De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 2 Overzicht programma Schoollisting en salarisberekening: 1.Inleiding 2.Reglementering 3.De schoollisting 4.De salarisberekening  De totale loonkost  Brutowedde en H/S  Nettowedde  BBSZ / Werkbonus / (Vlaamse Korting)

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 3 Inleiding  Waarom organiseren we deze cursus ?  Elk personeelslid heeft recht op een correct berekend salaris voor de geleverde prestaties  Het salaris = de geldelijke uitwerking van de personeelsinformatie via elektronische zendingen / via papier  Inzicht krijgen in de basisprincipes van de salarisberekening  De structuur en de meest voorkomende codes van de schoollisting leren kennen

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 4 Inleiding  Hoe is deze cursus opgebouwd ?  op basis van de schoollisting  via een overzicht van de meest voorkomende codes  via een overzicht van de basisregels van de salarisberekening  aan de hand van praktische voorbeelden

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 5 Reglementering & info  KB van 15 april 1958  KB van 1 december 1970  Omzendbrief van 01/10/2003 kenmerk : Pers/2003/16 (13AC)  Nuttige informatie via www.ond.vlaanderen.be www.ond.vlaanderen.be Wedde-info onderwijspersoneel Wetwijs Cursus schoolsecretariaten

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 6 De schoollisting  Het Agentschap voor Onderwijsdiensten zendt na afsluiting (maand)betaling een schoollisting naar de schoolsecretariaten  De schoollisting = lijst met detail salarisberekeningen personeelsleden van de school

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 7 De schoollisting Nut en opbouw van de schoollisting 1.Schoollisting = instrument van controle  schoollisting is verwerking van de elektronische zendingen van de personeelsgegevens m.b.t. salaris  controle schoollisting helpt om fouten te detecteren en te signaleren 2.Schoollisting = bron van informatie  voor beantwoorden van vragen van personeelsleden over salaris  voor invullen / opmaken van attesten (ziekenfonds, R.V.A.,...) Voorbeeld 1

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 8 Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting KC/RW (kaartcode/ regularisatie wedde)  KC 05:  betaling lopend maandsalaris  achterstallig salaris voor periodes uit het verleden  voorbeeld 1 voorbeeld 1  KC 06:  bevat het “ten onrechte ontvangen bedrag” voor een periode uit het verleden  voorbeeld 2 voorbeeld 2  RW  salarisherzieningen voor periodes uit het verleden  combinatie KC 05/KC 06:  KC 05 : bevat het “recht op”  KC 06 : bevat het “vroeger ontvangen” bedrag

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 9 Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting Salarisherzieningen kunnen uitmonden in een positief of negatief saldo:  bij positief saldo  bedrag wordt uitbetaald samen met het maandsalaris  bij negatief saldo  3 mogelijkheden om bedrag te recupereren: 1.schuld wordt volledig gerecupereerd op het maandsalaris

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 10 Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting 2.schuld wordt in schijven gerecupereerd op het salaris  bijkomende KC 55/7 en 65/7 3.schuld kan niet worden gerecupereerd op salaris (geen maandsalaris of het maandsalaris is ontoereikend)  bijkomende KC 55/8  schuld wordt gerecupereerd door middel van een terugvorderingsbrief

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 11 Voorbeelden  voorbeeld 3: bijzondere bijdrage sociale zekerheid voorbeeld 3  voorbeeld 4: werkbonus (en Vlaamse korting) voorbeeld 4  voorbeeld 5: rubrieken betaallijn voorbeeld 5

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 12 Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting De opdracht: de onderwijsopdracht wordt uitgedrukt in een opdrachtbreuk (xxx.x/xxxx)  xxx.x = teller opdrachtbreuk = aantal gepresteerde uren/lestijden per week (zending school)  xxxx = de noemer van de opdrachtbreuk. De noemerbepaling gebeurt bij het Agentschap

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 13 Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting  de noemer is afhankelijk van ambt  de noemer = minimum aantal uren of lestijden per week dat voor het ambt met voltijdse prestaties vereist is  vb:8 lestijden onderwijzer  8/24  008.0/0024  vb: 8,5 lestijden onderwijzer ASV  8,5/22  008.4/0022

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 14 Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting Soort betalingSCBetaalwijzeSoort inhouding Salaris9512 den FOP + VGZ vastbenoemden Salaris83300 sten met UBRSZ tijdelijken Salaris8112 den RSZ tijdelijken Toelage0012 den geen sociale inhoudingen SC = sociale code  heeft betrekking op de betaalwijze en de toe te passen sociale afhoudingen  RSZ = Rijkssociale Zekerheid  FOP = Fonds voor Overlevingspensioenen  VGZ = Verzekering Geneeskundige Zorgen  UB = Uitgestelde bezoldiging (verloning tijdens zomervakantie)

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 15 Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting F = Functie  1 = hoofdambt  tijdelijken aangesteld onvolledig schooljaar + UB  betaling per kalenderdag  2 = hoofdambt  tijdelijken aangesteld volledig schooljaar + UB  maandsalaris = 1/12 jaarsalaris  2 = hoofdambt  tijdelijken zonder UB  maandsalaris = 1/12 jaarsalaris  4 = hoofdambt  vastbenoemd  maandsalaris = 1/12 jaarsalaris

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 16 Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting PTL – B (= personen fiscaal ten laste – burgerlijke staat)  Burgerlijke staat :  0 = ongehuwd met haardtoelage  1 = ongehuwd  2 = gehuwd of wettelijk samenwonend  3 = niet hertrouwde weduwe/weduwnaar  4 = gescheiden  5 = feitelijk gescheiden  9 = gehuwd of wettelijk samenwonend met haardtoelage voorbeeld 7

17 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 17 Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting  Personen fiscaal ten laste = PTL  bestaat uit 2 posities: − 1 ste positie = informatie personeelslid / partner − 2 de positie = informatie aantal kinderen ten laste  Opmerking: − partner = gehuwd of wettelijk samenwonende partner

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 18 PTL en B Voorbeelden: PTL B 00 2  gehuwd en geen kinderen ten laste 03 2  gehuwd en 3 kinderen ten laste 23 9  gehuwd, met haardgeld, partner geen inkomen en 3 kinderen ten laste 22 0  ongehuwd met haardgeld en 2 kinderen ten laste 21 3  weduwe/weduwnaar met 1 kind ten laste 01 4  wettelijk gescheiden met 1 kind ten laste

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 19 Weerslag PTL-B op de bedrijfsvoorheffing  Omzendbrief van 14/12/2005 - kenmerk PERS/2005/24 Toepassing van de bedrijfsvoorheffing - verminderingen wegens gezinslasten  punt 5 a + b  Omzendbrief van 01/10/2003 - kenmerk PERS/2003/16 Verklaring schoollisting  punt 3 bijlage  overzicht codering combinatie van de parameters B en PTL voorbeeld 7

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 20 Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting ANC = geldelijke anciënniteit  De geldelijke anciënniteit wordt bepaald in functie van:  salarisschaal  de reeds gepresteerde diensten  De geldelijke anciënniteit wordt vastgesteld op de 1 ste van de maand  De in aanmerking komende diensten worden gerekend vanaf de minimumleeftijd verbonden aan de salarisschaal (vb: salarisschaal 141  minimumleeftijd 22 jaar)

21 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 21 Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting  de verworven geldelijke anciënniteit wordt uitgedrukt in jaren en maanden  de geldelijke anciënniteit kan verschillen bij meerdere barema’s  Opgelet: geldelijke anciënniteit niet verwarren met andere anciënniteiten (dienstanciënniteit / sociale anciënniteit / pensioenanciënniteit…..) voorbeeld 8 voorbeeld 9

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 22 Verklaring rubrieken / afkortingen en codes schoollisting Soort ambt  Gewoon hoofdambt (term wordt niet vermeld)  Speciaal hoofdambt  Overwerk  Bijbetrekking Kenmerk  01 = bedreiging beroepsziekte  bezoldiging 90 % voorbeeld 10

23 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 23 Geldelijke uitwerking Inhoud  Berekening van de loonkost  Brutowedde en H/S  Nettowedde  BBSZ / Werkbonus / (Vlaamse korting)  WOP

24 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 24 Berekenen van de loonkost Goed om weten vooraf:  Werkgeversaandeel of patronale bijdrage = sociale bijdrage werkgever  Vastbenoemden = 3,86%  Tijdelijken = 16,77%  Personeelslid ondervindt hier niets van  Werkgever (Agodi) stort bedrag aan RSZ  Totale loonkost = bruto geïndexeerde jaarwedde + VG + EJT + patronale bijdrage

25 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 25 Berekenen van de loonkost Voorbeelden:  Tijdelijk onderwijzer 24/24 met 5 jaar geldelijke anciënniteit:  Totale loonkost: 38.574,54 euro  Netto jaarloon: 20.433,50 euro (= 53%)  Vastbenoemd onderwijzer 24/24 met 13 jaar geldelijke anciënniteit:  Totale loonkost: 40.865,94 euro  Netto jaarloon: 24.457,80 euro (= 60%)

26 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 26 Berekenen van de brutowedde Niet-geïndexeerde jaarwedde: 1.Vier parameters:  hoofdambt  geldelijke anciënniteit  salarisschaal  opdrachtbreuk 2.Bepalen van de jaarwedde:  fulltime op jaarbasis niet-geïndexeerd  opzoeken via wedde-info onderwijspersoneel

27 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 27 Berekenen van de loonkost Voorbeelden:  Tijdelijk adm.mdw HSO met 3 jaar geldelijke anciënniteit:  Niet-geïndexeerde jaarwedde = 15.600,65 €  Vastbenoemd onderwijzer met 19 jaar geldelijke anciënniteit:  Niet-geïndexeerde jaarwedde = 26.491,27 €

28 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 28 Berekenen van de brutowedde Geïndexeerde jaarwedde:  Jaarwedde aan 100% is gekend  De indexcoëfficiënt (spilindex)  index 1,5157  principe van de indexering = aanpassen aan de levensduurte  Jaarwedde 100% X indexcoëfficiënt = geïndexeerde jaarwedde

29 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 29 Berekenen van de loonkost Voorbeelden:  Tijdelijk adm.mdw HSO met 3 jaar geldelijke anciënniteit:  Geïndexeerde jaarwedde = 23.645,91 €  Vastbenoemd onderwijzer met 19 jaar geldelijke anciënniteit:  Geïndexeerde jaarwedde = 40.152,82 €

30 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 30 Berekenen van de brutowedde Bruto geïndexeerde maandwedde: 1.Geïndexeerde jaarwedde is gekend 2.Jaarwedde / 12 = bruto geïndexeerde maandwedde  is gelijk voor vastbenoemden of tijdelijken

31 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 31 Berekenen van de loonkost Voorbeelden:  Tijdelijk adm.mdw HSO met 3 jaar geldelijke anciënniteit:  Geïndexeerde bruto maandwedde = 1.970,49 €  Vastbenoemd onderwijzer met 19 jaar geldelijke anciënniteit:  Geïndexeerde bruto maandwedde = 3.346,07 €

32 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 32 Haard – of standplaatstoelage  Reglementering K.B. 26/11/1997  Voorwaarden:  inkomensgrens  haardtoelage −gehuwd of samenwonend personeelslid, tenzij toegekend aan echtgenoot / partner −alleenstaand personeelslid met minstens 1 kind ten laste −aan te vragen  standplaatstoelage −indien personeelslid niet voldoet aan de voorwaarden voor haardtoelage −wordt automatisch toegekend

33 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 33 Berekenen van de loonkost Voorbeelden:  Tijdelijk adm.mdw HSO met 3 jaar geldelijke anciënniteit:  Standplaatstoelage = 359,95 x 1,5157 : 12 = 45,46 €  Vastbenoemd onderwijzer met 19 jaar geldelijke anciënniteit:  Geen haard- of standplaatstoelage

34 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 34 Berekenen van de brutowedde Deeltijdse prestaties:  Geïndexeerde maandwedde X opdrachtbreuk  Geïndexeerde H/S X opdrachtbreuk

35 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 35 Berekenen van de loonkost Voorbeelden:  Tijdelijk adm.mdw HSO met 3 jaar geldelijke anciënniteit:  Geïndexeerde bruto maandwedde = (1.970,49 + 45,46) x 22/36 = 1.204,19 + 27,78 = 1.231,97 €  Vastbenoemd onderwijzer met 19 jaar geldelijke anciënniteit:  Geïndexeerde bruto maandwedde = 3.346,07 x 12/24 = 1.673,03 €

36 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 36 Berekenen van de brutowedde Tijdelijk voor onvolledig schooljaar  < 300 bezoldigde dagen  maandwedde = X/360 van geïndexeerde jaarwedde  X = het aantal gepresteerde dagen voor die bepaalde maand  31/360 in oktober, 30/360 in april, 28/360 in februari, …

37 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 37 Berekenen van de brutowedde Tijdelijk voor volledig schooljaar of vast  maandwedde = 1/12 van geïndexeerde jaarwedde  indien een onvolledige maand:  aantal gepresteerde dagen is ≤ 15  te betalen: X/30 waarbij X = aantal gepresteerde dagen  aantal gepresteerde dagen > 15  te betalen : X/30 waarbij X = 30 min aantal niet gepresteerde dagen

38 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 38 Berekenen van de brutowedde Voorbeeld: vast personeelslid neemt VLBOOV  Indien ingangsdatum 04/01:  gepresteerde dagen = 3 (van 01/01 tem 03/01)  3 < 15  3/30  Indien ingangsdatum 20/01:  gepresteerde dagen = 19 (van 01/01 tem 19/01)  19 > 15  niet gepresteerde dagen = 12 (van 20/01 tem 31/01)  30 – 12 dagen = 18 dagen  18/30

39 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 39 Berekenen van de bruto belastbare wedde Sociale afhoudingen:  Werknemersaandeel tijdelijken (RSZ) = 13,07% van de bruto geïndexeerde maandwedde + H/S

40 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 40 Berekenen van de bruto belastbare wedde Sociale afhoudingen:  Werknemersaandeel vastbenoemden  7,5% FOP (fonds overlevingspensioen) v/d bruto geïndexeerde maandwedde  3,55% VGZ (verzekering geneeskundige zorgen) v/d bruto geïndexeerde maandwedde

41 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 41 Berekenen van de loonkost Voorbeelden:  Tijdelijk adm.mdw HSO met 3 jaar geldelijke anciënniteit:  RSZ = 1.231,97 x 13,07% = 161,01 €  Vastbenoemd onderwijzer met 19 jaar geldelijke anciënniteit:  FOP = 1.673,03 x 7,5% = 125,48 €  VGZ = 1.673,03 x 3,55% = 59,39 €

42 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 42 Berekenen van de bruto belastbare wedde  Bruto belastbare maandwedde =  bruto geïndexeerde maandwedde  + H/S  – sociale afhoudingen Ter info : code 250 op attest 281.10 (taksfiche)

43 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 43 Berekenen van de loonkost Voorbeelden:  Tijdelijk adm.mdw HSO met 3 jaar geldelijke anciënniteit:  Belastbare maandwedde = 1.204,19 + 27,78 – 161,01 = 1.070,96 €  Vastbenoemd onderwijzer met 19 jaar geldelijke anciënniteit  Belastbare maandwedde = 1.673,03 – 125,48 – 59,39 = 1.488,16 €

44 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 44 Berekenen van de nettowedde Fiscale afhoudingen:  Afhouden van belastbare maandwedde  Bedrijfsvoorheffing: belasting vooraf  Code 286 op attest 281.10  Bedrag afhankelijk van :  grootte van de belastbare maandwedde  persoonlijke fiscale situatie (BS + PTL) Opgelet: bij EJT, VG en achterstallen

45 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 45 Berekenen van de loonkost Voorbeelden:  Tijdelijk adm.mdw HSO met 3 jaar geldelijke anciënniteit:  bedrijfsvoorheffing = 96,06 €  Vastbenoemd onderwijzer met 19 jaar geldelijke anciënniteit:  bedrijfsvoorheffing = 233,13 – 31,00 = 202,13 €

46 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 46 Berekenen van de nettowedde  Nettowedde =  bruto belastbare maandwedde  - bedrijfsvoorheffing Ter info: Komt niet op de taksfiche (attest 281.10)

47 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 47 Berekenen van de loonkost Voorbeelden:  Tijdelijk adm.mdw HSO met 3 jaar geldelijke anciënniteit:  netto = 1.070,96 – 96,06 = 974,90 €  Vastbenoemd onderwijzer met 19 jaar geldelijke anciënniteit:  netto = 1.488,16 – 202,13 = 1.286,03 €

48 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 48 Bijzondere bijdrage sociale zekerheid Algemeen:  BBSZ vanaf 1 april 1994  Code 287 op attest 281.10  BBSZ wordt afgetrokken van nettowedde  Voorbeeld tijdelijk personeelslid:  opdracht start op 1/09: geen BBSZ want per kwartaal en juli en augustus UB  vanaf wedde oktober: wel BBSZ want is eerste maandwedde 4 de kwartaal

49 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 49 Extra’s  Werkbonus:  Bij openbare sector vanaf 01/07/2000  Enkel voor tijdelijken (RSZ-plichtigen)  Doel: verschil met werkloosheid vergroten  Wordt opgeteld bij het netto-BBSZ

50 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 50 Extra’s  Vlaamse korting:  Afgeschaft vanaf begrotingsjaar 2011  in praktijk niet meer toegepast vanaf het salaris voor december 2010

51 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 51 Berekenen van de nettowedde Algemeen : Bruto geïndexeerde maandwedde + H/S - Sociale afhouding(en) Bruto belastbare maandwedde - Fiscale afhouding ( bedrijfsvoorheffing ) Nettowedde - BBSZ + werkbonus Effectief uit te betalen bedrag

52 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 52 Berekenen van de loonkost Voorbeelden:  Tijdelijk adm.mdw HSO met 3 jaar geldelijke anciënniteit:  netto = 974,90 + 24,32 = 999,22 €  Vastbenoemd onderwijzer met 19 jaar geldelijke anciënniteit:  netto = 1.286,03 €

53 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 53 Vragen?

54 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2010-2011 54 Schoollisting en salarisberekening Voorbeelden

55 55 Voorbeeld 1 Naam + Voornaam Soort instelling Soort inrichtende macht

56 56 Voorbeeld 1 Naam + Voornaam

57 57 Voorbeeld 2

58 58 Voorbeeld 3

59 59 Voorbeeld 4

60 60 Voorbeeld 5

61 61 Voorbeeld 6 2

62 62 Voorbeeld 7

63 63 Voorbeeld 7

64 64 Voorbeeld 8

65 65 Voorbeeld 9

66 66 Voorbeeld 10


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google