De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

W. Peetermans DH-D Interne Geneeskunde UZ Leuven

Verwante presentaties


Presentatie over: "W. Peetermans DH-D Interne Geneeskunde UZ Leuven"— Transcript van de presentatie:

1 W. Peetermans DH-D Interne Geneeskunde UZ Leuven
De opleiding tot geneesheer-specialist: academisering en Master na Master Wat betekent dit voor het beroep ? W. Peetermans DH-D Interne Geneeskunde UZ Leuven

2 Master na Master Arts-Specialist
Historiek en kader Ontwerp Ma-na-Ma Arts-Specialist doelstellingen structuren praktische invulling

3 Historiek en kader Erkenning Geneesheer-Specialist door Federale Minister van Volksgezondheid → Erkenningscommissie (Hoge Raad) → specialisme (bijzondere bekwaamheid) → RIZIV nummer en nomenclatuur KB : “Academisering van de eerste twee opleidingsjaren” → attest van aanvaarding → specifieke universitaire opleiding → attest van beoordeling

4 Historiek en kader VLIR-Werkgroep “Opleiding Geneesheer-Specialist”
VLIR-nota (juni 2001) over het geacademiseerd deel van de opleiding selectie organisatie van de opleiding doelstellingen en inhoud evaluatie

5 Inhoud van de opleiding tot Geneesheer-Specialist
Geacademiseerd gedeelte: intermediaire doelen of tussentermen probleemoplossend optreden gestoeld op een wetenschappelijke basis ontwikkelen van vaardigheden noodzakelijke attitudes → beoordelingsattest door faculteit Beroepsvoorbereidend gedeelte: → criteria van de erkenningscommissie(s)

6 Historiek en kader Huisartsgeneeskunde Franstalige Gemeenschap Europa
specifieke opleiding tot specialist in huisartsgeneeskunde decretaal verankerd universitair diploma → omvorming tot Ma-na-Ma (120 stp) Franstalige Gemeenschap DES (Diplome d’Etudes Supérieures) → omvorming tot maitrice complémentaire Europa gelijkwaardigheid van diploma’s UEMS core curriculum en visitatie van opleidingscentra

7 Historiek en kader VLIR-raad van rectoren (jaarverslag 2003): binnen het continuüm van de medische opleiding van basisarts (RIZIV 000) tot specialist is er nood aan het formuleren van eindtermen opstellen van doelmatige opleidingsprogramma’s ontwerpen en afnemen van valide toetsing  nieuwe opdracht voor VLIR-commissie: Ma-na-Ma Arts-Specialist

8 Doelstellingen Ma-na-Ma: Competenties als leidraad
Competenties gedefinieerd als beroepsbekwaamheden gekenmerkt door een samenhang van kennis en inzichten, vaardigheden en attitudes Specifieke competenties (per specialisme) en gemeenschappelijke competenties (voor alle of groep van specialismen) Professionele competenties (verworven in de praktijk) en wetenschappelijke competenties (verworven door onderwijs en studie)

9 Doelstellingen Ma-na-Ma: Competenties als leidraad
Curriculum moet gericht zijn op eindtermen van de opleiding Onderwijsvorm moet praktijk-georiënteerd zijn In harmonisch geheel met de beroeps-voorbereidende opleiding onder bevoegdheid van de erkenningscommissies en Federale Minister van Volksgezondheid

10 Doelstellingen Ma-na-Ma: Competenties als leidraad
Can Meds 2000 Centraal College Medische Specialismen Nederland 2004 medical expert • health advocate communicator • scholar collaborator • professional manager Royal College of Physicians and Surgeons of Canada (http://rcps.medical.org/english/publications/canmed_e.html) Bleker OP, ten Cate TJ, Holdrinet RSG. De Algemene Competenties van de Medisch Specialist in de toekomst. Tijdschrift Medisch Onderwijs 2004; 23: 4-14.

11 Doelstellingen Ma-na-Ma: Competenties als leidraad
medicus wetenschapper manager communicator 3 niveaus • niveau 1: algemeen, specialiteitoverschrijdend niveau 2: grote domeinen, gemeenschappelijk voor groep van specialismen niveau 3: vakspecifiek

12 Structuur Ma-na-Ma één Master-na-Master diploma met 29 afstudeerrichtingen (erkende (moeder-)specialismen) eindtermen per afstudeerrichting praktijkgerichte onderwijsonderdelen en begeleidingsmodules met toenemende differentiatie en complexiteit toetsbeleid afgestemd op de doelstellingen en dus competentie-gericht (logboek; portfolio; continue evaluatie; etc)

13 Invulling van Ma-na-Ma
120 studiepunten waarvan 30 studiepunten voor Masterproef te verdelen over gehele opleiding van 4 tot 6 jaren (zoals voorzien in flexibiliseringdecreet) maximale valorisatie van bestaande opleidingsinitiatieven ingepast in de beroepsvoorbereidende klinische stage

14 Medicus Weten-schapper Manager Communi-cator Niveau 1 30 stp 9 stp 6 stp Niveau 2 21 stp - 3 stp Niveau 3 Masterproef Totaal 51 9

15 Ma-na-Ma : Medicus Doelstellingen:
interpreteren en klinisch toepassen van de wetenschappelijke kennis en inzichten probleemoplossend vermogen in toenemende complexiteit en zelfstandigheid reflectie over persoonlijke competenties en kwaliteit van de zorg

16 Ma-na-Ma : Medicus Onderwijsmodules:
capita selecta discipline-overschrijdend training in vaardigheden patiënt besprekingen aanvullingen in …(lessenreeksen) wetenschappelijke verdiepingen in…(symposia) stages

17 Ma-na-Ma : Wetenschapper
Doelstellingen: verwerven van algemene en specifieke wetenschappelijke kennis en inzichten kwaliteitsbeoordeling van klinisch-wetenschappelijk onderzoek vaardigheden in klinisch-wetenschappelijk onderzoek

18 Ma-na-Ma : Medicus Onderwijsmodules: Masterproef:
Evidence-Based Medicine (m.i.v. toepassingen in praktijkvoering) epidemiologie en biostatistiek Masterproef: ontwerp, uitvoering en rapportering van onderzoeksopdracht m.i.v. presentatie voor jury

19 Ma-na-Ma : Manager Doelstellingen en onderwijsmodules:
beheren van klinische gegevens en informatietechnologie organisatie van de gezondheidszorg en ziekenhuisstructuur professioneel handelen en organisatie van praktijkvoering

20 Ma-na-Ma: Communicator
Doelstellingen: communicatieve vaardigheden en kennisontwikkeling Onderwijsmodules: arts-patiënt arts-team arts-collega arts als opleider arts als wetenschapper arts als beleidsdeskundige

21 Ma-na-Ma Arts-Specialist: To do’s
invullen van de eindtermen per afstudeerrichting invullen van concreet opleidingsprogramma per afstudeerrichting overleg interuniversitair en met beroepsveld goedkeuring in faculteit en universiteit goedkeuring door Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie: de toets Nieuwe Opleidingen (Ministerie van Onderwijs) omvorming naar Ma-na-Ma

22 Ma-na-Ma Arts-Specialist: Conclusies (1)
Ma-na-Ma leidt tot universitair diploma voor Vlaamse ASO’s Ma-na-Ma leidt tot specifieke eindtermen van de opleiding met duidelijke doelstellingen, inhoud en evaluatie en dit binnen een (Europees) referentiekader Ma-na-Ma moet bestaande opleidingsinitiatieven maximaal valoriseren Ma-na-Ma kan lacunes in de opleiding aanvullen Ma-na-Ma moet creatief en realistisch uitgewerkt worden.

23 Ma-na-Ma Arts-Specialist: Conclusies (2)
Ma-na-Ma mag kwaliteit van de beroepsvoorbereidende opleiding niet compromitteren Ma-na-Ma interfereert niet met bevoegdheden van de Erkenningscommissies, Hoge Raad en Federale Minister van Volksgezondheid Ma-na-Ma moet geëvalueerd worden door Accrediteringsorganisatie en ingesteld door de Vlaamse Minister van Onderwijs

24


Download ppt "W. Peetermans DH-D Interne Geneeskunde UZ Leuven"

Verwante presentaties


Ads door Google