De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor CLB-secretariaten 2011 - 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor CLB-secretariaten 2011 - 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor CLB-secretariaten 2011 - 2012

2 www.agodi.be AgODi Overzicht programma Listing en salarisberekening: 1.Inleiding 2.Reglementering 3.3.1 Wat vind ik op de listing? 3.2 Hoe wordt een brutosalaris bepaald? 3.3 Hoe bereken ik het nettosalaris? 4.Wat wordt er bedoeld met de totale loonkost? Opleiding CLB-secretariaten 2011-20122

3 www.agodi.be AgODi 1. Inleiding Waarom organiseren we deze cursus ?  Elk personeelslid heeft recht op een correct berekend salaris. Om dit te kunnen controleren is:  inzicht nodig in de complexe (basis)principes van de salarisberekening  inzicht nodig in de structuur en de meest voorkomende codes van de listing Opleiding CLB-secretariaten 2011-20123

4 www.agodi.be AgODi 1. Inleiding Hoe is deze cursus opgebouwd ?  We zien eerst waarom en wanneer het CLB een listing ontvangt  We bekijken dan samen de hoofding en de structuur van de listing  We overlopen aan de hand van voorbeelden de verschillende parameters en de basisregels voor de salarisberekening  We ontcijferen stap voor stap de vele codes op de listing en berekenen tegelijkertijd enkele salarissen Opleiding CLB-secretariaten 2011-20124

5 www.agodi.be AgODi 2. Reglementering & info  KB van 15 april 1958  KB van 1 december 1970  Omzendbrief van 01/10/2003 kenmerk PERS/2003/16 (13AC)  Nuttige informatie via www.ond.vlaanderen.be www.ond.vlaanderen.be Wedde-info onderwijspersoneel Wetwijs Cursus schoolsecretariaten Opleiding CLB-secretariaten 2011-20125

6 www.agodi.be AgODi 3.1 De schoollisting  Agodi zendt na elke betaling ter info en ter controle een listing naar de school  Welke betalingen zijn er?  De maandelijkse betaling, het vakantiegeld en de eindejaarstoelage  Wat is de listing juist?  een lijst met details van de salarisberekeningen van de personeelsleden die op het instellingsnummer van het CLB betaald worden Opleiding CLB-secretariaten 2011-20126

7 www.agodi.be AgODi 3.1 De schoollisting  het resultaat van de verwerking van de elektronische zendingen van de personeelsgegevens  een instrument van controle  een instrument dat kan helpen om eventuele fouten te detecteren en te signaleren  een bron van informatie − voor beantwoorden van vragen van personeelsleden over hun salaris − voor invullen / opmaken van attesten en formulieren (ziekenfonds, R.V.A.,...) Opleiding CLB-secretariaten 2011-20127

8 www.agodi.be AgODi 3.1 De schoollisting Hoofding en structuur:  Instellingsnummer  Benaming en adres  Betaling en betalingsnummer  Instellingsnummer, hoofdstructuur, NIS- code, soort instelling en net, werkstations  Benaming kolommen  Sortering Opleiding CLB-secretariaten 2011-20128

9 www.agodi.be AgODi 3.2 Brutowedde Welke parameters moeten we kennen?  Soort ambt: hoofdambt / bijbetrekking / overwerk / speciaal hoofdambt  Periode / aantal dagen  Opdrachtbreuk  Salarisschaal  Geldelijke anciënniteit Opleiding CLB-secretariaten 2011-20129

10 www.agodi.be AgODi 3.2 Brutowedde De opdrachtbreuk:  de opdracht wordt uitgedrukt in een opdrachtbreuk (xxx.x/xxxx)  xxx.x = teller = het gepresteerde percentage per week (  zending CLB)  xxxx = de noemer = het percentage vereist voor een voltijdse opdracht. De noemerbepaling gebeurt bij Agodi en is afhankelijk van het ambt, het niveau en soort onderwijs (voor CLB: steeds noemer 10)  vb: 80% medewerker  8/10  008.0/0010 Opleiding CLB-secretariaten 2011-201210

11 www.agodi.be AgODi 3.2 Brutowedde De salarisschaal (= BAR op listing) :  barema of code barema (202, 333, 501, 511, …)  reglementair vastgesteld  is een combinatie van diploma en ambt zie: omzendbrief bekwaamheidsbewijzenomzendbrief bekwaamheidsbewijzen  aan elk barema zijn niet-geïndexeerde jaarsalarissen verbonden met een minimum- en een maximum- jaarsalaris  van minimum naar maximum: via verhogingen van de geldelijke anciënniteit Opleiding CLB-secretariaten 2011-201211

12 www.agodi.be AgODi 3.2 Brutowedde Geldelijke anciënniteit (= ANC op listing):  De geldelijke anciënniteit wordt bepaald in functie van:  salarisschaal  de reeds gepresteerde diensten  De geldelijke anciënniteit wordt vastgesteld op de 1 ste van de maand  De in aanmerking komende diensten worden gerekend vanaf de minimumleeftijd verbonden aan de salarisschaal (vb: salarisschaal 333  minimumleeftijd 22 jaar) Opleiding CLB-secretariaten 2011-201212

13 www.agodi.be AgODi 3.2 Brutowedde  de verworven geldelijke anciënniteit wordt uitgedrukt in jaren en maanden  de geldelijke anciënniteit kan verschillen bij meerdere barema’s  Opgelet: geldelijke anciënniteit niet verwarren met andere anciënniteiten (dienstanciënniteit / sociale anciënniteit / pensioenanciënniteit…..) Opleiding CLB-secretariaten 2011-201213

14 www.agodi.be AgODi 3.2 Brutowedde De jaarwedde:  Jaarwedde aan 100% = niet-geïndexeerd  opzoeken via WOP (salarisschaal en geldelijke anciënniteit nodig)  De indexcoëfficiënt (spilindex)  zie WOP  index 1,5769 vanaf 01/03/2012  principe van de indexering = aanpassen aan de levensduurte  Jaarwedde 100% X indexcoëfficiënt = geïndexeerde jaarwedde  Geïndexeerde jw komt niet op de listing of uittreksel Opleiding CLB-secretariaten 2011-201214

15 www.agodi.be AgODi 3.2 Brutowedde De kolom “F” op de listing = Functie  2 = hoofdambt  tijdelijken (ATO 1 en 2)  maandsalaris = 1/12 jaarsalaris  4 = hoofdambt  vastbenoemd (ATO 4)  maandsalaris = 1/12 jaarsalaris Opleiding CLB-secretariaten 2011-201215

16 www.agodi.be AgODi 3.2 Brutowedde De bruto geïndexeerde maandwedde bij functie 2 of 4 = Geïndexeerde jaarwedde X opdracht breuk 12  voorbeelden Opleiding CLB-secretariaten 2011-201216

17 www.agodi.be AgODi 3.2 Brutowedde Wat bij een onvolledige maand indien functie 2 of 4?  maandwedde = 1/12 van geïndexeerde jaarwedde  indien een onvolledige maand:  aantal gepresteerde dagen is ≤ 15  te betalen: X/30 waarbij X = aantal gepresteerde dagen  aantal gepresteerde dagen > 15  te betalen: X/30 waarbij X = 30 min aantal niet gepresteerde dagen Opleiding CLB-secretariaten 2011-201217

18 www.agodi.be AgODi 3.2 Brutowedde Voorbeeld: vast personeelslid neemt VLBOOV  Indien ingangsdatum 09/01:  gepresteerde dagen = 8 (van 01/01 tem 08/01)  8 < 15  8/30  Indien ingangsdatum 20/01:  gepresteerde dagen = 19 (van 01/01 tem 19/01)  19 > 15  niet gepresteerde dagen = 12 (van 20/01 tem 31/01)  30 – 12 dagen = 18 dagen  18/30 Opleiding CLB-secretariaten 2011-201218

19 www.agodi.be AgODi 3.2 Brutowedde  Haard– of standplaatstoelage (K.B. 26/11/1997)  Voorwaarden:  inkomensgrens  haardtoelage −gehuwd of samenwonend personeelslid, tenzij toegekend aan echtgenoot / partner −alleenstaand personeelslid met minstens 1 kind ten laste −aan te vragen  standplaatstoelage −indien personeelslid niet voldoet aan de voorwaarden voor haardtoelage −wordt automatisch toegekend Opleiding CLB-secretariaten 2011-201219

20 www.agodi.be AgODi 3.3 Nettowedde Sociale afhoudingen:  Werknemersaandeel tijdelijken (RSZ) = 13,07% v/d bruto geïndexeerde maandwedde + H/S  Werknemersaandeel vastbenoemden  7,5% FOP (fonds overlevingspensioen) v/d bruto geïndexeerde maandwedde  3,55% VGZ (verzekering geneeskundige zorgen) v/d bruto geïndexeerde maandwedde Opleiding CLB-secretariaten 2011-201220

21 www.agodi.be AgODi 3.3 Nettowedde Soort betalingSCATOSoort inhouding Salaris95vastbenoemdFOP + VGZ Salaris81tijdelijkRSZ Toelage00tijdelijkgeen sociale inhoudingen Kolom “SC” = sociale code  heeft betrekking op de toe te passen sociale afhoudingen  RSZ = Rijkssociale Zekerheid  FOP = Fonds voor Overlevingspensioenen  VGZ = Verzekering Geneeskundige Zorgen Opleiding CLB-secretariaten 2011-2012 21

22 www.agodi.be AgODi 3.3 Nettowedde  Berekenen van de bruto belastbare maandwedde:  bruto geïndexeerde maandwedde  + H/S  – sociale afhoudingen = het bruto belastbaar  Niet vermeld op de listing Ter info : code 250 op attest 281.10 (taksfiche) Opleiding CLB-secretariaten 2011-201222

23 www.agodi.be AgODi 3.3 Nettowedde Fiscale afhoudingen:  Afhouden van belastbare maandwedde  Bedrijfsvoorheffing = belasting vooraf  Code 286 op attest 281.10  Bedrag afhankelijk van:  grootte van de belastbare maandwedde  persoonlijke fiscale situatie (B + PTL) Opgelet: verschilt bij EJT, VG en achterstallen Opleiding CLB-secretariaten 2011-201223

24 www.agodi.be AgODi 3.3 Nettowedde PTL – B (= personen fiscaal ten laste – burgerlijke staat)  Burgerlijke staat :  0 = ongehuwd met haardtoelage  1 = ongehuwd  2 = gehuwd of wettelijk samenwonend  3 = niet hertrouwde weduwe/weduwnaar  4 = wettelijk gescheiden  5 = feitelijk gescheiden  9 = gehuwd of wettelijk samenwonend met haardtoelage Opleiding CLB-secretariaten 2011-201224

25 www.agodi.be AgODi 3.3 Nettowedde  Personen fiscaal ten laste = PTL  bestaat uit 2 posities: − 1 ste positie = informatie personeelslid / partner − 2 de positie = informatie aantal kinderen ten laste  Opmerking: − partner = gehuwd of wettelijk samenwonende partner Opleiding CLB-secretariaten 2011-201225

26 www.agodi.be AgODi 3.3 Nettowedde Enkelen voorbeelden: PTL B 00 2  gehuwd en geen kinderen ten laste 03 2  gehuwd en 3 kinderen ten laste 23 9  gehuwd, met haardgeld, partner geen inkomen en 3 kinderen ten laste 22 0  ongehuwd met haardgeld en 2 kinderen ten laste 21 3  weduwe/weduwnaar met 1 kind ten laste 01 4  wettelijk gescheiden met 1 kind ten laste Opleiding CLB-secretariaten 2011-201226

27 www.agodi.be AgODi 3.3 Nettowedde  Nettowedde =  bruto belastbare maandwedde  - bedrijfsvoorheffing Ter info: Komt niet op de taksfiche (attest 281.10) Opleiding CLB-secretariaten 2011-201227

28 www.agodi.be AgODi Bijzondere bijdrage sociale zekerheid Algemeen:  BBSZ ingevoerd sedert 1 april 1994  Wordt maandelijks afgetrokken van nettowedde  Principe van berekening: per kwartaal  Geen herzieningen meer indien kwartaal voorbij  Eindafrekening:  op basis van gezinsinkomen  via belastingsaangifte  code 287 op attest 281.10 Opleiding CLB-secretariaten 2011-201228

29 www.agodi.be AgODi BBSZ: voorbeeld Voorbeeld 1 op Listing 1: 17808130269  Bruto per kwartaal = (1749,53 + 1049,72) x 3 = 8397,73  Burgerlijke staat = 0  tabel: alleenstaande  Inkomsten kwartaal tussen 6570,55 en 18116,46  Maandinkomen = 2799,24  > 2190,18  BBSZ = 18,60 + 1,1% van 2799,24 – 2190,18  2799,24 – 2190,18 = 609,06  1,1% van 609,06 = 6,70  18,60 + 6,70 = 25,30 euro Opleiding CLB-secretariaten 2011-201229

30 www.agodi.be AgODi Werkbonus  Bij openbare sector ingevoerd vanaf 01/07/2000  Enkel voor tijdelijken (RSZ-plichtigen)  Doel: verschil met werkloosheidsuitkering vergroten  Bedrag is afhankelijk van opdracht, periode en jaarwedde + HS  Vanaf 01/04/2011: extra vermindering van de bedrijfsvoorheffing (5,7% van de werkbonus)  Wordt opgeteld bij het netto Opleiding CLB-secretariaten 2011-201230

31 1.Bepalen van het referentiemaandloon 10/10 X 31/31 = 1,0000 15201,42 X 1/12 X 1,5769 X 1,0000 + 47,29 = 2044,88 2044,88 / 1,0000 = 2044,88 2.Bepalen van het basisbedrag 143,00 – (0,1651 X (2044,88 – 1472,40) = 48,48 3.Bepalen van de werkbonus 48,48 X 2044,88= 48,48 2044,88 4.Korting bedrijfsvoorheffing op werkbonus (= 5,7%): 48,48 / 100 x 5,7 = 2,76 Opleiding CLB-secretariaten 2011-201231

32 www.agodi.be AgODi 3.3 Nettowedde Algemeen : Bruto geïndexeerde maandwedde + H/S - Sociale afhouding(en) Bruto belastbare maandwedde - Fiscale afhouding ( bedrijfsvoorheffing ) Nettowedde - BBSZ + werkbonus Effectief uit te betalen bedrag Opleiding CLB-secretariaten 2011-201232

33 www.agodi.be AgODi 3.1 De listing De nog niet besproken kolommen:  Kolom “I” = index  Heeft niets met index-coëfficiënt te maken  Duidt op wachtgeld (1), niet-verworven-salarisschaal (2), …  Kolom “CP” = categorie personeel  Bijvoorbeeld: 02 = administratief personeel, 03 = bestuurs- en onderwijzend personeel, 09 = technisch personeel, 07 = paramedisch personeel, …  Kolom “%” = percentage  Wordt o.a. gebruikt bij een wachtgeld Opleiding CLB-secretariaten 2011-201233

34 www.agodi.be AgODi 3.1 De listing  Kolom “KC/RW” (kaartcode/ regularisatie wedde)  KC 05: − betaling lopend maandsalaris − achterstallig salaris voor periodes uit het verleden  KC 06: − bevat het “ten onrechte ontvangen bedrag” voor een periode uit het verleden  RW  salarisherzieningen voor periodes uit het verleden  combinatie KC 05/KC 06: − KC 05: bevat het “recht op” − KC 06: bevat het “vroeger ontvangen” bedrag Opleiding CLB-secretariaten 2011-201234

35 www.agodi.be AgODi 4. De totale loonkost Tenslotte goed om te weten:  Werkgeversaandeel of patronale bijdrage = sociale bijdrage werkgever  Vastbenoemden = 3,86%  Tijdelijken = 16,76%  Personeelslid ondervindt hier niets van  Werkgever (Agodi) stort bedrag aan RSZ  Totale loonkost = bruto geïndexeerde jaarwedde + VG + EJT + patronale bijdrage Opleiding CLB-secretariaten 2011-201235

36 www.agodi.be AgODi 4. De totale loonkost Voorbeelden:  Tijdelijk paramedisch werker (bar 333) 10/10 met 5 jaar geldelijke anciënniteit:  Totale loonkost: 39.081 euro  Netto jaarloon: 20.719 euro (= 53%)  Vastbenoemd paramedisch werker (bar 333) 10/10 met 13 jaar geldelijke anciënniteit:  Totale loonkost: 41.495 euro  Netto jaarloon: 24.170 euro (= 58%) Opleiding CLB-secretariaten 2011-201236

37 www.agodi.be AgODi Vragen? Opleiding CLB-secretariaten 2011-201237


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor CLB-secretariaten 2011 - 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google