De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenstelling van het onteigeningsdossier met het oog op de machtiging Jeroen Van der Meeren, Adjunct van de directeur,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenstelling van het onteigeningsdossier met het oog op de machtiging Jeroen Van der Meeren, Adjunct van de directeur,"— Transcript van de presentatie:

1 Samenstelling van het onteigeningsdossier met het oog op de machtiging Jeroen Van der Meeren, Adjunct van de directeur, Jeroen.vandermeeren@bz.vlaanderen.be

2 2 Samenstelling administratief dossier onteigeningen Algemeen Habilitatie: artikel 16 grondwet -In de gevallen bepaald bij wet - wet/praktijk: onteigeningsbevoegdheid - Lokale besturen: Gemeenten, Provincies, OCMW’s, Politiezones, POM’s, IGS (DV,OV), AGB/APB - specifieke wetten (RO, bedrijventerrein, leegstand, milieu,…

3 3 Samenstelling administratief dossier onteigeningen Algemeen Habilitatie: artikel 16 grondwet -Op de wijze bepaald bij wet wet 1835 wet 1870 wet 26 juli 1962

4 4 Samenstelling administratief dossier onteigeningen Algemeen Bevoegdheid - Vlaamse Minister Binnenlands Bestuur - grondwet art. 16 - BWHI 8/08/88 - decreten 13 april 1988 (art 13) - bevoegdheidsbesluit 13 juli 2009 - besluit 19 december 1991 => instemming functioneel bevoegde minister

5 5 Samenstelling administratief dossier onteigeningen Bevoegdheid - uitzondering: Vlaamse Codex - Vlaams Minister van Ruimtelijke Ordening (Gewestelijke en Provinciale RUP’s, BPA’s) - deputatie (GRUP’s) - rechtspraak inzake artikel 70, §2 decreet Ruimtelijke Ordening

6 6 Samenstelling administratief dossier onteigeningen Voorwaarden voor machtiging -beginselen behoorlijk bestuur -administratieve praktijk - Omzendbrief BA 99/01 23 februari 1999 - Omzendbrief HV 96/01 van 26 juli 1996 (huisvestingsprojecten – afdeling Woonbeleid, RWO)

7 7 Samenstelling administratief dossier onteigeningen Administratieve fase (Minnelijke onderhandelingen) Motivatie Procedure: openbaar onderzoek Documenten

8 8 Samenstelling administratief dossier onteigeningen Voorwaarden voor machtiging Motivatie –Aanduiding onteigenende instantie –Rechtsgrond: eenduidig –Algemeen nut –Noodzaak –Hoogdringendheid

9 9 Samenstelling administratief dossier onteigeningen Voorwaarden voor machtiging Procedure openbaar onderzoek: - voorlopige vaststelling onteigeningsplan - PV van openverklaring openbaar onderzoek - bewijzen van aangetekende zending eigenaars - publiciteit - bezwaarschriften - PV van sluiting openbaar onderzoek - definitieve vaststelling onteigeningsplan

10 10 Samenstelling administratief dossier onteigeningen Voorwaarden voor machtiging Documenten: - voorlopige en definitieve vaststelling - onteigeningsplan - openbaar onderzoek - bodemattesten - stedenbouwkundig advies - instemming functioneel bevoegde minister - schattingsverslag - desaffectatiebewijs overheid - begroting

11 11 Samenstelling administratief dossier onteigeningen Motivatie Doel van openbaar nut/algemeen nut tegemoetkomen aan een behoefte die bijdraagt tot een (noodzakelijke) verbetering van de samenleving en de leefomstandigheden van de gemeenschap, en waaraan door privé-initiatief geen oplossing wordt geboden.

12 12 Samenstelling administratief dossier onteigeningen Motivatie Doel van openbaar nut/algemeen nut - Wettelijke bepaling - Functionele grens: doel binnen bevoegdheid van het lokaal bestuur - Geografische grens - Openbaar nut > particulier belang - Interpretatie - Samenloop verschillende bevoegde overheden

13 13 Samenstelling administratief dossier onteigeningen Motivatie Noodzaak van onteigening -Doel van de onteigening: te realiseren project is noodzakelijk voor de uitbouw van de infrastructuur of voor het beleid -Noodzakelijk: bijdragen tot het oplossen van een bepaald probleem waarmee de onteigenaar geconfronteerd wordt bij zijn taakinvulling

14 14 Samenstelling administratief dossier onteigeningen Motivatie Noodzaak van onteigening -Concrete situatie ter plaatse -Alternatieven -Beste/enige oplossing -Noodzakelijke van de onteigening ter realisatie van het doel van openbaar nut

15 15 Samenstelling administratief dossier onteigeningen Motivatie Hoogdringendheid –Wet 26 juli 1962 –Automatische toepassing in specifieke wetten is geen ontslag van motivatieplicht (arbitragehof) –Concrete situatie ter plaatse –Onmiddellijke inbezitneming noodzakelijk –Talmen onteigenende instantie –Aanslepende toestanden

16 16 Samenstelling administratief dossier onteigeningen Motivatie (Punt)onteigeningen -concrete motivatie Globale projecten -Noodzaak en doel soms al vastgelegd in andere vastgestelde besluitvorming -Algemene contextschets -Louter verwijzing volstaat niet -Concrete invulling ‘algemeen nut’ ‘noodzaak’ Bv bedrijventerreinen

17 17 Samenstelling administratief dossier onteigeningen documenten Onteigeningsplan -Tracé van het werk - tijdelijke werkzones en te onteigenen percelen - bovengrondse/ondergrondse innemingen - erfdienstbaarheden openbaar nut -Perceelsgewijs plan -Kadastraal uittreksel -Aankoopcomité/Erkende landmeter -innemingstabel: actuele eigenaars

18 18 Samenstelling administratief dossier onteigeningen documenten Bodemattesten - Decreet 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming Artikel 119 ev -Verklaring geen vervuiling overeenkomstig Vlarebolijst (besluit 19 december 2008) -Verklaring kosten sanering door onteigenende instantie

19 19 Samenstelling administratief dossier onteigeningen documenten Schattingsverslag - Recent < 2 jaar -Ontvanger van de registratie -Commissaris van het aankoopcomité -Erkende landmeters (omzendbrief OB BA 2010/02 van 12 februari 2010)

20 20 Samenstelling administratief dossier onteigeningen documenten Stedenbouwkundig advies ≠stedenbouwkundig attest = advies van de gemachtigd ambtenaar van het Vlaams Gewest (RWO) = doel van onteigening stemt overeen met de geldende stedenbouwkundige bepalingen op het perceel of vergunbaar < vergunning < gunstig advies minister RO

21 21 Samenstelling administratief dossier onteigeningen documenten Instemming van de functioneel bevoegde minister => tenzij delegatie bv VMM => door onteigende instantie zelf te vragen => elke minister bepaalt zelf welke documenten hij nodig heeft bv omzendbrief hv 96/01 van 26 juli 1996 inzake huisvestingsprojecten

22 22 Samenstelling administratief dossier onteigeningen documenten Instemming van de functioneel bevoegde minister - RUP: RO -Cultuur -Riolering/afwatering Leefmilieu -Mobiliteit -Wonen -Sport -Stedenbeleid: subsidies stadsvernieuwingsprojecten -bedrijventerreinen: economie

23 23 Samenstelling administratief dossier onteigeningen documenten Begroting -gemeenten/provincies/OCMW’s -IGS, POM’s: boekhoudkundig

24 24 Samenstelling administratief dossier onteigeningen documenten Andere vergunningen, machtigingen Bv kapvergunning, waterlopen - Moet concreet duidelijk zijn of machtiging/vergunning kan worden verkregen, anders onteigeningsdoel niet realiseerbaar, geen machtiging onteigening

25 25 Samenstelling administratief dossier onteigeningen documenten Verwervingen van andere overheden -Concurrentie met de marktspelers -In se minnelijke werving -desaffectatiebewijs -Gedwongen onteigening mogelijk privaat domein -Militair domein: bestemmingswijziging noodzakelijk


Download ppt "Samenstelling van het onteigeningsdossier met het oog op de machtiging Jeroen Van der Meeren, Adjunct van de directeur,"

Verwante presentaties


Ads door Google