De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie 29/05/2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie 29/05/2008."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie 29/05/2008

2 Welkom op de infosessie
10u u BBB en Afdeling ICT en cel externe ICT communicatie binnen de organisatie Onderwijsbeleid en informatiseringsprojecten 11u- 12u15 Nieuwigheden personeel Nieuwigheden instellingen en leerlingen Webedison 12u15 Lunch Hotel President

3 BBB en Afdeling ICT en cel externe ICT communicatie binnen de organisatie

4

5 Administrateur-generaal
AGODI Administrateur-generaal Stafdienst Algemeen directeur Scholen Basisonderwijs en CLB Personeel Basisonderwijs en CLB Scholen secundair onderwijs en DKO Personeel secundair onderwijs en DKO Advies en Ondersteuning onderwijspersoneel ICT externe ICT communicatie projecten onderhoud

6 Afdeling ICT Taken Databanken Applicaties
onderhoud en ontwikkeling van toepassingen voor domein instellingen en leerlingen en voor domein personeel externe ICT communicatie Databanken Leerkrachten Lerende mens Inschrijvingen DHO studietoelagen Applicaties (webedison) EPD, Wedden Toelagen, studietoelagen, omkadering , leerplicht, financieringswet

7 Afdeling ICT Scope Samenwerking alle onderwijsniveaus AGODI en AHOVOS
met Departementale informatiecel (architectuur en contact met e-IB) en met EDS/T (ontwikkeling) met CORVE : egov beleid – Vlaams bestuurlijk beleid met RSVZ, RR, KSZ, RKW, RSVZ, Pesioenen, FOD financiën

8 Onderwijsbeleid en informatiseringprojecten

9 Informaticabehoeften en onderwijsbeleid
ICT en strategische doelstellingen AGODI beleid innovatie dienstverlening Management

10 Informaticabehoeften en onderwijsbeleid
Decreet schooltoelagen basisonderwijs , secundair onderwijs Decreet volwassenenonderwijs Nieuw financieringssysteem leerplicht en internaten Nieuw financieringssysteem hoger onderwijs Decreet leren en werken SEPA Decreet schooltoelagen : inbouwen zowel in de toepassing van STL als in de leerlingenkenmerken : vb voor kleuters de aanwezigheden (zie verder) Schooltoelagen basis vanaf 1/7/2008 Uitbreiding van bestaande applicatie secundair en hoger Hergebruik van beschikbare gegevens en integratie met externe databanken; rijksregister, Minsterie van financiën, woningendatabank… Integratie van de inschrijvingendatabanken in de applicatie schooltoelagen: inschrijvingen aanwezigheden in kleuteronderwijs, problematische afwezigheden in het lager onderwijs digitaal aanvraagformulier Decreet volwassnen onderwijs : invoeren van de nieuwe bepalingen Decreet volwassenenonderwijs Consortia : CVO en basiseducatie Nieuwe berekening van leraarsuren Nieuwe berekeinging van inschrijvingsgeld Nieuwe berekening van werkingsmiddelen Nieuw fin leerplicht en internaten Bezig : vooral op basis van llnkenmerken : diploma moeder, taal, statistische sector en studietoelagen, behalve studietoelagen zijn alle gegevens aanwezig : intern project om de berekening en behandeling verder af te werken. Nieuwe financiering hoger onderwijs: Voor nieuwe financieringsberekening : nu bezig met inschrijvingen te registereren via beveiligde webservices : vorig jaar meer uitleg over de principes gehad : zijn dit nu aan het inbouwen : zal lukken, goede hoop, inschrijvingen ac jaar zullen via webservices geregistreerd zijn. !! Als dit lukt biedt dit mogelijkheden voor de toekomst !! Decreet leren en werken Voltijds engagement van de lln van cdo en cdv opvolgen. Op kt weinig aanpassingen, nu bezig met oefening naar waar de cdo en cdv ‘s gegevens moeten leveren (AgODi, kabinet, VDAB, ..) in kaart brengen en via 1 kanaal sturen naar AgODi die het verder zal verdelen : naar volgend schooljaar meer wijzigingen Sepa Invoeren van de nieuwe europese rekeningsnummers : gaat van start 1/1/9, wij zijn onze systemen aan t aanpassen om die nieuwe reknrs te kunnen verwerken.

11 Informaticabehoeften en onderwijsbeleid
dienstverlening Informatie uit databanken ter beschikking stellen aan externen – privacy Vlaamse leerresultatendatabank Rekeninguittreksels on demand Inzage personeelsdossier door externen Informatie uit databanken aan externen (koepels) : nu vraag naar info uit onze databanken : nog aan t onderzoeken wat de behoeften juist zijn en hoe we dit het best kunnen oplossen. Vlaamse leerresultatendatabank : we willen een centrale databank bouwen waarin de leerresultaten (diploma’s ed) centraal bijgehouden worden : diploma van de moeder. Nu behoeftenanalyse : wie heeft welke gegevens nodig (VDAB, EPD, financiering, ..)

12 Informaticabehoeften en onderwijsbeleid
management modernisatie examencommissie procesreïngeneering werkstations Procesreingeneering schoolbeheerteams datawarehouse weetulex Modernisering examencommissie : inschrijven via web als eerste stap PRIL: School on web : ! Informatie uit ons db tbs aan de scholen, beveiligd : eerste doel papieren uitschakelen : ipv dienstbrief omkadering : bericht in schooldirect kijk naar de school on web : VRAAG naar gegevens die nuttig kunnen zijn (vb. waar wat is de schoolloopbaan van een lln bij inschrijving). Overgang naar webservices

13 Informaticabehoeften en onderwijsbeleid
Innovatie Webedison Integratie rijksregisternummers in databanken Intelligent archief – volledig elektronisch dossier Automatisatie dienstonderbrekeningen en vaste benoemingen Audit weddesysteem Berekening van de omkadering gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, DKO en OSP CREON: Clb registratie voor onderwijs Berekening omkadering : intern project om dit meer te automatiseren Creon : komt later nog : info van clb-werk naar brussel voor beleid, maar ook llngegevens naar clb vanuit onze db : via edison terugzendingen

14 Nieuwigheden personeel
Wijzigingen voor schooljaar

15 Vakcodes Wijzigingen ivm. ZORG Decreet XVIII + ontwerp OMZB
Zorg en zorg+ komen in één enveloppe Enveloppe zorg gebruiken voor Zorgcoördinator (ambten 251 of 252) of Directeur, adjunct-directeur met vakcode 791 (zorg) OOM-code 00 (gewoon) of 07 (overdracht SG) Vakcode 897 (zorg+) niet meer geldig na 31/8/2008

16 Vakken DKO Nieuwe vakken in DKO, lijst zie website

17 Nieuwe “sectoren” in EPD
Inspectie Pedagogische begeleidingsdiensten Kinderdagverblijven GO Brussel Voor- en naschoolse opvang GO Brussel GECO’s Brussel CBE’s : 1/9/2009

18 Aandachtspunten Nu ook studiemeester-opvoeder internaat in gesubsidieerd onderwijs (1/9/2008) Noemer TAC (Technisch Adviseur coördinator) in HFS 311 wijzigt ! 10-den ipv 30-sten Gelijktrekken fictieve noemer voor ambten zonder prestatieregeling in 311 Nieuwe zendingen nodig!

19 SEPA SEPA : Single European Payment Area RL-9 gewijzigd + annex RL
Overgangsperiode : dubbel gebruik Ingangsdatum wellicht 1/1/2009 Verdere info volgt

20 Nieuwigheden instellingen en leerlingen
Basisonderwijs Secundair onderwijs Creon

21 Basisonderwijs

22 Belangrijkste wijzigingen 08-09
Nieuwe telling aanwezigheden kleuters in het basisonderwijs Zending problematische afwezigheden basisonderwijs 22

23 Telling aanwezigheden kleuters
Controle pedagogische voorwaarden schooltoelage Einde van het schooljaar (teldag 30/06) Aantal halve dagen aanwezigheid het voorbije schooljaar Enkel voor niet leerplichtige kleuters Zowel gewoon als buitengewoon kleuteronderwijs Gegevens over alle kleuters die het voorbije schooljaar ingeschreven waren Vanaf schooljaar worden schooltoelagen toegekend in het basisonderwijs. -Toelage van ? In KO -Toelage van ? In LO Nieuw in het nieuwe decreet schooltoelagen is dat er pedagogische voorwaarden gekoppeld worden aan het verkrijgen of behouden van SLT in het basis en secundair onderwijs. Dit hangt samen met het spijbelactieplan van de minister. Vorig schooljaar werd daarom de nieuwe telling 3° schooldag ingevoerd. Voor een snellere controle op de leerplicht, maar ook werden brieven verstuurd naar ouders van leerlingen die niet van bij de aanvang van het schooljaar aanwezig waren. Voor het verkrijgen en behouden van de STL moeten leerlingen niet alleen ingeschreven zijn in een school, maar er ook voldoende aanwezig zijn (kleuters) of niet te veel afwezig (lager- en secundair onderwijs). Voor meer informatie hierrond: website STL en website schoolverzuim. 23

24 Telling aanwezigheden kleuters
Identificatierecord Aanwezigheidsrecord kleuters aantal halve dagen aanwezigheid Een zeer beperkte set gegevens, die zullen worden samengevoegd op basis van het identificatienummer bij schoolverandering. Bepaalde limietwaarden zijn van toepassing, afhankelijk van de leeftijd. Hier opsommen 24

25 Zending problematische afwezigheden basisonderwijs
Controle pedagogische voorwaarden schooltoelage Afgeslankte versie nieuwe zending Afwezigheden secundair onderwijs (identificatierecord, inschrijvingsrecord, PA record) Vanaf het moment dat de leerling 30 halve dagen B-code heeft in het aanwezigheidsregister Voor leerlingen lager onderwijs én voor leerplichtige kleuters kleuteronderwijs Zowel voor gewoon als buitengewoon onderwijs Opnieuw in het kader van het spijbelactieplan. Kleuters moeten voldoende aanwezig zijn, maar leerplichtige leerlingen mogen niet te veel problematisch afwezig zijn. Wat is problematisch afwezig? OZB afwezigheden voor opsomming van de codes. Maar vnl die afwezigheden die niet gewettigd zijn omwille van ziekte, beleven van feestdagen van godsdiensten, persoonlijke redenen, ed. Om te veel planlast te vermijden is de PA-zending in het basisonderwijs beperkter gehouden dan in het SO. Er worden geen gegevens opgevraagd in verband met de begeleiding van de leerling, ook niet van de leerplichtverantworodelijken. Ook omdat het nog koffiedik kijken is naar de grootte van de problematiek. De gegevens worden nu enkel gebruikt in het kader van de STL. Uit analyse van de gegevens van dit jaar zal dan worden beslist of andere maatregelen of bevragingen in de toekomst aangewezen zijn voor het basisonderwijs. 25

26 Zending problematische afwezigheden basisonderwijs
Identificatierecord Inschrijvingsrecord Record PA Aantal halve dagen B-codes Datum eerste B-code Datum 10° en datum 30° Zoals eerder gezegd is het een beperktere set gegevens dan de zending PA voor het secundair onderwijs. 26

27 Gemeenschappelijke voor Basis en Secundair

28 Leerlingenkenmerken buitengewoon onderwijs type 1 en type 3
Simulaties nieuwe omkadering Bij de inschrijvingsgegevens teldag 1feb en 1okt basisonderwijs Bij de inschrijvingsgegevens teldag 1okt/feb en late inschrijvingen secundair onderwijs Enkel de kenmerken in verband met taal en opleidingsniveau van de moeder Een melding van aangevulde of gecorrigeerde socio-culturele leerlingenkenmerken van een reeds ingeschreven leerling krijgt een aparte gebeurteniscode: (enkel secundair) Vorig schooljaar werd op de eerste schooldag van oktober en de eerste schooldag van februari (basisonderwijs) en uit- en inschrijvingen de leerlingenkenmerken opgevraagd voor het gewoon onderwijs. Op basis van de gegevens van oktober werden simulaties gemaakt, als voorbereiding van het nieuwe financieringssysteem. Dit nieuwe decreet over de toelagen van de scholen leerplichtonderwijs, is momenteel in behandeling in het Vlaams Parlement. De effectieve berekening van de toelage zal gebaseerd zijn op de gegevens van februari. Diezelfde leerlingenkenmerken zullen worden gebruikt voor de berekening van de omkadering GOK-derde cyclus. Bijkomende ondersteuning voor leerlingen die voldoen aan gelijke kansenindicatoren. Momenteel zijn in het buitengewoon onderwijs onderwijsvoorrang van toepassing, maar deze berekening is gebaseerd op leerlingenkenmerken van een aantal jaren geleden. Het is de bedoeling van deze bevraging om simulaties uit te voeren voor het buitengewoon onderwijs. Zoals u wellicht weet, werd in afwachting van de invoering van het leerzorgkader en een aangepaste GOK-omkadering voor de BUO-scholen vanaf het schooljaar de bestaande regeling (= bevriezing van de bestaande pakketten) i.v.m. onderwijsvoorrangsbeleid in het buitengewoon onderwijs nog verlengd voor 1 schooljaar (= t.e.m. schooljaar 2008/2009). De verlenging van de bevriezing is in onderwijsdecreet 18 ingeschreven. In het kader van leerzorg en de daarmee gepaard gaande discussie over de gewenste omkadering in het buitengewoon onderwijs werd er een onderzoek uitgevoerd door professor Pol Ghesquière naar mogelijke extra inspanningen van scholen in het buitengewoon onderwijs ten gevolge van de aanwezigheid van GOK-kenmerken bij de leerlingenpopulatie. Sommigen onder u waren bij dit onderzoek betrokken. Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat bijkomende ondersteuning (omwille van extra inspanningen ten gevolge van de aanwezigheid van GOK-kenmerken bij de leerlingenpopulatie) verantwoord kan zijn binnen type 1 en 3. De overheid wenst de resultaten van dit onderzoek te valoriseren/honoreren en wil verder onderzoeken op welke wijze en in welke mate, in het kader van leerzorg, de omkadering versterkt kan worden van die scholen voor de doelgroepen “Leerlingen met een licht verstandelijke handicap” en “Leerlingen met een gedrags- of emotionele stoornis” die groepen jongeren die voldoen aan de GOK-indicatoren opvangen. Om de versterking van de omkadering goed voor te bereiden en de nodige simulaties te doen, zijn gegevens nodig van alle leerlingen die georiënteerd werden naar de types 1 of 3 uit het buitengewoon basis- en secundair onderwijs. Daarom wordt op 1 oktober 2008 de gebruikelijke telling van 1/10 uitgebreid met een bevraging van de leerlingenkenmerken van leerlingen met een BO-attest type 1 of 3 ingeschreven op 1 oktober MAAR ENKEL DE KENMERKEN THUISTAAL EN DIPLOMA VAN DE MOEDER ZIJN VAN TOEPASSING. 28

29 Leerlingenkenmerken buitengewoon onderwijs type 1 en type 3
Beschikbaarheid leerlingenkenmerken Spreektaal moeder, vader, broer/zus, vrienden Opleidingsniveau moeder De kenmerken die worden bevraagd zijn dezelfde kenmerken als die van toepassing voor het gewoon onderwijs. Voor de leerlingen type 1 of type 3 zullen de scholen de vragenlijsten moeten bezorgen aan de ouders met de vraag naar gegevens. Deze gegevens worden opgestuurd met de inschrijvingsgegevens die al naargelang het niveau worden doorgezonden in oktober, februari of met late inschrijvingen. 29

30 Beschikbaarheid leerlingenkenmerken
Kenmerken gekend bij school Kenmerken gekend bij OND Terugzending via Edison Ja Geen Neen Kenmerken van de leerling naar de school Extra melding: vraag de Kenmerken op! Met de zendingen van vorig schooljaar zijn een groot deel van de leerlingenkenmerken van de leerlingen in het gewoon onderwijs beschikbaar. Het is niet de bedoeling dat elke school elk schooljaar opnieuw de ouders gaat bevragen. De kenmerken die al gekend zijn bij onderwijs moeten niet worden aangepast, ze mogen ofwel opnieuw worden doorgezonden met de inschrijvingsgegevens, of ze mogen nieut worden doorgezonden. Als de leerling wordt doorgezonden met leerlingenkenmerken, gebeurt er niets. Als de leerling wordt doorgezonden met kenmerken onbekend, dan ontvangt de school een melding dat de leerlingenkenmerken al bekend zijn en welke deze kenmerken zijn. Als de kenmerken gewijzigd zijn, of van nieuwe leerlingen, dan worden die geregistreerd. Als de kenmerken niet bekend zijn doorgezonden en niet bekend zijn, dan ontvangt de school een waarschuwende fout dat de kenmerken nog niet bekend zijn bij onderwijs. NB: dit is enkel van toepassing op de kenmerken taal en opleidingsniveau van de moeder. Verschil basis en SO: bij SO zijn er aanvullende zendingen mogelijk, per leerling. Bij basisonderwijs is een volledige nieuwe zending nodig. 30

31 Secundair onderwijs Problemen:
Als school niets doorstuurt van de gekende leerlingenkenmerken, zal zij een volledige lijst ontvangen van kenmerken die bij ons bekend zijn. Is dat de bedoeling? Naam van record oorzaken en begeleiding: ism Pol wijzigen? 31

32 Belangrijkste wijzigingen 08-09
Nieuwe zending Onderwijs aan Huis Aanpassing zending afwezigheden: nieuwe zending bij “tucht” Nieuwe gebeurteniscode bij wijziging van socio-culturele leerlingenkenmerken

33 Zending onderwijs aan huis
Tijdelijk onderwijs aan huis Voor elke leerling die regelmatig ingeschreven is Gewoon en buitengewoon secundair onderwijs Zending per periode onderwijs aan huis Permanent onderwijs aan huis Enkel in het buitengewoon secundair onderwijs De leerling is niet ingeschreven als regelmatige leerling Lln met ziekte of ongeval kunnen thuisonderwijs krijgen van een leerkracht onder bepaalde voorwaarden : per periode een zending Permanent : lln die door hun toestand geen les kunnen volgen worden toegewezen aan een bu school: deze school krijgt daar 4h per week voor : ook om dit te weten.

34 Inhoud van de zending onderwijs aan huis
Identificatie van de leerling Type onderwijs aan huis Periode van onderwijs aan huis Aantal uren onderwijs aan huis Plaats waar onderwijs aan huis gegeven wordt Afstand tot de school Technische brochure hooizolder : Om controle mogelijk te maken op het aantal uren.

35 Zending afwezigheden De zending problematische afwezigheden wordt nu ook gebruikt voor de melding andere afwezigheden Nieuwe code om aan te geven over welk soort afwezigheid het gaat: “problematische afwezigheid” of “afwezigheid door tuchtmaatregel” De inhoud van de velden (o.a. van de velden “betrokken externen”) wijzigt Voor CDO : wijziging definitie problematische afwezigheid van 20 naar 30 halve dagen Basis volgt ook deze strcutuur

36 Andere wijzigingen aan het inschrijvings- en leerlingenbestand secundair onderwijs
Nieuwe codes bij de zending studiebewijzen voor een uitgestelde beslissing (reeds vanaf juni 2008) De velden van de vorige inschrijving, zijn in sommige gevallen niet meer verplicht indien het identificatienummer (rijksregisternummer of BIS-nummer) ingevuld is. CDO : nieuwe reden uitschrijven

37 Creon

38 CREON Informatiesysteem voor de centra voor leerlingenbegeleiding – output: beleidsinformatie Lokale registratie van activiteiten – periodieke zendingen via (web)EDISON naar O&V 18 april eerste kennismaking met softwareontwikkelaars die reeds actief zijn bij CLB en andere geïnteresseerden (aangeduid door CLB zelf) 29 mei: toelichting definitieve versie technisch handboek

39 Webedison

40 Lunch Hotel President


Download ppt "Infosessie 29/05/2008."

Verwante presentaties


Ads door Google