De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De juiste rechtsvorm: “In of uit de B.V.?” Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs 13 maart 2007 mr E.A. van Uunen FB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De juiste rechtsvorm: “In of uit de B.V.?” Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs 13 maart 2007 mr E.A. van Uunen FB."— Transcript van de presentatie:

1

2 De juiste rechtsvorm: “In of uit de B.V.?” Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs 13 maart 2007 mr E.A. van Uunen FB

3 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 2 Aan de orde komen:  Motieven voor een IB-onderneming (eenmanszaak of personenvennoot- schap) als rechtsvorm: −meewerkaftrek; −partnervergoeding; −man/vrouwpersonenvennootschap.  Motieven voor de B.V. als rechtsvorm.  Vergelijking van rechtsvormen.

4 Motieven voor IB-onderneming

5 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 4 Fiscaal (bij start):  WASO.  Extra zelfstandigenaftrek.  Geen minimum(aandelen)kapitaal.

6 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 5 Fiscaal (going concern 1):  Jaarlijks tariefvoordeel going-concern: −in plaats van elk jaar 25½ % VPB en uiteindelijk nog eens 25% a.b.; −liever elk jaar tot 42% IB.  Geen a.b. over objectieve vrijstellingen.

7 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 6 Fiscaal (going concern 2):  Ondernemersfaciliteiten: −meewerkaftrek, −zelfstandigenaftrek; −doteren aan FOR en latere omzetting in lijfrente.  Bij keuzevermogen kun je opteren voor box 3, terwijl dat bij B.V./TBS niet kan.

8 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 7 Fiscaal (going concern 3):  Fiscaal vriendelijk belonen partner: −meewerkaftrek; −reële arbeidsbeloning; −man/vrouw-personenvennootschap.

9 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 8 Fiscaal (staking):  Eenmalig bij beëindiging onderneming: −doorschuiffaciliteiten; −stakingsaftrek; −stakingslijfrente.  Geen overdrachtsbelasting als je het bedrijfspand wilt behouden (naar box 3).  SW: grotere toepassing van de bedrijfs- opvolgingsfaciliteit (art. 35b e.v. SW).

10 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 9 Andere motieven:  Eenvoud, transparantie.  Lagere kosten.  Geen publicatie jaarcijfers KvK.  Bij staking geen leveringen van B.V. naar privé.  Bij staking geen liquidatie B.V.

11 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 10 Varianten:  Partner werkt niet mee: −eenmanszaak;  Partner werkt wel mee: −eenmanszaak met meewerkaftrek; −eenmanszaak met partnervergoeding; −personenvennootschap (mts/v.o.f./c.v.).

12 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 11 Eisen meewerkaftrek:  Geldt alleen voor ondernemer (niet voor een medegerechtigde!).  Die voldoet aan urencriterium.  Met een partner die zonder vergoeding (max: € 5.000,-- is niet aftrekbaar) mee- werkt in de onderneming.

13 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 12 Meewerkaftrek: Aantal meewerkuren:Aftrek: < 5250% 525 – 8751,25% 875 – 1.2252,00% 1.225 – 1.7503,00% ≥ 1.7504,00%

14 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 13 Overwegingen MWA:  Aftrek bij de ondernemer (tegen hoger IB-tarief), geen heffing bij partner.  Geen arbeidskorting bij partner.  Geen ondernemersfaciliteiten partner.  Eenvoudig door te voeren (alleen ver- werken in de aangifte: geen problemen t.z.v. terugwerkende kracht).

15 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 14 Aandachtspunten:  Besluit van 19 januari 2006, nr. CPP2006/73M.  Er bestaan voornemens om de mee- werkaftrek af te schaffen. ðImpact “Werken aan winst”: lagere winst bij ondernemer (t.g.v. toepassing meewerkaftrek) leidt tot lagere MKB- winstvrijstelling.

16 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 15 Eisen partnervergoeding:  Geldt voor ondernemer en voor mede- gerechtigde.  Minimale beloning: € 5.000,-- per jaar (anders geen aftrek en geen heffing).  Met een partner die tegen vergoeding meewerkt in de onderneming.

17 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 16 Partnervergoeding:  Gebaseerd op reële beloning voor de werkzaamheden die de meewerkende partner verricht, bijv. € 20,-- per uur.

18 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 17 Overwegingen PV (1):  Aftrek als ondernemingskosten bij ondernemer en heffing als resultaat uit overige werkzaamheden bij partner.  Partner krijgt arbeidskorting.  Geen ondernemersfaciliteiten voor partner.  Eenvoudig door te voeren, vergt geen akte (meer).

19 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 18 Overwegingen PV (2): ðToepassing van partnervergoeding betekent minder winst bij de onder- nemer, dus ook minder MKB-winstvrij- stelling. PV is vanaf 2007 relatief minder aantrekkelijk geworden ten opzichte van meewerkaftrek en een man/vrouw-personenvennootschap.

20 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 19 Aandachtspunten:  Besluit van 19 januari 2006, nr. CPP2006/73M.

21 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 20 Eisen M/V-firma:  Geldt voor ondernemer en voor mede- gerechtigde.  Partner moet echt ondernemer zijn: d.w.z. feitelijke beheershandelingen verrichten. Dat is meer dan alleen maar “meewerken”.

22 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 21 M/V-firma:  Gebaseerd op reële verdeling winst tussen beide partners: lang niet altijd 50%-50%.  Zakelijk is bijvoorbeeld: −man en vrouw krijgen een vergoeding vooraf wegens inbreng van:  kapitaal (percentage van beginvermogen);  arbeid; −restwinst: 50%-50% (incl. stakingswinst!).

23 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 22 Overwegingen M/V-firma:  Winst wordt verdeeld over twee per- sonen (vaak groter tariefvoordeel).  Partner krijgt arbeidskorting.  Ondernemersfaciliteiten voor partner, m.n. ook MKB-winstvrijstelling.  Akte is wenselijk.

24 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 23 Ongebruikelijkheid (1):  Ongebruikelijke samenwerking: −tussen verbonden personen (bijv. M/V); −met hoofdzakelijk ondersteunende werkzaamheden door de partner; −en zo’n samenwerking is ongebruikelijk tussen niet-verbonden personen.

25 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 24 Ongebruikelijkheid (2):  Gevolg: −die uren kwalificeren niet voor zelfstandigenaftrek voor partner; −M/V-firma blijft in tact:  tariefvoordeel;  ondernemingsfaciliteiten (IVA, fiscale reserves, geruisloze doorschuiving en inbreng);  geen ondernemersfaciliteiten (FOR en ondernemersaftrek).

26 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 25 Beroep: Bedrijf: Gemene naam: Eigen naam: openbare maat- schap VOF VA:BA: CV stille maatschap Huidig systeem van pvs:

27 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 26 Rsp-heid: Geen rsp: Gemene naam: Eigen naam: OVzR VA:BA: NOV VA:BA: CVzR CVR OVR Komend systeem van pvs:

28 Motieven voor de B.V.

29 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 28 Juridisch:  Vermijden van persoonlijke aansprake- lijkheid voor verbintenissen: bij een faillissement gaat de B.V. failliet, niet de achterliggende ondernemer.  Makkelijkere overdraagbaarheid van eigenaarsbelang: aandelentransactie i.p.v. alle afzonderlijke activa en passiva.

30 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 29 Aansprakelijkheid bij B.V.:  B.V. is aansprakelijk voor schulden die ontstaan t.g.v. deelnemen aan het eco- nomisch verkeer. Zij die namens een B.V. handelen, zijn niet aansprakelijk.  Lijdt een B.V. verlies, dan is niemand verplicht om hierin bij te dragen, be- houdens volstortingsplicht van ah’s.

31 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 30 Aansprakelijkheid (1-a):  Art. 2:248 BW (n.a.v. WBF in 1987): bestuurder is hoofdelijk verantwoor- delijk voor het tekortschieten, indien het bestuur zijn taak kennelijk onbe- hoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is, dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

32 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 31 Aansprakelijkheid (1-b):  Art. 2:248 BW bepaalt dubbel vermoe- den i.g.v. niet voldaan hebben aan: – administratieplicht (art. 2:10 BW); – publicatieplicht jaarrekening (art. 2:394).  Dubbel vermoeden is dan dat: – taken onbehoorlijk vervuld (onweerlegb.); – dit oorzaak is van failliss. (weerlegbaar).

33 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 32 Aansprakelijkheid (2-a):  WBA: bestuurders zijn hoofdelijk aan- sprakelijk zijn voor betaalde PH, LB en OB van de vns, als aannemelijk is dat de niet-betaling aan de bestuurder te wijten is a.g.v. onbehoorlijk bestuur.  Speelt ook buiten een faillissement!

34 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 33 Aansprakelijkheid (2-b):  WBA legt op de vns de verplichting om onverwijld betalingsonmacht te mel- den.  Zo niet, dan wordt vermoed dat de niet- betaling aan bestuurder te wijten is, tenzij hij aannemelijk kan maken dat het niet aan hem te wijten is dat de vns niet aan meldingsplicht heeft voldaan.

35 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 34 Aansprakelijkheid (3):  Bestuurders zijn hoofdelijk aanspra- kelijk voor schade als jrr, tussentijdse cijfers of jaarverslag (mits gepubli- ceerd) een misleidende voorstelling van zaken geven. Tegenbewijs moge- lijk, dat dit niet aan hem te wijten is.

36 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 35 Aansprakelijkheid (4):  Tenslotte geldt nog het algemene art. 6:162 BW (onrechtmatige daad). Dan wel noodzakelijk, dat aan de bestuurder persoonlijk kan worden verweten, dat hij jegens de eiser de norm van 6:162 BW heeft geschonden: speelt alleen bij ernstig verwijt, opzet of bewuste roeke- loosheid.

37 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 36 B.V. in risicosfeer:  B.V. is dus geschikt voor het drijven van een onderneming waaraan enig risico verbonden is: dit is op zich vol- strekt legitiem.  Misbruik: als een vns wordt gebruikt voor ongeoorloofde doeleinden of met opzet om ten nadele van crediteuren persoonlijk voordeel te halen.

38 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 37 Fiscaal (bij inbreng):  Eenmalig bij inbreng van onderneming: −een ondernemer draagt zijn stille reserves over aan zijn B.V.; −de B.V. mag er dan over afschrijven (en betaalt dan minder Vpb); −de ondernemer bedingt als tegenprestatie voor de overdracht van de stille reserves een lijfrente, waarvan de uitkeringen later en/of tegen een lager tarief worden belast.

39 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 38 Fiscaal (going concern):  Jaarlijks tariefvoordeel going-concern: −in plaats van elk jaar maximaal 52% IB; −liever elk jaar ± 25½ % Vpb en uiteindelijk nog eens 25% a.b.  Levensloopregeling.  Pensioenopbouw i.g.v. geen FOR mgl: −niet voldoen aan urencriterium; −ongebruikelijke samenwerkingsverbanden.

40 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 39 Fiscaal (bij staking):  Eenmalig bij beëindiging onderneming: −liever de aandelen in de dochtervennoot- schap verkopen met toepassing van de deelnemingsvrijstelling (materiële door- schuiving van de stille reserves naar de koper); −in plaats van stakingswinst die wordt belast tegen 52% IB.

41 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 40 Andere motieven:  Sociaalrechtelijke motieven (verzeke- ringsplicht i.g.v. < 50% belang).  Commerciële motieven (aanzien in de markt).  Psychologische factoren (status).

42 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 41 Cumulatie a.b. en Vpb (1):  De B.V. betaalt eerst Vpb over winsten die zij behaalt.  Over de netto-winst (na aftrek Vpb) betaalt de DGA nog eens 25% a.b.: −zodra DGA dividend laat uitkeren; of −zodra DGA winstreserves casht bij de verkoop van de a.b.-aandelen in de vorm van een meeropbrengst van die aandelen.

43 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 42 Cumulatie a.b. en Vpb (2): 20,0%25,5%29,6% Winst€100,000€100,000€100,000 VPB€20,000€25,500€29,600 €80,000€74,500€70,400 A.b.€20,000€18,625€17,600 Netto€60,000€55,875€52,800 Heffing40,000%44,125%47,200%

44 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 43 Aandachtspunten (1):  Salaris wordt bij de DGA belast tegen maximaal 52%, terwijl dit bij de B.V. tot een aftrek leidt van maximaal 44,125%!  Dus weer een spanningsveld omtrent het salarisniveau bij DGA. Let daarbij op zgn. afroommethode.

45 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 44 Aandachtspunten (2):  Grondslag salarisbepaling: op basis van de opbrengsten van B.V., verminderd met de kosten, lasten en afschrijvingen voor DGA-loon  70% is salaris.  Speelt als DGA (nagenoeg) alle werk- zaamheden in de B.V. zelf verricht.  HR: 17-09-2004, BNB 2005/50.

46 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 45 Aandachtspunten (3):  Wat is a.b.-tarief bij berekening van rechtsvormkeuzeanalyse: −25 % nominaal (zoals gebruikelijk)? −12½ % contante waarde (volgens MvF)? ðAltijd nominaal: winstreserve stijgt door rendement eigen vermogen, en de CW van en geïndexeerd bedrag is gelijk aan de nominale waarde.

47 Vergelijking rechtsvormen

48 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 47 Oprichting: Eenmanszaak Vormvrij MaatschapVormvrij (akte voorkeur) V.O.F.Vormvrij (akte voorkeur) C.V.Vormvrij (akte voorkeur) B.V.Notariële akte

49 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 48 Inschrijving KvK: Eenmanszaak Ja (tenzij beroep) MaatschapNee V.O.F.Ja C.V.Ja B.V.Ja

50 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 49 Kapitaalsminimum: Eenmanszaak Nee MaatschapNee V.O.F.Nee C.V.Nee B.V.€ 18.000,--

51 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 50 Sociale zekerheid: Eenmanszaak Niet verzekerd MaatschapNiet verzekerd V.O.F.Niet verzekerd C.V.Niet verzekerd B.V.Niet verzekerd, tenzij…

52 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 51 Aansprakelijkheid: Eenmanszaak 100% MaatschapVoor gelijk deel V.O.F.Hoofdelijk C.V.Beherend: 100% Commandiet: beperkt B.V.Bij onbehoorlijk bestuur

53 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 52 Fiscaal (1):  Stel de volgende casus voor rechts- vormkeuzeanalyse: −bedrijfsresultaat: € 150.000; −man en vrouw werken elk 2.000 uur p/jaar; −salaris DGA bij B.V. zou zijn € 50.000; −partnervergoeding: € 40.000; −winstverdeling M/V zou zijn: 60%-40%.

54 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 53 Fiscaal (2): Heffingen i.g.v. meewerkende partner:  meewerkaftrek € 50.559  partnervergoeding€ 48.526  M/V-firma€ 42.621  B.V.€ 51.372 Omslagpunt: ± € 550.000!

55 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 54 Fiscaal (3):  Stel de volgende casus voor rechts- vormkeuzeanalyse: −bedrijfsresultaat: € 150.000; −alleen ondernemer werkt 2.000 uur p/jaar; −salaris DGA bij B.V. zou zijn € 50.000.

56 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 55 Fiscaal (4): Heffingen zonder meewerkende partner:  eenmanszaak€ 53.367  B.V.€ 55.627 Omslagpunt: ± € 225.000!

57 De juiste rechtsvorm: "In of uit de B.V.?" 56 Fiscaal (5):  Maar let op afroommethode: als het salaris van de DGA inderdaad 70% van de winst zou moeten zijn, dan is de B.V. vanuit een fiscaal perspectief per defini- tie niet meer aantrekkelijk!  Crux: hoe gaan we met het DGA-salaris om!!!

58 Vragen: eric.van.uunen@marree-cs.nl


Download ppt "De juiste rechtsvorm: “In of uit de B.V.?” Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs 13 maart 2007 mr E.A. van Uunen FB."

Verwante presentaties


Ads door Google