De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding voor CLB-secretariaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding voor CLB-secretariaten"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding voor CLB-secretariaten 2011 - 2012
CLB-cursus Opleiding voor CLB-secretariaten

2 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
Overzicht programma Listing en salarisberekening: Inleiding Reglementering 3.1 Wat vind ik op de listing? 3.2 Hoe wordt een brutosalaris bepaald? 3.3 Hoe bereken ik het nettosalaris? Wat wordt er bedoeld met de totale loonkost? Opleiding CLB-secretariaten

3 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
1. Inleiding Waarom organiseren we deze cursus ? Elk personeelslid heeft recht op een correct berekend salaris. Om dit te kunnen controleren is: inzicht nodig in de complexe (basis)principes van de salarisberekening inzicht nodig in de structuur en de meest voorkomende codes van de listing Opleiding CLB-secretariaten

4 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
1. Inleiding Hoe is deze cursus opgebouwd ? We zien eerst waarom en wanneer het CLB een listing ontvangt We bekijken dan samen de hoofding en de structuur van de listing We overlopen aan de hand van voorbeelden de verschillende parameters en de basisregels voor de salarisberekening We ontcijferen stap voor stap de vele codes op de listing en berekenen tegelijkertijd enkele salarissen Opleiding CLB-secretariaten

5 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
2. Reglementering & info KB van 15 april 1958 KB van 1 december 1970 Omzendbrief van 01/10/2003 kenmerk PERS/2003/16 (13AC) Nuttige informatie via Wedde-info onderwijspersoneel Wetwijs Cursus schoolsecretariaten Opleiding CLB-secretariaten

6 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
3.1 De schoollisting Agodi zendt na elke betaling ter info en ter controle een listing naar de school Welke betalingen zijn er? De maandelijkse betaling, het vakantiegeld en de eindejaarstoelage Wat is de listing juist? een lijst met details van de salarisberekeningen van de personeelsleden die op het instellingsnummer van het CLB betaald worden Opleiding CLB-secretariaten

7 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
3.1 De schoollisting het resultaat van de verwerking van de elektronische zendingen van de personeelsgegevens een instrument van controle een instrument dat kan helpen om eventuele fouten te detecteren en te signaleren een bron van informatie voor beantwoorden van vragen van personeelsleden over hun salaris voor invullen / opmaken van attesten en formulieren (ziekenfonds, R.V.A.,...) Opleiding CLB-secretariaten

8 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
3.1 De schoollisting Hoofding en structuur: Instellingsnummer Benaming en adres Betaling en betalingsnummer Instellingsnummer, hoofdstructuur, NIS-code, soort instelling en net, werkstations Benaming kolommen Sortering Opleiding CLB-secretariaten

9 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
3.2 Brutowedde Welke parameters moeten we kennen? Soort ambt: hoofdambt / bijbetrekking / overwerk / speciaal hoofdambt Periode / aantal dagen Opdrachtbreuk Salarisschaal Geldelijke anciënniteit Opleiding CLB-secretariaten

10 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
3.2 Brutowedde De opdrachtbreuk: de opdracht wordt uitgedrukt in een opdrachtbreuk (xxx.x/xxxx) xxx.x = teller = het gepresteerde percentage per week ( zending CLB) xxxx = de noemer = het percentage vereist voor een voltijdse opdracht. De noemerbepaling gebeurt bij Agodi en is afhankelijk van het ambt, het niveau en soort onderwijs (voor CLB: steeds noemer 10) vb: 80% medewerker  8/10  008.0/0010 Opleiding CLB-secretariaten

11 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
3.2 Brutowedde De salarisschaal (= BAR op listing) : barema of code barema (202, 333, 501, 511, …) reglementair vastgesteld is een combinatie van diploma en ambt zie: omzendbrief bekwaamheidsbewijzen aan elk barema zijn niet-geïndexeerde jaarsalarissen verbonden met een minimum- en een maximum-jaarsalaris van minimum naar maximum: via verhogingen van de geldelijke anciënniteit Opleiding CLB-secretariaten

12 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
3.2 Brutowedde Geldelijke anciënniteit (= ANC op listing): De geldelijke anciënniteit wordt bepaald in functie van: salarisschaal de reeds gepresteerde diensten De geldelijke anciënniteit wordt vastgesteld op de 1ste van de maand De in aanmerking komende diensten worden gerekend vanaf de minimumleeftijd verbonden aan de salarisschaal (vb: salarisschaal 333  minimumleeftijd 22 jaar) Opleiding CLB-secretariaten

13 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
3.2 Brutowedde de verworven geldelijke anciënniteit wordt uitgedrukt in jaren en maanden de geldelijke anciënniteit kan verschillen bij meerdere barema’s Opgelet: geldelijke anciënniteit niet verwarren met andere anciënniteiten (dienstanciënniteit / sociale anciënniteit / pensioenanciënniteit…..) Opleiding CLB-secretariaten

14 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
3.2 Brutowedde De jaarwedde: Jaarwedde aan 100% = niet-geïndexeerd  opzoeken via WOP (salarisschaal en geldelijke anciënniteit nodig) De indexcoëfficiënt (spilindex)  zie WOP index 1,5769 vanaf 01/03/2012 principe van de indexering = aanpassen aan de levensduurte Jaarwedde 100% X indexcoëfficiënt = geïndexeerde jaarwedde Geïndexeerde jw komt niet op de listing of uittreksel Opleiding CLB-secretariaten

15 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
3.2 Brutowedde De kolom “F” op de listing = Functie 2 = hoofdambt  tijdelijken (ATO 1 en 2) maandsalaris = 1/12 jaarsalaris 4 = hoofdambt  vastbenoemd (ATO 4) Opleiding CLB-secretariaten

16 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
3.2 Brutowedde De bruto geïndexeerde maandwedde bij functie 2 of 4 = Geïndexeerde jaarwedde X opdracht breuk 12  voorbeelden Opleiding CLB-secretariaten

17 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
3.2 Brutowedde Wat bij een onvolledige maand indien functie 2 of 4? maandwedde = 1/12 van geïndexeerde jaarwedde indien een onvolledige maand: aantal gepresteerde dagen is ≤ 15  te betalen: X/30 waarbij X = aantal gepresteerde dagen aantal gepresteerde dagen > 15  te betalen: X/30 waarbij X = 30 min aantal niet gepresteerde dagen Opleiding CLB-secretariaten

18 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
3.2 Brutowedde Voorbeeld: vast personeelslid neemt VLBOOV Indien ingangsdatum 09/01: gepresteerde dagen = 8 (van 01/01 tem 08/01) 8 < 15  8/30 Indien ingangsdatum 20/01: gepresteerde dagen = 19 (van 01/01 tem 19/01) 19 > 15 niet gepresteerde dagen = 12 (van 20/01 tem 31/01) 30 – 12 dagen = 18 dagen  18/30 Opleiding CLB-secretariaten

19 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
3.2 Brutowedde Haard– of standplaatstoelage (K.B. 26/11/1997) Voorwaarden: inkomensgrens haardtoelage gehuwd of samenwonend personeelslid, tenzij toegekend aan echtgenoot / partner alleenstaand personeelslid met minstens 1 kind ten laste aan te vragen standplaatstoelage indien personeelslid niet voldoet aan de voorwaarden voor haardtoelage wordt automatisch toegekend Opleiding CLB-secretariaten

20 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
3.3 Nettowedde Sociale afhoudingen: Werknemersaandeel tijdelijken (RSZ) = 13,07% v/d bruto geïndexeerde maandwedde + H/S Werknemersaandeel vastbenoemden 7,5% FOP (fonds overlevingspensioen) v/d bruto geïndexeerde maandwedde 3,55% VGZ (verzekering geneeskundige zorgen) v/d bruto geïndexeerde maandwedde Opleiding CLB-secretariaten

21 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
3.3 Nettowedde Kolom “SC” = sociale code  heeft betrekking op de toe te passen sociale afhoudingen Soort betaling SC ATO Soort inhouding Salaris 95 vastbenoemd FOP + VGZ 81 tijdelijk RSZ Toelage 00 geen sociale inhoudingen RSZ = Rijkssociale Zekerheid FOP = Fonds voor Overlevingspensioenen VGZ = Verzekering Geneeskundige Zorgen Opleiding CLB-secretariaten

22 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
3.3 Nettowedde Berekenen van de bruto belastbare maandwedde: bruto geïndexeerde maandwedde + H/S – sociale afhoudingen = het bruto belastbaar Niet vermeld op de listing Ter info : code 250 op attest (taksfiche) Opleiding CLB-secretariaten

23 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
3.3 Nettowedde Fiscale afhoudingen: Afhouden van belastbare maandwedde Bedrijfsvoorheffing = belasting vooraf Code 286 op attest Bedrag afhankelijk van: grootte van de belastbare maandwedde persoonlijke fiscale situatie (B + PTL) Opgelet: verschilt bij EJT, VG en achterstallen Opleiding CLB-secretariaten

24 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
3.3 Nettowedde PTL – B (= personen fiscaal ten laste – burgerlijke staat) Burgerlijke staat : 0 = ongehuwd met haardtoelage 1 = ongehuwd 2 = gehuwd of wettelijk samenwonend 3 = niet hertrouwde weduwe/weduwnaar 4 = wettelijk gescheiden 5 = feitelijk gescheiden 9 = gehuwd of wettelijk samenwonend met haardtoelage Opleiding CLB-secretariaten

25 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
3.3 Nettowedde Personen fiscaal ten laste = PTL bestaat uit 2 posities: 1ste positie = informatie personeelslid / partner 2de positie = informatie aantal kinderen ten laste Opmerking: partner = gehuwd of wettelijk samenwonende partner Opleiding CLB-secretariaten

26 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
3.3 Nettowedde Enkelen voorbeelden: PTL B  gehuwd en geen kinderen ten laste  gehuwd en 3 kinderen ten laste  gehuwd, met haardgeld, partner geen inkomen en kinderen ten laste  ongehuwd met haardgeld en 2 kinderen ten laste  weduwe/weduwnaar met 1 kind ten laste  wettelijk gescheiden met 1 kind ten laste Opleiding CLB-secretariaten

27 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
3.3 Nettowedde Nettowedde = bruto belastbare maandwedde - bedrijfsvoorheffing Ter info: Komt niet op de taksfiche (attest ) Opleiding CLB-secretariaten

28 Bijzondere bijdrage sociale zekerheid
Algemeen: BBSZ ingevoerd sedert 1 april 1994 Wordt maandelijks afgetrokken van nettowedde Principe van berekening: per kwartaal Geen herzieningen meer indien kwartaal voorbij Eindafrekening: op basis van gezinsinkomen via belastingsaangifte code 287 op attest Opleiding CLB-secretariaten

29 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
BBSZ: voorbeeld Voorbeeld 1 op Listing 1: Bruto per kwartaal = (1749, ,72) x 3 = 8397,73 Burgerlijke staat = 0  tabel: alleenstaande Inkomsten kwartaal tussen 6570,55 en 18116,46 Maandinkomen = 2799,24  > 2190,18 BBSZ = 18,60 + 1,1% van 2799,24 – 2190,18 2799,24 – 2190,18 = 609,06 1,1% van 609,06 = 6,70 18,60 + 6,70 = 25,30 euro Opleiding CLB-secretariaten

30 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
Werkbonus Bij openbare sector ingevoerd vanaf 01/07/2000 Enkel voor tijdelijken (RSZ-plichtigen) Doel: verschil met werkloosheidsuitkering vergroten Bedrag is afhankelijk van opdracht, periode en jaarwedde + HS Vanaf 01/04/2011: extra vermindering van de bedrijfsvoorheffing (5,7% van de werkbonus) Wordt opgeteld bij het netto Opleiding CLB-secretariaten

31 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
Bepalen van het referentiemaandloon 10/10 X 31/31 = 1,0000 15201,42 X 1/12 X 1,5769 X 1, ,29 = 2044,88 2044,88 / 1,0000 = 2044,88 Bepalen van het basisbedrag 143,00 – (0,1651 X (2044,88 – 1472,40) = 48,48 Bepalen van de werkbonus 48,48 X 2044,88= 48,48 2044,88 Korting bedrijfsvoorheffing op werkbonus (= 5,7%): 48,48 / 100 x 5,7 = 2,76 Opleiding CLB-secretariaten

32 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
3.3 Nettowedde Algemeen : Bruto geïndexeerde maandwedde + H/S - Sociale afhouding(en) Bruto belastbare maandwedde - Fiscale afhouding (bedrijfsvoorheffing) Nettowedde - BBSZ + werkbonus Effectief uit te betalen bedrag Opleiding CLB-secretariaten

33 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
3.1 De listing De nog niet besproken kolommen: Kolom “I” = index Heeft niets met index-coëfficiënt te maken Duidt op wachtgeld (1), niet-verworven-salarisschaal (2), … Kolom “CP” = categorie personeel Bijvoorbeeld: 02 = administratief personeel, 03 = bestuurs- en onderwijzend personeel, 09 = technisch personeel, 07 = paramedisch personeel, … Kolom “%” = percentage Wordt o.a. gebruikt bij een wachtgeld Opleiding CLB-secretariaten

34 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
3.1 De listing Kolom “KC/RW” (kaartcode/ regularisatie wedde) KC 05: betaling lopend maandsalaris achterstallig salaris voor periodes uit het verleden KC 06: bevat het “ten onrechte ontvangen bedrag” voor een periode uit het verleden RW  salarisherzieningen voor periodes uit het verleden  combinatie KC 05/KC 06: KC 05: bevat het “recht op” KC 06: bevat het “vroeger ontvangen” bedrag Opleiding CLB-secretariaten

35 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
4. De totale loonkost Tenslotte goed om te weten: Werkgeversaandeel of patronale bijdrage = sociale bijdrage werkgever Vastbenoemden = 3,86% Tijdelijken = 16,76% Personeelslid ondervindt hier niets van Werkgever (Agodi) stort bedrag aan RSZ Totale loonkost = bruto geïndexeerde jaarwedde + VG + EJT + patronale bijdrage Opleiding CLB-secretariaten

36 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
4. De totale loonkost Voorbeelden: Tijdelijk paramedisch werker (bar 333) 10/10 met 5 jaar geldelijke anciënniteit: Totale loonkost: euro Netto jaarloon: euro (= 53%) Vastbenoemd paramedisch werker (bar 333) 10/10 met 13 jaar geldelijke anciënniteit: Totale loonkost: euro Netto jaarloon: euro (= 58%) Opleiding CLB-secretariaten

37 Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012
Vragen? Opleiding CLB-secretariaten


Download ppt "Opleiding voor CLB-secretariaten"

Verwante presentaties


Ads door Google