De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor CLB-secretariaten 2011 - 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor CLB-secretariaten 2011 - 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Opleiding voor CLB-secretariaten

2 AgODi Overzicht programma Listing en salarisberekening: 1.Inleiding 2.Reglementering Wat vind ik op de listing? 3.2 Hoe wordt een brutosalaris bepaald? 3.3 Hoe bereken ik het nettosalaris? 4.Wat wordt er bedoeld met de totale loonkost? Opleiding CLB-secretariaten

3 AgODi 1. Inleiding Waarom organiseren we deze cursus ?  Elk personeelslid heeft recht op een correct berekend salaris. Om dit te kunnen controleren is:  inzicht nodig in de complexe (basis)principes van de salarisberekening  inzicht nodig in de structuur en de meest voorkomende codes van de listing Opleiding CLB-secretariaten

4 AgODi 1. Inleiding Hoe is deze cursus opgebouwd ?  We zien eerst waarom en wanneer het CLB een listing ontvangt  We bekijken dan samen de hoofding en de structuur van de listing  We overlopen aan de hand van voorbeelden de verschillende parameters en de basisregels voor de salarisberekening  We ontcijferen stap voor stap de vele codes op de listing en berekenen tegelijkertijd enkele salarissen Opleiding CLB-secretariaten

5 AgODi 2. Reglementering & info  KB van 15 april 1958  KB van 1 december 1970  Omzendbrief van 01/10/2003 kenmerk PERS/2003/16 (13AC)  Nuttige informatie via Wedde-info onderwijspersoneel Wetwijs Cursus schoolsecretariaten Opleiding CLB-secretariaten

6 AgODi 3.1 De schoollisting  Agodi zendt na elke betaling ter info en ter controle een listing naar de school  Welke betalingen zijn er?  De maandelijkse betaling, het vakantiegeld en de eindejaarstoelage  Wat is de listing juist?  een lijst met details van de salarisberekeningen van de personeelsleden die op het instellingsnummer van het CLB betaald worden Opleiding CLB-secretariaten

7 AgODi 3.1 De schoollisting  het resultaat van de verwerking van de elektronische zendingen van de personeelsgegevens  een instrument van controle  een instrument dat kan helpen om eventuele fouten te detecteren en te signaleren  een bron van informatie − voor beantwoorden van vragen van personeelsleden over hun salaris − voor invullen / opmaken van attesten en formulieren (ziekenfonds, R.V.A.,...) Opleiding CLB-secretariaten

8 AgODi 3.1 De schoollisting Hoofding en structuur:  Instellingsnummer  Benaming en adres  Betaling en betalingsnummer  Instellingsnummer, hoofdstructuur, NIS- code, soort instelling en net, werkstations  Benaming kolommen  Sortering Opleiding CLB-secretariaten

9 AgODi 3.2 Brutowedde Welke parameters moeten we kennen?  Soort ambt: hoofdambt / bijbetrekking / overwerk / speciaal hoofdambt  Periode / aantal dagen  Opdrachtbreuk  Salarisschaal  Geldelijke anciënniteit Opleiding CLB-secretariaten

10 AgODi 3.2 Brutowedde De opdrachtbreuk:  de opdracht wordt uitgedrukt in een opdrachtbreuk (xxx.x/xxxx)  xxx.x = teller = het gepresteerde percentage per week (  zending CLB)  xxxx = de noemer = het percentage vereist voor een voltijdse opdracht. De noemerbepaling gebeurt bij Agodi en is afhankelijk van het ambt, het niveau en soort onderwijs (voor CLB: steeds noemer 10)  vb: 80% medewerker  8/10  008.0/0010 Opleiding CLB-secretariaten

11 AgODi 3.2 Brutowedde De salarisschaal (= BAR op listing) :  barema of code barema (202, 333, 501, 511, …)  reglementair vastgesteld  is een combinatie van diploma en ambt zie: omzendbrief bekwaamheidsbewijzenomzendbrief bekwaamheidsbewijzen  aan elk barema zijn niet-geïndexeerde jaarsalarissen verbonden met een minimum- en een maximum- jaarsalaris  van minimum naar maximum: via verhogingen van de geldelijke anciënniteit Opleiding CLB-secretariaten

12 AgODi 3.2 Brutowedde Geldelijke anciënniteit (= ANC op listing):  De geldelijke anciënniteit wordt bepaald in functie van:  salarisschaal  de reeds gepresteerde diensten  De geldelijke anciënniteit wordt vastgesteld op de 1 ste van de maand  De in aanmerking komende diensten worden gerekend vanaf de minimumleeftijd verbonden aan de salarisschaal (vb: salarisschaal 333  minimumleeftijd 22 jaar) Opleiding CLB-secretariaten

13 AgODi 3.2 Brutowedde  de verworven geldelijke anciënniteit wordt uitgedrukt in jaren en maanden  de geldelijke anciënniteit kan verschillen bij meerdere barema’s  Opgelet: geldelijke anciënniteit niet verwarren met andere anciënniteiten (dienstanciënniteit / sociale anciënniteit / pensioenanciënniteit…..) Opleiding CLB-secretariaten

14 AgODi 3.2 Brutowedde De jaarwedde:  Jaarwedde aan 100% = niet-geïndexeerd  opzoeken via WOP (salarisschaal en geldelijke anciënniteit nodig)  De indexcoëfficiënt (spilindex)  zie WOP  index 1,5769 vanaf 01/03/2012  principe van de indexering = aanpassen aan de levensduurte  Jaarwedde 100% X indexcoëfficiënt = geïndexeerde jaarwedde  Geïndexeerde jw komt niet op de listing of uittreksel Opleiding CLB-secretariaten

15 AgODi 3.2 Brutowedde De kolom “F” op de listing = Functie  2 = hoofdambt  tijdelijken (ATO 1 en 2)  maandsalaris = 1/12 jaarsalaris  4 = hoofdambt  vastbenoemd (ATO 4)  maandsalaris = 1/12 jaarsalaris Opleiding CLB-secretariaten

16 AgODi 3.2 Brutowedde De bruto geïndexeerde maandwedde bij functie 2 of 4 = Geïndexeerde jaarwedde X opdracht breuk 12  voorbeelden Opleiding CLB-secretariaten

17 AgODi 3.2 Brutowedde Wat bij een onvolledige maand indien functie 2 of 4?  maandwedde = 1/12 van geïndexeerde jaarwedde  indien een onvolledige maand:  aantal gepresteerde dagen is ≤ 15  te betalen: X/30 waarbij X = aantal gepresteerde dagen  aantal gepresteerde dagen > 15  te betalen: X/30 waarbij X = 30 min aantal niet gepresteerde dagen Opleiding CLB-secretariaten

18 AgODi 3.2 Brutowedde Voorbeeld: vast personeelslid neemt VLBOOV  Indien ingangsdatum 09/01:  gepresteerde dagen = 8 (van 01/01 tem 08/01)  8 < 15  8/30  Indien ingangsdatum 20/01:  gepresteerde dagen = 19 (van 01/01 tem 19/01)  19 > 15  niet gepresteerde dagen = 12 (van 20/01 tem 31/01)  30 – 12 dagen = 18 dagen  18/30 Opleiding CLB-secretariaten

19 AgODi 3.2 Brutowedde  Haard– of standplaatstoelage (K.B. 26/11/1997)  Voorwaarden:  inkomensgrens  haardtoelage −gehuwd of samenwonend personeelslid, tenzij toegekend aan echtgenoot / partner −alleenstaand personeelslid met minstens 1 kind ten laste −aan te vragen  standplaatstoelage −indien personeelslid niet voldoet aan de voorwaarden voor haardtoelage −wordt automatisch toegekend Opleiding CLB-secretariaten

20 AgODi 3.3 Nettowedde Sociale afhoudingen:  Werknemersaandeel tijdelijken (RSZ) = 13,07% v/d bruto geïndexeerde maandwedde + H/S  Werknemersaandeel vastbenoemden  7,5% FOP (fonds overlevingspensioen) v/d bruto geïndexeerde maandwedde  3,55% VGZ (verzekering geneeskundige zorgen) v/d bruto geïndexeerde maandwedde Opleiding CLB-secretariaten

21 AgODi 3.3 Nettowedde Soort betalingSCATOSoort inhouding Salaris95vastbenoemdFOP + VGZ Salaris81tijdelijkRSZ Toelage00tijdelijkgeen sociale inhoudingen Kolom “SC” = sociale code  heeft betrekking op de toe te passen sociale afhoudingen  RSZ = Rijkssociale Zekerheid  FOP = Fonds voor Overlevingspensioenen  VGZ = Verzekering Geneeskundige Zorgen Opleiding CLB-secretariaten

22 AgODi 3.3 Nettowedde  Berekenen van de bruto belastbare maandwedde:  bruto geïndexeerde maandwedde  + H/S  – sociale afhoudingen = het bruto belastbaar  Niet vermeld op de listing Ter info : code 250 op attest (taksfiche) Opleiding CLB-secretariaten

23 AgODi 3.3 Nettowedde Fiscale afhoudingen:  Afhouden van belastbare maandwedde  Bedrijfsvoorheffing = belasting vooraf  Code 286 op attest  Bedrag afhankelijk van:  grootte van de belastbare maandwedde  persoonlijke fiscale situatie (B + PTL) Opgelet: verschilt bij EJT, VG en achterstallen Opleiding CLB-secretariaten

24 AgODi 3.3 Nettowedde PTL – B (= personen fiscaal ten laste – burgerlijke staat)  Burgerlijke staat :  0 = ongehuwd met haardtoelage  1 = ongehuwd  2 = gehuwd of wettelijk samenwonend  3 = niet hertrouwde weduwe/weduwnaar  4 = wettelijk gescheiden  5 = feitelijk gescheiden  9 = gehuwd of wettelijk samenwonend met haardtoelage Opleiding CLB-secretariaten

25 AgODi 3.3 Nettowedde  Personen fiscaal ten laste = PTL  bestaat uit 2 posities: − 1 ste positie = informatie personeelslid / partner − 2 de positie = informatie aantal kinderen ten laste  Opmerking: − partner = gehuwd of wettelijk samenwonende partner Opleiding CLB-secretariaten

26 AgODi 3.3 Nettowedde Enkelen voorbeelden: PTL B 00 2  gehuwd en geen kinderen ten laste 03 2  gehuwd en 3 kinderen ten laste 23 9  gehuwd, met haardgeld, partner geen inkomen en 3 kinderen ten laste 22 0  ongehuwd met haardgeld en 2 kinderen ten laste 21 3  weduwe/weduwnaar met 1 kind ten laste 01 4  wettelijk gescheiden met 1 kind ten laste Opleiding CLB-secretariaten

27 AgODi 3.3 Nettowedde  Nettowedde =  bruto belastbare maandwedde  - bedrijfsvoorheffing Ter info: Komt niet op de taksfiche (attest ) Opleiding CLB-secretariaten

28 AgODi Bijzondere bijdrage sociale zekerheid Algemeen:  BBSZ ingevoerd sedert 1 april 1994  Wordt maandelijks afgetrokken van nettowedde  Principe van berekening: per kwartaal  Geen herzieningen meer indien kwartaal voorbij  Eindafrekening:  op basis van gezinsinkomen  via belastingsaangifte  code 287 op attest Opleiding CLB-secretariaten

29 AgODi BBSZ: voorbeeld Voorbeeld 1 op Listing 1:  Bruto per kwartaal = (1749, ,72) x 3 = 8397,73  Burgerlijke staat = 0  tabel: alleenstaande  Inkomsten kwartaal tussen 6570,55 en 18116,46  Maandinkomen = 2799,24  > 2190,18  BBSZ = 18,60 + 1,1% van 2799,24 – 2190,18  2799,24 – 2190,18 = 609,06  1,1% van 609,06 = 6,70  18,60 + 6,70 = 25,30 euro Opleiding CLB-secretariaten

30 AgODi Werkbonus  Bij openbare sector ingevoerd vanaf 01/07/2000  Enkel voor tijdelijken (RSZ-plichtigen)  Doel: verschil met werkloosheidsuitkering vergroten  Bedrag is afhankelijk van opdracht, periode en jaarwedde + HS  Vanaf 01/04/2011: extra vermindering van de bedrijfsvoorheffing (5,7% van de werkbonus)  Wordt opgeteld bij het netto Opleiding CLB-secretariaten

31 1.Bepalen van het referentiemaandloon 10/10 X 31/31 = 1, ,42 X 1/12 X 1,5769 X 1, ,29 = 2044, ,88 / 1,0000 = 2044,88 2.Bepalen van het basisbedrag 143,00 – (0,1651 X (2044,88 – 1472,40) = 48,48 3.Bepalen van de werkbonus 48,48 X 2044,88= 48, ,88 4.Korting bedrijfsvoorheffing op werkbonus (= 5,7%): 48,48 / 100 x 5,7 = 2,76 Opleiding CLB-secretariaten

32 AgODi 3.3 Nettowedde Algemeen : Bruto geïndexeerde maandwedde + H/S - Sociale afhouding(en) Bruto belastbare maandwedde - Fiscale afhouding ( bedrijfsvoorheffing ) Nettowedde - BBSZ + werkbonus Effectief uit te betalen bedrag Opleiding CLB-secretariaten

33 AgODi 3.1 De listing De nog niet besproken kolommen:  Kolom “I” = index  Heeft niets met index-coëfficiënt te maken  Duidt op wachtgeld (1), niet-verworven-salarisschaal (2), …  Kolom “CP” = categorie personeel  Bijvoorbeeld: 02 = administratief personeel, 03 = bestuurs- en onderwijzend personeel, 09 = technisch personeel, 07 = paramedisch personeel, …  Kolom “%” = percentage  Wordt o.a. gebruikt bij een wachtgeld Opleiding CLB-secretariaten

34 AgODi 3.1 De listing  Kolom “KC/RW” (kaartcode/ regularisatie wedde)  KC 05: − betaling lopend maandsalaris − achterstallig salaris voor periodes uit het verleden  KC 06: − bevat het “ten onrechte ontvangen bedrag” voor een periode uit het verleden  RW  salarisherzieningen voor periodes uit het verleden  combinatie KC 05/KC 06: − KC 05: bevat het “recht op” − KC 06: bevat het “vroeger ontvangen” bedrag Opleiding CLB-secretariaten

35 AgODi 4. De totale loonkost Tenslotte goed om te weten:  Werkgeversaandeel of patronale bijdrage = sociale bijdrage werkgever  Vastbenoemden = 3,86%  Tijdelijken = 16,76%  Personeelslid ondervindt hier niets van  Werkgever (Agodi) stort bedrag aan RSZ  Totale loonkost = bruto geïndexeerde jaarwedde + VG + EJT + patronale bijdrage Opleiding CLB-secretariaten

36 AgODi 4. De totale loonkost Voorbeelden:  Tijdelijk paramedisch werker (bar 333) 10/10 met 5 jaar geldelijke anciënniteit:  Totale loonkost: euro  Netto jaarloon: euro (= 53%)  Vastbenoemd paramedisch werker (bar 333) 10/10 met 13 jaar geldelijke anciënniteit:  Totale loonkost: euro  Netto jaarloon: euro (= 58%) Opleiding CLB-secretariaten

37 AgODi Vragen? Opleiding CLB-secretariaten


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor CLB-secretariaten 2011 - 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google