De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van zelfevaluatie keten naar concreet project

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van zelfevaluatie keten naar concreet project"— Transcript van de presentatie:

1 Van zelfevaluatie keten naar concreet project
Ellen Olsthoorn Ketenregisseur Stroke Service Breda Verpleegkundig Specialist Knowledge broker

2 Organisatie Stroke Service Breda (SSB)
Zelfevaluatie SSB Project CVA richtlijn in de praktijk Knowledge brokers Project Vragen

3 Organisatie SSB Overleg Aanspreekbare Functionarissen Meetgroep
Ketenvoorzitter (financieel verantwoordelijk) Ketenadviseur (inhoudelijk adviseur) Ketenregisseur Overleg Aanspreekbare Functionarissen Meetgroep Overleg Professionals

4 Ontwikkelplan i.p.v. jaarplan
Bijstelling jaarlijks incl. begroting (door ketenpartners) Goedkeuring door functionarissen Meerjaren doelstellingen (SMART en PDCA cyclus) Agenda overleg functionarissen en professionals

5 Ontwikkelplan: vernieuwingen belangrijk voor SSB (doelstellingen) vanaf 2013
Zelfevaluatie keten Zorgstandaard CVA /TIA Bijdrage aan onderzoek/projecten o.a. CVA richtlijn in de praktijk (knowledge brokers)

6 Ketenevaluatie

7 Cluster 1: Cliëntgerichtheid
Een 'front office' ontwikkelen: een centraal informatiepunt voor cliënten Methoden die zelfmanagement bevorderen inzetten als onderdeel van ketenzorg Aandacht voor cliënten met multi- of co-morbiditeit inbouwen In de keten aandacht voor de mantelzorg en naasten van de cliënt inbouwen

8 2011 & 2012 Het project

9 Deelname aan project Besloten door het management van het revalidatiecentrum Revant & het Amphia Ziekenhuis. Het doel kwaliteitsverbetering door gezamenlijk een project te implementeren “vanuit de werkvloer” waarbij we de CBO richtlijn Beroerte 2009 volgen. Toestemming gevraagd bij de aanspreekbare functionarissen. Verpleeghuizen konden niet deelnemen

10 Resultaten project Implementatie van projecten “goede voorbeelden” in 22 instellingen Netwerk Voorlichtingsmateriaal over belang van revaliderend werken Meetbaar meer revaliderend werken op de werkvloer (er is meer aangemoedigd om te oefenen door therapeut/ verpleegkundige en er is meer met de familie geoefend)

11 SSB Implementatie van de oefengids (Amphia & Revant, 2012)
Besluit door functionarissen een ketenbrede invoering van de oefengids (2013) Presentatie KB project in het symposium “ ontwikkel je kennis” 2012 en 2013 van de Stroke Service Breda In het overleg aanspreekbare functionarissen KB als vast agendapunt In het overleg professionals vast agendapunt KB Informatie over het project op de website van de Stroke Service Breda Besluit doorgang KB-ers binnen het CVA kennisnetwerk

12 Knowledge broker Een initiatiefrijke therapeut/ verpleegkundige
Een voorloper uit de eigen organisatie. De organisator en aanjager van de invoering van vernieuwing binnen de eigen instelling. Een bruggenbouwer tussen wetenschap en praktijk.

13 Kosten: 2 uur per week per knowledge broker
Regelmatig contact met KB-ers over de ontwikkelingen in hun projecten (inclusief forum) Bijeenkomsten (KB-ers) 3 tot 4 x per jaar Opleiding (gericht op implementatie van concrete projecten)

14 Wat mag je verwachten van de knowledge broker:
Bedenkt zelf hoe hij de aanbevelingen gaat implementeren in de eigen organisatie Maakt een analyse van de huidige situatie (incl. belemmerende en bevorderende factoren, de organisatie van de zorg, de gebruikers en doelgroepen). Kiest voor concrete verbeterdoelstellingen (SMART) Schrijft een projectvoorstel & projectplan Coördineert de uitvoering van dit plan (na GO) Implementeert en evalueert Is gedreven om de richtlijn Beroerte en Zorgstandaard CVA in te voeren in de organisatie

15 11 goede voorbeelden De KB-ers implementeren o. a
11 goede voorbeelden De KB-ers implementeren o.a.deze goede voorbeelden. 1. VROEGE MOBILISATIE 2. REVALIDATIEGROEP IN DE ACUTE FASE 3. MAALTIJDGROEP 4. OEFENGIDS 5. WEEKENDTHERAPIE 6. CIMT Constraint Induced Movement Therapy 7. FAME Family Mediated Exercises 8. FITSTROKE 9. ARMSTUDIO 10. OCHTEND ACTIVITEITEN TRAINING 11. LOOPGROEP

16 KB-ers Amphia & Revant Ervaring van de KB-ers: te weinig gebruik van mantelzorg in beide organisaties (goede voorbeeld FAME) Analyse huidige situatie: familie alleen aanwezig tijdens bezoekuren in beide instellingen en op verzoek behandelaars om behandelingrichting te bespreken. Geen actieve betrokkenheid. Analyse binnen keten: het zelfevaluatie instrument! Cliëntgerichtheid (zelfmanagement & aandacht voor de mantelzorg) Richtlijnen en wetenschap: adviseren actieve betrokkenheid mantelzorg. Bij het opstellen of bijstellen van een individueel zorgplan zijn patiënt en/of naaste actief betrokken; dit wordt afgestemd op het vermogen tot het voeren van zelfmanagement en het nemen van de regie (zorgstandaard). Schrijven van projectvoorstel door KB-ers Goedkeuring management instellingen en door functionarissen Uitwerken van het projectplan door KB-ers GO management

17 Concreet project “Wat u kunt doen samen met uw familie
Concreet project “Wat u kunt doen samen met uw familie?” Familie participatie als onderdeel van CVA revalidatie binnen de Stroke Service Breda

18 Gewenste situatie Het betrekken van de mantelzorg bij het revalidatieproces. De mantelzorger oefent samen met de revalidant, heeft kennis van de mogelijkheden en beperkingen van de revalidant, beslist mee over het vervolgtraject en kan een weloverwogen besluit nemen gebaseerd op goede informatie en eigen ervaring. De revalidant en mantelzorger voeren zelf de regie van het zorg/ revalidatieplan en traject in samenspraak met deskundigen. De bezoektijden zijn voor de familie die deze rol wil vervullen flexibel.

19 Doelstellingen Binnen de neurologie afdeling van het Amphia en de kliniek van Revant revalidatiecentrum: Heeft de mantelzorger van de revalidant kennis van de zorgbehoefte, de revalidatieoefeningen en de mate van de ADL/ HDL zelfstandigheid van de revalidant en voelt zich daarbij voldoende en actief betrokken. De mantelzorger heeft kennis van wat hij/ zij kan doen samen met zijn/ haar familielid met betrekking tot CVA revalidatie De revalidant kan samen met zijn mantelzorger een weloverwogen keuze maken over het zorgplan gericht op CVA revalidatie en vervolgtrajecten. De revalidant en de mantelzorger geven aan zelf de regie over zijn/ haar CVA revalidatie/ zorgplan te voeren in samenspraak met deskundigen (zelfmanagement).

20 Verwacht resultaat Revalidant/ familie
Meer contacturen, flexibel bezoek Meer transparantie over zorg/ revalidatieplan Kunnen bewustere keuzen maken Verbetert de communicatie met het behandelteam waardoor de informatievoorziening vollediger Begrijpt beter wat de rol is als mantelzorger en kan deze rol kan uitvoeren op de manier dat het voor hun haalbaar en prettig is. Meer oefenen

21 Verwacht resultaat Instelling
Profileren op het gebied van klantvriendelijkheid. De afdeling een flexibelere bezoektijden regeling. Mantelzorg kan ondersteunend werken aan verpleegkundig personeel. Evidenced based werken.

22 Verwacht resultaat Keten
Werkt gezamenlijk aan verbeterpunten (zelfevaluatie) Richt zich op de cliënt (CVA zorgstandaard, zelfevaluatie) Volgt laatste richtlijnen/ wetenschap Implementatie vanuit professionals (KB-ers)

23 Tastbare producten Verandering van de regels bezoekuur
Folder familieparticipatie “Wat u kunt doen samen met uw familie?” Familie participatie als onderdeel van CVA revalidatie binnen de Stroke Service Breda

24 Meetplan Een schriftelijke vragenlijst Patiënt Revalidant Mantelzorger
Multidisciplinair team 0 meting Evaluatie meting (project effectief?)  Bijstelling project

25 Samenvatting SSB heeft KB, CVA zorgstandaard en ketenevaluatie opgenomen in eigen ontwikkelplan Functionarissen en professionals: KB als vast agendapunt Deelname KB wordt besloten door management instelling KB maken een zelf een concreet praktijkgericht projectvoorstel/ plan en coördineren implementatie. Go wordt gegeven door eigen instelling dit in goed overleg met functionarissen Jaarlijks symposium (KB) De zelfevaluatie kan gebruikt worden als aanleiding/ beargumentatie voor een concreet praktijkgericht project

26 ?


Download ppt "Van zelfevaluatie keten naar concreet project"

Verwante presentaties


Ads door Google