectie en zorgtoeleiding kwetsbare senio-ren, Brug slaan tussen stadskern en deelgemeenten: actieve aanwezigheid en werking in de deelgemeenten zelf. Start experiment in 4 deelgemeenten Behoefteonderzoek ouderen: Representatief onderzoek!, Toetsing seniorenbeleid Ieper, Niet-gekende noden en prioriteiten?

9 SENIORENBELEID IEPER Van 1 naar 3 dienstencentra: 2 actief
1 nog te ontwikkelen. Decreet lokaal sociaal beleid: Categoriale vs geïntegreerde benadering?, Werking dienstencentra, netwerk dorpen, SENioren-TEAM: opening en kansen naar andere doelgroepen toe? LSB wordt plan voor welzijn, op basis van thematische prioriteiten (individuele en sociale hulp-verlening, zorg, wonen, tewerkstelling, deelname aan socio-cultureel leven) en gericht naar iedere burger mét bijzondere aandacht voor jeugd, senioren, personen met een beperking en groepen met minder behartigde belangen.

10 SENIORENBELEID IEPER Seniorenconsulent wordt ook coördinator LSB,
Beleidskader seniorenbeleid OCMW blijft. Seniorenbeleidsplan? : Wat past onder de thematische prioriteiten LSB, wordt in het plan ingebracht: geïnte-greerde benadering, MAAR: belang van categoriale benadering blijft! Seniorenbeleid(splan) moet evalueren en bijsturen en de link leggen met wat in andere plannen zit of hoort, in de verf zetten wat er niet in zit,

11 SENIORENBELEID IEPER Op vandaag geen seniorenbeleidsplan, maar wel advies op basis van behoefteonderzoek, memorandum OOK, adviezen seniorenvereni-gingen, evaluatie bestaande werkingen. Awel Vlaamse overheid? Komt er nog wat van? Duidelijkheid gewenst! Ondersteuning seniorenverenigingen: subsidie wordt verdubbeld,

12 SENIORENBELEID IEPER Werkgroep seniorenbeleid :
Seniorenraad, vertegenwoordigers diensten-centra en rusthuizen, OKRA en NEOS, senio-renconsulent, Advies seniorenbeleid legislatuur op basis van het behoefteonderzoek, memo-randum OOK, adviezen OKRA en NEOS, eva-luatie bestaande werkingen, Bezorgd aan het stadsbestuur, OCMW en alle politieke fracties, Doel advies: vertaling in het beleid en beleidsplannen.

13 SENIORENBELEID IEPER 7. Nu Vertaling in beleidsplannen:
Beleidsnota nieuwe legislatuur, Lokaal sociaal beleidsplan, Andere plannen: sportbeleidsplan, cultuur-beleidsplan. Beleidsnota nieuwe legislatuur: a) Beleidsnota stadsbestuur: Vereenzaming aanpakken: - Verdere ondersteuning sr-verenigingen,

14 SENIORENBELEID IEPER - Netwerk dorpen verder uitbouwen: andere deelgemeenten (4 naar 10), - Verdere uitbouw dienstencentra: 3de er-kenning realiseren, - Seniorenactiviteitenbrochure continueren. Verkeersonveiligheid aanpakken: - Zone 30 stadskern, - Veiligheid schoolomgeving verhogen, - Verhogen controles op snelheid, - Bestaande fietspaden fietsveiliger maken,

15 SENIORENBELEID IEPER - Budget aanpassing voetpaden en straat- infrastructuur wordt verhoogd + ‘volledige aanpak’, - Betere communicatie en informatie over geplande werken, - Invoeren van ‘oranje telefoon’ voor klachten. Onveiligheidsgevoel aanpakken: - De rol van de wijkagent als aanspreek-persoon + aanwezigheid versterken,

16 SENIORENBELEID IEPER - Grondige aanpak groen en publieke ontmoe-tingsplaatsen, - Openbare verlichting, - Aanstellen stadswachten en ‘schoolspotter’. Mobiliteit: - Overleg met Vlaams Gewest, De Lijn, NMBS versterken om oplossingen te bekomen. Wonen: - Aanbod betaalbare en kwaliteitsvolle wonin-gen versterken, waaronder voor senioren,

17 SENIORENBELEID IEPER - Invulling leegstaande en vrijkomende open-bare gebouwen naar wonen toe, - Aanspreekpunt ‘wonen’ versterken. Zorg: - Uitbouw zorgflats OCMW-Wieltjesgracht, - Overleg met ziekenhuis en rusthuizen conti-nueren en versterken. Welzijn: - Uitbouw ‘sociaal loket’.

18 SENIORENBELEID IEPER b) Meerjarenplanning OCMW:
Continueren beleidskader seniorenbeleid, Versterken en verdere uitbouw projecten en werkingen: - Uitbouw 3de dienstencentrum, - Continuering en verdere uitbouw netwerk dor-pen, - Continuering en verdere uitbouw SENioren-TEAM, - Aanbod wonen voor senioren verhogen + uitbouw ‘zorgflats’.

19 SENIORENBELEID IEPER Lokaal sociaal beleid + organisatie ‘sociaal loket’. = Antwoord op de prioritaire noden uit het behoefteonderzoek + advies seniorenbeleid. Continueren werkgroep seniorenbeleid: - Opvolgen en evalueren advies + beleids-inspanningen, - Opvolgen beleidsplannen en overlegorganen, - Niet beantwoorde behoeften?

20 MORAAL VAN ‘t IEPERS SENIORENVERHAAL
Keuze om te investeren in senioren-beleid! Een verhaal van beleid, adviezen, realisaties, samenhang en overleg … Een verhaal van stap voor stap uitbouwen en ‘puzzelen’… En/en-verhaal: geïntegreerd en catego-riaal werken. Geen seniorenbeleidsplan, wel advies en integratie in andere beleidsplannen.

21 MORAAL VAN ‘t IEPERS SENIORENVERHAAL
Rol seniorenraad: Categoriaal beleid bewaken, Verdere opvolging, advisering en geven van impulsen via de werkgroep seniorenbeleid. Rol seniorenconsulent: Brugfunctie beleid en senioren en organisaties in het ouderenwerk en de –zorg, Categoriaal beleid ondersteunen, Geïntegreerd beleid ondersteunen.

22 MORAAL VAN ‘t IEPERS SENIORENVERHAAL
Rol behoefteonderzoek (en advies): Representatieve stem senioren, Toetsing seniorenbeleid, Verkenning niet ingevulde noden, Versterking categoriaal beleid. Het behoefteonderzoek en het advies vormden niet het startschot voor het seniorenbeleid in Ieper, wel een bevestiging en versterking van het Iepers seniorenbeleid.

23 MORAAL VAN ‘t IEPERS SENIORENVERHAAL
Boeken toe, eind goed al goed? Integendeel! Nog hopen werk! Blijvende aandacht voor opvolging, evaluatie en bijsturing, Blijvende aandacht voor afstemming, communicatie en overleg, Blijvende aandacht voor het geven van impulsen. Belangrijke rol weggelegd voor de seniorenraad en seniorenconsulent.

24 Jimmy Vancalbergh – OCMW Ieper
VRAGEN?? Vragen en discussie... Laat u gaan… Contactgegevens: Jimmy Vancalbergh – OCMW Ieper p/a DC ‘t Hofland Dikkebusseweg 15A, 8900 Ieper Tel.: 057/


Download ppt "VVSG Inspiratiedag ouderenbeleid 28/09/2007"

Verwante presentaties


Ads door Google