De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Roadshow 2010 Capelo Carrière publique électronique – Elektronische loopbaan overheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Roadshow 2010 Capelo Carrière publique électronique – Elektronische loopbaan overheid."— Transcript van de presentatie:

1 Roadshow 2010 Capelo Carrière publique électronique – Elektronische loopbaan overheid

2 Programma (1/2)  Inleiding  Capelo: wat, wanneer en waarom? Uitdagingen en doelstellingen Toepassingsveld van het project  De twee luiken in het project  Project 1: aanpassingen in de DmfA Gegevensstromen Beschrijving van de aanpassingen Stand van zaken Volgende stappen Punctuele gegevens  PDOS website: weddenschalen en weddenbijslagen 2

3 Programma (2/2)  Project 2: Historische gegevens Algemene principes Structuur van de gegevens Inzameling van de gegevens Integratie in het stroomsysteem Stand van zaken en volgende stappen  Besluit Wettelijk kader Algemene planning Ondersteuning van de werkgevers  Vraag en antwoord 3

4 4 Capelo: wat, wanneer, waarom?

5 De uitdaging en de doelstellingen 5

6 6 Toepassingsveld (1/2)  Wie? Het project betreft alle werknemers van de overheidsdiensten, contractuelen inbegrepen.  Welke werkgevers? Alle werkgevers van de overheidssector waarvan het personeel aanspraak kan maken op de toekenning van een pensioen ten laste van één van de regimes van de overheidssector, ongeacht het beheersorganisme. FODs, PODs, ministeries en organismen van openbaar belang die onder de federale staat, de Gemeenschappen en de Gewesten vallen; onderwijs georganiseerd en gesubsidieerd door de Gemeenschappen; de autonome overheidsbedrijven; de gemeenten, de OCMW’s, de provincies en de overheidsorganismen die er van afhangen; de geïntegreerde politie (federaal en lokaal); ….  Uitsluiting Alle politieke mandatarissen, van gelijk welk beleidsniveau

7 Toepassingsveld (2/2)  Praktisch gezien in DmfA en DmfAPPL Ruim toepassingsveld:  vastgelegd op basis van de werkgeverscategorieën, in voorkomend geval in combinatie met de werknemerscodes  dient om aangiftes van werkgevers die niet onder Capelo vallen maar toch de nieuwe blokken invullen, te blokkeren (vb. de werkgevers van de privé- sector) Beperkt toepassingsveld:  vastgelegd op basis van een volledige lijst van werkgevers RSZ/RSZPPO  dient om de aangiftes van werkgevers die expliciet onder Capelo vallen maar die de nieuwe blokken Capelo niet zouden invullen, te blokkeren Dit zal, voornamelijk in de beginfase, toelaten om de volledigheid van het toepassingsveld te verifiëren door eventuele werkgevers van de overheidssector op te sporen die blokken Capelo zouden invullen zonder onder het beperkt toepassingsveld van het project te vallen. 7

8 8 De twee luiken in Capelo

9 De twee luiken  Project 1 – de toekomst Vanaf 01-01-2011 zullen de loopbaangegevens via de kwartaalaangiften van de werkgevers bij de sociale zekerheid worden ingezameld. Aanpassing van de DmfA en DmfAPPL rekening houdend met de behoefte inzake pensioenen van de overheidssector  Project 2 – het verleden De historische gegevens (die betrekking hebben op de perioden vóór 2011), zullen rechtstreeks ingezameld worden bij de werkgevers, zonder rekening te houden met een driemaandelijkse periodiciteit. Vanaf 01-04- 2011 Uitwerking van geschikte IT-oplossingen 9

10 10 Project 1 – De toekomst DmfA(PPL)

11 DmfA-stroom en afgeleide stromen Huidige toestand Toekomstige toestand 11

12 Capelo-stroom 12 Ontvangst van de attesten A820 = T 1 Capelo-stroom Ontvangst van de attesten = T1 + 90 dagen (termijn voor de verbetering door de bron)

13 13 De nieuwe structuur Aangifte Bijdrage niet gebonden aan natuurlijk persoon Bedrijfsvoertuig Natuurlijk persoon Bijdrage WL Vermindering WL Tewerkstelling Bezoldingingslijn Vermindering voor de tewerkstelling Tewerkstellingslijn - info Werknemerslijn (WT) Gegevens openbare diensten Weddelijn Weddebijslaglijn Prestatielijn Toevoeging codes in « Maaregel tot reorganisatie » Toevoeging codes in « Arbeidstijdgegevens»

14 Pensioen overheidssector 14  Berekeningsformule:  duur  tantième Periodes van aanneembare prestaties Perioden van aanneembare afwezigheden (eventueel beperkt tot een percentage van de prestaties) Duur van de diplomabonificatie (wettelijke studieduur) De duur wordt vastgesteld rekening houdend met de verhouding tussen de gepresteerde (of daarmee gelijkgestelde) uren en een voltijdse betrekking Gemiddelde van de wedden en van bepaalde weddebijslagen van de vijf laatste jaar van de loopbaan + jaarlijkse bedragen gekoppeld aan het spilindexcijfer van het openbaar ambt (138,01) Breuk van de referentiewedde voor elk jaar aanneembare dienst (vb.: 1/60 per jaar of 1/720 per maand) Varieert in functie van de aard van de prestatie (vb.: 1/60 administratieve diensten, militaire dienst, diploma; 1/50 actieve diensten, politie; 1/55 onderwijs; 1/30 universiteit, magistratuur, …) Uitgedrukt in maanden met 2 decimalen Vb.: 12 maanden prestaties met 4/5 worden in aanmerking genomen ten belope van 9,60 maanden Mogelijkheid om pensioen op basis van verschillende tantièmes te berekenen De wedden zijn die die op het ogenblik van de oppensioenstelling van kracht zijn Belangrijk: de gebeurtenissen moeten in de tijd gesitueerd zijn    Referentiewedde X = rustpensioen

15 Verband DmfA(PPL)- pensioen (1/2) DmfA(PPL) : bestaande blokkenPensioen overheidssector WL: werknemerscode (contractueel/statutair)aard relatie: recht op pensioen TL:begin- en einddatumPeriode: basis berekening duur (loopbaan) maatregel tot reorganisatie maatregel tot reorganisatie (New!)Verlof of afwezigheid: aanneembaarheid arbeidscontract (voltijds/deeltijds)Berekening verminderde en niet-verminderde duur weekuurrooster/referentiepersoonBerekening verminderde en niet-verminderde duur bezoldiging in 10 de of 12 de Periode x 1,2? (onderwijs) maatregel ter bevordering werkgelegenheidPrecair contract: aanneembaarheid vliegend personeelLuchtmacht: tijdbonificatie (dubbeltelling periode) PL : prestatiecode (New!) + aantal dagenprestatiecodeNiet situeerbare afwezigheden (aantal dagen)    15

16 Bestaande blokken – uitbreiding van de codes  Blok tewerkstelling Maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd: 20 nieuwe codes (= situeerbare afwezigheden) Het gaat hier over volledige en gedeeltelijke afwezigheden (verminderde prestaties) van toepassing in de overheidssector (met uitzondering van de verloven met behoud van activiteitswedde) Voorbeeld: disponibiliteit wegens ziekte van 01-02-2011 tot 25-02-2011  Blok prestaties Arbeidstijdgegevens: 5 codes (= niet situeerbare afwezigheden)  het betreft enkel de volledige dagen afwezigheid, die geen periode vormen  doel: de vermenigvuldiging van prestatielijnen vermijden door die dagen onder één enkele code te groeperen  voorbeeld: 14 dagen voor disponibiliteit wegens ziekte verspreid over het 1 ste trimester Deze aanpassingen betreffen enkel de vastbenoemde personeelsleden 16

17 DmfA(PPL) : nieuwe blokkenPensioen overheidssector P.S.D. : begin- en einddaumPeriode: basis berekening duur (loopbaan) Type instelling Type instelling van de overheidssectorIntern nut voor PDOS (boeking budget) personeelscategorieNoemer loopbaanbreuk (tantième) graadMilitairen: berekening pensioen (oud regime) aard van de dienst (zittend of actief)Noemer loopbaanbreuk (tantième) aard van de functieBeperkingen berekening pensioen reden van het einde van de statutaire relatie Recht op pensioen Wedde: begin- en einddatumPeriode : basis berekening duur (wedde) referentiereferentie, datum ranginneming, bedragBedrag voor de berekening van de refenrentiewedde Bijslag :begin- en einddatumPeriode: basis berekening duur (wedde) referentiereferentie, bedrag, …Bedrag voor de berekening van de referentiewedde 17        Verband DmfA(PPL)- pensioen (2/2)

18 Nieuwe gestructureerde bijlagen  Type instelling van de overheidssector Lijst van de toegelaten waarden : zie bijlage 42  Personeelscategorie van de overheidssector Lijst van de toegelaten waarden : zie bijlage 43  Deze bijlagen zijn beschikbaar op www.socialsecurity.be 18

19 Einde van de statutaire relatie  Motivering van het einde van de statutaire relatie Het is belangrijk om aan te geven waarom de betrekking is beëindigd, om zo:  de voortzetting van de carrière van de vastbenoemde werknemer te controleren  het pensioenrecht in de overheidssector te onderzoeken 4 motieven werden voorzien: het pensioen, het vrijwillige vertrek (vrijwillig ontslag), het opgelegde ontslag door de werkgever, het overlijden  In geval van opgelegd ontslag door de werkgever zal de werkgever een kopie (PDF) van het officieel document waarin van het ontslag akte is genomen (via de site van de punctuele gegevens – zie slide 26) doorgeven dit laat toe om na te gaan of het ontslag het resultaat is van de toepassing van de zwaarste tuchtstraf voorzien in het statuut waaronder de werknemer valt. Als dit het geval is, zal de werknemer zijn pensioenrecht in de overheidssector verliezen. 19

20 Referenties van de weddenschalen en - bijslagen  Referentielijst PDOS De PDOS bezorgt aan elke werkgever die onder het toepassingsveld valt de referentielijst die overeenkomt met de weddenschalen en de weddenbijslagen die van toepassing zijn bij die werkgever Deze lijsten zullen binnenkort beschikbaar zijn op www.pdos.bewww.pdos.be 20

21 Weddenbijslagen  5 types weddenbijslagen Forfaitair, vaste percentage van de weddenschaal, variabele percentage van de weddenschaal: deze bijslagen worden aangegeven per periode Betaling per eenheid (per uur, per prestatie of volgens een percentage): deze bijslagen worden aangegeven per kwartaal  Wat aangeven? Alle weddenbijslagen die tellen voor de berekening van het pensioen en/of voor perequatie.  Uitzondering : de bijslagen voor de uren van nacht- en weekendprestaties voor het verzorgend personeel in ziekenhuizen moeten niet aangegeven worden via de DmfA(PPL) 21

22 Stand van zaken (1/3) Simulatie-omgeving 2010/3:  De technische documentatie over de nieuwe functionele blokken van het project Capelo staan op het portaal van de sociale zekerheid De glosssaria over de drie nieuwe functionele blokken (gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector, baremieke wedde, weddenbijslag) en over de zones in die blokken De XML documentatie De nieuwe gestructureerde bijlagen 42 “Nomenclatuur van de types van instellingen van de overheidssector” en 43 “Nomenclatuur van personeelscategorieën van de overheidssector” OPGEPAST: voor 2010/3 en 2010/4 gaat het enkel over een simulatie- omgeving. De officiële en verplichte in productiestelling blijft 2011/1. 22

23 Stand van zaken (2/3) 23 Administratieve instructies Capelo  1 ste deel – Nieuwe blokken In samenstelling (60% gedaan) Publicatie voorzien in oktober  2 de deel - Toepassingsgebied Publicatie voorzien in november  3 de deel - Maatregel tot reorganisatie en Arbeidstijdgegevens (bestaande blokken) Publicatie voorzien in december  Integratie in de instructies voor de werkgevers DmfA en DmfAPPL Begin 2011

24 Stand van zaken (3/3) 24 Controle van de gegevens  “Kwaliteitscontroles” (intratrimestrieel)  RSZ-RSZPPO Gewone controles DmfA(PPL): zie glossaria Referentietabellen: lijst van toegelaten waarden per werkgever voor de types van instellingen, personeelscategorieën, referenties van weddenschalen en bijslagen Specifieke controles: continuïteit van de perioden binnen het kwartaal (vooral voor de statutaire werknemers) De anomalieën zijn blokkerend, procentueel of niet procentueel  “Coherentiecontroles” (inter-trimestrieel)  RSZ-RSZPPO ? Haalbaarheidsstudie bezig Doel : de continuïteit van de loopbaan tussen kwartalen te controleren (vooral voor de statutaire werknemers) Ten vroegste vanaf 2011/2  “Conformiteitscontroles”  PDOS Inspectie ter plaatse Modaliteiten nog te definiëren

25 Punctuele gegevens (1/2)  De punctuele gegevens worden door de werkgever via de portaalsite van de sociale zekerheid aangeleverd 25

26 Punctuele gegevens (2/2)  Deze gegevens hebben betrekking op: de diploma’s :  titel van het diploma (vrije tekst)  studieduur (numeriek)  datum van aflevering (datum)  onderwijstype (codes)  kopie van het diploma (upload - PDF) het einde van de statutaire relatie wanneer die door de werkgever wordt opgelegd :  document dat het einde acteert van de relatie (upload - PDF) 26

27 27 PDOS website Weddenschalen en weddenbijslagen

28 Waarom een aparte applicatie? In de DmfA (PPL) is de referentie van de weddenschaal en de weddenbijslag zeer belangrijk (blokkerende factor) voor de berekening van het overheidspensioen rekening houdend met het perequatiebeginsel. Ondersteuningsinstrument voor de DmfA-aangifte :  Raadpleging van bestaande referenties  Aanvraag van ontbrekende referenties 28

29 Structuur van een weddenschaal De wedden van het personeel van de overheidsdiensten worden vastgesteld in de weddenschalen bestaande uit: Een minimumwedde; Zogenaamde “Weddentrappen” die het resultaat zijn van de tussentijdse verhogingen; Een maximumwedde; Eventueel een indice (=benaming). 29

30 Aanmelden Website: Link op www.pdos.be Aanmelden: De werkgever moet zich aanmelden met Ondernemingsnummer (KBO) & paswoord 30

31 Contactgegevens 31 Opgelet! De werkgever moet bij de eerste aanmelding de verplichte velden aanvullen

32 W eddenschalen: DmfA-code opzoeken Zoekfunctie 1: Filter: jaar en trimester Mogelijkheid om een jaarbedrag aan 100% (spilindex 138,01) in het zoek- venster in te voeren. Druk vervolgens op de knop “Opzoeken” 1 1 32

33 Weddenschalen: DmfA-code opzoeken Detail weddenschaal opvragen: Klik op een lijn (1) 33 Zoekfunctie 2: Zoeken in de getoonde gegevens. Typ (geheel of gedeeltelijk) DmfA-code, indice… in het venster en de tabel past zich automatisch aan 1 1 2 2

34 Weddenschalen: DmfA-code opzoeken Detail van de aan een DmfA-code verbonden weddenschaal opvragen Via de knop “terug naar DmfA- code opzoeken” ga je terug naar de lijst met zoekresultaten 34

35 Weddenschalen invoeren 35 Belangrijk ! –Gebruik uitsluitend niet geïndexeerde bedragen in Euro (spilindex 138,01) Begindatum –Datum vanaf wanneer de weddenschaal uitwerking heeft I ndice –Benaming voor de weddenschaal Minimum & maximum –Minimum –en maximumbedrag van de weddenschaal Evolutie –Aantal: Het aantal tussentijdse verhogingen –Frequentie: Bijvoorbeeld jaarlijks of tweejaarlijks,… –Bedrag: Het bedrag van de periodieke verhoging Controle op de coherentie (minimumwedde + tussentijdse verhogingen = maximumwedde)

36 Weddenschalen invoeren 36 Aard van de beslissing Wettelijke basis van de beslissing Kiezen uit rolmenu Datum van de beslissing Datum vermeld in de regelgeving Omschrijving van de beslissing Vrij veld, hierin kunt u bijkomende informatie verstrekken omtrent de ingevoerde weddenschaal Druk vervolgens op “Bewaren” om de weddenschaal op te slaan

37 Ingevoerde weddenschalen 1. Nog niet verzonden ingevoerde weddenschalen 37 Op de knop “verzenden” klikken om de aangevinkte weddenschalen te verzenden naar de Pdos Een ingevoerde weddenschaal bewerken Een ingevoerde weddenschaal verwijderen Een ingevoerde weddenschaal aanvinken Indien klaar om te verzenden

38 Ingevoerde weddenschalen 2. Verzonden ingevoerde weddenschalen 38 Status Verzonden: de weddenschaal is verzonden naar de PDOS In verwerking: de weddenschaal wordt onderzocht door de PDOS Gevalideerd: de weddenschaal werd goedgekeurd door de PDOS Verworpen: de weddenschaal werd niet goedgekeurd door de PDOS

39 39 Project 2: Het verleden – De historische gegevens

40 Algemene principes (1/2)  De laatste werkgever is verantwoordelijk voor de historische gegevens van de hele loopbaan van de werknemer in de overheidssector.  De werkgever geeft alle gegevens aan voor de werknemers die op 01-01-2011 bij hem in dienst zijn  De gegevens van de werknemers die de overheidssector voor eind 2010 definitief verlaten hebben, moeten niet aangegeven worden  Een overzicht van de verzamelde gegevens zal aan de werknemer voorgelegd worden. In geval van onenigheid, moet de werknemer zich tot de werkgever richten  De bezoldigingsgegevens moeten enkel aangegeven worden voor de vastbenoemde personeelsleden en enkel vanaf 1 januari 2006  In productiestelling op 1 april 2011  Einde van de periode voor het doorgeven van historische gegevens: 31 december 2015 40

41 Algemene principes (2/2) 41  De aangevende werkgever geeft aan Sigedis een elektronisch attest per werknemer door.  Definitie van een attest:  Een attest bevat het geheel van gegevens betreffende de loopbaanprestaties voor één enkel persoon. Deze gegevens worden aangevuld met de gegevens over diploma’s.  De gegevens betreffende de loopbaanprestaties bevatten de loopbaanlijnen en de lijnen die daarvan afhangen.  De aangevende werkgever is diegene die de persoon op 01-01-2011 tewerkstelt (coherentie tussen het attest « historische gegevens » en de DmfA 2011/1).

42 Structuur van de gegevens Attest: aangevende werkgever - werknemer (Sleutel : N° KBO-- INSZ) Attest: aangevende werkgever - werknemer (Sleutel : N° KBO-- INSZ) Werkgevers (N° KBO of RSZ, aangevende, benaming, …) Werkgevers (N° KBO of RSZ, aangevende, benaming, …) Wedden (Data, schalen, anciënniteit, …) Wedden (Data, schalen, anciënniteit, …) Weddesupplementen (Data, codes, …) Weddesupplementen (Data, codes, …) Titels en diploma’s Loopbaanlijn (Data, aard arbeidsrelatie, uurrrooster (Q/S) afwezigheden, Loopbaanlijn (Data, aard arbeidsrelatie, uurrrooster (Q/S) afwezigheden, Niet-situeerbare afwezigheden (Referentiejaar, codes, …) Niet-situeerbare afwezigheden (Referentiejaar, codes, …) 42

43 Wijzen van inzamelen van historische gegevens  3 wijzen: « Batch »  Aan Sigedis volledig ingevulde attesten sturen.  De ontvangen gegevens controleren en een melding sturen naar de werkgever. « Online »  De attesten via een website ingeven  De gegevens online controleren tijdens de gegevensinvoer « Gemengd »  Aan Sigedis de gedeeltelijk ingevulde attesten via de « batch » methode bezorgen en de ontbrekende gegevens via de website  Gegevens controleren 43

44 XML DB Capelo-DHG: batch Full? Ctrl? Save + Ctrl Validate Receipt Ctrl? Full? Ctrl? ACK Werkgever- aangever SigedisWerkgever- aangever BATCHBATCH PDOS Process Send and Print Reaction? TERMIJNTERMIJN VAN 01-01-2011 TOT 31-12-2015 D1 = T + 5 wd (= werkdagen) D2 = D1 + 30 wdD3 = D2 + 10 wd D4 = D3 + 30 wd D5 = T + 75 wd T T’… D1’ = T’ + 5 wd (= werkdagen) D2’ = D1’ + 30 wd D3’ = D2’ + 10 wd D4’ = D3’ + 30 wd D5’ = T’ + 75 wd 44 Sociaal verzekerde ONLINEONLINE

45 XML DB Full? Ctrl? Save + Ctrl Validate Receipt Ctrl? ACK Sigedis BATCHBATCH PDOS Process Send and Print Reaction? On line? VAN 01-01-2011 TOT 31-12-2015 D1 = T + 5 wd (= werkdagen) D2 = D1 + 30 wdD3 = D2 + 10 wd D4 = D3 + 30 wd T T’… D1’ = T’ + 5 wd (= werkdagen) D2’ = D1’ + 30 wd D3’ = D2’ + 10 wd D4’ = D3’ + 30 wd D5’ = T’ + 75 wd D5 = T + 75 wd TERMIJNTERMIJN 45 Werkgever- aangever Sociaal verzekerde ONLINEONLINE Capelo-DHG: gemengd

46 Capelo-DHG: online Full? Ctrl? Save + Ctrl Validate Sigedis ONLINEONLINE BATCHBATCH PDOSSociaal verzekerde PDOS Process Send and Print Reaction? VAN 01-01-2011 TOT 31-12-2015 D1 = T + 5 wd (= werkdagen) D2 = D1 + 30 wd D3 = D2 + 10 wd D4 = D3 + 30 wd T T’… D1’ = T’ + 5 wd (= werkdagen) D2’ = D1’ + 30 wd D3’ = D2’ + 10 wd D4’ = D3’ + 30 wd D5’ = T’ + 75 wd D5 = T + 75 wd TERMIJNTERMIJN 46 Werkgever- aangever

47 Integratie in het Stroomsysteem Stroomsysteem (SF) van de sociale zekerheid Intermediair tussen de werkgevers en hun mandatarissen van het toepassingsveld van Capelo en Sigedis. Capelo zal een subtype zijn van de hoedanigheidscode DmfA. 47 WerkgeverCapelo- stroom Mandataris Stroom- systeem

48  De website voor de historische gegevens is voor 90% ontwikkeld  De structuur voor de historische gegevensstromen is volledig gedefinieerd  Wat de controle van gegevens betreft: de algoritmen voor de opsporing van anomalieën zijn volledig gedefinieerd  Testen met gegevens van PDOS zijn gestart 48 Vooruitgang

49 Volgende stappen 49  Publicatie van het glossarium en van het XML schema van de historische gegevens (voorlopige versies) in de bibliotheek complementaire documenten (DocLib) van het portaal van de sociale zekerheid  Eind oktober - begin november 2010  Administratieve instructies en handleiding (website)  Begin 2011  Publicatie van de officiële technische documentatie op het portaal van de sociale zekerheid  Februari 2011  In productiestelling van de website en van de infrastructuur voor het elektronische opladen van de gegevens  1 april 2011  Informatie en communicaties op www.capelo.bewww.capelo.be

50 50 Besluit

51 Wettelijk kader  Wetsontwerp wacht op een regering  Inhoud: Project 1 (DMFA/DMFAPPL) : verankering in de wetgeving van sociale zekerheid Project 1 (DMFA/DMFAPPL) : punctuele gegevens Project 2 (Historische gegevens) : wettelijke verplichting – termijn van 5 jaar – scharnierdatum 01/01/2013 (stopzetting papieren dossier) Responsabilisering werkgever & toezicht (uitgangspunt = bestaan van interne controle en interne audit) Inning en invordering van bijdragen (mogelijkheid van administratieve vereenvoudiging) Sancties 51

52 Algemene planning en sleutelmomenten 52 2010/3 2011/1 ………  2010/3 : Capelo-DmfA(PPL) simulatie omgeving  2011/1 : Capelo-DmfA(PPL) start 01/04/2011 01/01/2013 31/12/2015  01/04/2011 : Capelo-DHG start  01/01/2013 : Stopzetting papieren dossier  31/12/2015 : Capelo-DHG : Einde overdracht van historische gegevens

53 Ondersteuning bij de aangifte  DMFA/DMFAPPL: 1 e lijn helpdesk = normaliter Eranova (opleiding door PDOS) 2 e lijn helpdesk (inhoud Capelo blokken) = Dienst Informatiebeheer PDOS 2 e lijn helpdesk (anomaliebeheer) = RSZ/RSZPPO (opleiding door PDOS)  Punctuele gegevens (portaalsite SZ) 1 e lijn helpdesk = normaliter Eranova 2 e lijn helpdesk (inhoud )= Dienst Informatiebeheer PDOS  Historische gegevens (portaalsite SZ) 1 e lijn helpdesk = normaliter Eranova 2 e lijn helpdesk (inhoud )= Dienst Informatiebeheer PDOS  Referentietabel weddenschalen (webapplicatie PDOS) 1 e en 2 e lijn helpdesk = Dienst Informatiebeheer PDOS Contactgegevens van de helpdesk worden gepubliceerd zodra operationeel 53

54 54 Dank u! Vraag en antwoord


Download ppt "Roadshow 2010 Capelo Carrière publique électronique – Elektronische loopbaan overheid."

Verwante presentaties


Ads door Google