De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Douane & Accijnzen 30 maart 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Douane & Accijnzen 30 maart 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Douane & Accijnzen 30 maart 2006

2 1. Missie van de Douane & Accijnzen
De Douane staat in voor de bescherming van de samenleving en de bevordering van de internationale handel door het beheer van de buitengrenzen en het verzekeren van de veiligheid van de hele logistieke keten. Wij verbinden er ons toe : de veiligheid van de burgers te verzekeren de financiële belangen van de Gemeenschap en haar lidstaten te beschermen: invoerrechten, accijnzen en BTW bij invoer; de Gemeenschap beschermen tegen oneerlijke en onwettige handel en het bevorderen van legitieme economische activiteiten de concurrentiepositie van Europese bedrijven verhogen door moderne werkmethodes ondersteund door een makkelijk toegankelijk elektronische douane omgeving Om deze taken uit te voeren, werken we nationaal en internationaal samen met andere overheidsdiensten, en voornamelijk andere wetshandhavingdiensten, in de strijd tegen fraude, georganiseerde misdaad en terrorisme. De accijnsdiensten staan in voor de inning van en de controle op, ondermeer: in België aan accijns onderworpen producten zoals koffie en alcoholvrije dranken op accijnsproducten die op communautaire vlak zijn geharmoniseerd, te weten energie producten, alcohol en alcoholhoudende dranken en tabaksfabrikaten.

3 Centrale administratie 236 Buitendiensten 3900
2. Feiten en cijfers Ongeveer 4136 ambtenaren Centrale administratie 236 Buitendiensten 3900 Antwerpen 1069 Bergen 456 Brussel 955 Gent 632 Hasselt 278 Luik 510

4 3. Investeringen in moderne detectietechnologie
Scanners Het middel bij uitstek om snel hoogtechnologische controles uit te voeren met minimale verstoring van de logistieke goederenstroom. reeds operationeel : 1 bagagescanner te Zaventem luchthaven passagiers 0,1 miljoen € contract getekend december 1999 operationeel maart 2000 2 scanvans te Zaventem luchthaven 0,4 miljoen € contract getekend december operationeel juni 2004 1 scanvan te Bierset luchthaven 0,2 miljoen € 1 mobiele containerscanner 4,1 miljoen € contract getekend december 2001 operationeel april 2002 1 vaste containerscanner 4,2 miljoen € contract getekend december 2002 operationeel oktober 2004 gepland : 1 vaste containerscanner dubbele tunnel 6,8 miljoen € contract getekend december 2005 indienen bouwaanvraag maart 2006 oplevering voorzien april 2007 1 vaste containerscanner 4 miljoen € 1 mobiele containerscanner 1,4 miljoen € contract getekend december 2005 in afwachting van levering (uiterste datum : augustus 2006) 2 treinscanners 11,3 miljoen € Aangeschreven op begroting 2006 Overheidsopdracht moet opgestart worden; contract einde 2007

5 Het Megaports Initiative
Doel : 100% controle van alle containers, ongeacht de wijze van vervoer, op de aanwezigheid van radioactieve straling; Memorandum of Understanding tussen België en de V.S.A. op 24 november 2004; voorlopig enkel de haven van Antwerpen; nadien uitbreidbaar tot havens Zeebrugge, Gent, …: 100 detectiepoorten waarvan 70 in Antwerpen. Voorbereidende studies zijn afgerond; Start van de bouwwerkzaamheden : maart 2006; Implementatie verloopt in 4 fasen : definitieve oplevering van de ganse haven tegen juni 2007; Investeringskosten : V.S.A. investeert meer dan honderd miljoen euro in aangeleverde hard- en software; Belgische douane investeert in werkingskosten (bijv. huur van exclusief glasvezelnetwerk) en personeel (ongeveer 120 VTE's) .

6 GrensInspectiePosten
Oprichten van 3 nieuwe GrensInspectiePosten : Uitvoeren van geïntegreerde controles samen met enkele overheidsdiensten op de belangrijkste logistieke knooppunten in Belgie ; - GIP antwerpen haven Linkeroever (def. Oplevering : april 2007 ) ; - GIP antwerpen haven Rechteroever ( studie gestart ) ; - GIP zeebrugge haven ( def. Oplevering : april 2007 ); GIP is een samenwerkingsverband tussen : havenbedrijf Antwerpen / Zeebrugge, douane, federale politie en FAVV; Investering (pre-financiering) gebeurt door havenbedrijven. Het gaat hier telkens over investeringen die in de miljoenen euro's lopen. Site wordt dan door gebruikers ingehuurd.

7 GrensInspectiePosten
Federale Politie Kantoren FAVV / Douane Douane Controle FAVV Controle Vaste scanner

8 Investeringsplannen Paperless Douane en Accijnzen/ new computerised transit system (NCTS)

9 Fiscale ontvangsten in duizend euro
4. Resultaten Fiscale ontvangsten in duizend euro Jaar Douane-rechten Accijnzen Openings-belasting en vergunnings-recht BTW Totaal 2002 17.619 2003 17.028 2004 16.626 2005 3.265

10 inbeslaggenomen sigaretten 2003: 245.139.900 2004: 283.913.480
5. Vaststellingen inzake fraude Sigaretten inbeslaggenomen sigaretten 2003: 2004: 2005:

11 2003 2004 2005 Inbeslagnames drugs ( KG ) Cocaïne 429 1.849 5.991
Cocaïne Heroïne Cannabis

12 2003 2004 2005 Vaststellingen Constatations 27 11 39
Minerale Olie Vaststellingen Constatations liters/litres EUR taxes éludées EUR belastingontd

13 2002 2003 2004 2005 Vaststellingen Constatations 396 830 929 1233
Namaak Vaststellingen Constatations Objecten Objets

14 Overtredingen vastgesteld door de opsporingsinspecties
Ontdoken rechten 2003 2004 2005

15 6. Nieuwe wetgeving Vereenvoudigen aangifte professionele diesel maandelijks in plaats van jaarlijks of halfjaarlijks bewaring bewijssstukken ter plaatse snellere terugbetaling : binnen 20 werkdagen Reeds terugbetaalde bedragen In 2005: Euro In 2006: Euro Totaal: Euro Administratieve vereenvoudiging inzake openingsbelasting en vergunningsrecht Nieuwe beveiligingstechnieken voor fiscale kentekens voor sigaretten Bestrijding financiering terrorisme (FATF SR IX) Implementatie en uitvoering van de wetgeving op ruwe diamant (Kimberley certificaat) KB 10 maart 2006 – B.S. 20 maart vrijstelling accijnzen vanaf 3 april 2006 voor: Koolzaadolie gebruikt als motorbrandstof wanneer deze door een natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt geproduceerd en zonder tussenpersoon aan de eindverbruiker wordt verkocht. Hierbij handelt de producent alleen of in een samenwerkingsverband, op basis van zijn eigen productie. Zuivere koolzaadolie, gebruikt als motorbrandstof door de voertuigen van de gewestelijke maatschappijen voor gemeenschappelijk vervoer. Wetsontwerp Vrijstelling voor biodiesel 3.37% FAME in diesel vanaf 1 november 2006 Vrijstelling voor bio-ethanol 7% vanaf 1 oktober 2007

16 Communautaire wetgeving
Werk van de Douane wordt in hoge mate bepaald door de Europese Unie. De commissie bepaalt voor toekomst Douane 2 hoofddoelstellingen Eenvoudige en papierloze douane Beveiliging van de logistiek keten Twee mededelingen van 27 juli 2003: COM (2003) 452 van 27 juli 2003 Uitgewerkt in: wijziging Communautaire Douanewetboek mededeling (2005) 608 van 30/11/2005 Meerjaren strategisch plan COM (2005) 609 van 30/11/2005 Verordening Security Amendment 648/2005 Uitgewerkt in document TAXUD/1250/2005: Regeling “Authorised Economic Operators” (AEO’s) Regeling pre-notificatie.

17 College voor Inlichting en Veiligheid Beveiliging van het Spoorvervoer
7. Bescherming van de samenleving College voor Inlichting en Veiligheid Beveiliging van het Spoorvervoer Beveiliging van de Havenfaciliteiten Internationale Ship and Facility Security Code Container Security Initiative Proliferation Security Initaitive Megaports Initiative Dioxine, mond-en klauwzeer,vogelgriep

18 8. Internationale samenwerking
Wereld Douane Organistie (W.D.O.) Afsluiten van bilaterale samenwerkingsovereenkomsten met landen buiten de Europese Unie Deelname aan communautaire werkgroepen en seminaries Centrum voor Politie-en douanesamenwerking(CCPD) Medewerking aan de Peer Review in het kader van double use en diamant Acties op zee (Athos, Mattheus, Aramis,Exodus, Musketier) Acties over de weg In het kader van het actieplan van 20 november 2001 In het kader van de voertuigcriminaliteit In het kadervan namaak,drugs,wapens (Benefralux) Acties via spoor Kalmar Jaarlijkse opleiding van Afrikaanse Douaneambtenaren.

19 9. Samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven
Georganiseerde samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven : Afsluiten van convenanten met koerierdiendiensten (DHL, TNT) koffiefederaties (BCF, EFICO) Baltic and International maritime council voor de uitwisseling van informatie en toegang tot hun informatica; gevolg : betere risico analyse zonder goederenstroom te verstoren ; Oprichting door de Minister van het Nationaal Forum van de Administratie der Douane en Accijnzen op 5/03/2003 : Georganiseerd overleg met handel en andere overheiddiensten betrokken bij grensoverschrijdend goederenverkeer en de handel in accijnsgoederen. Uitvoering van een studie over het financieel impact, met het VIL(Vlaams Instituut voor de Logistiek) en ClusterTransport et Logistique Wallonie, de haalbaarheid en de productiviteit van PLDA voor de Belgische ondernemingen : een gemiddelde besparing van 1,80 € per aangifte (32 miljoen euro voor de Belgische economie per jaar)

20 Fasen Paperless Douane en Accijnzen
Pakket 1: aangifte en inning – vervanging van SADBEL – invoering van de nieuwe reglementering over het enig document Technische testen: vanaf april 2005 Productietesten: vanaf 1/7/2005 Lancering: september 2006 Pakket 2: uitbreiding van de aangiften en summiere aangiften ondersteuning voor de controleactiviteiten Productietesten: 1/7/2006 Lancering: 1/3/2007 Pakket 3: Vergunningen, borgen en dossierbeheer Productietesten: 1/10/2006 Lancering: 1/7/2007

21 Enig kantoor Gelijktijdig met de invoering van "Paperless douane en accijnzen", zullen de inning, de borgtochten en de comptabiliteit van de huidige kantoren worden overgedragen naar het "Enig Kantoor", dat gevestigd zal zijn in het North Galaxy-gebouw. Deze overdracht houdt volgende wijzigingen in:     1. Vanaf dan kunnen alle betalingen voor heel België met overschrijving of domiciliering van rekeningen uitgevoerd worden op één rekeningnummer van het "Enig kantoor". Betalingen met speciën en met cheques blijven mogelijk op de huidige kantoren, maar moeten beperkt worden tot uitzonderlijke gevallen. Deze betalingen zullen onmiddellijk aangerekend worden in de centrale boekhouding van het "Enig kantoor".    2. Alle kredietrekeningen worden samengebracht op het "Enig kantoor" en in principe moet per onderneming slechts één rekening worden geopend. Indien de onderneming om redenen van interne organisatie een rekening per exploitatiezetel wenst te openen, blijft dit mogelijk.   3. Alle akten van borgtocht worden samengebracht op het "Enig kantoor". Aan de onderneming wordt de mogelijkheid geboden om hun akten van borgtochten te herschikken en verschillende akten van borgtocht samen te trekken tot één akte van borgtocht.

22 11. Project Mobiele Douane
Doel: Versterken van de stopfunctie van de Douane Controles zoveel mogelijk uitvoeren op rustpunten in de logistieke keten. Projecten: 1. Ontwikkeling van de applicaties voor de Regiekamers en de Mobiele Entiteiten 2.Gegevensuitwisseling tussen de Regiekamers en de Mobiele Entiteiten via GPRS 3.Gebruik van het Astridnetwerk voor de mondelinge communicatie tussen de Mobiele Entiteiten 4.Specifieke uitrusting zoals draagbare PC’s, geïntegreerde printers voor de voertuigen, identiteitkaartlezers, enz. 5. E-payment en de elektronische betalingen Investeringen: 13 miljoen € over 3 jaar volgens de verdeelsleutel: 7 miljoen in 2006, 3 miljoen in 2007 en 3 miljoen in 2008

23 Breder en evolutie naar intelligence
Risicobeheersing Breder en evolutie naar intelligence Informatie over goederen, certificering, klanten, keten Extern gericht Open bronnen Andere diensten Opsporingen Met modernste ICT-technieken goederenzendingen wereldwijd volgen en informatie snel in realtime uitwisselen Datamining + Datawarehouse 11 miljoen €

24 12. “AS IS” - PROJECTEN De Administratie der Douane en Accijnzen beheert momenteel volgende “AS-IS”-projecten het project MARIBRIG (Maritieme Brigade Douane en Accijnzen); het project Havenbrigade Antwerpen; het project Mobiel Rummageteam (Rummageteam Douane en Accijnzen); het project Hondenbrigade Douane en Accijnzen; het project Oprichten motorrijdersteam.

25 Toekomstvisie: Douane dé internationale goederendienst
13. Actieplan van de regering : beveiliging van de logistieke keten Toekomstvisie: Douane dé internationale goederendienst Authorised Economic operator Prenotification 24 hour Advanced rule C.S.I. Consolidation/distribution center Port of discharge Vessel Transit port Factory Road/rail transport Port of loading Intelligence Function Paperless Customs DOE/Megaports Initiative ISPS


Download ppt "Douane & Accijnzen 30 maart 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google