De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid"— Transcript van de presentatie:

1 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Algemeen: belangrijkste zaken (1) Tekst hoofdstuk “Vergunningen” volledig vervangen + coördinatiedecreet geïntegreerd Niet alles nieuw, zaken herschreven ter verduidelijking Nieuw i.f.v. administratieve vereenvoudiging: - soepele meldingsplicht i.p.v. vergunningsplicht - afgestemde milieu- en stedenbouwkundige vergunningenprocedure (cfr. milieuvergunningendecreet) Herschreven administratieve beroepsprocedure: - voorheen 2x legaliteits- en opportuniteitsberoep bij deputatie en Vlaamse Regering (+ jurisdictioneel beroep bij R.v.St.), én ≠ ontvoogde vs. niet ontvoogde gemeenten - nu legaliteits- en opportuniteitsberoep bij deputatie voor ALLE belanghebbenden én legaliteitsberoep voor ALLE belanghebbenden bij Raad voor Vergunningsbetwistingen (cassatieberoep bij R.v.St.)

2 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Algemeen: belangrijkste zaken (2) Hervorming “artikel 127-dossiers”: bindende beslissingstermijnen + beroepsmogelijkheid (bij Raad voor Vergunningsbetwistingen) Verhoogde rechtszekerheid: - vaste, dwingende termijnen - regularisatievergunning formeel geregeld - regeling zonevreemde constructies herschreven - toepassingsgebied planologisch attest verruimd - vermoeden van vergunning constructies daterende van vóór de gewestplannen decretaal geregeld (≠ vergunn.register) - rechtsgrond voor As Built-attest vastgelegd - uitdovend woonrecht voor weekendverblijven vastgelegd Invullen aantal maatschappelijke verwachtingen: - aandacht voor zorgwonen - koppeling met bepalingen uit G&P-decreet (“sociale lasten”) Inwerkingtreding op 01/09/2009 iplv 01/03/2009 (amendement)

3 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Definities scherpgesteld (art. 92) (1) “Bestemmingsvoorschrift” vs. “stedenbouwkundig voorschrift” (bestemming vs. bvb. esthetiek, inrichting, beheer, …) “Bouwvolume” ≠ ondergronds, tenzij “bruikbaar” “Herbouwen” mathematisch afgebakend: meer dan 40 % buitenmuren afbreken (“verbouwen”: meer dan 60 % buitenmuren behouden) “Hoofdzakelijk vergund” mathematisch afgebakend: bedrijven: de voor normale bedrijfsvoering noodzakelijke constructies zijn vergund overige: min. 90 % brutovolume is vergund

4 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Definities scherpgesteld (art. 92) (2) “Zorgwonen”: specifieke bepalingen opgenomen: - creatie ondergeschikte wooneenheid voor huisvesten van max. 2 ouderen of hulpbehoevenden - moet bij een bestaande woning geïntegreerd - complementair karakter moet blijken uit: fysieke aansluiting max. van één derde van bouwvolume - één eigendom (zie Memorie van Toelichting)

5 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Vergunningsplicht – uitzonderingen – afwijkingen (1) Stedenbouwkundige vergunningsplicht (art. 93) - grotendeels identiek aan art. 99 DRO - publiciteitsinrichtingen opgenomen onder “constructies” - “opsplitsen van woningen” wel formeler opgenomen (bvb. studentenkamers) - geen SV-plicht voor kamperen op openluchtrecreatief terrein vergund i.t.v. decreet op toeristische logies Meldingsplicht (art. 94) Vrijgesteld van SV (art. 95): BVR - geringe ruimtelijke impact (vroeger: “aard en omvang”) - tijdelijk of occasioneel karakter Verkavelingsvergunningsplicht (art ) - verdelen van een grond in 2 of meer kavels - min. 1 ervan verkopen of verhuren i.f.v. woningbouw

6 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Vergunningsplicht – uitzonderingen – afwijkingen (2) Van door VR vastgelegde vergunnings- en meldingsplicht en vrijstelling kan niet worden afgeweken via stedenbouwkundige voorschriften van plan of verordening (art. 97) - kadert in eenvormigheid en rechtszekerheid - provincies en gemeenten kunnen dus niet strenger zijn - inwerkingtreding nog door VR te bepalen (art. 98) - staat los van aanhef art. 3 vrijstellingsbesluit (“vrijstelling slechts mogelijk indien niet strijdig met stedenbouwkundige voorschriften”) Amendement contra goedgekeurd; Grondslag voor “As Built-attest” (art ) Het vermoeden van vergunning (art. 106): anders geregeld dan in huidige decreet (losgekoppeld van vergunningenregister)

7 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Vergunningsplicht – Meldingsplicht “Tussenfiguur”, cfr. milieumelding Beoordelingsruimte nul of minimaal: - eenvoudige, gangbare handelingen (bvb. bergingen, garages, veranda’s, vrijgesteld van architect, …) - nauwkeurige voorschriften van (recente) verkavelingen, … - zorgwonen binnen bestaand bouwvolume woning (art. 96) Nader te bepalen in BVR Louter melden aan het CBS, via “beveiligde zending” CBS neemt akte, niet weigeren! CBS kan wel meedelen dat melding onregelmatig is (bvb. vallend onder “vergunningsplicht”); toch uitvoeren is strafbaar Handelingen aanvatten vanaf dag 20; in elk geval steeds “stedenbouwkundige voorschriften” naleven Meldingsmogelijkheid geldt niet in ruimtelijk kwetsbare gebieden !! Amendement: vervaltermijn 2 jaar;

8 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Vergunningsplicht – “As Built-attest” (1) Verklaring dat handelingen betreffende constructie niet of slechts marginaal afwijken van vergunde of gemelde plan Geen afwijkingen mogelijk op stedenbouwkundige- of verkavelingsvoorschriften (amendement); Kosten te dragen door aanvrager; maximumprijs via BVR Attest af te geven door erkende (rechts)persoon: onafhankelijk en onpartijdig; beslissing binnen de 30 d; afschrift aan CBS Attest te valideren door CBS , ter kennis brengen aan aanvrager en attesterende instantie én opnemen in vergunningenregister Gevalideerd attest treedt in de plaats van vergunde of gemelde plannen => onweerlegbaar vermoeden planconforme verrichting vanaf uitvoering werkzaamheden Validering door CBS is bestuurshandeling die kan worden betwist bij Raad voor Vergunningsbetwistingen

9 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Vergunningsplicht – “As Built-attest” (2) Bij weigering van afgifte van attest: constructie aanpassen (doen overeenstemmen met vergunde plan => geen bijkomende vergunning of melding nodig!), ofwel regularisatieaanvraag indienen (vlg. art. 116) Ondanks weigering van attest, kan vergunningverlenende overheid toch vergunnen (indien vergunbaar) Indien aanvrager blijft “stilzitten” na geweigerd attest: blootgesteld aan mogelijke vervolging Stapsgewijze invoering: - facultatieve fase: kan aangevraagd worden door eigenaar of overdrager of overnemer constructie; VR bepaalt startdatum - verplichte fase: moet aangevraagd worden door verkrijger vergunning en overdrager constructie; VR bepaalt startdatum Amendement: informatieverplichting in deze fase; Materiële, methodologische en procedurele regelen (bvb. beoordeling marginaal karakter afwijkingen, modelformulier, erkenning attesterende instanties, enz.) vast te leggen + eventuele vrijstelling van verplichte aanvraag van attest: BVR

10 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Vergunningsplicht – Vermoeden van vergunning Vermoeden staat los van eventuele opname in vergunningenregister Moet gaan om bestaande constructies (≠ verdwenen) - van vóór inwerkingtreding Stedenbouwwet = onweerlegbaar vermoeden - van vóór inwerkingtreding eerste gewestplan = weerlegbaar vermoeden, weerlegbaar indien: proces-verbaal of niet anonieme getuigenverklaring (wijzend op hinder) binnen de vijf jaar na oprichten na > 1 jaar opname in vergunn.reg. als vergund geacht: geldt niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied! (amendement) Recentere “aanpassingen” aan constructie niet gedekt door vermoeden Op in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissingen wordt niet teruggekomen

11 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Vergunningsplicht – Verkavelingsvergunning (1) Verkavelen voor woningbouw Facultatief voor aanleg en bebouwen van terreinen voor andere functies (nu enkel voor industriële, ambachtelijke of commerciële gebouwen) Kavels pas – fasegewijs - vervreemdbaar na verlijden verkavelingsakte, op grond van attest waaruit uitvoering lasten en/of geven van nodige waarborgen blijkt, behalve: - aparte regeling voor overdracht sociale woongelegenheden binnen privaat verkavelingsproject aan of middels sociale woonorganisatie (waarborgen zijn voorzien in G&P-decreet: attestering door VMSW, controle door toezichthouder art. 29bis Vlaamse Wooncode)

12 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Vergunningsplicht – Verkavelingsvergunning (2) VKV kan gelden als SV voor wegen, reliëfwijzigingen, slopen, ontbossen, …, tenzij milieuvergunningsplichtig (geen koppeling MV - VKV); opgelet: aanvraagdossier moet qua samenstelling wel voldoen voor die bijkomende werken Verkavelingen met wegeniswerken => Gemeenteraad; opgelet: gemeenteraad moet beslissen uiterlijk op tweede raadszitting, zoniet ongunstig (nu moet gouverneur of Minister soms in beroep GR samen doen roepen; geen termijn vastgelegd) VK wijzigt in principe niet door later RUP, BPA, verordening, …, tenzij uitdrukkelijk zo opgenomen

13 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Vergunningsplicht – Gemeenschappelijke bepalingen (1) Voorwaarden (redelijke!) opleggen (art. 111): - voldoende precies (geen beoordelingsruimte laten) - redelijk in verhouding tot vergunde handelingen (proportioneel; wijzigen aangevraagde niet) - verwezenlijkbaar door enig toedoen van aanvrager (niet overgelaten aan wil van derden) - geen bijkomende beoordeling door overheid nodig Lasten (redelijke!) koppelen aan vergunning (art. 112): - cfr. huidige regeling: financieel of uitvoering (wegen, nutsvoorzieningen, groene ruimten, gebouwen, …); gratis grondafstand - nieuw: verwezenlijking evenwichtige mix van kavel- en woningtypes i.f.v. sociale vermenging - nieuw: creatie of vrijwaring van sociaal woonaanbod of bescheiden woonaanbod (cfr. G&P-decreet)

14 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Vergunningsplicht – Gemeenschappelijke bepalingen (2) Fasering van SV en VKV uitdrukkelijk opgenomen (art. 113); vervaltermijnen per fase gerekend; opgelet: aanvangsdatum elke fase goed vermelden in vergunning !! Zakelijk karakter van vergunningen (art ): - verleend onder voorbehoud van burgerlijke rechten - VKV kan wel door mens gevestigde erfdienstbaarheden en andere overeenkomsten teniet doen - vergunningen kunnen zonder plichtplegingen worden overgedragen (grondgebonden); lasten gaan mee !! Regularisatievergunning decretaal omkaderd (art. 116): - beoordelen op basis van actuele regelgeving, niet die ten tijde van uitvoering - kan los van sanctionering

15 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Beoordelingsgronden – Algemeen (art. 117 – 120) (1) Beoordelingscriteria bij vergunningsaanvraag Vergunning MOET worden geweigerd indien onverenigbaar met: - stedenbouwkundige voorschriften RUP, plan van aanleg, verordening, verkavelingsvoorschriften (tenzij afwijking ofwel aangepast plan/voorwaarden) - goede ruimtelijke ordening (cfr. detaillering in decreet; opgelet: toetsing ook doen bij “afwijkingsbepalingen”) - decretale beoordelingselementen (art. 121 – 124) - normen en percentages sociaal/bescheiden woonaanbod voorzien in G&P-decreet - negatieve “watertoets” - verplichte adviezen vanuit “direct werkende normen” andere beleidsvelden ≠ RO (wettelijke weigeringsgronden) (bvb. OE-beschermingen, vermijdbare schade aan natuur voorkomen (art. 16 Natuurbehoudsdecreet), …)

16 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Beoordelingsgronden – Algemeen (art. 117 – 120) (2) Vergunning KAN worden geweigerd op basis van: - voorlopig vastgesteld RUP of BPA (“negatieve anticipatie”) - verplichte adviezen gesteund op “onwenselijkheden uit doelstellingen/zorgplichten” andere beleidsvelden ≠ RO (bvb. zorgplicht art. 6 Natuurbehoudsdecreet, landschapszorg, …) (opportuniteitsinschatting)

17 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Beoordelingsgronden – Algemeen (art. 117 – 120) (3) Opgelet: sectorale wetgeving blijft uiteraard geldig, bvb.: - OE-machtiging (tenzij “geïntegreerd” in SV-aanvraag); nieuw: bezwaarprocedure bij VR (+ expertencommissie): Agentschap R-O Vlaanderen stelt aanvrager en vergunningverlenende overheid in kennis van voornemen tot afwijzing binnen 10 d. kan betrokkene bezwaar indienen VR, die zich laat adviseren door expertencommissie, geeft bindende richtlijnen i.f.v. eindoordeel (opgelet: proceduretermijn SV-aanvraag geschorst tijdens “bezwaarprocedure”) - OE-toets bij sloopvergunning geïnventariseerd erfgoed BddEH (nieuw, ingevolge wijziging Monumentendecreet; BVR nodig) - Nieuw: Niet-vergunningsplichtige werken (SV) aan niet beschermde gebouwen/constructies binnen SenD-gezichten die “machtigingsplichtig” zijn melden aan CBS (BVR)

18 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Beoordelingsgronden – Algemeen (art. 117 – 120) (4) Onverenigbaarheid met goede RO te beoordelen op basis van: - aandachtspunten en criteria (zoals functionele inpasbaarheid, mobiliteit, schaal, ruimtegebruik, bouwdichtheid, visueel- vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten, bodemreliëf, hinderaspecten, …), voor zover relevant - bestaande omgevende toestand - beleidsmatig gewenste ontwikkelingen I.g.v. BPA, RUP of VKV worden de voorschriften daarvan geacht de criteria van een goede RO weer te geven (criteria moeten wel “behandeld” zijn) Goede RO kan ook gegarandeerd worden door voorwaarden aan vergunning én beperkte planaanpassingen op te leggen !! VR kan thematisch of gebiedsspecifiek integrale ruimtelijke voorwaarden bepalen (verwijst bvb. naar systematiek van “integrale milieuvoorwaarden”; uniforme voorschriften voor bepaalde gelijkbehandelde zaken, bvb. bedrijfsgebouwen)

19 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Beoordelingsgronden – Decretale (art. 121 – 124) Ligging aan voldoende uitgeruste weg, bestaand bij aanvraag Opgelet: indien men ook instaat voor wegenaanleg: vergunning voor gebouwen mogelijk zodra vergunning voor wegen !! Niet van toepassing voor: - VKV met beperktere weguitrusting - land- of tuinbouwbedrijven - verbouwen, herbouwen of uitbreiden bestaande constructies Bedrijfswoning max m³ (of m³ bij 2 gezinnen) Toegankelijkheidsregeling openbare wegen en publiek toegankelijke gebouwen Getroffen door rooilijn of achteruitbouwstrook, tenzij uitzonderingen (beschermd OE, gevelisolatie < 12 cm, …) Binnen een reservatiestrook, tenzij uitzonderingen (openbaar belang, niet te verwezenlijken binnen 5 jaar) Opm.: voor bestaande woningen binnen reservatiestrook gelden basisrechten zonevreemde woningen!

20 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Afwijkingen van voorschriften – Mogelijkheden (art. 125 – 133) (1) Beperkte afwijkingen (cfr. art. 111 DRO, art. 49 CDRO); toepasbaar ook zonder dat aanvrager dat vraagt Stabiliteitswerken (cfr. art. 195bis, 3° DRO; nu ook voor RUP’s); indien definitief geweigerd: afdwingbare aankoopplicht Afwerkingsregel: nieuw !! Medegebruik inzake natuurschoon / Sociaal-cultureel of recreatief medegebruik (cfr. art. 145sexies, §1-§2 DRO; nu ook voor RUP’s) Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen: sterk uitgebreide mogelijkheden Handelingen van algemeen belang, vergunbaar vooruitlopend op RUP of plan in opmaak (cfr. art. 103, §1 DRO – “positieve anticipatie”) Handelingen sorterend onder voorschriften plan van aanleg: verwijzing naar Typevoorschriftenbesluit RUP’s

21 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Afwijkingen van voorschriften – Mogelijkheden (art. 125 – 133) (2) Afwerkingsregel (art. 127): woning vergunbaar op niet voor woningbouw bestemd perceel Doelstelling: “Storende en landschappelijk onaantrekkelijke wachtmuren op adequate manier wegwerken zonder dat hoofdbestemming gebied in het gedrang komt”. Voorwaarden: - bestaande woning op aanpalend perceel afwerken - moet gaan om wachtmuur (ofwel tussen twee wachtmuren) - gelegen aan voldoende uitgeruste weg Voorwaarden perceel (klein!), woning (1.000 m³) en “wachtmuur” vermeld in decreet niet toepasbaar in ruimtelijk kwetsbaar gebied Amendement: vermijden in de toekomst nog aanleiding tot de afwerkingsregel;wachtmuur al op de perceelsgrens; aanpalende woning reeds hoofdzakelijk vergund en niet verkrot;

22 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Afwijkingen van voorschriften – Mogelijkheden (art. 125 – 133) (3) Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen (art. 130) (cfr. huidige art. 195bis, 1°+2° DRO): meer mogelijkheden: - nu ook voor RUP’s - niet enkel voor beschermde monumenten - ook voor “ontsluiting” van monument, bvb. toegangsweg in landbouwgebied - geldt voor constructies i.p.v. gebouwen - beperking van uitbreiding tot max. 20% geschrapt Gunstig advies OE nodig

23 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Afwijkingen van voorschriften – Mogelijkheden (art. 125 – 133) (4) Handelingen sorterend onder voorschriften plan van aanleg (art. 133): Verwijzing naar Typevoorschriftenbesluit (gewestelijke) RUP’s (BVR 11 april 2008) = bestemmingsvoorschriften Indien vergunning zou moeten afgewezen worden op grond van bestemmingsvoorschriften plan van aanleg, kan toch vergund worden op basis van standaardtypebepalingen overeenstemmende categorie van gebiedsaanduiding Bvb. tuinaanlegbedrijven, windturbines in agrarisch gebied Amendement: BVR: concordanties; Amendement: van kracht vanaf de publicatie in BS en niet vanaf 01/09/2009;

24 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Afwijkingen – Basisrechten zonevreemde constructies (Art. 133/1 - 13) (1) Algemeen: - geldig in ALLE bestemmingsgebieden van GP, APA, BPA, RUP - RUP kan basisrechten enkel aanvullen/uitbreiden; uitzondering: max. volume bij herbouw - bepalingen grotendeels gelijkaardig aan art. 145/145bis DRO: zie overzichtstabel in Memorie van Toelichting - steeds ook toetsing aan goede ruimtelijke ordening nodig - “vrijwaring architecturaal karakter” opgelegd t.a.v. alle mogelijkheden, dus niet enkel bij herbouwen - combinatie met functiewijzigingen mogelijk Hoofdzakelijk vergund en herbouwen: zie definities Zonevreemde stabiliteitswerken: zie artikel 126 WDRO Werken aan beschermde monumenten of binnen beschermde stads- en dorpsgezichten: zie artikel 130 WDRO

25 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Afwijkingen – Basisrechten zonevreemde constructies (Art. 133/1 - 13) (2) Uitbreiding jeugd- en onderwijsinfrastructuur (art. 133/10): - toevoeging uitbreidingsmogelijkheden niet-woongebouwen - vereist i.k.v. zich uitbreidende werking van erkende, gesubsidieerde of gefinancierde onderwijsinstellingen of jeugdvereniging (verwijzing naar decreet Vlaams Jeugdbeleid) Recent afgebroken zonevreemde woningen of andere constructies (art. 133/11): - uitzondering op “bestaan” bij aanvraag - specifieke toepassingsvoorwaarden: vóór afbraak ver- of herbouwingsvergunning aanvrager wenst planaanpassing naar herbouw aanvraag ingediend binnen geldingstermijn vergunning - geldt niet in ruimtelijk kwetsbare gebieden en recreatiegebied; geldt wel in parkgebied

26 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Afwijkingen – Basisrechten zonevreemde constructies (Art. 133/1 - 13) (3) Heirkracht/overmacht (art. 133/12-13); nu art. 145 DRO: - oorzaken uitgebreid: elk voorval dat vernietiging en/of beschadiging tot gevolg heeft, waarop eigenaar geen vat heeft - voortaan toepasselijk in alle ruimtelijk kwetsbare gebieden - uitbreiding enkel mogelijk in niet ruimtelijk kwetsbaar gebied, parkgebied, agrarisch gebied ecologisch belang of waarde; tot totaalvolume van max m³ (i.p.v. 850 m³ nu) - aanvraagtermijn anders geregeld (langer dan nu)

27 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Afwijkingen – Zonevreemde functiewijzigingen / Planologische attesten (art. 133/ ) Functiewijzigingen (art. 133/14): - bestaand, hoofdzakelijk vergund, niet-verkrot gebouw - niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied of recreatiegebied - functiewijziging komt voor op lijst (BVR) Planologische attesten (art. 133/15-20): - cfr. art. 145ter DRO: RUP of BPA nodig i.f.v. uitbreiding - moet gaan over hoofdzakelijk vergund bedrijf - toepassingsmogelijkheden verruimd: voor alle milieuvergunnings- of meldingsplichtige bedrijven – geen economisch criterium meer bij positief attest afwijking (“anticipatieve vergunning”) mogelijk op alle stedenbouwkundige voorschriften (dus ook toepasselijk binnen RUP of BPA)

28 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Geldigheidsduur en wijzigingen vergunningen (art. 133/22 – 29) Stedenbouwkundige vergunning: - onbepaald geldig, tenzij anders bepaald in vergunning - mogelijkheden tijdelijke vergunningen verruimd (BVR) - vervalregeling cfr. art. 128 DRO; evt. per fase Verkavelingsvergunning: - vervalregeling en herzieningsmogelijkheden +/- cfr. DRO; oude verkopen in zijn geheel stuiten verval wel (amendement) - nieuw: VK te weigeren bij ½ gegronde bezwaren (nu ¼) - nieuw: “verzaking” formeel geregeld Zowel bij SV als VKV: nieuw: last sociaal woonaanbod realiseren binnen de 5 jaar, anders verval Verval verkaveling vs. vertrouwensbeginsel: verval VK kan niet worden tegengesteld aan personen uit verkaveling als ze kunnen aantonen dat overheid handelingen heeft gesteld die verval tegenspreken, bvb. VK-wijziging of SV toegestaan

29 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Procedure – Soorten (art. 133/30 – 31) Reguliere procedure: - standaardprocedure Bijzondere procedure: - voor handelingen van algemeen belang - voor aanvragen ingediend door publiekrechtelijke of semipublieke rechtspersonen (omschrijving: zie decreet) Uitzondering: - aanvragen van een sociale woonorganisatie - aanvragen voor vergunningen waaraan (sociale) last ingevolge G&P-decreet moet verbonden worden => toch volgens “reguliere procedure” (+ evt. – via BVR – zaken die omwille van beperkte ruimtelijke impact of eenvoud van dossier via “reguliere procedure” kunnen)

30 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Procedure – Afstemming SV – MV (art. 133/32 – 40) Basis voor afstemming procedures Gezamenlijke SV- + MV-aanvraag mogelijk, wel inhoudelijke band nodig (minimale relatie, bvb. zelfde voorwerp) Moet gaan over vergunningen die door CBS verleend (kunnen) worden, dus geen MV “klasse 1” (deputatie) Indienen bij “uniek gemeentelijk loket”: doet ontvankelijkheids-en volledigheidsonderzoek; indien niet OK, stop voor beide Indien zelfde adviesinstantie vereist vanuit SV- als MV-regelgeving: één vraag; wel twee “onderscheiden” adviezen te verstrekken vanuit bevoegdheid en regelgeving Één gemeenschappelijk openbaar onderzoek CBS neemt op dezelfde dag beslissing over zowel SV- als MV-aanvraag; betekening via “uniek loket”

31 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Procedure – Reguliere procedure (art. 133/41 – 54) (1) Procedure +/- cfr. DRO ontvoogde gemeenten Procedure in eerste aanleg: - CBS beslist, oordeel over legaliteit én opportuniteit - in niet-ontvoogde gemeenten nog advies GSA-RWO vragen (30 dagen adviestermijn i.p.v. 50 d nu!!) - recht op “projectvergaderingen” (art. 135/2) Termijnen: Amendement: termijn start vanaf volledigheidsbewijs;zo CBS in gebreke dan na 30 d vanaf indienen aanvraag! - CBS beslist binnen 75 d. (ontvoogd; geen OO) - CBS beslist binnen 105 d. (niet ontvoogd; wel OO; gekoppeld aan MV-aanvraag) - CBS beslist binnen 150 d. (verkaveling) GEEN beslissing binnen termijn = weigering Afschrift beslissing aan aanvrager, GSA-RWO, adviesinstanties, architect (als die dat vraagt)

32 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Procedure – Reguliere procedure (art. 133/41 – 54) (2) Algemeen: vergunning uitvoerbaar vanaf dag 36 aanplakking Procedure in beroep (aanvrager; GSA-RWO; adviesinstanties; “gehinderden” en belangenverenigingen – amendement: schrapping van een voorwaarde) - beroep binnen 20 d.  30 d; (aanvangtermijn zie decreet) - deputatie oordeelt over legaliteit én opportuniteit - deputatie oordeelt binnen 75 d., zoniet beroep “geacht afgewezen te zijn” amendement: schrapping 150 d. verkavelingen; verlenging tot 105 d. ingeval van hoorzitting; - VR kan dossiers aanwijzen die – omwille van beperkte ruimtelijke impact of eenvoud – door ontvoogde gemeenten niet meer aan GSA-RWO moeten toegezonden worden; geen beroep meer mogelijk (art. 133/48);

33 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Procedure – Bijzondere procedure (art. 133/55) Vlaamse Regering of Gedelegeerd Stedenbouwkundig Ambtenaar RWO voor MER-plichtige aanvragen of aanvragen die in aanmerking komen voor ontheffing GSA-RWO voor niet-MER-plichtige aanvragen Beslissing binnen de 60 d, zoniet “geacht afgewezen te zijn” (60 d worden gerekend vanaf verstrijken adviestermijnen of na ontvangst stukken Openbaar Onderzoek) Openbaar Onderzoek duurt 60 d bij MER-plichtige aanvragen Mogelijkheid “projectvergaderingen” (art. 135/2) Vergunning uitvoerbaar vanaf dag 36 aanplakking (cfr. beroepstermijn voor derden bij Raad voor Vergunnings-betwistingen = 30 d => risicobeheersing)

34 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Procedure – Raad voor Vergunnings-betwistingen (art. 133/56 – 86) (1) Administratief rechtscollege (zie artikelen decreet + Memorie van Toelichting) Behandelt annulatieberoepen tegen beslissingen over SV/VKV (ook stilzwijgende), valideringsbeslissingen (As Built-attest) en weigering opname vergund geacht in VR (amendement); Kan beslissingen vernietigen indien ze onregelmatig zijn en/of bestuur bevelen een nieuwe beslissing te nemen (of –voorlopig- schorsen op basis van een MTHEN) Oordeelt over legaliteit; marginale toetsing aan opportuniteit 5 raadsleden, 2 griffiers, 5 adviseurs + administratief personeel Beroep mogelijk door aanvrager, vergunningverlenende bestuursorganen, GSA-RWO, adviesinstanties, “gehinderden”, belangenverenigingen Geen beroep mogelijk indien geen eerder beroep bij deputatie; motieven niet bij OO of deput. aangewend niet aanvaardbaar “Cassatieberoep” mogelijk bij Raad van State

35 Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid
Procedure – Raad voor Vergunnings-betwistingen (art. 133/56 – 86) (2) Procedure: - bijstand raadsman mogelijk - beroep binnen de 30 d - beroep via verzoekschrift (+ kopie aan verweerder en begunstigde van de vergunning of valideringsbeslissing), evt. aan te vullen met overtuigingsstukken - “griffierecht” verschuldigd - “belanghebbenden” kunnen binnen de 30 d tussenkomen - “antwoordnota”; evt. “wederantwoordnota” beroeper - zitting binnen 60 d na “laatste” nota: behandeling op tegenspraak - beslissing binnen 60 d na zitting; betekening binnen 15 d

36 Boek II – Titel V. Diverse bepalingen
Gegevensbanken (1) Plannen- en vergunningenregister (art. 134 – 134/5): - bestuursdocumenten (=> openbaarheid !!) - PR moet nu ook omvatten: ontwerpen van plannen, delen van plannen waarop voorkooprecht geldt, percelen die aanleiding kunnen geven tot planschadevergoeding, planbatenheffing of bestemmingswijzigingscompensatie - VR moet nu ook omvatten: As Built-attesten, meldingen, attesten woonrechten weekendverblijven (bestaan of verval), planologische attesten Register van onbebouwde percelen: - moet nu ook omvatten: onbebouwde bouwgronden en kavels eigendom Vlaamse besturen en semipublieke rechtspersonen “Strengere” registers doen geen afbreuk aan ontvoogding (cfr. artn. 190 – 191: Gemeente kan ontwerp van register ter goedkeuring voorleggen waarin “nieuwe” gegevens nog niet zijn vervat; gemeente moet wel aangeven tegen wanneer gegevens kunnen worden aangevuld = stappenplan)

37 Boek II – Titel V. Diverse bepalingen
Gegevensbanken (2) Gemeentelijk Leegstandsregister gebouwen en woningen, voorzien v.a. 1 januari 2010 Register verwaarloosde gebouwen en woningen blijft Inventaris leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten blijft Vlaamse Regering wordt belast met digitale koppeling tussen bovenstaande gegevensbanken (slides 1 + 2); belangrijk analyse- en werkinstrument bij verdere uitwerking grond- en pandenbeleid Kruispuntendatabank Betaalbaar Wonen (G&P-decreet): - bevat locatie- en prijsgegevens beschikbare bouwgronden, kavels en woningen, gegevens over recente overdrachten en indicatieve streefprijzen - toe te vertrouwen aan instelling of organisatie - bedoeld voor woningzoekenden (consulteerbaar)

38 Boek II – Titel V. Diverse bepalingen
Stedenbouwkundig uittreksel en attest – projectvergaderingen (art. 135/1 – 2) Stedenbouwkundig uittreksel: - informatief uittreksel uit plannen- en vergunningenregister - gemeenten zonder PR/VR, verstrekken “stedenbouwkundige inlichtingen”, cfr. BVR 1 juli 2005 Stedenbouwkundig attest: - rechtsgevolgen (“gezaghebbend advies”) - nieuw oordeel enkel mogelijk bij fouten of na feitelijke of juridische wijzigingen, vaststellingen uit adviezen of OO - geldigheidsduur: 2 jaar Projectvergaderingen: - cfr. reguliere procedure, eerste aanleg - periodiek evalueren i.f.v. evt. bijstelling toepassingsgebied

39 Boek II – Titel V. Diverse bepalingen
Aanpassingen informatieverplichtingen Stedenbouwkundig uittreksel moet niet meer worden “toegevoegd” aan onderhandse en authentieke akten van verkoop (bespaart kosten op registratierechten) Artikel vergunningsplicht moet niet worden “overgenomen” in akten van overdracht en verdelen, “verwijzing” volstaat Bij vonnis: i.g.v. overdracht moet nieuwe eigenaar zich verbinden herstelmaatregel uit te voeren enkel “voor zover tenuitvoerlegging van door rechter bevolen herstelmaatregel niet verjaard is” Planbatenheffing wordt overgenomen door persoon die perceel kosteloos of bij erving of testament overneemt

40 Boek II – Titel V. Diverse bepalingen
Aanpak permanente bewoning weekendverblijven (art. 145 – 145/3) (1) Bevoegde planologische overheden onderzoeken of planologische oplossingen kunnen worden geboden voor bestaande knelpunten; tegen t.l. 30 april 2012 af te ronden; hierop gebaseerde RUP’s t.l. op 30 april 2015 vast te stellen; planologische oplossingen worden niet meegerekend op gemeentelijke woonquota of berekening woonbehoeften Tegelijkertijd tijdelijk woonrecht (ten persoonlijken titel) voor degenen die op dag inwerkingtreding huidig decreet: - min. 1 jaar permanent wonen - in hoofdzakelijk vergunde constructie max. 300 m³ - voldoen aan woningkwaliteitsvereisten Vlaamse Wooncode - bewoner mag geen andere woning hebben - mag aanbod voor herhuisvesting van overheid niet afslaan - niet in natuurgebied wetenschapp. waarde/natuurreservaat - tijdelijk woonrecht geldt tot en met inwerkingtreding RUP; zo vergunning functiewijziging nodig dan tot deze is afgegeven in laatste administratieve aanleg (amendement);

41 Boek II – Titel V. Diverse bepalingen
Aanpak permanente bewoning weekendverblijven (art. 145 – 145/3) (2) Woonrecht “aanvullend” verlengd indien geen planologische oplossing mogelijk, t.e.m. 31 december 2029, of tot latere in RUP voorziene datum (max. 31 december 2039) Woonrecht niet enkel voor huidige bewoners maar ook voor (nieuwe) gezinsleden, maar die bouwen geen “eigenstandig” woonrecht op: bewoning moet worden gestaakt als woonrecht “permanente bewoners” uitdooft Gedurende woonrecht kan gebruik als permanent verblijf geen aanleiding geven tot herstelmaatregel of straf; reeds voordien opgelegde herstelmaatregelen die op gebruik betrekking hebben, kunnen tijdens woonrecht niet worden uitgevoerd/dwangsommen kunnen niet verbeurd verklaard Tijdens duur van woonrecht wordt recht om opgelegde herstelmaatregelen uit te voeren geschorst; na beëindigen kan burgemeester verbod op (permanent) wonen uitspreken en alle nuttige maatregelen nemen om verbod uit te voeren


Download ppt "Boek II – Titel IV. Vergunningenbeleid"

Verwante presentaties


Ads door Google