De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Delft, 20 april 2005 Luc Boumans

Verwante presentaties


Presentatie over: "Delft, 20 april 2005 Luc Boumans"— Transcript van de presentatie:

1 Delft, 20 april 2005 Luc Boumans
PEP regeling 2005 Delft, 20 april 2005 Luc Boumans Welkom allen De aanleiding van deze presentatie is de publicatie van de budgetten van PEP 2005 in de Staatscourant op 7 april jl. EN het ingaan van de nieuwe tender periode voor PEP 2004 op 5 april - 31 mei a.s.

2 Inhoud Doelstelling PEP PEP 2005 Prioriteitstelling Budgetten Criteria
Richtlijnen en instructies Lessons-learnt PEP 2003/4 Vragen na afloop 20 april 2005 PEP-regeling 2005

3 Doelstelling PEP-regeling
Stelt Nederlandse bedrijven en instellingen in staat om, d.m.v.subsidiëring van technologieontwikkelingen, een verbeterde positie te verschaffen in het verwerven van ruimtevaartopdrachten in internationaal verband, in het bijzonder in ESA-programma’s. 20 april 2005 PEP-regeling 2005

4 PEP 2005 Kader: Prioriteiten voor industriële Ruimtevaartactiviteiten - NIVR Advies aan het Ministerie van Economische zaken (No. I/ van 3 september 2001) Brief van Minister van Economische Zaken aan Tweede Kamer over Nederlandse ruimtevaartbeleid (brief nr. 12 van oktober 2001) Brief van Minister van Economische Zaken aan Tweede Kamer over subsidieregeling prekwalificatie ESA-programma’s (brief nr. 21d.d. 22 september 2003) Publicaties (20/11/03) PEP 2003 en (7/3/05) PEP 2005 in Staatscourant Actieplan Ruimtevaart 2004, (www.nederlandseruimtevaart.nl) Besluitvorming Nederlandse inzet voor ESA ministersconferentie 2005 Op 15 november 2004 is het Actieplan Ruimtevaart door de DG van EZ gepresenteerd. De doelstelling is om door betere samenwerking, synergie en afstemming beter gebruik te maken van (reeds) beschikbare mensen en middelen. Het NIVR en SRON zijn nauw betrokken bij de invulling van het Actieplan en coördineren de in het Actieplan geformuleerde acties. Belangrijk onderdeel daarvan is het opstellen van lange termijn plannen voor de belangrijkste ruimtevaartactiviteiten in de vorm van Roadmaps en Businesscases. De uitslag van het Actieplan Ruimtevaart zal deels worden meegenomen in de besluitvorming over de Nederlandse inzet voor ESA ministersconferentie 2005 Ook voor PEP 2006 zal uitkomst Actieplan ruimtevaart maatgevend zijn. . 20 april 2005 PEP-regeling 2005

5 Prioriteitstelling PEP 2005
Zonnepanelen Instrumenten voor aardobservatie toepassing Instrumenten voor wetenschappelijke toepassing Nieuwe toepassingen voor payload van telecommunicatiesatellieten Structuren voor lanceervoertuigen Structuren voor Re-entryvoertuigen Systemen voor voortstuwing voor satellieten of onderdelen daarvan Ontstekers voor raketmotoren Micrograviteit payloads EGSE en software voor test en simulatie Systemen en componenten voor standregeling van satellieten Systemen en componenten voor warmteregeling voor satellieten Nieuwe toepassingen van aardobservatiesatellieten Nieuwe toepassingen van telecommunicatiesatellieten Prioriteitstelling is veranderd t.o.v. PEP 2004 mede onder invloed van het Actieplan Ruimtevaart Er is méér focus op het gebruik van ruimtevaart en wat het oplevert voor Nederland. Bijgekomen 2 nieuwe onderwerpen in dit kader : -nieuwe toepassingen van aardobservatiesatellieten -nieuwe toepassingen van telecommunicatiesatellieten 2 Afgevallen op basis van ervaringen met PEP 2003/4 : -Nieuwe toepassingen voor payload van navigatiesatellieten - Hoogwaardige onderdelen voor lanceervoertuigen 20 april 2005 PEP-regeling 2005

6 Budget PEP 2005 Het budget voor 2005 is gelijk aan 2004 en
is niet meer onderverdeeld in subcategorieën Totaal € 5,9 miljoen Budget gelijk aan PEP 2003/4 Dit betekent dat alle voorstellen op dezelfde wijze worden behandeld en er een kleinere kans is dat er geld overblijft. Bij drie deelbudgetten ontstaan er drie rest budgetten, bij één budget ontstaat er slechts één rest budget. Bij een restbudget krijgt de indiener van het eerst volgende voorstel in de ranglijst de mogelijkheid om het project te downscalen, zodat ook het laatste stuk van het beschikbare budget kan worden benut. 20 april 2005 PEP-regeling 2005

7 7 Selectiecriteria (1) Het project draagt bij aan niet-incidentele technologische, kennisintensieve werkgelegenheid in Nederland Het project behelst een op rendabele wijze voortgebracht(e) product of dienst met marktperspectief Het project versterkt de samenhang met ESA en andere Europese organisaties in het kader van ruimtevaart. Het project bevordert de uitgangspositie voor nieuwe ontwikkelingen – binnen en buiten de ruimtevaart - in Nederland Criteria gelijk aan PEP 2003 20 april 2005 PEP-regeling 2005

8 7 Selectiecriteria (2) Het project brengt kennis en technologie in Nederland op efficiënte en niet-incidentele wijze samen Het project draagt bij aan het gebruik van ruimtevaart als middel voor het realiseren van de ambities, geformuleerd in het Actieplan Ruimtevaart Het project draagt bij aan de opbouw van kennis en technologie en daarmee van de innovatiekracht bij het Midden- en Klein Bedrijf 20 april 2005 PEP-regeling 2005

9 Kenmerken PEP 2005 (1) Publicatie in de Staatscourant 7 april 2005
Geen deelbudgetten meer Samenwerkingsovereenkomsten verplicht als bijlage bij de aanvraag (vóórafgaand aan de goedkeurig van het project) Méérjarige projecten mogelijk, maximaal 36 maanden Project moet minimaal 21 punten krijgen Maximaal € subsidie per project Voorgeschreven rekenmodel uurloonbepaling -Persoonlijk uurloon (1500 uren per jaar) -Vast opslagpercentage indirecte kosten 75% (+5% voor reiskosten bij samenwerkingsverband) Op het voorgeschreven Rekenmodel kom ik later nog terug. 20 april 2005 PEP-regeling 2005

10 Kenmerken PEP 2005 (2) Accountantsprotocol in de regeling opgenomen
Subsidie van 70% van de gemaakte en betaalde kosten Documenten op internet Voorstel in viervoud aanbieden & één elektronische versie Externe Adviescommissie geeft een bindend advies aan Minister/AD NIVR 20 april 2005 PEP-regeling 2005

11 Na subsidietoewijzing
Rapportage per kwartaal technisch financieel Voorschotaanvraag per kwartaal tot 80% subsidiebedrag Subsidievaststelling na beëindiging werkzaamheden Incl. eindrapport en accountantverklaring over gemaakte kosten Gebruik aanvraagformulieren voorstel, voorschotaanvraag, subsidievaststelling Intellectueel eigendom ligt bij subsidieontvanger Vervreemding dient vooraf te worden aangevraagd Bij het indienen van de voorschotaanvragen volledige informatie meesturen: Formulieren én technische voortgangsrapportages. Ook bij subsidievaststelling: Alle informatie (aanvraag, eindrapport én accountantsverklaring) in één keer toesturen. Anders treedt er vertraging op in de afwerking. 20 april 2005 PEP-regeling 2005

12 PEP Besluitvormingsproces (1)
Tenderperiode Projectvoorstelformulier Spelregels (data) Criteria Prioriteiten Ontvangst voorstellen Verdelen voorstellen onder NIVR projectbegeleiders Toetsing met criteria Rangorde vaststellen binnen de prioriteiten Beoordelingsformulier Subsidie alloceren Evaluatie projectvoorstellen 20 april 2005 PEP-regeling 2005

13 PEP Besluitvormingsproces (2)
Preadvies aan Adviescommissie Adviescommissie Besluit Minister/AD NIVR Goedkeuren Afwijzen Subsidietoewijzing Subsidieafwijzing 20 april 2005 PEP-regeling 2005

14 Richtlijnen voor aanvragers (1)
Indienen van voorstellen schept geen verplichting voor het NIVR Uitvoering op projectbasis: van tevoren vastgelegde prestatie op een afgesproken termijn te leveren projectwijzigingen vooraf aanvragen Voorstellen moeten voldoen aan alle in de wet gestelde eisen wettekst maatgevend 20 april 2005 PEP-regeling 2005

15 Richtlijnen voor aanvragers (2)
De werkzaamheden mogen na 1 januari 2005 van start zijn gegaan NIVR subsidie zal maximaal 70% bedragen van de vooraf geraamde projectkosten. Bij lagere werkelijke kosten ook proportioneel lagere subsidie Bij hogere werkelijke kosten blijft het subsidiebedrag onveranderd Voorschotten tot maximaal 80% van het subsidiebedrag 20 april 2005 PEP-regeling 2005

16 Instructies bij de voorstellen
Sluitingstijdstip voorstellen 31 mei u Voorstel in viervoud aanbieden & één elektronische versie Voorstellen en correspondentie in de Nederlandse of Engelse taal Evaluatiecriteria van voorstellen: Voldoen aan eisen en voorwaarden van de regeling Aannemelijkheid, geschiktheid van het voorstel en achtergrond, ervaring van aanvrager en overige deelnemers Mate van reflectie op PEP doelstelling,-criteria en -prioriteiten 20 april 2005 PEP-regeling 2005

17 Tijdschema PEP regeling 2005
20 april: Voorlichtingsbijeenkomst Rv. Netwerk 1 april - 31 mei : Tender periode 1 juli : Preadvies NIVR gereed medio augustus : Adviescommissie gereed 30 augustus : Toewijzing subsidies gereed 20 april 2005 PEP-regeling 2005

18 Lessons-learnt PEP 2003/4 Verkenning voorgenomen voorstellen met NIVR loont Prioriteitstelling goed in acht nemen Criteria goed in acht nemen De regeling schrijft strikt de kostencalculaties voor Vernieuwd Format Projectplan Rekenmodel nauwgezet volgen Nieuwkomers PEP 2005 kunnen begeleiding krijgen op financiële paragraaf Ondertekende Samenwerkingsovereenkomst verplicht bij indienen voorstel Realistisch presenteren In 2002 was er een over-intekening van 200% op het budget, in 2003 was dit nog maar 50% In van de 57 (26%) voorstellen (uiteindelijk) buiten de prioriteiten. 7 van de 62 resterende scoorden te weinig punten (21) op de criteria Uiteindelijk zijn er 2 afgevallen omdat het betreffende deelbudget uitgeput was. In van de 37 voorstellen gehonoreerd. Eén voorstel scoorde minder dan 21 punten. Projectplan demonstreren op blz. 11 staan financiële vragen. Ook projectplan op Internetsite en afdruk verkrijgbaar na afloop Het niet meesturen getekende samenwerkingsovereenkomst betekent niet voldoen aan de regeling en dus niet meedingen naar subsidie Realistisch presenteren zou eigenlijk overbodig moeten zijn, maar bleek het niet te zijn 20 april 2005 PEP-regeling 2005

19 Betrokken NIVR medewerkers
Controllers : Ties van Doorne, Pieter Goelema 20 april 2005 PEP-regeling 2005

20 Regeling bij wet geregeld
Samenvatting Regeling bij wet geregeld €5,9 miljoen beschikbaar voor 2005, geen deelbudgetten Maximaal € per project Prioriteiten en criteria maatgevend Documenten op internet NIVR assisteert NIVR (ik) heeft reeds met velen gesproken over mogelijkheden en onmogelijkheden van onderwerpen, dus voor degene die dat nog niet hebben gedaan ligt de uitnodiging om dat alnog te doen. 20 april 2005 PEP-regeling 2005


Download ppt "Delft, 20 april 2005 Luc Boumans"

Verwante presentaties


Ads door Google