De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013

2 www.agodi.be AgODi Overzicht programma Schoollisting en salarisberekening: 1.Inleiding 2.Reglementering 3.3.1 Wat vind ik op schoollisting? 3.2 Hoe wordt een brutosalaris bepaald? 3.3 Hoe bereken ik het nettosalaris? 4.Wat wordt er bedoeld met de totale loonkost? 2 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

3 www.agodi.be AgODi 1. Inleiding Waarom organiseren we deze cursus ?  Elk personeelslid heeft recht op een correct berekend salaris. Om dit te kunnen controleren is:  inzicht nodig in de complexe (basis)principes van de salarisberekening  inzicht nodig in de structuur en de meest voorkomende codes van de schoollisting 3 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

4 www.agodi.be AgODi 1. Inleiding Hoe is deze cursus opgebouwd ?  We zien eerst waarom en wanneer de school een listing ontvangt  We bekijken dan samen de hoofding en de structuur van de schoollisting  We overlopen aan de hand van voorbeelden de verschillende parameters en de basisregels voor de salarisberekening  We ontcijferen stap voor stap de vele codes op de listing en berekenen tegelijkertijd enkele salarissen 4 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

5 www.agodi.be AgODi 2. Reglementering & info  KB van 15 april 1958  KB van 1 december 1970  Omzendbrief van 01/10/2003 kenmerk PERS/2003/16 (13AC)  Nuttige informatie via www.ond.vlaanderen.be www.ond.vlaanderen.be •Wedde-info onderwijspersoneel •Wetwijs •Cursus schoolsecretariaten 5 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

6 www.agodi.be AgODi 3.1 De schoollisting  Agodi zendt na elke betaling ter info en ter controle een schoollisting naar de school  Welke betalingen zijn er? De maandelijkse betaling, het vakantiegeld, de eindejaarstoelage en de uitgestelde bezoldiging  Wat is de schoollisting juist?  een lijst met details van de salarisberekeningen van de personeelsleden die op het instellingsnummer van de school betaald worden 6 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

7 www.agodi.be AgODi 3.1 De schoollisting  het resultaat van de verwerking van de elektronische zendingen van de personeelsgegevens  een instrument van controle  een instrument dat kan helpen om eventuele fouten te detecteren en te signaleren  een bron van informatie − voor beantwoorden van vragen van personeelsleden over hun salaris − voor invullen / opmaken van attesten en formulieren (ziekenfonds, R.V.A.,...) 7 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

8 www.agodi.be AgODi 3.1 De schoollisting Hoofding en structuur:  Instellingsnummer  Benaming en adres  Betaling en betalingsnummer  Instellingsnummer, hoofdstructuur, NIS- code, soort instelling en net, werkstations  Benaming kolommen  Sortering 8 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

9 www.agodi.be AgODi 3.2 Brutowedde Welke parameters moeten we kennen?  Soort ambt: hoofdambt / bijbetrekking / overwerk / speciaal hoofdambt  Periode / aantal dagen  Opdrachtbreuk  Salarisschaal  Geldelijke anciënniteit 9 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

10 www.agodi.be AgODi 3.2 Brutowedde De opdrachtbreuk:  de onderwijsopdracht wordt uitgedrukt in een opdrachtbreuk (xxx.x/xxxx)  xxx.x = teller = aantal gepresteerde uren/lestijden per week (zending school)  xxxx = de noemer = minimum aantal uren of lestijden per week vereist voor een voltijdse opdracht. De noemerbepaling gebeurt bij Agodi en is afhankelijk van het ambt, het niveau en soort onderwijs  vb: 8 lestijden onderwijzer  8/24  008.0/0024  vb: 8,5 lestijden onderwijzer ASV  8,5/22  008.4/0022 10 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

11 www.agodi.be AgODi 3.2 Brutowedde De salarisschaal (= BAR op listing) :  barema of code barema (202, 141, 148,143, …)  reglementair vastgesteld  is een combinatie van diploma en ambt zie www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzenwww.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen  aan elk barema zijn niet-geïndexeerde jaarsalarissen verbonden met een minimum- en een maximum- jaarsalaris  Van minimum naar maximum: via verhogingen van de geldelijke anciënniteit 11 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

12 www.agodi.be AgODi 3.2 Brutowedde Geldelijke anciënniteit (= ANC op listing):  De geldelijke anciënniteit wordt bepaald in functie van:  salarisschaal  de reeds gepresteerde diensten  De geldelijke anciënniteit wordt vastgesteld op de 1 ste van de maand  De in aanmerking komende diensten worden gerekend vanaf de minimumleeftijd verbonden aan de salarisschaal (vb: salarisschaal 141  minimumleeftijd 22 jaar) 12 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

13 www.agodi.be AgODi 3.2 Brutowedde  de verworven geldelijke anciënniteit wordt uitgedrukt in jaren en maanden  de geldelijke anciënniteit kan verschillen bij meerdere barema’s  Opgelet: geldelijke anciënniteit niet verwarren met andere anciënniteiten (dienstanciënniteit / sociale anciënniteit / pensioenanciënniteit…..) 13 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

14 www.agodi.be AgODi 3.2 Brutowedde De jaarwedde:  Jaarwedde aan 100% = niet-geïndexeerd  opzoeken via WOP (salarisschaal en geldelijke anciënniteit nodig)  De indexcoëfficiënt (spilindex)  zie WOP  index 1,6084  principe van de indexering = aanpassen aan de levensduurte  Jaarwedde 100% X indexcoëfficiënt = geïndexeerde jaarwedde  Geïndexeerde jw komt niet op de listing of uittreksel 14 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

15 www.agodi.be AgODi 3.2 Brutowedde De kolom “F” op de listing = Functie  1 = hoofdambt  tijdelijken (met uitgestelde bezoldiging) aangesteld voor onvolledig schooljaar  betaling per kalenderdag = x/360 jaarsalaris  2 = hoofdambt  tijdelijken (met of zonder uitgestelde bezoldiging) aangesteld voor volledig schooljaar  maandsalaris = 1/12 jaarsalaris  4 = hoofdambt  vastbenoemd  maandsalaris = 1/12 jaarsalaris 15 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

16 www.agodi.be AgODi 3.2 Brutowedde De bruto geïndexeerde maandwedde = 1.Indien functie 2 of 4: Geïndex. Jw X opdracht breuk 12 2.Indien functie 1: Geïndex. Jw X aantal dagen X opdracht breuk 360  voorbeelden 16 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

17 www.agodi.be AgODi 3.2 Brutowedde Wat bij een onvolledige maand indien functie 2 of 4?  maandwedde = 1/12 van geïndexeerde jaarwedde  indien een onvolledige maand:  aantal gepresteerde dagen is ≤ 15  te betalen: X/30 waarbij X = aantal gepresteerde dagen  aantal gepresteerde dagen > 15  te betalen: X/30 waarbij X = 30 min aantal niet gepresteerde dagen 17 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

18 www.agodi.be AgODi 3.2 Brutowedde Voorbeeld: vast personeelslid neemt VLBOOV  Indien ingangsdatum 07/01:  gepresteerde dagen = 6 (van 01/01 tem 06/01)  6 < 15  6/30  Indien ingangsdatum 21/01:  gepresteerde dagen = 20 (van 01/01 tem 20/01)  20 > 15  niet gepresteerde dagen = 11 (van 21/01 tem 31/01)  30 – 11 dagen = 19 dagen  19/30 18 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

19 www.agodi.be AgODi 3.2 Brutowedde  Haard– of standplaatstoelage (K.B. 26/11/1997)  Voorwaarden:  inkomensgrens  haardtoelage −gehuwd of samenwonend personeelslid, tenzij toegekend aan echtgenoot / partner −alleenstaand personeelslid met minstens 1 kind ten laste −aan te vragen  standplaatstoelage −indien personeelslid niet voldoet aan de voorwaarden voor haardtoelage −wordt automatisch toegekend 19 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

20 www.agodi.be AgODi 3.2 Brutowedde Kolom “B” (= burgerlijke staat) op de listing:  Haardtoelage  burgerlijke staat =  0 (ongehuwd)  9 (gehuwd of wettelijk samenwonend)  Standplaatstoelage  burgerlijke staat =  1 (ongehuwd)  2 (gehuwd of wettelijk samenwonend)  3 (niet hertrouwde weduwe/weduwnaar)  4 (wettelijk gescheiden)  5 (feitelijk gescheiden) 20 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

21 www.agodi.be AgODi 3.3 Nettowedde Sociale afhoudingen:  Werknemersaandeel tijdelijken (RSZ) = 13,07% v/d bruto geïndexeerde maandwedde + H/S  Werknemersaandeel vastbenoemden  7,5% FOP (fonds overlevingspensioen) v/d bruto geïndexeerde maandwedde  3,55% VGZ (verzekering geneeskundige zorgen) v/d bruto geïndexeerde maandwedde 21 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

22 www.agodi.be AgODi 3.3 Nettowedde Soort betalingSCATOSoort inhouding Salaris95vastbenoemdFOP + VGZ Salaris83tijdelijk met UBRSZ Salaris81tijdelijk zonder UBRSZ Toelage00tijdelijk zonder UBgeen sociale inhoudingen Kolom “SC” = sociale code  heeft betrekking op de toe te passen sociale afhoudingen  RSZ = Rijkssociale Zekerheid  FOP = Fonds voor Overlevingspensioenen  VGZ = Verzekering Geneeskundige Zorgen  UB = Uitgestelde bezoldiging (verloning tijdens zomervakantie) 22 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

23 www.agodi.be AgODi 3.3 Nettowedde  Berekenen van de bruto belastbare maandwedde:  bruto geïndexeerde maandwedde  + H/S  – sociale afhoudingen = het bruto belastbaar  Niet vermeld op de schoollisting Ter info : code 250 op attest 281.10 (taksfiche) 23 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

24 www.agodi.be AgODi 3.3 Nettowedde Fiscale afhoudingen:  Afhouden van belastbare maandwedde  Bedrijfsvoorheffing = belasting vooraf  Code 286 op attest 281.10  Bedrag afhankelijk van:  grootte van de belastbare maandwedde  persoonlijke fiscale situatie (B + PTL) Opgelet: verschilt bij EJT, VG en achterstallen 24 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

25 www.agodi.be AgODi 3.3 Nettowedde PTL – B (= personen fiscaal ten laste – burgerlijke staat)  Burgerlijke staat :  0 = ongehuwd met haardtoelage  1 = ongehuwd  2 = gehuwd of wettelijk samenwonend  3 = niet hertrouwde weduwe/weduwnaar  4 = wettelijk gescheiden  5 = feitelijk gescheiden  9 = gehuwd of wettelijk samenwonend met haardtoelage 25 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

26 www.agodi.be AgODi 3.3 Nettowedde  Personen fiscaal ten laste = PTL  bestaat uit 2 posities: − 1 ste positie = informatie personeelslid / partner − 2 de positie = informatie aantal kinderen ten laste  Opmerking: − partner = gehuwd of wettelijk samenwonende partner 26 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

27 www.agodi.be AgODi 3.3 Nettowedde Enkele voorbeelden: PTL B •00 2  gehuwd en geen kinderen ten laste •03 2  gehuwd en 3 kinderen ten laste •23 9  gehuwd, met haardgeld, partner geen inkomen en 3 kinderen ten laste •22 0  ongehuwd met haardgeld en 2 kinderen ten laste •21 3  weduwe/weduwnaar met 1 kind ten laste •01 4  wettelijk gescheiden met 1 kind ten laste 27 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

28 www.agodi.be AgODi 3.3 Nettowedde  Nettowedde =  bruto belastbare maandwedde  - bedrijfsvoorheffing Ter info: Komt niet op de taksfiche (attest 281.10) 28 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

29 www.agodi.be AgODi Bijzondere bijdrage sociale zekerheid Algemeen:  BBSZ ingevoerd sedert 1 april 1994  Wordt maandelijks afgetrokken van nettowedde  Principe van berekening: per kwartaal  Geen herzieningen meer indien kwartaal voorbij  Eindafrekening:  op basis van gezinsinkomen  via belastingsaangifte  code 287 op attest 281.10 29 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

30 www.agodi.be AgODi BBSZ: voorbeeld Voorbeeld 1 op Listing 2: Van Daele Isabel 27709100226  Bruto per kwartaal = 3032,78 x 3 = 9098,34  Tabel: echtgenoot heeft beroepsinkomsten  Inkomsten kwartaal tussen 6570,55 en 18116,46  Maandinkomen > 2190,18  BBSZ = 18,60 + 1,1% van 3032,78 – 2190,18  3032,78 – 2190,18 = 842,60  1,1% van 842,60 = 9,27  18,60 + 9,27 = 27,87 euro 30 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

31 www.agodi.be AgODi Werkbonus  Bij openbare sector ingevoerd vanaf 01/07/2000  Enkel voor tijdelijken (RSZ-plichtigen)  Doel: verschil met werkloosheidsuitkering vergroten  Bedrag is afhankelijk van opdracht, periode en jaarwedde + HS  Vanaf 01/04/2011: extra vermindering van de bedrijfsvoorheffing (8,95% van de werkbonus)  Wordt opgeteld bij het netto 31 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

32 1.Bepalen van het referentiemaandloon 24/24 X 31/31 = 1,0000 17347,42 X 1/12 X 1,6084 X 1,0000 + 24,11 = 2349,24 2349,24/ 1,0000 = 2349,24 2.Bepalen van het basisbedrag 143,00 – (0,1618 X (2349,24 – 1501,82)) = 5,89 3.Bepalen van de werkbonus 5,89 X 2349,24 = 5,89 2349,24 4.Totaal met uitgestelde bezoldiging: 5,89 x 1,2 = 7,07 5.Korting bedrijfsvoorheffing op werkbonus (= 8,95%): 7,07 / 100 x 8,95 = 0,63 32

33 www.agodi.be AgODi 3.3 Nettowedde Algemeen : Bruto geïndexeerde maandwedde + H/S - Sociale afhouding(en) Bruto belastbare maandwedde - Fiscale afhouding ( bedrijfsvoorheffing ) Nettowedde - BBSZ + werkbonus Effectief uit te betalen bedrag 33 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

34 www.agodi.be AgODi 3.1 De schoollisting De nog niet besproken kolommen:  Kolom “I” = index  Heeft niets met index-coëfficiënt te maken  Duidt op wachtgeld (1), niet-verworven-salarisschaal (2), TAO-vergoeding van directeur (3), …  Kolom “CP” = categorie personeel  Bijvoorbeeld: 02 = administratief personeel, 03 = bestuurs- en onderwijzend personeel, 06 = opvoedend + beleids- en ondersteunend personeel, 07 = paramedisch personeel, …  Kolom “%” = percentage  Wordt o.a. gebruikt bij een wachtgeld 34 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

35 www.agodi.be AgODi 3.1 De schoollisting  Kolom “KC/RW” (kaartcode/ regularisatie wedde)  KC 05: − betaling lopend maandsalaris − achterstallig salaris voor periodes uit het verleden  KC 06: − bevat het “ten onrechte ontvangen bedrag” voor een periode uit het verleden  RW  salarisherzieningen voor periodes uit het verleden  combinatie KC 05/KC 06: − KC 05: bevat het “recht op” − KC 06: bevat het “vroeger ontvangen” bedrag 35 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

36 www.agodi.be AgODi 4. De totale loonkost Tenslotte goed om te weten:  Werkgeversaandeel of patronale bijdrage = sociale bijdrage werkgever  Vastbenoemden = 3,86%  Tijdelijken = 16,75%  Personeelslid ondervindt hier niets van  Werkgever (Agodi) stort bedrag aan RSZ  Totale loonkost = bruto geïndexeerde jaarwedde + VG + EJT + patronale bijdrage 36 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

37 www.agodi.be AgODi 4. De totale loonkost (vb)  Tijdelijk onderwijzer 24/24 met 5 jaar geldelijke anciënniteit (gehuwd en 1 kind ten laste) :  Totale loonkost: 40.697 euro  Netto jaarloon: 21.873 euro (= 53%)  Vastbenoemd onderwijzer 24/24 met 13 jaar geldelijke anciënniteit (gehuwd en 1 kind ten laste) :  Totale loonkost: 43.102 euro  Netto jaarloon: 25.476 euro (= 59%) 37 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

38 www.agodi.be AgODi Vragen? 38 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google