De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Capelo Carrière publique électronique – Elektronische loopbaan overheid Roadshow 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Capelo Carrière publique électronique – Elektronische loopbaan overheid Roadshow 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Capelo Carrière publique électronique – Elektronische loopbaan overheid
Roadshow 2010

2 Programma (1/2) Inleiding Capelo: wat, wanneer en waarom?
Uitdagingen en doelstellingen Toepassingsveld van het project De twee luiken in het project Project 1: aanpassingen in de DmfA Gegevensstromen Beschrijving van de aanpassingen Stand van zaken Volgende stappen Punctuele gegevens PDOS website: weddenschalen en weddenbijslagen

3 Programma (2/2) Project 2: Historische gegevens Besluit
Algemene principes Structuur van de gegevens Inzameling van de gegevens Integratie in het stroomsysteem Stand van zaken en volgende stappen Besluit Wettelijk kader Algemene planning Ondersteuning van de werkgevers Vraag en antwoord

4 Capelo: wat, wanneer, waarom?

5 De uitdaging en de doelstellingen

6 Toepassingsveld (1/2) Wie? Welke werkgevers? Uitsluiting
Het project betreft alle werknemers van de overheidsdiensten, contractuelen inbegrepen. Welke werkgevers? Alle werkgevers van de overheidssector waarvan het personeel aanspraak kan maken op de toekenning van een pensioen ten laste van één van de regimes van de overheidssector, ongeacht het beheersorganisme. FODs, PODs, ministeries en organismen van openbaar belang die onder de federale staat, de Gemeenschappen en de Gewesten vallen; onderwijs georganiseerd en gesubsidieerd door de Gemeenschappen; de autonome overheidsbedrijven; de gemeenten, de OCMW’s, de provincies en de overheidsorganismen die er van afhangen; de geïntegreerde politie (federaal en lokaal); …. Uitsluiting Alle politieke mandatarissen, van gelijk welk beleidsniveau

7 Toepassingsveld (2/2) Praktisch gezien in DmfA en DmfAPPL
Ruim toepassingsveld: vastgelegd op basis van de werkgeverscategorieën, in voorkomend geval in combinatie met de werknemerscodes dient om aangiftes van werkgevers die niet onder Capelo vallen maar toch de nieuwe blokken invullen, te blokkeren (vb. de werkgevers van de privé- sector) Beperkt toepassingsveld: vastgelegd op basis van een volledige lijst van werkgevers RSZ/RSZPPO   dient om de aangiftes van werkgevers die expliciet onder Capelo vallen maar die de nieuwe blokken Capelo niet zouden invullen, te blokkeren Dit zal, voornamelijk in de beginfase, toelaten om de volledigheid van het toepassingsveld te verifiëren door eventuele werkgevers van de overheidssector op te sporen die blokken Capelo zouden invullen zonder onder het beperkt toepassingsveld van het project te vallen.

8 De twee luiken in Capelo

9 De twee luiken Project 1 – de toekomst Project 2 – het verleden
Vanaf zullen de loopbaangegevens via de kwartaalaangiften van de werkgevers bij de sociale zekerheid worden ingezameld. Aanpassing van de DmfA en DmfAPPL rekening houdend met de behoefte inzake pensioenen van de overheidssector Project 2 – het verleden De historische gegevens (die betrekking hebben op de perioden vóór 2011), zullen rechtstreeks ingezameld worden bij de werkgevers, zonder rekening te houden met een driemaandelijkse periodiciteit. Vanaf Uitwerking van geschikte IT-oplossingen

10 Project 1 – De toekomst DmfA(PPL)

11 DmfA-stroom en afgeleide stromen
Toekomstige toestand Huidige toestand 11

12 Capelo-stroom Capelo-stroom Ontvangst van de attesten A820 = T 1
Ontvangst van de attesten = T dagen (termijn voor de verbetering door de bron)

13 De nieuwe structuur Aangifte
Bijdrage niet gebonden aan natuurlijk persoon Bedrijfsvoertuig Natuurlijk persoon Bijdrage WL Vermindering WL Tewerkstelling Bezoldingingslijn Vermindering voor de tewerkstelling Tewerkstellingslijn - info Werknemerslijn (WT) Gegevens openbare diensten Weddelijn Weddebijslaglijn Prestatielijn Toevoeging codes in « Maaregel tot reorganisatie » « Arbeidstijdgegevens»

14 Pensioen overheidssector
Berekeningsformule: Periodes van aanneembare prestaties Perioden van aanneembare afwezigheden (eventueel beperkt tot een percentage van de prestaties) Duur van de diplomabonificatie (wettelijke studieduur) Belangrijk: de gebeurtenissen moeten in de tijd gesitueerd zijn De duur wordt vastgesteld rekening houdend met de verhouding tussen de gepresteerde (of daarmee gelijkgestelde) uren en een voltijdse betrekking Vb.: 12 maanden prestaties met 4/5 worden in aanmerking genomen ten belope van 9,60 maanden Uitgedrukt in maanden met 2 decimalen  duur Referentiewedde X = rustpensioen  tantième Gemiddelde van de wedden en van bepaalde weddebijslagen van de vijf laatste jaar van de loopbaan Breuk van de referentiewedde voor elk jaar aanneembare dienst (vb.: 1/60 per jaar of 1/720 per maand) Varieert in functie van de aard van de prestatie (vb.: 1/60 administratieve diensten, militaire dienst, diploma; 1/50 actieve diensten, politie; 1/55 onderwijs; 1/30 universiteit, magistratuur, …) De wedden zijn die die op het ogenblik van de oppensioenstelling van kracht zijn + jaarlijkse bedragen gekoppeld aan het spilindexcijfer van het openbaar ambt (138,01) Mogelijkheid om pensioen op basis van verschillende tantièmes te berekenen

15 Verband DmfA(PPL)- pensioen (1/2)
DmfA(PPL) : bestaande blokken Pensioen overheidssector WL: werknemerscode (contractueel/statutair) aard relatie: recht op pensioen TL: begin- en einddatum Periode: basis berekening duur (loopbaan) maatregel tot reorganisatie (New!) Verlof of afwezigheid: aanneembaarheid arbeidscontract (voltijds/deeltijds) Berekening verminderde en niet-verminderde duur weekuurrooster/referentiepersoon bezoldiging in 10de of 12de Periode x 1,2? (onderwijs) maatregel ter bevordering werkgelegenheid Precair contract: aanneembaarheid vliegend personeel Luchtmacht: tijdbonificatie (dubbeltelling periode) PL : prestatiecode (New!) + aantal dagen Niet situeerbare afwezigheden (aantal dagen)

16 Bestaande blokken – uitbreiding van de codes
Blok tewerkstelling Maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd: 20 nieuwe codes (= situeerbare afwezigheden) Het gaat hier over volledige en gedeeltelijke afwezigheden (verminderde prestaties) van toepassing in de overheidssector (met uitzondering van de verloven met behoud van activiteitswedde) Voorbeeld: disponibiliteit wegens ziekte van tot Blok prestaties Arbeidstijdgegevens: 5 codes (= niet situeerbare afwezigheden) het betreft enkel de volledige dagen afwezigheid, die geen periode vormen doel: de vermenigvuldiging van prestatielijnen vermijden door die dagen onder één enkele code te groeperen voorbeeld: 14 dagen voor disponibiliteit wegens ziekte verspreid over het 1ste trimester Deze aanpassingen betreffen enkel de vastbenoemde personeelsleden

17 Verband DmfA(PPL)- pensioen (2/2)
DmfA(PPL) : nieuwe blokken Pensioen overheidssector P.S.D. : begin- en einddaum Periode: basis berekening duur (loopbaan) Type instelling van de overheidssector Intern nut voor PDOS (boeking budget) personeelscategorie Noemer loopbaanbreuk (tantième) graad Militairen: berekening pensioen (oud regime) aard van de dienst (zittend of actief) aard van de functie Beperkingen berekening pensioen reden van het einde van de statutaire relatie Recht op pensioen Wedde: begin- en einddatum Periode : basis berekening duur (wedde) referentie, datum ranginneming, bedrag Bedrag voor de berekening van de refenrentiewedde Bijslag : begin- en einddatum Periode: basis berekening duur (wedde) referentie, bedrag, … Bedrag voor de berekening van de referentiewedde

18 Nieuwe gestructureerde bijlagen
Type instelling van de overheidssector Lijst van de toegelaten waarden : zie bijlage 42 Personeelscategorie van de overheidssector Lijst van de toegelaten waarden : zie bijlage 43 Deze bijlagen zijn beschikbaar op

19 Einde van de statutaire relatie
Motivering van het einde van de statutaire relatie Het is belangrijk om aan te geven waarom de betrekking is beëindigd, om zo: de voortzetting van de carrière van de vastbenoemde werknemer te controleren het pensioenrecht in de overheidssector te onderzoeken 4 motieven werden voorzien: het pensioen, het vrijwillige vertrek (vrijwillig ontslag), het opgelegde ontslag door de werkgever, het overlijden In geval van opgelegd ontslag door de werkgever zal de werkgever een kopie (PDF) van het officieel document waarin van het ontslag akte is genomen (via de site van de punctuele gegevens – zie slide 26) doorgeven dit laat toe om na te gaan of het ontslag het resultaat is van de toepassing van de zwaarste tuchtstraf voorzien in het statuut waaronder de werknemer valt. Als dit het geval is, zal de werknemer zijn pensioenrecht in de overheidssector verliezen.

20 Referenties van de weddenschalen en -bijslagen
Referentielijst PDOS De PDOS bezorgt aan elke werkgever die onder het toepassingsveld valt de referentielijst die overeenkomt met de weddenschalen en de weddenbijslagen die van toepassing zijn bij die werkgever Deze lijsten zullen binnenkort beschikbaar zijn op

21 Weddenbijslagen 5 types weddenbijslagen Wat aangeven?
Forfaitair, vaste percentage van de weddenschaal, variabele percentage van de weddenschaal: deze bijslagen worden aangegeven per periode Betaling per eenheid (per uur, per prestatie of volgens een percentage): deze bijslagen worden aangegeven per kwartaal Wat aangeven? Alle weddenbijslagen die tellen voor de berekening van het pensioen en/of voor perequatie. Uitzondering : de bijslagen voor de uren van nacht- en weekendprestaties voor het verzorgend personeel in ziekenhuizen moeten niet aangegeven worden via de DmfA(PPL)

22 Stand van zaken (1/3) Simulatie-omgeving 2010/3:
De technische documentatie over de nieuwe functionele blokken van het project Capelo staan op het portaal van de sociale zekerheid De glosssaria over de drie nieuwe functionele blokken (gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector, baremieke wedde, weddenbijslag) en over de zones in die blokken De XML documentatie De nieuwe gestructureerde bijlagen 42 “Nomenclatuur van de types van instellingen van de overheidssector” en 43 “Nomenclatuur van personeelscategorieën van de overheidssector” OPGEPAST: voor 2010/3 en 2010/4 gaat het enkel over een simulatie- omgeving. De officiële en verplichte in productiestelling blijft 2011/1.

23 Stand van zaken (2/3) Administratieve instructies Capelo
1ste deel – Nieuwe blokken In samenstelling (60% gedaan) Publicatie voorzien in oktober 2de deel - Toepassingsgebied Publicatie voorzien in november 3de deel - Maatregel tot reorganisatie en Arbeidstijdgegevens (bestaande blokken) Publicatie voorzien in december Integratie in de instructies voor de werkgevers DmfA en DmfAPPL Begin 2011

24 Stand van zaken (3/3) Controle van de gegevens
“Kwaliteitscontroles” (intratrimestrieel)  RSZ-RSZPPO Gewone controles DmfA(PPL): zie glossaria Referentietabellen: lijst van toegelaten waarden per werkgever voor de types van instellingen, personeelscategorieën, referenties van weddenschalen en bijslagen Specifieke controles: continuïteit van de perioden binnen het kwartaal (vooral voor de statutaire werknemers) De anomalieën zijn blokkerend, procentueel of niet procentueel “Coherentiecontroles” (inter-trimestrieel)  RSZ-RSZPPO ? Haalbaarheidsstudie bezig Doel : de continuïteit van de loopbaan tussen kwartalen te controleren (vooral voor de statutaire werknemers) Ten vroegste vanaf 2011/2 “Conformiteitscontroles”  PDOS Inspectie ter plaatse Modaliteiten nog te definiëren

25 Punctuele gegevens (1/2)
De punctuele gegevens worden door de werkgever via de portaalsite van de sociale zekerheid aangeleverd

26 Punctuele gegevens (2/2)
Deze gegevens hebben betrekking op: de diploma’s : titel van het diploma (vrije tekst) studieduur (numeriek) datum van aflevering (datum) onderwijstype (codes) kopie van het diploma (upload - PDF) het einde van de statutaire relatie wanneer die door de werkgever wordt opgelegd : document dat het einde acteert van de relatie (upload - PDF)

27 Weddenschalen en weddenbijslagen
PDOS website Weddenschalen en weddenbijslagen

28 Waarom een aparte applicatie?
In de DmfA (PPL) is de referentie van de weddenschaal en de weddenbijslag zeer belangrijk (blokkerende factor) voor de berekening van het overheidspensioen rekening houdend met het perequatiebeginsel. Ondersteuningsinstrument voor de DmfA-aangifte : Raadpleging van bestaande referenties Aanvraag van ontbrekende referenties

29 Structuur van een weddenschaal
De wedden van het personeel van de overheidsdiensten worden vastgesteld in de weddenschalen bestaande uit: Een minimumwedde; Zogenaamde “Weddentrappen” die het resultaat zijn van de tussentijdse verhogingen; Een maximumwedde; Eventueel een indice (=benaming).

30 Aanmelden Website: Link op www.pdos.be
Aanmelden: De werkgever moet zich aanmelden met Ondernemingsnummer (KBO) & paswoord

31 Contactgegevens Opgelet!
De werkgever moet bij de eerste aanmelding de verplichte velden aanvullen

32 Weddenschalen: DmfA-code opzoeken
1 Zoekfunctie 1: Filter: jaar en trimester Mogelijkheid om een jaarbedrag aan 100% (spilindex 138,01) in het zoek- venster in te voeren. Druk vervolgens op de knop “Opzoeken” 1

33 Weddenschalen: DmfA-code opzoeken
1 Detail weddenschaal opvragen: Klik op een lijn (1) 2 Zoekfunctie 2: Zoeken in de getoonde gegevens . Typ (geheel of gedeeltelijk) DmfA-code, indice… in het venster en de tabel past zich automatisch aan 2 1

34 Weddenschalen: DmfA-code opzoeken
Detail van de aan een DmfA-code verbonden weddenschaal opvragen Via de knop “terug naar DmfA-code opzoeken” ga je terug naar de lijst met zoekresultaten

35 Weddenschalen invoeren
Belangrijk ! Gebruik uitsluitend niet geïndexeerde bedragen in Euro (spilindex 138,01) Begindatum Datum vanaf wanneer de weddenschaal uitwerking heeft Indice Benaming voor de weddenschaal Minimum & maximum Minimum –en maximumbedrag van de weddenschaal Evolutie Aantal: Het aantal tussentijdse verhogingen Frequentie: Bijvoorbeeld jaarlijks of tweejaarlijks,… Bedrag: Het bedrag van de periodieke verhoging Controle op de coherentie (minimumwedde + tussentijdse verhogingen = maximumwedde)

36 Weddenschalen invoeren
Aard van de beslissing Wettelijke basis van de beslissing Kiezen uit rolmenu Datum van de beslissing Datum vermeld in de regelgeving Omschrijving van de beslissing Vrij veld, hierin kunt u bijkomende informatie verstrekken omtrent de ingevoerde weddenschaal Druk vervolgens op “Bewaren” om de weddenschaal op te slaan

37 Ingevoerde weddenschalen
1. Nog niet verzonden ingevoerde weddenschalen Een ingevoerde weddenschaal bewerken Een ingevoerde weddenschaal verwijderen Een ingevoerde weddenschaal aanvinken Indien klaar om te verzenden Op de knop “verzenden” klikken om de aangevinkte weddenschalen te verzenden naar de Pdos

38 Ingevoerde weddenschalen
2. Verzonden ingevoerde weddenschalen Status Verzonden: de weddenschaal is verzonden naar de PDOS In verwerking: de weddenschaal wordt onderzocht door de PDOS Gevalideerd: de weddenschaal werd goedgekeurd door de PDOS Verworpen: de weddenschaal werd niet goedgekeurd door de PDOS

39 Project 2: Het verleden – De historische gegevens

40 Algemene principes (1/2)
De laatste werkgever is verantwoordelijk voor de historische gegevens van de hele loopbaan van de werknemer in de overheidssector. De werkgever geeft alle gegevens aan voor de werknemers die op bij hem in dienst zijn De gegevens van de werknemers die de overheidssector voor eind 2010 definitief verlaten hebben, moeten niet aangegeven worden Een overzicht van de verzamelde gegevens zal aan de werknemer voorgelegd worden. In geval van onenigheid, moet de werknemer zich tot de werkgever richten De bezoldigingsgegevens moeten enkel aangegeven worden voor de vastbenoemde personeelsleden en enkel vanaf 1 januari 2006 In productiestelling op 1 april 2011 Einde van de periode voor het doorgeven van historische gegevens: 31 december 2015

41 Algemene principes (2/2)
De aangevende werkgever geeft aan Sigedis een elektronisch attest per werknemer door. Definitie van een attest: Een attest bevat het geheel van gegevens betreffende de loopbaanprestaties voor één enkel persoon. Deze gegevens worden aangevuld met de gegevens over diploma’s. De gegevens betreffende de loopbaanprestaties bevatten de loopbaanlijnen en de lijnen die daarvan afhangen. De aangevende werkgever is diegene die de persoon op tewerkstelt (coherentie tussen het attest « historische gegevens » en de DmfA 2011/1).

42 Structuur van de gegevens
Attest: aangevende werkgever - werknemer (Sleutel : N° KBO-- INSZ) Titels en diploma’s Werkgevers (N° KBO of RSZ, aangevende, benaming, …) Loopbaanlijn (Data, aard arbeidsrelatie, uurrrooster (Q/S) afwezigheden, Niet-situeerbare afwezigheden (Referentiejaar, codes, …) Wedden (Data, schalen, anciënniteit, …) Weddesupplementen (Data, codes, …)

43 Wijzen van inzamelen van historische gegevens
« Batch » Aan Sigedis volledig ingevulde attesten sturen. De ontvangen gegevens controleren en een melding sturen naar de werkgever. « Online » De attesten via een website ingeven De gegevens online controleren tijdens de gegevensinvoer « Gemengd » Aan Sigedis de gedeeltelijk ingevulde attesten via de « batch » methode bezorgen en de ontbrekende gegevens via de website Gegevens controleren

44 Capelo-DHG: batch ONLINE BATCH 44 Werkgever- aangever Sigedis PDOS
Sociaal verzekerde Save + Ctrl Full? Process Send and Print ONLINE Ctrl? Reaction? Validate Receipt Ctrl? XML DB ACK Full? TERMIJN Ctrl? D5’ = T’ + 75 wd T T’ D5 = T + 75 wd VAN TOT D1 = T + 5 wd (= werkdagen) D2 = D wd D3 = D wd D4 = D wd 44 D1’ = T’ + 5 wd (= werkdagen) D2’ = D1’ + 30 wd D3’ = D2’ + 10 wd D4’ = D3’ + 30 wd

45 Capelo-DHG: gemengd ONLINE BATCH 45 Sigedis PDOS Werkgever- aangever
Sociaal verzekerde Save + Ctrl Full? Process Send and Print ONLINE Ctrl? Reaction? Validate Receipt Ctrl? XML DB ACK On line? TERMIJN D5’ = T’ + 75 wd T T’ D5 = T + 75 wd VAN TOT D1 = T + 5 wd (= werkdagen) D2 = D wd D3 = D wd D4 = D wd D1’ = T’ + 5 wd (= werkdagen) D2’ = D1’ + 30 wd D3’ = D2’ + 10 wd D4’ = D3’ + 30 wd 45

46 Capelo-DHG: online ONLINE BATCH 46 Sigedis PDOS Sociaal verzekerde
Werkgever- aangever Werkgever- aangever Save + Ctrl Full? Ctrl? Process Send and Print Reaction? Validate TERMIJN D5’ = T’ + 75 wd T T’ D5 = T + 75 wd VAN TOT D1 = T + 5 wd (= werkdagen) D2 = D wd D3 = D wd D4 = D wd 46 D1’ = T’ + 5 wd (= werkdagen) D2’ = D1’ + 30 wd D3’ = D2’ + 10 wd D4’ = D3’ + 30 wd

47 Integratie in het Stroomsysteem
Stroomsysteem (SF) van de sociale zekerheid Intermediair tussen de werkgevers en hun mandatarissen van het toepassingsveld van Capelo en Sigedis. Capelo zal een subtype zijn van de hoedanigheidscode DmfA. Werkgever Stroom-systeem Capelo- stroom Mandataris 47

48 Vooruitgang De website voor de historische gegevens is voor 90% ontwikkeld De structuur voor de historische gegevensstromen is volledig gedefinieerd Wat de controle van gegevens betreft: de algoritmen voor de opsporing van anomalieën zijn volledig gedefinieerd Testen met gegevens van PDOS zijn gestart

49 Volgende stappen Publicatie van het glossarium en van het XML schema van de historische gegevens (voorlopige versies) in de bibliotheek complementaire documenten (DocLib) van het portaal van de sociale zekerheid  Eind oktober - begin november 2010 Administratieve instructies en handleiding (website) Begin 2011 Publicatie van de officiële technische documentatie op het portaal van de sociale zekerheid  Februari 2011 In productiestelling van de website en van de infrastructuur voor het elektronische opladen van de gegevens  1 april 2011 Informatie en communicaties op

50 Besluit

51 Wettelijk kader Wetsontwerp wacht op een regering Inhoud:
Project 1 (DMFA/DMFAPPL) : verankering in de wetgeving van sociale zekerheid Project 1 (DMFA/DMFAPPL) : punctuele gegevens Project 2 (Historische gegevens) : wettelijke verplichting – termijn van 5 jaar – scharnierdatum 01/01/2013 (stopzetting papieren dossier) Responsabilisering werkgever & toezicht (uitgangspunt = bestaan van interne controle en interne audit) Inning en invordering van bijdragen (mogelijkheid van administratieve vereenvoudiging) Sancties

52 Algemene planning en sleutelmomenten 2010/3 2011/1
2010/3 : Capelo-DmfA(PPL) simulatie omgeving 2011/1 : Capelo-DmfA(PPL) start 01/04/2011 01/01/2013 31/12/2015 01/04/2011 : Capelo-DHG start 01/01/2013 : Stopzetting papieren dossier 31/12/2015 : Capelo-DHG : Einde overdracht van historische gegevens

53 Ondersteuning bij de aangifte
DMFA/DMFAPPL: 1e lijn helpdesk = normaliter Eranova (opleiding door PDOS) 2e lijn helpdesk (inhoud Capelo blokken) = Dienst Informatiebeheer PDOS 2e lijn helpdesk (anomaliebeheer) = RSZ/RSZPPO (opleiding door PDOS) Punctuele gegevens (portaalsite SZ) 1e lijn helpdesk = normaliter Eranova 2e lijn helpdesk (inhoud )= Dienst Informatiebeheer PDOS Historische gegevens (portaalsite SZ) Referentietabel weddenschalen (webapplicatie PDOS) 1e en 2e lijn helpdesk = Dienst Informatiebeheer PDOS Contactgegevens van de helpdesk worden gepubliceerd zodra operationeel

54 Dank u! Vraag en antwoord


Download ppt "Capelo Carrière publique électronique – Elektronische loopbaan overheid Roadshow 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google