De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Specifieke Lerarenopleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Specifieke Lerarenopleiding"— Transcript van de presentatie:

1 Specifieke Lerarenopleiding
Informatieavond 27 juni 2013 Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Prof. dr. Antonia Aelterman Voorzitter opleidingscommissie

2 Opbouw uiteenzetting Deel I Algemene info Deel 2: vragen Deel II
-Belang SLO -SLO UGent SLO-richtingen Programma-volgtijdelijkheid Concretisering stage Programmahervorming-overgangsmaatregelen LIO-traject Internationalisering Administratie: inschrijving -vrijstellingen Algemene info en contactgegevens Deel II - Vragen (zie FAQ) Vragen Algemene info Deel 2: vragen

3 Belang van de SLO Voorwaarde voor benoeming in SO 2de en 3de graad:
Voorwaarde voor salaris op masterniveau “Diploma van leraar” vaak gevraagd door de hogeschoolbesturen voor hoger onderwijs van één cyclus (bacheloropleidingen) Nuttig in educatieve settings buiten de school

4 Welke vakken mag ik geven?
bekwaamheidsbewijzen SO Vereiste bekwaamheidsbewijzen (specificiteit van masterdiploma van belang) Bijv. master geschiedenis met diploma van leraar heeft vereiste bekwaamheid voor geschiedenis Voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen Bijv. master geschiedenis met diploma van leraar heeft voldoende geachte bekwaamheid voor aardrijkskunde, Nederlands,… (alle algemene vakken) Andere Bijv. master geschiedenis ZONDER diploma van leraar heeft een ander bekwaamheidsbewijs en kan worden aangeworven. Opgelet! Aanwerving beperkt in de tijd Zoek per diploma op voor welke vakken je een vereist of voldoende geacht hebt via onderstaande link

5 SLO:voor wie? Wie kan zich inschrijven in de SLO:
Toelatingsvoorwaarden: Alle afgestudeerden van een masteropleiding (universiteit of hogeschool) Wie gelijktijdig is ingeschreven in een masteropleiding diploma van leraar pas na masterdiploma In sommige bacheloropleidingen en de meeste masteropleidingen kan je als keuzevak(ken) opleidingsonderdelen uit de SLO volgen.

6 Eigenheid en sterkte SLO UGent
Evenwicht tussen “academische basis” (leraar met een visie) en professionele gerichtheid (leraar ook gewapend met “technische vaardigheden”) Flexibele trajecten, maar ook de mogelijkheid om in één jaar af te studeren Ruime stage en variatie in stage: verschillende onderwijsvormen en onderwijsniveaus Aansluiting bij masteropleiding Stage: begeleiding door de vakdidactiek (praktijkassistenten)

7 SLO-richtingen 22 richtingen binnen de SLO aan de UGent
Welke SLO je volgt wordt bepaald door je master (zie website) Ingedaalde lerarenopleiding (30 SP): Minor onderwijs in alle opleidingen wetenschappen Afstudeerrichting onderwijs in master psychologie Major lerarenopleiding in master pedagogische wet. Afstudeerrichting onderwijs en vorming in revaki Afstudeerrichting educatie en communicatie in biomedische wetenschappen Afstudeerrichting bewegingsonderwijs en een minor onderwijs in de master Lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen Overige 30 SP na master of gelijktijdig; eventueel via LIO-baan

8 SLO curriculum (programma)
Aangestuurd door de basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs zijn ook een basis voor opdracht in hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en andere educatieve settings Geënt op algemene onderwijsvisie en visie op lerarenopleiding UGent: Leraarschap steunt op stevige vakinhoudelijke opleiding en pedagogisch- (vak)didactische vorming Emancipatorische en leerlinggerichte onderwijsvisie

9 SLO curriculum (programma)
Programma hervormd vanaf academiejaar - aangepaste algemene opleidingsonderdelen - SLO taal- en letterkunde: vakdidactiek en stage in 2 talen -stage wordt opgesplitst in 2 opleidings- onderdelen van 9 SP

10 Modeltraject SLO (1) Krachtige leeromgevingen 6 SP (sem 1)
De leraar binnen school en maatschappij Klasmanagement en reflectie 6 SP (sem 2) Psychologie van de adolescentie 4 SP (sem 1)

11 Modeltraject SLO (2) Vakdidactiek I* / Vakdidactiek Taal I**
6/4 SP (sem 1) Vakdidactiek II* / Vakdidactiek Taal II ** 6/4 SP (sem 2 / sem 1) Vakdidactische uitdieping/verbreding* Vakdidactische uitdieping taal I en taal II** 4 SP (sem 2) Stage A + Stage B 9 SP + 9 SP (J) Keuzevak: ten minste 4 SP *Afhankelijk van de afstudeerrichting kan de benaming van deze opleidingsonderdelen verschillen ** Specifieke vakken voor didactiek Taal- en letterkunde

12 Overzicht keuzevakken
Educatieve interactie en communicatie (4 SP) Bewegen en sport: nu en later (4 SP) Cultuur, media en educatie (4 SP) Pedagogische vraagstukken: filosofie als oefening in levenskunst (4) Vakdidactiek I in een andere taal of discipline (6 SP) Voldoen aan toelatingsvoorwaarden + controle overlap lessen ! Vakdidactische verbreding (4 SP) bijv. didactiek wetenschappen, gezondheidswetenschappen, gedrags- en maatschappijwetenschappen, cultuurwetenschappen Een aan het onderwijs gerelateerd opleidingsonderdeel uit een andere masteropleiding of uit de lerarenopleiding aan de hogeschool

13 Volgtijdelijkheid Krachtige leeromgevingen: gaat vooraf aan vakdidactiek I: credit behaald of kan samen gevolgd worden. Vakdidactiek I: volgt op krachtige leeromgevingen: credit behaald of kan samen gevolgd worden. Vakdidactiek II: volgt op vakdidactiek I: credit behaald of kan samen gevolgd worden. Vakdidactische uitdieping: volgt op vakdidactiek I en II: credit behaald of kan samen gevolgd worden met vakdidactiek I en II. Stage: volgt op vakdidactiek I en II: credit behaald of kan samen gevolgd worden met didactiek I en II.

14 30 SP praktijk in de SLO Decretaal vastgelegd Wat betekent dit?
Seminaries en instituutspractica Stage in scholen, preservice of inservice (LIO-baan) Praktijk en oefeningen zijn geïntegreerd in alle vakken

15 Wat omvat de (preservice) stage SLO UGent
18 SP (9+9) stage in scholen voorbereid doorheen oefeningen vakdidactiek (practica) terugkomseminaries algemene seminaries EHBO en stemhygiëne – taal inhoud 24u observeren 60u zelfstandig realiseren van onderwijs-leeractiviteiten (onder begeleiding vakmentor) minimum 30u in 2 verschillende onderwijsvormen SO; daarnaast HO, volwassenenonderwijs, andere educatieve sectoren 8 meso-activiteiten Vakdidactiek werkt deze algemene afspraken uit in stagehandleiding en opdrachten overeenkomstig eigenheid studierichting Stagevermindering mogelijk bij interimopdrachten van minstens 40u in het eigen vakgebied mits een aantal voorwaarden zijn voldaan.

16 Begeleiding stage Stageportfolio als begeleidings- en evaluatie-instrument Werkbegeleiding op school: door schoolmentor eerste aanspreekpunt voor afspraken stage meso-gebonden activiteiten door vakmentor Leerbegeleiding door opleiding: door vakdidacticus en praktijkassistent (stagebegeleider) via stagebezoek individuele en groepssupervisie duo-stages zijn mogelijk

17 Stage aanvragen INFO: SLO infosessie met info stageaanvragen en stageregistratiesysteem10/9 17u30 AUD 1 FPPW Aanwezigheid vanaf eerste les vakdidactiek (week 23/09) absolute vereiste! Concrete stageplanning in overleg met PA en stageschool Stage-aanvragen moeten zo snel mogelijk worden ingevoerd. Stageregistratie en –opvolging via STAR (www.star.ugent.be)

18 Spreiding stage Gespreid over het volledige schooljaar
Stage kan gespreid worden over twee opeenvolgende academiejaren Afstuderen kan ook in februari indien alleen nog stage en 1ste semestervakken af te werken opnieuw inschrijven! + formulier bijkomende deliberatie februari invullen (zie

19 Programmahervorming - Overgangsmaatregelen: afwerken in het uitdovend programma
Het uitdovend SLO programma wordt nog 2 academiejaren (tot en met ) ingericht voor studenten die kunnen afwerken. Wie komt in aanmerking om af te werken in het uitdovend programma: -Studenten die voor ten minste één algemeen opleidingsonderdeel een credit hebben behaald, met uitzondering van "psychologie van de adolescentie", kunnen afwerken in het oude programma. -Studenten Taal- en letterkunde en Talen en culturen: wie een credit behaald heeft voor minstens één algemeen opleidingsonderdeel, met uitzondering van "psychologie van de adolescentie", of voor "algemene talendidactiek", blijft in de oude programmaversie.

20 Programmahervorming-Overgangsmaatregelen: afwerken in het uitdovende programma
-Deze credits kunnen verworven zijn binnen de SLO, via creditcontract of in de bachelor- of masteropleiding (minor, major, afstudeerrichting, keuzevak..).

21 Programmahervorming-Overgangsmaatregelen: concreet
Studenten die nog nooit zijn ingeschreven voor de SLO, maar wel reeds credits verwierven (in master, creditcontract) waardoor ze in het uitdovende programma mogen afwerken melden dit aan de FSA via een formulier dat op ter beschikking zal worden gesteld. Studenten uit het uitdovend programma volgen de lessen samen met de studenten nieuw programma. Er zal worden gedifferentieerd (voor de lessen en de examens) op basis van reeds gevolgde vakken. Bijv. wie leren en instructie nog moet afwerken, sluit aan bij de lessen krachtige leeromgevingen

22 Programmahervorming-Overgangsmaatregelen: concreet
Studenten die voldoen aan de voorwaarden om af te werken in het uitdovende programma, maar op vrijwillige basis wensen over te stappen naar het hervormde programma vragen dit aan bij de FSA met het daartoe voorziene formulier op OPGELET: een behaalde credit voor Algemene en historische Pedagogiek / algemene talendidactiek kan slechts gedeeltelijk of niet verzilverd worden.

23 Wie kan aan UGent LIO-statuut krijgen?
Onderwijsopdracht Decreet: minimaal 500 uren op jaarbasis = 12u/week UGent: vanaf ten minste 200 uren op jaarbasis = 5u/week (met aanvullende preservice stage) Waar? 2de en 3de graad SO professionele bacheloropleiding (hogeschool) CVO Basiseducatie Contacteer stagecoördinator zo snel mogelijk Inschrijven voor 15 oktober

24 Doelstellingen LIO-traject via e-portfolio
Alternatief leertraject: benutting van praktijkervaringen van studenten die in het onderwijs werken (leren op de werkplek): integratie theorie en praktijk in gehele curriculum leren op afstand: begeleidingssessies i.p.v. lessen opdrachten in portfolio i.p.v. examens E- portfolio: handig om werkstukken, relevante bewijsstukken van good practice (filmpjes, enz.) en evaluaties te verzamelen verdere ontwikkeling van de ICT-competenties

25 Kern van LIO-portfolio
Rode draad van portfolio: Vorderingen aantonen: initiatieven aangeven om te ‘groeien’ in leraarschap Leidraad basiscompetenties voor leraren Reflectie als grondhouding: reflectief ervaringsleren Integratie van theorie en praktijk: aantonen dat theorie wordt toegepast Theorie wordt relevant en getoetst aan de praktijk

26 Opbouw LIO-portfolio Opdracht per algemeen vak
Vakoverschrijdend gedeelte zelfevaluatie: sterkte-zwakte analyse actieplannen opdrachten gerelateerd aan lesgeven Vakdidactisch gedeelte (logboek, oefeningen op universiteit, opdrachten) opdrachten vakdidactiek stagelogboek met o.a.: observatieverslagen (ook op andere school) lesvoorbereidingen op basis van je eigen lesopdracht reflecties

27 LIO-Begeleiding Op school Doorheen opleiding
3 x klasbezoek met verslag door mentor ten minste 3 supervisies van praktijkassistent feedback wordt verwerkt in portfolio Doorheen opleiding technische basistraining begeleidingssessies, gekoppeld aan timing portfolio-opdrachten intervisie tussentijdse feedback van begeleiders verplicht begeleidingsgesprek in januari

28 Mogelijke LIO-trajecten
Éénjarig traject Spreiding over maximaal drie jaar Meerjarig traject wordt opgesteld in overleg met de stagecoördinator

29 Internationale uitwisseling
Gedurende één semester aan een buitenlandse universiteit In het buitenland minstens 9 studiepunten verdienen Voor minimaal één opleidingsonderdeel examen afleggen aan de UGent In het buitenland enkel vakdidactiek, met oefeningen, mits akkoord van de verantwoordelijk lesgever Stage kan, mits akkoord van de vakdidacticus In elk geval vooraf afspreken m.b.t. stage in een Vlaamse school te geven

30 Administratieve info Inschrijving SLO geldt in principe voor de ganse opleiding Indien geen volledige SLO: GIT-traject aangewezen Elke student dient zijn curriculum zelf samen te stellen via Controleer of alle vakken die je wil volgen vermeld staan (keuzevak, didactische vakken, stage) UGent voor officiële communicatie Vrijstellingen (EVK) worden aangevraagd bij decaan FPPW (procedure zie website)

31 Administratieve info Er kan bij inschrijving gebruik gemaakt worden van opleidingscheques Stelsel educatief verlof: contacteer de trajectbegeleider Luc Vansteenkiste Voor de lessen vakdidactiek: aanwezigheid vereist van bij het begin van het academiejaar (zie lessenroosters)

32 Algemene info en contactgegevens
Oproep om te zetelen in de opleidingscommissie lerarenopleidingen (formulieren bij FSA; voor meer info: zie minerva begin oktober) Dit telt mee voor één meso-activiteit Internationale uitwisselingen: Marisa Montero Perez Kris Rutten Bibliotheek: Dunantlaan 2 Info: FSA Dunantlaan 2

33 Elektronische leeromgeving: Minerva https://minerva.UGent.be
Algemene info: curriculum; lessenroosters; examens; inschrijvingen, studiegelden interessante links Elektronische leeromgeving: Minerva https://minerva.UGent.be stagecoördinator: Anneleen Jachowicz Anneleen.jachowicz.ugent.be vragen: of trajectbegeleider: Luc van Steenkiste


Download ppt "Specifieke Lerarenopleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google