De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examenverwerking Corona Workshop 25/10/2012. Agenda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examenverwerking Corona Workshop 25/10/2012. Agenda."— Transcript van de presentatie:

1 Examenverwerking Corona Workshop 25/10/2012

2 Agenda

3 Regelgeving Algemeen examenreglement Het algemeen examenreglement wordt in SAP ingevoerd op niveau van de instelling (door ICTS) Facultaire/Departementale aanvulling (berekeningsmethodes) Facultaire/Departementale aanvullingen kunnen door de centrale ondersteuningsdiensten ingevoerd worden. Tolerantieregels De tolerantieregels worden jaarlijks onderhouden door de ondersteuningsdiensten. Er is een kopieerfunctionaliteit voor de volgende academiejaren. Op die manier wordt het onderhoud gereduceerd tot de aanpassingen. Het aanpassen van de tolerantieregels kan aanleiding geven tot conflicten met de vroeger aangevraagde toleranties. Hierbij geldt het principe dat een vroeger toegelaten toleranties niet meer automatisch kan worden teruggenomen.

4 Regelgeving Algemeen examenreglement Het algemeen examenreglement wordt in SAP ingevoerd op niveau van de instelling (door ICTS) Uit het examenreglement van 2010-2011 In concreto :

5 Regelgeving Algemeen examenreglement Het algemeen examenreglement wordt in SAP ingevoerd op niveau van de instelling (door ICTS) Uit het examenreglement van 2010-2011 :

6 ES parameters in template 6

7 7

8 8

9 Regelgeving Facultaire/Departementale aanvulling (berekeningsmethodes) Artikel 147. Weging Voor het vaststellen van het behaald percentage over een gehele opleiding worden de punten behaald voor elk opleidingsonderdeel gewogen volgens het aantal studiepunten dat ermee verbonden is. Het staat de faculteit na advies van de permanente onderwijscommissie vrij te bepalen of op de resultaten voor de onderscheiden opleidingsonderdelen of groepen van opleidingsonderdelen nog een bijkomende weging wordt toegepast. In voorkomend geval bepaalt de faculteit ook hoe deze weging gebeurt. Deze regeling wordt in de programmagids of schriftelijk bekendgemaakt voor het begin van het academiejaar. Zij kan, voor een student die de opleiding doorloopt in de minimaal vastgelegde nominale tijd, niet aangepast worden. De opleidingsonderdelen die beoordeeld worden volgens het model geslaagd/niet-geslaagd, worden in de berekening van het percentage niet meegeteld. Tolerantieregels De tolerantieregels worden jaarlijks onderhouden door de ondersteuningsdiensten. Er is een kopieerfunctionaliteit voor de volgende academiejaren. Op die manier wordt het onderhoud gereduceerd tot de aanpassingen. Het aanpassen van de tolerantieregels kan aanleiding geven tot conflicten met de vroeger aangevraagde toleranties. Hierbij geldt het principe dat een vroeger toegelaten toleranties niet meer automatisch kan worden teruggenomen. In afwijking van wat in b) hierboven wordt bepaald kan de faculteit, na advies van de permanente onderwijscommissie, beslissen dat : - slechts een beperkt volume tolereerbare onvoldoendes, uitgedrukt in studiepunten, mag voorkomen in een bepaalde groep opleidingsonderdelen; en/of - voor bepaalde opleidingsonderdelen een onvoldoende niet tolereerbaar is en dus steeds leidt tot het niet-slagen.

10 Regelgeving Tolerantieregelgeving Tolerantiekrediet = –10 % (aantal studiepunten opleiding – aantal studiepunten vrijstellingen) Vrijstellingen : ‘gewone’ vrijstellingen, vrijstelling met behoud van resultaat (VBR), vrijstellingspakket, deelvrijstellingen –Overgangsmaatregelen ! Studenten hebben reeds een studieverleden in gefaseerde opleidingen Impact geslaagde programmajaren 10 % (aantal studiepunten opleiding – aantal studiepunten van de afgeronde programmajaren – studiepunten latere vrijstellingen) aantal studiepunten afgeronde programmajaren : credits, getolereerde opleidingsonderdelen, vrijstellingen. * Vanaf 2010 – 2001 geldt nultolerantie vanaf de masters.

11 Regelgeving Tolerantieregelgeving Tolerantiekrediet –Niet geslaagde programmajaren, een uitgesteld programmajaar, voorafnames, niet afgesloten programmajaar  geen impact op de herberekening van het beschikbaar tolerantiekrediet 1 2 3 2007, G 2008, NG Diplomaruimte 55 stp credits 5 stp getolereerd 5 stp vrijstelling 20 stp credits 4 stp vrijstelling Resterend tolerantiekrediet = 10 % (180 stp – 65 stp (pj 1) – 4 stp) = 11 stp

12 Regelgeving Studie-efficiëntie Studie-efficiëntie –Verhouding studiepunten verworven studiepunten versus feitelijk opgenomen studiepunten –Per examenperiode berekend –Wel of niet in de berekening ? Verworven studiepunten: –Geen studiepunten van opo’s met toleranties of blanco resultaat –Wel studiepunten van opo’s met score NA, GR en FR –Wel studiepunten van opo’s met credit via doorstroom Feitelijk opgenomen studiepunten: –Geen studiepunten van de vrijstellingen –BA SCH MA (niet voor VB MANAMA PG SLO Creditcontract)

13 Regelgeving Berekeningen Diplomaruimte percentage –Per examenperiode –Indicatief percentage –Actueel academiejaar : ‘blanco’, GR  NIET OPO’s met kwalitatieve schaal  NIET NA, FR  0/20 ingeval van OPO met kwantitatieve schaal In geval van ‘best’ resultaat : best resultaat van OPO, niet het resultaat van de examenperiode. –Input : Afgelegde opleidingsdelen –Behaalde credits uit het verleden (exclusief de credits uit succesvol afgesloten programmajaren of jaardelen) –Aangevraagde toleranties uit het verleden (exclusief de toleranties uit succesvol afgesloten programmajaren of jaardelen) –Resultaten van het huidig academiejaar (geldige resultaat, best resultaat voor tolereerbare opleidingsonderdelen) Vrijstellingen met behoud van resultaat VANAF SWITCH DIPLOMARUIMTE

14 Regelgeving Berekeningen Eindpercentage ≠ Diplomaruimtepercentage (voor studenten met succesvol afgeronde programmajaren of jaardelen) Wetgeving = behaalde percentages zijn een verworven recht berekening diplomasupplement = Diplomaruimtepercentage voor de anderen

15 Regelgeving Berekeningen 1 2 3 % pj 1 % pj 2 % pj 3 W1W1 W2W2 W3W3 % Opleiding % Diplomaruimte OPO 11 OPO 12 OPO 1n OPO 21 OPO 22 OPO 2n OPO 31 OPO 32 OPO 3n OPO 1 OPO 2 OPO 3 OPO m

16 1 2 3 In welke programmajaar is het opleidingsonderdeel afgelegd ? Berekeningsregels worden per programmajaar gespecifieerd. Berekening voor afgewerkte programmajaren (volledig pakket) Welke opleidingsonderdelen in het kader van de opleiding ? Vrijstellingen met behoud van resultaat ? Indicatief percentage ! Facultaire regelgeving Percentageberekening

17 Facultaire regelgeving Percentageberekening : diplomaruimte Percentageberekening : varianten –Studiepunten (standaard) Studiepunten overrule ! –Gewicht per opleidingsonderdeel Ongewogen : de meest elementaire vorm –Studiepunten, inclusief relatieve weging Vooral bacheloropleiding, relatieve verlaging van het aandeel van de eerste bacheloropo’s. –Vast groeperingen, deelpercentages Voorgedefinieerde selecties –Restcategorie –Uitwisselingsvakken –…

18 Percentageberekening Studiepunten overrule –In principe weging per studiepunten –Bij uitzondering krijgen enkele OPO’s een andere weging, dan deze van hun studiepunten  Opsomming van opleidingsonderdelen  Programmawijzigingen  Verleden moet je meenemen !  Geen academiejaar OPO’s  Uitwisselingvakken (individueel per student)  Toegevoegde opleidingsonderdelen

19 Percentageberekening Gewicht per opleidingsonderdeel –Weging voor een of meerdere opleidingsonderdelen –Niet vernoemde opleidingsonderdelen  restcategorie –Enkel restcategorie = ongewogen  Opsomming van opleidingsonderdelen  Programmawijzigingen  Verleden moet je meenemen !  Uitwisselingvakken  Toegevoegde opleidingsonderdelen

20 Percentageberekening Studiepunten, inclusief relatieve weging –Aanleiding : opleidingsonderdelen uit de eerste fase van een bacheloropleiding moeten minder zwaar doorwegen Referentie met voor de diplomaruimte : verschillende wegingen per programmajaar  Opsomming van opleidingsonderdelen  Impact op programmawijzigingen  Toegevoegde opleidingsonderdelen  Uitwisselingsvakken

21 Percentageberekening Vaste groepering, deelpercentages –Vóór de invoer van diplomaruimte, gebruikt voor een laatste licentiejaar of laatste masterjaar, alsook om stages een specifiek aandeel toe te kennen.

22 Percentageberekening Onderhoudstransactie Facultaire regels –Ondersteuningsdiensten Weergave transactie Facultaire regels –ES-medewerkers Nieuw ! YC290 YC289

23 Percentageberekening Standaard : per studiepunt ! Variant gekozen !

24 Percentageberekening Template procedure Gecontroleerde verwerking Gecontroleerde toegang Teksten K(N), L(N), K(E), L(E) Voorgedefinieerde rubriek Vereiste

25 Percentageberekening bijkomende vereiste onder vaste rubriek Zelf opo’s selecteren ! Voorgedefinieerde vereiste toevoegen ! …

26 DRAG & DROP Onderwijsaanbod !

27 Percentage berekening Modules zijn versleept, maar nog Niet opgeslagen Let op : geen dubbel gebruik !

28 Percentageberekening Ingeklapt informatie Detail informatie getoond

29 Percentageberekening Bestaande vereiste Of Voorgedefinieerde vereiste

30 Percentage berekening

31

32

33 Percentageberekening gewicht per opleidingsonderdeel

34 Percentageberekening relatief gewicht

35 Percentageberekening Relatieve weging op specifieke opleidingsonderdelen

36 Percentageberekening Voorgedefiniëerd (om niet te vergeten)

37 Percentageberekening

38 DRAG & DROP Onderwijsaanbod

39 Percentageberekening

40

41 Percentageberekening (afdrukvorm)

42 Percentageberekening wijziging van berekeningsmethode

43 Percentageberekening Varianten –Studiepunten –Studiepunten, inclusief relatieve weging –Vaste wegingen –Vaste groeperingen, deelpercentages

44 Percentageberekening Specifieke functionaliteiten –Selecties Verzameling van opleidingsonderdelen Een of meerdere modulegroepen –Vrij selecteren –Voorgedefinieerde selecties Uitwisselingsvakken Bestaande vereiste Restcategorie Proef Stage

45 Percentageberekening Specifieke functionaliteiten –Eenvoudige drag en drop functionaliteiten –Wijziging wegingen –Wijziging teksten (zowel nederlands als engels) –Wijziging van berekeningsmethoden –Verwijderen van vereisten Afdrukbare vorm

46 Percentageberekening Overgangsmaatregelen –Succesvol afgewerkte programmajaren blijven gelden 1 2 3 % 78,50 % pj 2 % pj 3 W1W1 W2W2 W3W3 % Opleiding % Diplomaruimte OPO 11 OPO 12 OPO 1n OPO 21 OPO 22 OPO 2n OPO 31 OPO 32 OPO 3n OPO 1 OPO 2 OPO 3 OPO m 1 % 78,50W1W1 OPO 11 OPO 12 OPO 1n % Opleiding W2W2 W3W3 +

47 Percentageberekening overgangsmaatregelen Gebruik kleine verhoudingswaarden Situatie student bepaalt weging van diplomaruimte %

48 Tolerantieregels Varianten –Maximum x studiepunten toleranties Groep van opleidingsonderdelen Modulegroep Set van modulegroepen … –Geen tolerantie voor opleidingsdeel Verzameling van opleidingsonderdelen Binnen modulegroep …

49 Tolerantieregels

50

51

52 DRAG en DROP Aantal studiepunten tolerantie Teksten (tolerantiedossier) Eenvoudige invoer

53 Tolerantieregels geen onvoldoende

54 Tolerantieregels afdrukbare vorm Teksten worden getoond !

55 Tolerantieregels Voorgedefinieerd Geen onvoldoende voor … –Uitwisselingsvakken –Stage –Proef (bachelorproef, masterproef) Max x onvoldoende voor … –Uitwisselingsvakken X = 1, 2, 3, …, 12 (indien nodig bijvragen) –Stages, proef. Enkel zinvol in geval van meerdere stage-opleidingsonderdelen X = 3, 4, …,12 …


Download ppt "Examenverwerking Corona Workshop 25/10/2012. Agenda."

Verwante presentaties


Ads door Google