De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Directiedag CLB 23 mei 2014. Agenda 9.00-9.30: onthaal (lokaal 0.04) 9.30-12.45 (lokaal 0.06): welkom + agenda Kwaliteitstoezicht M-decreet Stopzetten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Directiedag CLB 23 mei 2014. Agenda 9.00-9.30: onthaal (lokaal 0.04) 9.30-12.45 (lokaal 0.06): welkom + agenda Kwaliteitstoezicht M-decreet Stopzetten."— Transcript van de presentatie:

1 Directiedag CLB 23 mei 2014

2 Agenda 9.00-9.30: onthaal (lokaal 0.04) 9.30-12.45 (lokaal 0.06): welkom + agenda Kwaliteitstoezicht M-decreet Stopzetten gemachtigde instanties Mijn onderwijs Standaard gehoor – praktijktoets SPIN-test Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs Decreet rechtspositie/participatie 12.45-13.30: lunch (lokaal 0.04) 13.30-14.15: mededelingen overheid: -CLB en inschrijvingsrecht -Audit CLB -Noodplanning artsentekort 14.15-14.30: IJH - Specifieke actie 14.30-15.15: instrument OLB

3 Kwaliteitstoezicht in het kader van het M-decreet Veerle Inghelbrecht veerle.inghelbrecht@ond.vlaanderen.be

4 De opdracht in het M-decreet Art 43 §1: de onderwijsinspectie is belast met het kwaliteitstoezicht op de diagnostische praktijk van de centra voor leerlingenbegeleiding in functie van de opmaak van de verslagen buitengewoon onderwijs. ‘…’ kan afzonderlijk van de doorlichting uitgevoerd worden. Als beide doorlichtingen tijdens hetzelfde schooljaar zijn ingepland, gebeuren ze geïntegreerd. Art. 43 §2: de onderwijsinspectie is tevens belast met de toekenning van vrijstelling van leerplicht en het adviseren over aanvragen voor permanent onderwijs aan huis.

5 Hoe wil de inspectie die opdracht vormgeven? Het M-decreet is een decreet met een impact op het hele leerplichtonderwijs naast het in kaart brengen van de diagnostische praktijk van de CLB Daarom wordt het M-toezicht vorm gegeven in een ruimer kader dan enkel vanuit CLB, wordt een klankbordgroep ‘Leerzorg’ opgericht en wordt er een M-team aangeduid dat het toezicht zal uitvoeren.

6 Tijdspad Voor het werkveld 1/01/15: start M-decreet voor CLB (inschrijvingsverslagen 2015-2016) 1/09/15: start type 9 en basisaanbod Voor de inspectie 1/5/2014: organisatorische opstart en voorbereiding 1/01/2015: conceptuele uitwerking, try-out en communicatie met het werkveld

7 Randvoorwaarden De monitoring en het conceptueel werk starten met een nulmeting. Het uitgangspunt daarbij vormt de attesteringsregistratie in LARS van 2012- 2013 en 2013-2014. Vanaf 1 januari 2015 zal een nieuwe nomfiche attestering buitengewoon onderwijs worden ingevoerd aangepast aan het M-decreet Voor het raadplegen van de dossiers blijven de zorgvuldigheidscriteria uitgewerkt in samenspraak met de zorginspectie van kracht: anoniem gemaakte dossiers random te consulteren door de inspecteurs.

8 Stopzetten gemachtigde instanties (GI) Luc Van Beeumen luc.vanbeeumen@ond.vlaanderen.be

9 GI rechtsgrond Art. 15. huidig decreet/ Art 294, §2 huidige Codex § 1. … voor de toelating van een leerling in het buitengewoon onderwijs een inschrijvingsverslag vereist,,,. § 2. De regering bepaalt door welke instantie(s) het inschrijvingsverslag wordt opgemaakt …... “Art. 15/ Art 294, §2 M-decreet §1.,,,voor de toelating van een leerling tot het buitengewoon onderwijs, met uitzondering voor de toelating tot type 5, een verslag van een CLB vereist, ….

10 GI in(uit)werkingtreding Betrokken artikelen M-decreet: In werking 01 januari 2015 Voor inschrijvingen 2015/2016 Maar: Gemachtigde instanties stoppen toch op 31 augustus 2014

11 GI in(uit)werkingtreding Op basis van huidig artikel § 2. De regering bepaalt door welke instantie(s) het inschrijvingsverslag wordt opgemaakt Huidige machtiging is voor schooljaar 14/15 (einde 31 augustus 2014) Regering bepaalt geen GI meer

12 (EX) GI toekomstige ROL De EX-GI hebben (naast ook nog anderen) nog een rol te spelen bij de diagnosestelling

13 Mijn onderwijs raf.geusens@ond.vlaanderen.be elke.defranc@ond.vlaanderen.be raf.geusens@ond.vlaanderen.be elke.defranc@ond.vlaanderen.be

14 Standaard Gehoor Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg katelijne.vanhoeck@vwvj.be

15 Doelstellingen en aanpak Tijdige detectie van neurosensorieel gehoorverlies → audiometrie bij 1 e kleuters met welomschreven risico → audiometrie bij alle leerlingen van het 1 e leerjaar (screening) → audiometrie bij leerlingen aangemeld voor een zorg over ontwikkeling Tijdige detectie van lawaaischade → een spraak-in-ruis-test* bij leerlingen van het 5 e lj en 3 e secundair (vervangt de actuele audiometrie) * SPIN

16 Toekomstplannen implementatie Volle implementatie vanaf schooljaar 2015-16 Praktijktoets van de SPIN te starten september 2014 → coördinatie door de VWVJ → samenwerking met Experimentele ORL (KU Leuven) prof. Jan Wouters → doel: (1) evaluatie van de praktische aspecten (2) nauwkeurig instellen van het verwijscriterium: De SPIN-test is erg gevoelig om gehoorverlies op te sporen… zelfs gevoeliger dan een klassieke audiometrie. CLB wenst geen gehoorverliezen op te sporen die niet door de NKO-arts met een klassieke audiometrie kan worden bevestigd.

17 Deelname aan praktijktoets SPIN … is vrijwillig Aanmelden → zo dadelijk, hier aan de uitgang → via mail: katelijne.vanhoeck@vwvj.bekatelijne.vanhoeck@vwvj.be → in antwoord op VWVJ-nieuwsbericht (weldra in je mailbox) → ten laatste 15/6

18 Deelname aan praktijktoets SPIN In geval van deelname … → graag 5 e lj en 3 e sec pas plannen vanaf 1 oktober 2014 → materiaal wordt ter beschikking gesteld – geen extra kost! → info en toelichting voor testinstallatie, afname en registratie: SPIN-dag voor verpleegkundigen op 15/09 in Consciencegebouw Vereisten? → beschikken over draadloos internet (online testafname) → onderzoekslokaal cfr. Audiometrie → werk maken van nazorg: feedback van de NKO-arts na verwijzing is cruciaal

19 Deelname aan praktijktoets SPIN Registratie → online testafname = automatisch online registratie (nog niet in LARS) → pooling van gecodeerde data op Exp.ORL → CLB beschikt over de sleutel/onderzoekers niet → na FB van NKO-arts wordt gecodeerde audiometrie naar Exp.ORL doorgestuurd Streefdoel aantal leerlingen: → om 100 afwijkende SPIN te hebben, moeten ±2000 leerlingen worden onderzocht (5% verwijzing)

20 Wat nog in 2014-15? Voorbereiding volle implementatie standaard → draaiboeken ter beschikking stellen aan CLB → materialen verspreiden om kennis en vaardigheden te verwerven → helpdesk VWVJ → samenwerking met WG-LARS om registratiemodule te ontwikkelen

21 Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs Veronique Adriaens veronique.adriaens@ond.vlaanderen.be

22 Toelatingsvoorwaarden gewoon lager onderwijs Afschaffing taalproef Zesjarigen: - 220 halve dagen KO = recht op instap - anders: toelating klassenraad lager Vijfjarigen: - steeds toelating klassenraad lager - na advies van het CLB - beslissingsrecht ouders verdwijnt

23 DECREET RECHTSPOSITIE LEERLINGEN EN PARTICIPATIE OP SCHOOL (4 april 2014)

24 OVERZICHT Situering decreet Bepalingen secundair onderwijs schoolreglement leerlingengegevens leerlingenevaluatie leefregels beroepsmogelijkheden moederschapsverlof Bepalingen basisonderwijs overeenkomsten met secundair onderwijs specifieke bepalingen basisonderwijs: leerlingenevaluatie

25 SITUERING (1) 1989-1990: °eenheidsstructuur: introductie rechtsbeschermende maatregelen (schoolreglement, beroepsmogelijkheid voor ouders, …) Sinds 1990: geen decretale wijzigingen, ondanks: bepaalde nieuwe ontwikkelingen in onderwijs: stages, werkplekleren, flexibele leertrajecten, financiële bijdrageregeling, tijdelijk onderwijs aan huis, … vraag van Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) en Kinderrechtencommissariaat (KRC) naar transparantie over rechtspositie leerlingen

26 SITUERING (2) lacunes en tegenstrijdigheden in regelgeving: duur tijdelijke uitsluiting? afbakening tussen orde en tucht? 2013-2014: pragmatisch initiatief (≠ ‘leerlingenstatuut’) met voldoende draagvlak

27 SITUERING (3) Inhoud: luik rechtspositie + luik participatie: geen inhoudelijke link, louter technische samenvoeging Toepassingsgebied: BaO + SO (gewoon en buitengewoon + voltijds en deeltijds) leertijd (Syntra) Inwerkingtreding maatregelen rechtspositie: 01.09.’14 (schoolreglementen: opnieuw ter ondertekening via addendum) nuance: tuchtmaatregelen (in de loop van 2014-2015) nuance: beroepsprocedure B- of C-attest (juni 2015)

28 SITUERING (4) Communicatie: Edulex: na publicatie in Belgisch Staatsblad omzendbrieven (16 mei 2014) Ronde van Vlaanderen (juni 2014)

29 LUIK RECHTSPOSITIE SO: SCHOOLREGLEMENT Opdeling in studie-, orde- en tuchtreglement: afgeschaft Overheid legt geen model op, wel uitbreiding minimale inhoud: zie nieuwe onderwijssituaties: flexibilisering leertrajecten, werkplekleren, samenwerking tussen scholen, … zie knelpunten en hiaten in huidige regelgeving: uniek loket per school voor financiële kwesties, gegevensoverdracht bij schoolverandering, transparantie over leerlingenevaluatie, … → nadruk op regelmatig en tijdig informeren en communiceren ≠ alles in detail opnemen in schoolreglement

30 LUIK RECHTSPOSITIE SO: LEERLINGENGEGEVENS (1) Ouders én leerlingen hebben recht op: Inzage in, toelichting bij en een kopie van leerlingengegevens (chronologie) Leerlingengegevens? individueel: NIET van andere leerlingen, NIET van derden breed te interpreteren → aandacht van scholen voor opname van ‘gevoelige informatie’

31 LUIK RECHTSPOSITIE SO: LEERLINGENGEGEVENS (2) Overdracht leerlingengegevens bij schoolverandering: Bijvoorbeeld: beslissingen en adviezen klassenraad informatie uit MDO en cel leerlingenbegeleiding bijzondere remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen + resultaat GON-integratieplan handelingsplanning BASO-fiche …

32 LUIK RECHTSPOSITIE SO: LEERLINGENGEGEVENS (3) Overdracht steeds i.f.v. optimalisering onderwijsloopbaan leerling Automatisme (niet telkens toestemming vragen aan ouders) Verzet mogelijk door ouders, voogd, meerderjarige leerling: op de hoogte van procedure via schoolreglement uitzondering 1: tuchtmaatregelen en tuchtdossier NOOIT overdraagbaar uitzondering 2: B-codes en attestering VERPLICHT overdraagbaar (geen verzet mogelijk)

33 LUIK RECHTSPOSITIE SO: LEERLINGENEVALUATIE (1) Evaluatie: autonomie schoolbesturen gevrijwaard bestaande uitzonderingen behouden: GIP, modaliteiten uitstel eindbeslissingen, externe certificering van bepaalde opleidingen, contingent maximum aantal evaluatiedagen Mededeling evaluatiebeslissing: tijdstip + manier waarop: autonomie schoolbestuur NIEUW: communicatie via schoolreglement i.f.v. transparantie

34 LUIK RECHTSPOSITIE SO: LEERLINGENEVALUATIE (2) Geen inhouding studiebekrachtiging omwille van openstaande schoolfacturen: decretale verankering Beroep tegen B- of C-attest: door ouders, voogd of meerderjarige leerling schriftelijke motivering door klassenraad blijft verplicht NIEUW: mogelijkheid tot overleg met directeur of gemandateerde (= ‘bemiddelingsfase’) NIEUW: pas na overleg mogelijkheid tot beroep

35 LUIK RECHTSPOSITIE SO: LEEFREGELS (1) Welke? materiële leefregels (bv. kledij) immateriële leefregels (bv. taalgebruik) Doel? goede werking en ordentelijk verloop onderwijsgebeuren veilig stellen fysieke en psychische integriteit en veiligheid van personeel en leerlingen veilig stellen

36 LUIK RECHTSPOSITIE SO: LEEFREGELS (2) Regelschending ZONDER ‘gevaarsituatie’ → GEEN tuchtmaatregelen (bv. verbod tot deelname aan facultatieve schoolreis, verwijdering van maximum 1 lesdag uit de lessen) Regelschending MET ‘gevaarsituatie’ → 2 mogelijke tuchtmaatregelen (uitzonderlijk karakter) tijdelijke uitsluiting definitieve uitsluiting → schoolbestuur, school of directie maakt inschatting van de situatie

37 LUIK RECHTSPOSITIE SO: LEEFREGELS (3) Tijdelijke uitsluiting: NIEUW = termijn: minimum 1 lesdag en maximum 15 opeenvolgende lesdagen nieuwe tijdelijke uitsluiting pas na een nieuw feit Definitieve uitsluiting: voorafgaand advies klassenraad → NIEUW: verplichte uitbreiding klassenraad met personeelslid CLB met adviesbevoegdheid

38 LUIK RECHTSPOSITIE SO: LEEFREGELS (4) Definitieve uitsluiting: uitschrijven? meerderjarige leerlingen → NIEUW: na 10 lesdagen (i.p.v. 30) NIEUW: manifeste tegenwerking ouders, voogd, meerderjarige leerling bij zoektocht nieuwe school Preventieve schorsing = voorafgaande bewarende maatregel i.f.v. eventuele tijdelijke of definitieve uitsluiting NIEUW: termijn: maximum 10 opeenvolgende lesdagen + mogelijkheid tot onmiddellijke inwerkingtreding mogelijkheid tot 1x herhalen mits motivering (bv. als tuchtonderzoek nog niet is afgerond)

39 LUIK RECHTSPOSITIE SO: LEEFREGELS (5) Preventief schorsen en uitsluiten: uitsluitend door directeur of zijn afgevaardigde betrokken personen schriftelijk op de hoogte opvang leerling door school, tenzij school kan motiveren waarom dit niet haalbaar is begeleidingstaak CLB t.a.v. leerling: remediëring, ondersteuning, sensibilisering definitieve uitsluiting tijdens schooljaar: school + CLB: leerling actief bijstaan in zoektocht naar nieuwe school → maximaal rekening houden met 3 criteria: ‘afstand’, ‘onderwijsnet’, ‘opleiding’

40 LUIK RECHTSPOSITIE SO: BEROEP (1) Waartegen? VERPLICHT: definitieve uitsluiting + B- of C-attest school heeft mogelijkheid om beroepsmogelijkheid uit te breiden (communicatie via schoolreglement) Hoe? NIEUW: via schoolinterne beroepscommissie volheid van bevoegdheid → beroep is onontvankelijk, bevestiging oorspronkelijke beslissing, andere beslissing

41 LUIK RECHTSPOSITIE SO: BEROEP (2) Samenstelling schoolinterne beroepscommissie: schoolbestuur stelt beroepscommissie in en stelt ze samen samenstelling kan per dossier verschillen interne + externe leden, met pariteit van stemmen voorzitter = extern lid beroep tegen definitieve uitsluiting: directie of zijn afgevaardigde die beslissing heeft genomen: geen lid beroep tegen B- of C-attest: voorzitter klassenraad verplicht intern lid

42 LUIK RECHTSPOSITIE SO: BEROEP (3) Beroep tegen definitieve uitsluiting: beroepsprocedure vastgelegd in schoolreglement Beroep tegen B- of C-attest: beroepsprocedure vastgelegd in schoolreglement uitsluitend na overleg met directeur of zijn afgevaardigde einddatum beroepsprocedure: uiterlijk 15 september van het daaropvolgende schooljaar Na uitputting schoolintern beroep: mogelijkheid tot beroep bij hoger rechtscollege

43 LUIK RECHTSPOSITIE SO: MOEDERSCHAPSVERLOF Recht (≠ plicht) voor tienermoeders Maximum 1 week vóór bevallingsdatum + maximum 9 weken na bevalling Gekoppeld aan recht op tijdelijk onderwijs aan huis

44 LUIK RECHTSPOSITIE BAO: PARALLELLEN MET SO Regelgeving m.b.t. leerlingengegevens (inzagerecht / doorgeven bij schoolverandering) Beroep(scommissie) bij niet krijgen getuigschrift basisonderwijs en definitieve uitsluiting Introductie preventieve schorsing (5 + 5) Directeur beslist over preventieve schorsing en uitsluiten (voorheen in BAO: schoolbestuur)

45 LUIK RECHTSPOSITIE BAO: EVALUATIE Zittenblijven: beslissing van de school, mits schriftelijke motivering, toelichting aan de ouders Aandachtspunten voor het volgend schooljaar Beslissing wordt genomen na overleg met het CLB Niet krijgen getuigschrift basisonderwijs: motivatie + aandachtspunten verdere schoolloopbaan

46 CONTACT Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding Chris DOCKX (chris.dockx@ond.vlaanderen.be 02 553 96 01)chris.dockx@ond.vlaanderen.be Kaat CLINCKSPOOR (kaat.clinckspoor@ond.vlaanderen.be 02 553 96 20)kaat.clinckspoor@ond.vlaanderen.be Afdeling Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs Veronique ADRIAENS (veronique.adriaens@ond.vlaanderen.be 02 553 92 32)veronique.adriaens@ond.vlaanderen.be

47 Inschrijvingsrecht & CLB’s Directiedag CLB Ellipsgebouw Brussel 23 mei 2014

48 Inschrijvingsrecht  Recht op inschrijving in school v/ keuze (toelatingsvoorwaarden, pp en sr)  Chronologisch inschrijven  Afwijking: voorrangsgroepen (brussen, KvP, Ned. (BHG), campus (SO), (n)ind)  Dubbele contingentering  Weigeringsgronden  Aanmelden

49 Inschrijvingsrecht Dubbele contingentering  Twee contingenten voor gelijktijdige inschrijving van (n)indic  Contingenten gericht op evenredige verdeling indic-lln overheen de scholen  Verplicht LOP/ aanmelden

50 Inschrijvingsrecht Weigeren Toelatingsvoorwaarden, alterneren, capaciteit, definitieve uitsluitingen, draagkracht BuO  Ouders of belanghebbenden niet akkoord Bemiddelingshulp LOP Provinciale bemiddeling Klacht CLR

51 Inschrijvingsrecht & ODXXIV  Evaluatierapport één jaar implementatie  Knelpunten  ODXXIV – aanpassingen korte termijn  Vereenvoudiging  Draagvlak  Haalbaarheid

52 Inschrijvingsrecht & ODXXIV  Gegarandeerde schoolloopbaan bij herstructureringen / fusies  Horizontale campus  Voorrang Nederlandstaligen Brussel

53 Inschrijvingsrecht & ODXXIV  Dubbele contingentering enkel voor instroomjaren  Definitie IND en niet – IND lln

54 Inschrijvingsrecht & ODXXIV  Capaciteit Anderstalige Nieuwkomers BaO  Volzetverklaring SO  Vrije plaatsen  Respecteren chronologie nt gerealiseerde inschrijvingen jongste geboortejaar

55 Inschrijvingsrecht & ODXXIV Aanmelden:  Inschrijven tijdens aanmeldingen volgend schooljaar  Ordenen ongunstig geordende leerlingen  Mandatering schoolbestuur/LOP  Beëindigen inschrijving  Dossier CLR

56 Inschrijvingsrecht & CLB’s Niet-inschrijving: informatie & bemiddelingshulp CLB?  Afspraken maken (praktijkervaring/ervaring met scholen)  Afspraken naleven (signaalfunctie)  Individuele ouders/lln begeleiden Toeleiding naar scholen (schoolbezoek!) Bemiddelen via bemiddelingscel LOP Klachtenprocedure CLR

57 Inschrijvingsrecht & CLB’s Niet-inschrijving: klachtenprocedure CLR  Wie? Ouders/lln & andere belanghebbenden  CLB ? Ouders ondersteunen bij indienen klacht CLB kan klacht indienen (niet tg school maar NGI)

58 Audit CLB Noodplanning artsentekort

59 IJH – Specifieke actie http://www.picov.be/

60 DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTEN DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTEN voor keuzebegeleiding 2 de SO Vlaamse werkgroep OLB Veerle Briers, KU Leuven Bart Soenens, UGent

61 Vlaamse werkgroep OLB Start maart 2012 Doelstelling: 1.(terug) investeren in verantwoorde diagnostiek OLB 2.vanuit een lang termijnperspectief 3.via uniek samenwerkingsverband: win-win-win VCLB Oostkust VCLB W -VL KULUgentVUB CLB GO! PCLB CLB ovsg VCLB VIVES Thomas MORE Howest onder- zoekers CLB 3 netten HS Bac Toeg Psy

62 Vlaamse werkgroep Vlaamse werkgroep OLBKUL Karine Verschueren Veerle Briers Ugent Maarten Vansteenkiste Bart Soenens Mark Schittekatte (coördinator) VUB Peter Theuns Sylvie Van Houtvinck CLB GO! Lieve Dillen Stefanie Pieters PCLB en CLB-ovsg (Julien Luwel) VCLB Bram Deeren Johan David Johan Declercq Ides Depotter (voorzitter) VIVES Evelien Desmet Tine Zutterman Thomas MORE Annemie Bos Howest Miet Craeynest Annemie Schepens

63 Testbatterij Testbatterij 2 de SO Keuze doelgroep met oog op hervorming SO: belangrijk keuzemoment 1 ste – 2 de graad Toepassingsgebied: individuele begeleiding CLB bij moeizaam of vastlopend keuzeproces Verwerven van diagnostisch inzicht van waaruit doelgerichte begeleiding mogelijk is

64 Testbatterij Testbatterij 2 de SO Gebaseerd op omvattend theoretisch model antecedenten hulpbronnen uitkomsten persoonlijk functioneren kwaliteit van motivatie zelfgereguleer d leren gezins- functioneren academisch zelfconcept negatieve uitkomsten schoolklimaat gedragsmatige en emotionele betrokkenheid studiekeuze- proces

65 Testbatterij Testbatterij praktisch alle onderzoeksinstrumenten zullen vrij beschikbaar zijn voor de CLB handleiding voor de begeleider (Veerle Briers) – beschrijving onderzoeksinstrumenten – psychometrische gegevens (o.a. normen) – begeleidingstools en –tips Studiedag VVSP op 19-11-’14 in Howest-Kortrijk

66 Beschrijving Beschrijving onderzoeksgroep 35 scholen – 24 vrije net – 11 GO! 570 deelnemers – 254 (45%) jongens, 316 (55%) meisjes – 507 (89%) uit de A-stroom, 63 (11%) uit de B- stroom – Gemiddelde leeftijd: 14 jaar

67 Vragenlijsten: Theoretisch kader antecedenten hulpbronnen uitkomsten persoonlijk functioneren kwaliteit van motivatie zelfgereguleer d leren gezins- functioneren academisch zelfconcept negatieve uitkomsten schoolklimaat gedragsmatige en emotionele betrokkenheid studiekeuze- proces

68 Zelf-Determinatie Theorie Prof. Edward Deci (University of Rochester, NY) Prof. Richard Ryan (University of Rochester, NY)

69 Waarom we doen wat we doen Waarom doe je je best op school? – Omdat ik mezelf moet bewijzen dat ik een slimme leerling ben – Omdat ik inzie waarom iets leren nuttig is – Omdat dit is wat anderen (zoals ouders, vrienden, en leerkrachten) van mij verwachten – Omdat ik dit heel erg leuk vind

70 Autonome Motivatie Gecontroleerde Motivatie Verplichting, druk, stress Vrijwillig, psychologisch vrij Plezier passie, interesse Persoonlijke relevantie, betekenisvol Straf, beloning, verwachting Schaamte, schuld, zelfwaarde “Moeten” of “moetivatie” “Willen” of “goesting” Waarom we doen wat we doen

71 Kwaliteit van motivatie Autonome motivatie wijst op een betere kwaliteit van motivatie dan gecontroleerde motivatie Kwantiteit van motivatie Amotivatie wijst op een gebrekkige hoeveelheid motivatie, bijvoorbeeld omdat – leerlingen het nut van een leeractiviteit niet inzien – leerlingen denken dat hun inspanningen niet zullen leiden tot een leerdoel = niet kunnen

72 Vragenlijsten: Motivatie De Zelf Regulatie Vragenlijst – Leren (Vansteenkiste, Sierens, Soenens, Luyckx, & Lens, 2009), een aangepaste versie van de Academic Self-Regulation Questionnaire (SRQ- a) ontwikkeld door Ryan and Connell (1989).

73 Vragenlijsten: Motivatie ItemBegrip Omdat leren leuk isIntrinsieke motivatie (plezier, uitdaging) Autonome motivatie (Willen) Omdat ik leren persoonlijk heel waardevol vind Identificatie (persoonlijke relevantie) Omdat ik me schuldig zou voelen als ik het niet zou doen Introjectie (interne druk) Gecontro- leerde motivatie (Moeten) Omdat anderen (ouders, vrienden, leerkrachten) me hiertoe verplichten Externe regulatie (externe druk) Eerlijk gezegd, weet ik het niet: ik heb het gevoel dat ik mijn tijd verdoe op school Amotivatie (niet kunnen) Amotivatie

74 Resultaten Externe regulatie α =.68 Externe regulatie α =.68 Introjectie α =.71 Introjectie α =.71 Identificatie α =.79 Identificatie α =.79 Intrinsieke motivatie α =.86 Intrinsieke motivatie α =.86 Gecontroleerde motivatie α =.73 Gecontroleerde motivatie α =.73 Autonome motivatie α =.88 Autonome motivatie α =.88 Amotivatie α =.85 Amotivatie α =.85

75 Resultaten

76 Amotivatie Gecontroleerde motivatie Autonome motivatie Oppervlakkig leren Diepgaand leren -.18**.10* -.06.02.32**.24**

77 Amotivatie Gecontroleerde motivatie Autonome motivatie Testangst Uitstelgedrag.13**.30***.40***.11** -.20**.10*

78 Resultaten Exploratie is een belangrijk element van het studiekeuzeproces – Exploratie in de breedte “Hoe vaak heb je dit schooljaar nagedacht over wat je graag en minder graag doet?’ – Exploratie in de diepte “Hoe vaak heb je dit schooljaar nagedacht over je studie-aanpak?”

79 Amotivatie Gecontroleerde motivatie Autonome motivatie Exploratie van studiekeuze in de breedte Exploratie van studiekeuze in de diepte -.04.10*.01.05.17**.16**

80 Resultaten 29%10%24%21%16%

81 Resultaten

82

83 Doelstelling 1 Identificeren van motivationele sterktes en zwaktes van leerlingen – Normen opstellen – Individuele leerlingen vergelijken met normen – Motivationeel profiel per leerling

84 Doelstelling 1 Identificeren van motivationele sterktes en zwaktes Kan belangrijk zijn voor het versterken van kwaliteit van motivatie – Enthousiasme, leergierigheid, en verwondering aanmoedigen – Relevantie van leren en studeren bespreken – Druk wegnemen – Ultiem: heroriëntatie

85 Follow-up onderzoek Paasvakantie – begin juni 2014 Verkorte versie van onderzoek – Belangrijkste concepten uit model – Uitkomst: studieresultaten, tevredenheid keuze Zelfde scholen opnieuw gecontacteerd Probleem: leerlingen die van school veranderd zijn

86 Follow-up onderzoek Schoolse aanpassing, tevredenheid studiekeuze in transitie 2 e graad MotivatieZelfconcept Betrokkenheid

87 Doelstelling 2 Peilen naar de achtergrond en mogelijke oorzaken van motivationele problemen Kan helpen om een interventie beter af te stemmen op de achtergrond en noden van de leerling – Bijvoorbeeld: een perfectionistische leerling vereist een andere aanpak dan een leerling die louter van buitenaf (bijvoorbeeld door ouders) onder druk gezet wordt

88 Doelstelling 2 Kwaliteit en kwantiteit van motivatie Persoonlijke kenmerken Omgeving (ouders, leerkrachten, …)

89 Doelstelling 2 Zelfkritisch (neurotisch) perfectionisme – “Here we have a sort of people whose efforts – event their very best ones – never seem quite good enough. It always seems to these persons that they could – and should – do better.” (Hamachek, 1978, p. 27) Voorbeelditems – “Als iemand op school een taak beter uitvoert dan mij, dan heb ik het gevoel dat ik gefaald heb op de hele taak” – “Als ik het niet zo goed doe als andere mensen, dan betekent dit dat ik een minderwaardig mens ben”

90 Amotivatie Gecontroleerde motivatie Autonome motivatie Zelfkritisch perfectionisme.35***.22*** -.01

91 Doelstelling 2 Autonomieondersteuning Vrijwillig functioneren aanmoedigen – Enthousiasme en verwondering cultiveren – Initiatief aanmoedigen – Keuze geven – Zinvolle uitleg geven wanneer regels worden ingelast Controlerende stijl Druk zetten, verplichting – Externe contingenties (dreigen met sancties, controlerende beloningen) – Interne druk (inspelen op schuldgevoelens, minderwaardigheid) “Iemand met jouw capaciteiten zou toch beter moeten kunnen”

92 Amotivatie Gecontroleerde motivatie Autonome motivatie Autonomie- ondersteuning door leerkrachten -.31***.15**.36***

93 Amotivatie Gecontroleerde motivatie Autonome motivatie Controlerende stijl moeders Autonomie- ondersteuning moeders.18** -.16**.21**.12*.02.31***

94 Conclusie Dit is momenteel hoofdzakelijk vrijwilligerswerk Project levert al interessante bevindingen op Lange-termijn opvolging en uitbreiding naar andere leeftijden Meer structurele inbedding zou wenselijk zijn Studiedag op 19 november

95 Directiedagen 2014-2015 - Dinsdag 21/10/14 - Donderdag 12/02/15 - Woensdag 20/05/15


Download ppt "Directiedag CLB 23 mei 2014. Agenda 9.00-9.30: onthaal (lokaal 0.04) 9.30-12.45 (lokaal 0.06): welkom + agenda Kwaliteitstoezicht M-decreet Stopzetten."

Verwante presentaties


Ads door Google