De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening Martijn Schut.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening Martijn Schut."— Transcript van de presentatie:

1 Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening Martijn Schut

2 1.Welke minimale eisen stelt de nieuwe wet (en welke andere kaders zijn er al) 2.Hoe kom je tot een nieuw beleid (stappenplan) Inhoud

3 Wet op het consumentenkrediet Wck Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen Wsnp Algemene wet bestuursrecht Awb Wet werk en bijstand WWB Wetboek van burgerlijke rechtsvordering Rv Wet financiële dienstverlening Wfd Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wmo Gedragscode NVVK NEN-normen Bestaande kaders

4 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

5 1.Het moet ‘integraal’ 2.Beleidsplan opstellen -Richting, doelen, acties, beoogde resultaten, waarborgen kwaliteit, schuldpreventie, afstemming op situatie van de verzoeker, maximale wachttijd voor vaststelling hulpvraag 3.Maximeren wachtlijst -Binnen 4 weken vaststelling hulpvraag (3 dagen bij crisis) -Geef inzicht in doorlooptijden 4.Toegang regelen -Beleidsregels opstellen, aanmeldformulier, beschikking afgeven binnen 8 weken, bezwaarprocedure Minimale eisen wetsvoorstel

6 Kaderwet Horizontale verantwoording Beperkte verantwoording richting Rijk

7 1.Verzoek van raad of college 2.Huidige situatie in kaart brengen 3.Alleen verplichtingen of breed herijken? 4.Projectplanning 5.Samenwerking in de regio 6.Budget reserveren (voorjaarsnota) 7.Visie bepalen 8.Vertalen van visie in doelen (kadernota) 9.Doelen vertalen in uitvoering 10.Begroting 11.Voorbereiden uitvoering 12.Beleidsregels vaststellen 13.Beleidsplan vaststellen 14.Uitvoering Stappenplan invoering april april / mei mei mei e.v. mei mei / juni sept. sept. – nov. nov. nov. e.v. dec. uiterlijk 31 dec. jan. e.v.

8 Onderzoek Managementinformatie Cijfers andere gemeenten Monitor NVVK Reacties gebruikers en derden Evaluaties Platform schuldhulpverlening Zijn we NEN-proof? Zijn we ‘schuldhulpverlening nieuwe stijl’? Stap 2. Huidige situatie in kaart

9 Alleen verplichtingen? Volledige herijking? Stap 3. Keuze

10 Communicatieplan Projectbudget Menskracht Stuur- en werkgroep Taakverdeling Stap 4. Projectplanning

11 Zelf doen Samenwerken met buurgemeenten Uitbesteden Stap 5. Samenwerking in de regio

12 Initiële + structurele uitgaven (meerjarenraming) €130 mln eenmalig en geoormerkt (nog €100 mln over voor 2010/2011) Structureel ongeoormerkt voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening 2010: €60 mln. 2011 e.v.: €80 mln. Gemeentefonds (wmo), participatiebudget Stap 6. Budget reserveren

13 Stap 7. Visie bepalen Mate waarin de burger zelf niet in staat is regie te voeren over zijn hulpverlening Mate waarin het schuldenprobleem de boventoon voert Situatie waarin de burger zelf regie kan voeren over de noodzakelijke schuldhulpverlening Situatie waarin de burger niet in staat is de hulpverlening rond zijn problemen zelf te regisseren en waarbij de schuldenproblematiek niet leidend is binnen de hulpvraag. Situatie waarin de burger niet in staat de hulpverlening rond zijn problemen zelf te regisseren en waarbij de schuldenproblematiek leidend is binnen de hulpvraag SCHULDHULPVERLENING begineinde Verhelpen oorzaak van problematische schulden Problematische schulden als belemmering beperken Problematische schulden indien mogelijk oplossen Schulden binnen de lokale samenleving beheersbaar houden Voorbeelden

14 Stap 7. Visie bepalen

15 Stap 8. Doelen Geformuleerde kerntaak Richting ProductenDoelgroep

16 Stap 8. Doelen

17 Stap 8. Doelen meetbaar

18 Stap 9. Doelen vertalen in uitvoering Loket Producten Bemensing Deskundigheidsbevordering Bezwaarprocedure Werkproces P&C ICT …

19 Stap 11. Voorbereiding uitvoering Aanbesteding Contracten Mandatering Borgstelling Communicatie Inrichting bureau Werving medewerkers

20 Stap 12. Beleidsregels Toegang: Zelfstandig ondernemers Jongeren Geen afloscapaciteit Veel afloscapaciteit Dak- en thuislozen Recidive Verwijtbaar gedrag Verslaafden Verstandelijk gehandicapten Samenval WWB / WIJ Eigen woning (wel/niet) kunners en -willers

21 Inhoudsopgave: Inleiding Achtergronden Effectiviteit huidige schuldhulpverlening Visie Wat willen we bereiken? Wat gaan we er voor doen? Wat mag het kosten? (beslispunten) Stap 13. Vaststellen beleidsplan

22 Voorbeelden beleidsnota’s: wwbuitvoering.nl E-coaching Scan Handreiking Voorbeeldbeleidsregels Voorbeeldaanmeldformulier Voorbeeldbeschikking Tips invoering

23 Vragen of opmerkingen? Is er al koffie? Hoe dik moet het beleidsplan zijn? Voldoen we al aan de wet? Wat vindt onze raad? Mijn wethouder snapt er nu al niets van! Nog heel wat hordes te gaan Ik kan rustig gaan slapen Slagboom, goed idee!


Download ppt "Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening Martijn Schut."

Verwante presentaties


Ads door Google