De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening Martijn Schut

Verwante presentaties


Presentatie over: "Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening Martijn Schut"— Transcript van de presentatie:

1 Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening Martijn Schut

2 Welke minimale eisen stelt de nieuwe wet
Inhoud Welke minimale eisen stelt de nieuwe wet (en welke andere kaders zijn er al) Hoe kom je tot een nieuw beleid (stappenplan) 2

3 Wet op het consumentenkrediet Wck
Bestaande kaders Wet op het consumentenkrediet Wck Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen Wsnp Algemene wet bestuursrecht Awb Wet werk en bijstand WWB Wetboek van burgerlijke rechtsvordering Rv Wet financiële dienstverlening Wfd Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wmo Gedragscode NVVK NEN-normen 3

4 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
4

5 Minimale eisen wetsvoorstel
Het moet ‘integraal’ Beleidsplan opstellen Richting, doelen, acties, beoogde resultaten, waarborgen kwaliteit, schuldpreventie, afstemming op situatie van de verzoeker, maximale wachttijd voor vaststelling hulpvraag Maximeren wachtlijst Binnen 4 weken vaststelling hulpvraag (3 dagen bij crisis) Geef inzicht in doorlooptijden Toegang regelen Beleidsregels opstellen, aanmeldformulier, beschikking afgeven binnen 8 weken, bezwaarprocedure 5

6 Horizontale verantwoording Beperkte verantwoording richting Rijk
Kaderwet Horizontale verantwoording Beperkte verantwoording richting Rijk 6

7 Stappenplan invoering
Verzoek van raad of college Huidige situatie in kaart brengen Alleen verplichtingen of breed herijken? Projectplanning Samenwerking in de regio Budget reserveren (voorjaarsnota) Visie bepalen Vertalen van visie in doelen (kadernota) Doelen vertalen in uitvoering Begroting Voorbereiden uitvoering Beleidsregels vaststellen Beleidsplan vaststellen Uitvoering april april / mei mei mei e.v. mei / juni sept. sept. – nov. nov. nov. e.v. dec. uiterlijk 31 dec. jan. e.v. 7

8 Stap 2. Huidige situatie in kaart
Onderzoek Managementinformatie Cijfers andere gemeenten Monitor NVVK Reacties gebruikers en derden Evaluaties Platform schuldhulpverlening Zijn we NEN-proof? Zijn we ‘schuldhulpverlening nieuwe stijl’? 8 8

9 Alleen verplichtingen? Volledige herijking?
Stap 3. Keuze Alleen verplichtingen? Volledige herijking? 9 9

10 Stap 4. Projectplanning Communicatieplan Projectbudget Menskracht
Stuur- en werkgroep Taakverdeling 10 10

11 Stap 5. Samenwerking in de regio
Zelf doen Samenwerken met buurgemeenten Uitbesteden 11 11

12 Stap 6. Budget reserveren
Initiële + structurele uitgaven (meerjarenraming) €130 mln eenmalig en geoormerkt (nog €100 mln over voor 2010/2011) Structureel ongeoormerkt voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening 2010: €60 mln e.v.: €80 mln. Gemeentefonds (wmo), participatiebudget 12 12

13 Stap 7. Visie bepalen SCHULDHULPVERLENING 13
Mate waarin de burger zelf niet in staat is regie te voeren over zijn hulpverlening Mate waarin het schuldenprobleem de boventoon voert Situatie waarin de burger zelf regie kan voeren over de noodzakelijke schuldhulpverlening Situatie waarin de burger niet in staat is de hulpverlening rond zijn problemen zelf te regisseren en waarbij de schuldenproblematiek niet leidend is binnen de hulpvraag. Situatie waarin de burger niet in staat de hulpverlening rond zijn problemen zelf te regisseren en waarbij de schuldenproblematiek leidend is binnen de hulpvraag SCHULDHULPVERLENING begin einde Verhelpen oorzaak van problematische schulden Problematische schulden als belemmering beperken Problematische schulden indien mogelijk oplossen Schulden binnen de lokale samenleving beheersbaar houden Voorbeelden 13

14 Stap 7. Visie bepalen 14

15 Stap 8. Doelen Geformuleerde kerntaak Richting Producten Doelgroep 15

16 Stap 8. Doelen 16

17 Stap 8. Doelen meetbaar 17

18 Stap 9. Doelen vertalen in uitvoering
Loket Producten Bemensing Deskundigheidsbevordering Bezwaarprocedure Werkproces P&C ICT 18

19 Stap 11. Voorbereiding uitvoering
Aanbesteding Contracten Mandatering Borgstelling Communicatie Inrichting bureau Werving medewerkers 19

20 Zelfstandig ondernemers Jongeren Geen afloscapaciteit
Stap 12. Beleidsregels Toegang: Zelfstandig ondernemers Jongeren Geen afloscapaciteit Veel afloscapaciteit Dak- en thuislozen Recidive Verwijtbaar gedrag Verslaafden Verstandelijk gehandicapten Samenval WWB / WIJ Eigen woning (wel/niet) kunners en -willers 20

21 Stap 13. Vaststellen beleidsplan
Inhoudsopgave: Inleiding Achtergronden Effectiviteit huidige schuldhulpverlening Visie Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? Wat mag het kosten? (beslispunten) 21

22 Voorbeelden beleidsnota’s: wwbuitvoering.nl E-coaching Scan
Tips invoering Voorbeelden beleidsnota’s: wwbuitvoering.nl E-coaching Scan Handreiking Voorbeeldbeleidsregels Voorbeeldaanmeldformulier Voorbeeldbeschikking 22

23 Vragen of opmerkingen? Nog heel wat hordes te gaan Is er al koffie?
Voldoen we al aan de wet? Hoe dik moet het beleidsplan zijn? Wat vindt onze raad? Mijn wethouder snapt er nu al niets van! Ik kan rustig gaan slapen Slagboom, goed idee! 23 23


Download ppt "Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening Martijn Schut"

Verwante presentaties


Ads door Google