De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KOOPRECHT Bevoegde rechtbank: zie internationaal procesrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "KOOPRECHT Bevoegde rechtbank: zie internationaal procesrecht"— Transcript van de presentatie:

1 KOOPRECHT Bevoegde rechtbank: zie internationaal procesrecht
Toepasselijk recht – conflictregel: In de EU: zie Rome-I-Verordening; zie echter ook CISG art. 1 (soms rechtstreeks toepasselijk en niet via conflictregel) - regelt niet de eigendomsoverdracht (aparte conflictregel ! Lex rei sitae) Graad van harmonisering: - Weens kooprecht (CISG): succesvol; beperkt tot internationale koop van roerende zaken en daarin slechts bepaalde aspecten Voor interne koop en private en consumentenkoop geldt nationaal recht De EU heeft enkele aspecten van de consumentenkoop geharmoniseerd (en maar heel weinig bij de niet-consumentenkoop) Gevolg: fragmentering van het kooprecht Maar invloed CISG op ontwikkeling van kooprecht in het algemeen is groot Oktober 2011: EU voorstel voor een optioneel instrument

2 KOOPRECHT - CISG Voorloper: Haags kooprecht 1964 (Unidroit, 2 deelconventies) Opgevolgd door Weens kooprecht 1980 (Uncitral, 1 conventie), in werking 1988, in 2011 al 77 landen (intussen bv. Ook Japan)

3 CISG TOEPASSINGSGEBIED
Ratione materiae: - « koop » veronderstelt een verbintenis tot eigendomsoverdracht van goederen tegen een prijs (geldelijke prijs, geen ruil) enkel roerende zaken, inbegrpen gas. Art. 2: CISG is niet van toepassing op: (a) koop voor persoonlijk, gezins- of huishoudelijk gebruik, tenzij de verkoper dit niet wist noch behoorde te weten (b) koop bij veiling (c) executoriale koop (of anderszins onder gerechtelijk gezag) (d) waardepapieren en geld (e) schepen en vliegtuigen (f) electriciteit

4 CISG GEMENGDE CONTRACTEN
Art. 3 CISG over gemengde overeenkomsten: (1): Levering van te fabriceren goederen: verkoop tenzij de opdrachtgever een substantieel deel van het materiaal moet leveren. - Maatstaf voor « substantieel deel» is de economische waarde; plannen en know how zijn geen materiaal (CISG advisory council, opinie nr. 4). (2): niet van toepassing indien de verbintenis van de leverancier overwegend uit de levering van arbeid of diensten bestaat in dat geval is het een dienstencontract Maatstaf is opnieuw economische waarde Distributie-overeenkomsten: dergelijke kaderovereenkomst is geen verkoopovereenkomst

5 CISG TOEPASSINGSGEBIED
Ratione loci: Enkel « internationale koop », meer bepaald in 2 situaties: a) Directe toepassing: Partijen met vestigingsplaats (place of business) in 2 staten, die elk partij zijn bij CISG, of b) Indirecte toepassing: Partijen met vestiging in verschilolende staten + toepasselijk recht volgens verwijzingsregel is recht van een CISG-staat (sommige staten hebben b. uitgesloten cfr. Art. 95 CISG). Dit vinden we bv. wanneer het recht van een CISG-staat gekozen is, alsook wanneer de verkoper zijn verblijfplaats heeft in een CISG-staat (ingevolge de verwijzingsregel in de Rome-I-Vo.) Geen andere vereisten (zoals bv. grensoverschrijdende levering of betaling) Uitlegprobleem bij « place of business » (vgl. Rome-I-Vo.). Indien meer dan een vestigingplaats > Art. 10 Uitz. in lid (2) wanneer niet blijkt van vestiging in een verschillend land

6 CISG BEHANDELDE MATERIES
Geregelde materies: Enkel verbintenissenrecht (geen eigendomsoverdracht ….) Geen procesrecht (bv. Bewijslast) Enkel de totstandkoming en de nakoming en niet-nakoming en verwante vragen; onder meer ook risico-overgang) - Ook daarbij sommige (bewuste) lacunes, bv. prijsherziening, interestvoet ... Bepaalde delen of artikels zijn niet van toepassing indien staten voorbehoud hebben gemaakt

7 CISG - NIET BEHANDELDE MATERIES
NIET geregelde materies uit het verbintenissenrecht: bekwaamheid van partijen geldigheid en nietigheid van de overeenkomst (volgende slide) schade bestaande uit dood of lichamelijk letsel verjaring (apart verdrag, NY 1974 gewijzigd Wenen 1980, zie verder) cedeerbaarheid van rechten; gevolgen van cessie in verhouding met de schuldenaar (zie daarvoor wel de Unidroit Conventie factoring en de Uncitral Conventie cessie); subrogatie schuldvergelijking pluraliteit van schuldenaars vertegenwoordiging (wel een Unidroit Conventie uit 1983, niet in werking, slechts 5 ratificaties) Aldus blijft een rechtskeuze nuttig omwille van de niet geregelde onderwerpen

8 CISG - NIET BEHANDELDE MATERIES
Geldigheid en nietigheid van de overeenkomst is niet geregeld, w.o. handelingsbekwaamheid wilsgebreken, en andere nietigheden van de overeenkomst (Unidroit verdrag zonder succes; wel voor contracten in het algemeen: Unidroit/PECL/DCFR) nietigheid van bepaalde soorten bedingen (strafbedingen, exoneratiebedingen, onrechtmatige bedingen ...) wel geregeld is de schriftvorm als geldigheidsvereiste (zie art. 11 CISG) Discussie over de negatieve reflexwerking van CISG op de mogelijkheid om nietigheid in te roepen, met name van de regels inzake non-conformiteit t.a.v. dwaling (Vgl. UPICC art. 3.7 hierover). (voor het begrip negatieve reflexwerking », vgl. niet-samenloop)

9 CISG OPT-OUT & AFWIJKING
Art. 6 : Partijen kunnen De toepassing van de Conventie uitsluiten (opt-out – intern recht is dan van toepassing) of Afwijken van elke bepaling van CISG (de rest van CISG blijft dan van toepassing), m.a.w. er is geen dwingend recht in CISG (pas op: meeste onderwerpen waar er dwingend recht is, zoals “geldigheid”, zijn overgelaten aan nationaal recht)

10 CISG UITLEG EN AANVULLING
Eerste vraag: is het een door CISG behandelde materie ? Indien niet > « externe » lacune > toepassing van het nationaal recht dat krachtens de verwijzingsregel toepasselijk is Indien geregeld door CISG: ofwel door uitleg van CISG ofwel een « interne » lacune Art. 7 (1) CISG: beginsel van de autonome uitleg Elementen: internationaal karakter, nood aan eenvormige uitleg; bevordering van de goede trouw in de internationale handel Maar geen « verplichting te handelen te goeder trouw » - goede trouw geldt formeel enkel voor de uitleg van de CISG zelf

11 CISG UITLEG EN AANVULLING
Art. 7 (2) CISG Aanvulling van lacunes (gap-filling) voor « interne » lacunes: 1° Gewoonten en gebruiken (Art. 9) 2° Lacune gevuld vlg. art. 7,2 aan de hand van de onderliggende beginselen 3° Als de lacune ook niet kan gevuld worden aan de hand van de onderliggende beginselen of bij afwezigheid van zulke beginselen: toepasselijk nationaal recht Voorbeelden: plaats van betaling schadevergoeding: interne lacune geldt electronische kennisgeving als een geschrift: interne lacune (antwoord is ja vlg. Advisory council opinie nr. 1) rentevoet: betwist of het een interne of externe lacune is betwist: hardship, zie discussie verder

12 CISG RECHTSHANDELINGEN
CISG bevat enkele bepalingen die rechtshandelingen in het algemeen betreffen Geen verplichting te handelen te goeder trouw (zie art. 7) Hoe wordt de intentie bepaald ? Uitleg van rechtshandelingen ? Art. 8: (1) bedoeling v/d handelende partij gekend of kon niet ongekend zijn > die bedoeling (2) subsidiair: redelijke persoon, rekening houdende met alle omstandigheden, inbegrepen opvolgende gedraging (dit kan worden uitgesloten met een « no oral modification » beding, art. 29,2 CISG; dat kan ev. opzijgezet worden op grond van vertrouwensbescherming) Niet overgenomen in CISG vgl. met Engels recht: plain meaning rule, parol evidence rule (CISG AC Opinion n° 3) Gewoonten en gebruiken: art. 9

13 CISG RECHTSHANDELINGEN
Geen vormvereisten voor totstandkoming of bewijs – Art. 11. Voorbehoud kan gemaakt worden krachtens art. 12 en werd door sommige landen gemaakt Wijziging: kan bij loutere overeenkomst – Art. 29 (maar zie art. 29 II voor de no oral modification clause) Vierhoekenbeding (merger clause): een bijzonder beding waarmee men afwijkt van CISG Andere algemene regels kunnen afgeleid worden uit de meer specifieke regels bv. wanneer een kennisgeving uitwerking heeft (art. 24, 26, uitzondering in 27), inzake de betekenis van stilzwijgen (art. 18 I), e.d.m.

14 CISG – TOTSTANDKOMING KOOP
Totstandkoming koopovereenkomst door aanbod en aanvaarding (spiegelbeeldmodel) Aanbod: definitie en minimale inhoud in art. 14. Onderscheiden van een « voorstel »: gericht tot bepaalde persoon (personen); voldoende bepaald (zaken en prijs bepaalbaar, zie art. 55 voor bepaling prijs); bedoeling gebonden te zijn indien aanvaard. heeft uitwerking (niet noodzakelijk onherroepelijk) zodra aangekomen en tenzij intrekking eerder of gelijk aankomt (art. 15) uitwerking: herroepelijk (tot verzending aanvaarding) tenzij het aanbod « onherroepelijk » is (bv. door aanduiding v/e termijn voor aanvaarding) of er in redelijkheid op vertrouwd werd (art. 16) uitwerking: mits aanvaard binnen termijn waarvoor het geldt (uitdrukkelijk of redelijk) (en voor herroeping) (zie ook regels voor berekening van termijn voor aanvaarding in art. 20, 21) is het contract gesloten wanneer de aanvaarding uitwerking heeft (art. 23)

15 CISG – TOTSTANDKOMING KOOP
Totstandkoming koopovereenkomst door aanbod en aanvaarding (spiegelmodel) Aanvaarding: niet door stilzitten alleen (art. 18) uitwerking wanneer de kennisgeving de aanbieder bereikt; soms door begin van uitvoering; Aanvaarding met wijziging (Art. 19): indien een relevante wijziging (« material ») is het een tegenaanbod; zoniet geldt de wijziging behoudens afwijzing door aanbieder. Geen bijzondere regels voor strijdige standaardvoorwaarden (battle of forms). Uiteenlopende rechtspraak (art. 19 >< knock-out-regel)

16 CISG - VERBINTENISSEN VERKOPER
Art. 30: verbintenissen verkoper: levering (m.i.v. documenten), overdracht van eigendom; conformiteit Verbintenis tot levering (in de zin van afgifte, feitelijke levering): Bepaling plaats van afgifte: art. 31 Indien transport vereist: aan de eerste vervoerder; zoniet plaats van de goederen (indien bekend) d.i. ex works; zoniet: plaats van de verkoper. Zie ook de « Incoterms » Art bijkomende verplichtingen betreffende specificatie van de goederen, vervoer, verzekering Tijdstip van afgifte: art. 33 Afgifte van documenten: art. 34 Verplichting de goederen te bewaren indien de koper verzuimt ze af te nemen: art. 85 v.

17 CISG - VERBINTENISSEN VERKOPER
Verbintenis tot conforme levering, art. 35 vereist conformiteit met: 1) specificaties van het contract (hoeveelheid, kwaliteit, verpakking) 2) geschiktheid voor normaal gebruik 3) geschiktheid voor specifiek opgegeven gebruik 4) eigenschappen van het staal (monster) 5) adequate verpakking Uitzonderingen: o.a. zichtbare non-conformiteit bij aankoop (35 III)

18 CISG - VERBINTENISSEN VERKOPER
Tenzij door de koper zelf veroorzaakt, moet conformiteit moet aanwezig zijn op (tot aan) het tijdstip van risico-overgang (art. 36) Bij gebreken die nadien rijzen: enkel voor rekening van de verkoper indien gevolg van een tekortkoming van de verkoper of binnen een waarborg (van duurzaamheid gedurende bepaalde termijn). Duurzaamheidsvereiste door CISG impliciet beperkt tot 2 jaar tenzij contractueel een langere periode bepaald is (art. 39 II). Relevantie van de « risico-overgang » is dus 1° overmachtrisico (art. 66); 2° tijdstip om de conformiteit te beoordelen (correcter: de oorzaak van het gebrek aan conformiteit) (art. 36 I) Wanneer gaat risico over ? Tijdstip dat is overeengekomen; - zoniet art. 69 CISG: in beginsel bij afgifte; indien koper weigert in ontvangst te nemen hoewel de zaak gespecificeerd ter beschikking is, op dat tijdstip (zie 67 II). Aparte regels bij te vervoeren goederen (art. 67); bij verkoop in transit (art. 68)

19 CISG - VERBINTENISSEN VERKOPER
Koper moet de zaak « keuren » binnen korte tijd (art. 38) (geen zelfstandige verbintenis) Art. 39 (1): Koper moet gebreken protesteren binnen korte tijd na kenbaarheid (tenzij ze de verkoper bekend zijn), d.i. nadat de koper de gebreken ontdekte of had moeten ontdekken (CISG AC Opinie nr. 2) Sanctie: verlies sommige remedies (infra) Bij levering in gedeelten: moet men keuren bij elke deellevering Art. 44: in geval van redelijke verontschuldiging blijven sommige remedies ter beschikking (prijsvermindering, schadevergoeding)

20 CISG: Verbinetnis tot overdracht van eigendom
Verkoper heeft de verplichting de eigendom te bezorgen aan de koper Vrij van rechten of aanspraken van derden (art. 41) (tenzij ...) (zie bijkomende regels hierover op volgende slide) Wanneer is de verplichting vervuld ? De vereisten voor een eigendomsovergang zijn niet geregeld in CISG (zaak van toepasselijk nationaal recht)

21 CISG - VERBINTENISSEN VERKOPER
Verbintenissen tot conformiteit vereist ook (art. 41) een levering: vrij van elk intellectueel recht van een derde * in het land van de verkoper dan wel een derde land indien voorzien voor wederverkoop, * dat de verkoper kende of moest kennen en de koper niet, * endat niet het gevolg is van naleving van instructies van de koper (bv. tekeningen) (art. 42) Ook hier kennisgevingsplicht koper zodra de aanspraak gekend is of moest zijn (art. 43) met verlies van sommige rechten als sanctie bij niet-kennisgeving Bij redelijk excuus wel nog prijsvermindering en schadevergoeding mogelijk (art. 44)

22 CISG - VERBINTENISSEN KOPER
Verbintenissen koper: specificatie, goederen in ontvangst nemen, betalen, keuren Indien de overeenkomst dit bepaalt: specificeren van vorm, maat of anderen kenmerken van de goederen (art. 65) In ontvangst nemen (art. 60) (plaats & tijdstip van levering, supra) Koper mag te vroege levering weigeren of aanvaarden (52 II). Koper mag surplus-hoeveelheid aanvaarden (en betalen) of weigeren (52 II)

23 CISG - VERBINTENISSEN KOPER
Betaling van de prijs: Prijs onbepaald evenals bepalingswijze ? « Normale » prijs (art. 55) Plaats van betaling (art. 57): plaats verkoper c.q. plaats van afgifte Tijdstip betaling: bij overgave vcontrole aan koper, mits mogelijkheid tot keuring (art. 58); concrete regel wil afhangen van specifieke bedingen (vaak betaling tegen documenten) Betalinginstrumten: geen regels in CISG Keuring en protest, zie hoger Verplichting de goederen te bewaren bij afkeuring: art

24 KOOPRECHT -Incoterms « international commercial terms », d.i. standaardafkortingen voor bedingen, meestal bestaande uit 3 letters (bv. FOB; CIF) Gedefinieerd als gebruiken door ICC (sinds 1936, meermaals herzien, sinds 1 januari 2011 geldt versie 2010) (schema op volg. slide is nog versie 2000) Nu (2011) 11 Incoterms (voorheen 13) Elk vat plichten partijen samen t.a.v. 10 punten Moeten door partijen in contract worden opgenomen, uitdr. of stilzw. Vier categorieën: C-terms : verkoper betaalt carrier tot aan de overeengekomen bestemming, maar draagt niet risico tijdens vervoer (C = carrier) (pas op: bij CIF moet koper betalen vooralleer hij kan keuren) D-terms: verkoper draagt kost en risico tot overeengekomen bestemming (D = destination), sommige « arrival duties » dus op de verkoper. E-terms: ex works van de verkoper F-terms: levering aan de persoon betaald door de koper

25 KOOPRECHT -Incoterms Voor alle vervoerwijzent: EXW Ex Works
FCA         Free Carrier CPT         Carriage Paid To CIP          Carriage And Insurance Paid To DAT         Delivered At Terminal DAP        Delivered At Place DDP        Delivered Duty Paid Specifiek voor vervoer te water: FAS          Free Alongside Ship FOB         Free On Board CFR         Cost And Freight CIF          Cost, Insurance and Freight

26

27

28 KOOPRECHT -Incoterms De inhoud van elke term vat de plichten van (A) verkoper en (B) koper partijen samen t.a.v. 10 punten: 1. main obligation: provision of goods, payment of the price 2. licenses, authorisations adn formalities 3. contracts of carriage and insurance 4. delivery and taking delivery 5. transfer of risks 6. division of costs 7. notices to be given 8. proof of delivery, transport document 9. checking, packaging, marking, inspecting 10. other

29

30 CISG – REMEDIES Opsomming van remedies bij niet-nakoming:
- uitvoering in natura opschorting nakoming ontbinding en prijsvermindering schadevergoeding Algemene beginselen: keuze, geen hiërarchie tussen remedies (« pari passu ») (sommige vereisen wel een fundamentele tekortkoming) combineerbaarheid, i.h.b; schadevergoeding en andere remedies grotendeels « self-help » (door eenzijdige verklaring) door kennsigeving (doorgaans vereist dat dit gebeurt binnen een redelijke termijn)

31 CISG – REMEDIES Remedies bij niet-nakoming: in CISG apart uitgewerkt voor koper en verkoper. Maar er is in beginsel wel een unitair begrip van tekortkoming (« breach ») (vgl. resterend « dualisme » in belgisch BW) Sommige remedies vereisen een « wezenlijke tekortkoming ». Gedefinieerd in art. 25 (uitleg in CISG AC opinie nr. 5) Fout of objectieve aansprakelijkheid ? - schadevergoeding is niet verschuldigd wanneer de tekortkoming te wijten is aan een verhindering buiten de macht van de schuldenaar (art. 79 CISG; kennisgevingsplicht). Ook hardship ? Zie volgende slide. - bij andere remedies: objectieve aansprakelijkheid. - een partij mag geen tekortkoming van de wederpartij inroepen voor zover ze die zelf veroorzaakt heeft door haar handelen of nalaten (art. 80 CISG).

32 CISG – REMEDIES - HARDSHIP
Bevat art. 79 een regel inzake hardship (onvoorziene verzwaring) ? Hardship is een onderwerp dat binnen het toepassingebied van de Conventie ligt (dus geen externe lacune), maar het is betwist of: 1° aanpassing wegens hardship door art. 79 juist wordt uitgesloten (zo Cass. Fr in Behr v. Romay, maar wel een bijzonder geval waarin de derde-koper niet meer geïnteresseerd was om van de koper af te nemen) 2° onder art. 79 kan vallen, dat evenwel de precieze regels niet bevat (stelling van Cass. B. 19 juni 2009 – stijging staalprijs met 70 %; vergelijkbaar de CISG AC Opinie nr. 7) 3° een interne lacune is die aan de hand van de onderliggende beginselen kan worden opgevuld of 4° een interne lacune is die niet aan de hand van de onderliggende beginselen kan worden opgevuld. En bij opvulling aan de hand van beginselen: enkel « interne » aan CISG, of ook « externe » zoals de UPICC (in de laatste zin Cass. 19 juni 2009) ?

33 CISG – REMEDIES - NAKOMING
Uitvoering in natura (op verzoek van de koper): of koper kan levering kan eisen hangt af van intern recht van het forum (meestal land van de koper (art. 28) Recht vervalt indien eerder een daarmee incompatibele remedie werd gevorderd (art. 46,1° ) Recht op uitvoering in natura omvat bij niet-conforme levering naar keuze van de koper a) vervanging indien de tekortkoming wezenlijk is of b) herstelling indien dat niet onredelijk is (art. 46 Indien verkoper zuivering voorstel: art. 48 Verkoper kan betaling & inontvangstname vorderen (art. 62) Beiden kunnen een Nachfrist stellen voor nakoming (met behoud van recht op vergoeding voor de vertraging) (art. 47 & 63). Nut: nadien kan men ontbinden Als koper specificaties niet geeft: verkoper mag specificeren (art. 65)

34 CISG – REMEDIES - OPSCHORTING
Volgorde van nakoming: in beginsel gelijktijdig (gelijk oversteken) Hieruit volgt impliciet recht op opschorting (zolang tegenpartij niet nakomt) Opschortingsrecht soms ook bij tekortkoming op voorhand (art. 71), wel kennisgevingsplicht; opschortingsrecht vervalt bij adequate zekerheid voor nakoming

35 CISG – ONTBINDING (1) Ontbinding Vereisten (art. 49 & 64)
- « fundamental breach » (gedefinieerd in art. 25) of niet-nakoming ook niet binnen de gestelde redelijke Nachfrist - ook bij tekortkoming op voorhand (anticipatory breach), indien die fundamenteel is (art. 72) - fout niet vereist; gebeurtenissen na risico-overgang zijn wel voor rekening van de koper (geen ontbinding op die grond)

36 CISG – ONTBINDING (2) Omvang van de ontbinding: naargelang overeenkomst deelbaar of ondeelbaar is, zie art. 51 en 73 (voor overeenkomst met opeenvolgende prestaties) Uitoefening en verval: - ontbinding geschiedt door kennisgeving (art. 26) - binnen redelijke termijn (art. 49 II en 64 II) - koper verliest recht op ontbinding indien teruggave van de goederen in wezenlijk dezelfde toestand onmogelijk is gemaakt (art. 82) Voor de koper ook: prijsvermindering evenredig met de waardevermindering (volgens waarde bij levering) (art. 50)

37 CISG – ONTBINDING (3) Gevolgen van ontbinding op de ontbonden overeenkomst of ontbonden deel van de overeenkomst: CISG zegt niets over de gevolgen op de eigendomsovergang (of ontbinding zakelijke (terug)werking heeft of niet). Verbintenisrechtelijke gevolgen (men vermijdt te spreken van retro-activiteit omdat dat woord verwarrend is): Nog bestaande verbintenissen vervallen (bevrijding) (art. 81, 1, 1) Doch geen afbreuk aan bedingen voor geval van ontbinding, arbitrage, … en bedingen betreffende de gevolgen van ontbinding (bv. vergoedingen) (art. 81, 1, 2) (« overlevende bedingen ») Restitutieplicht: teruggave van wat geleverd of betaald werd (art. 81, 2) M.i.v. rente op ontvangen betaling c.q. vruchten van de zaak (art. 84) Recht op vergoeding van reeds ontstane schade overleeft ook (CISG AC opinie nr. 9, 1) Zie CISG AC opinie nr. 9 voor een hele reeks aanvullende interpretaties

38 CISG – SCHADEVERGOEDING
Algemeen: dit vereist tekortkoming, schade, causaal verband Uitgesloten bij overmacht (art. 79) Met inbegrip van lucrum cessans (art. 74, 1; voor uitleg zie CISG AC opinie nr. 6) Enkel schade voorzienbaar bij sluiting overeenkomst (art. 74, 2) Verplichting tot schadebeperking (art. 77) Berekening schade: bij geldsom in beginsel interest (tenzij meer schade). Art. 78: dies interpellat pro homine Interestvoet ? Lacune – art. 7 (2) > nationaal recht, ev. Unidroit PICC 7.4.9 bij redelijke vervangingsaankoop of- verkoop: minstens prijsverschil (art.75) Anders normale prijs (art. 76) Zie CISG AC opinie nr. 8 voor uitleg van art. 75 en 76 CISG doet geen uitspraak over geldigheid strafbedingen

39 KOOP– VERJARING (1) Verdrag van New York 1974, gewijzigd 1980
22 ratificaties voor nieuwe versie (o.a. België) + 7 voor oude Gewone verjaringstermijn: 4 jaar (art. 8) Staat los van protesttermijnen (art. 9) Beginpunt = tekortkoming. Voor gebrek aan conformiteit =afgifte van de goederen (art. 10), behalve bedrog (art. 9) Indien er een uitdrukkelijke waarborg is: loopt vanaf de kennisgeving, maar ten laatste vanaf einde waarborgtermijn (art. 11) Pas op: anders dan naar belgisch recht (Cass en ) is beginpunt voor aanspraak van de doorverkoper jegens zijn eigen verkoper niet uitgesteld tot hij zelf door zijn koper wordt aangesproken

40 KOOP– VERJARING (2) Verdrag van New York 1974, gewijzigd vervolg Geschorst bij aanvatten van gerechtelijke of gelijkwaardige procedures (art. 13 v.); indien geen beslissing ten gronde is er geen schorsing maar wel een verlenging tot 1 jaar na het einde van die procedure (art. 17) Handelingen in het land van de schuldenaar, i.h.b. daden van tenuitvoerlegging, stuiten de verjaring overeenkomstig het daar geldende recht (art. 19) Erkenning van het recht stuit de verjaring in 2 gevallen (art. 20, 1 en 2) Bij overmacht een verlenging tot 1 jaar na einde overmacht Art. 23: « long stop » van 10 jaar na vertrekpunt verjaring Gevolgen verjaring: « zwakke werking » (art. 25/26) gevolg voor schuldvergelijking: zie art. 25 (2) niet ambtshalve op te werpen door de rechter.

41 KOOPRECHT Eigendomsvoorbehoud
Zekerheden verkoper naar Belgisch recht: Opschortingsrecht voor levering: tegenwerpelijk aan derden Ontbinding wegens wanprestatie: zakelijke werking indien uitgeoefend voor de samenloop van schuldeisers Voorrecht verkoper op goed zelf ook na eigendomsoverdracht Indien bedongen, eigendomsvoorbehoud: sinds 1998 geldig bij failliss. Toepasselijk recht: lex rei sitae Uitbreidingen eigendomsvoorbehoud (niet overal erkend): verlengd in prijsvordering (wel in B.) verlengd in product (niet in B.) verruimd tot andere achterstallige schulden (all moneys clause) (niet B.) Harmonisatie en erkenning ? Modelregels in Boek IX DCFR


Download ppt "KOOPRECHT Bevoegde rechtbank: zie internationaal procesrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google