De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Ieper, 16 april 2008 GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS Picanol NV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Ieper, 16 april 2008 GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS Picanol NV."— Transcript van de presentatie:

1 1 Ieper, 16 april 2008 GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS Picanol NV

2 2  Aanstelling stemopnemers  Aanstelling secretaris  Vaststelling aanwezigheid  Goedkeuring definitief bureau  Oproeping Algemene Vergadering  Goedkeuring samenstelling Algemene Vergadering Opening Algemene Vergadering

3 3  Terugblik 2007  Markante gebeurtenissen 2007  Outlook 2008  Nieuwe businesspijler  Organisatiemodel  Verkoop YTC Introductie

4 4  Vraag naar nieuwe weefmachines in de eerste jaarhelft op een hoog niveau, met name onder impuls van China en (in mindere mate) India  In tweede halfjaar enige verzwakking in de vraag als gevolg van wijzigende economische omstandigheden in China  In vergelijking met 2006 gewijzigde productmix met een groter accent op luchtweefmachines, met effect op productieverdeling (Ieper, Suzhou)  Prijs- en margedruk zeer hoog met Japanse constructeurs (lucht) die gesteund worden door de sterk verzwakte yen  Sterke groei verkoop wisselstukken Terugblik 2007 (1/2)

5 5 Activiteiten voor derden in 2007 met succes uitgebouwd  Proferro: recordjaar qua tonnage ( ton) en ambitieus investeringsplan (16 miljoen euro)  Op het vlak van mechanische afwerking: kwaliteits- en productiviteitsverbeteringen  PsiControl Mechatronics kon zijn positie in de markt gevoelig verstevigen, o.a. dankzij opstart in Roemenië  Melotte: verdubbeling omzet Terugblik 2007 (2/2)

6 6 Markante gebeurtenissen 2007  In de eerste jaarhelft van 2007 bracht Picanol de OptiMax op de markt  Eind juli nam GTP Greenville de activa over van Southern Loom Reed Company (Gaffney, Zuid-Carolina), gespecialiseerd in de productie van weefrieten  Van 13 tot en met 20 september 2007 nam de Picanol Group met succes deel aan de 15de editie van ITMA in München  Op 3 oktober 2007 nam Psicontrol Mechatronics Srl zijn nieuwe vestiging in Rasnov (Roemenië) in gebruik  Begin oktober 2007 werd de GT-Max gelanceerd op de Chinese markt  Eind 2007 werd de vennootschap Picanol India opgericht

7 7  De Picanol Group ziet een sterke afkoeling van de vraag naar weefmachines als gevolg van algemene economische onrust, ontwikkeling wisselkoersen en beperkende maatregelen Chinese overheid  Verdere uitbouw marktaandeel als toeleverancier van wisselstukken en accessoires voor de aftermarket  Accessoires- en weefmachineactiviteiten worden in 2008 geïntegreerd  Manufacturing verwacht in 2008 een verdere hoge vraag van derden, en mikt op verdere groei van zowel gietwerk als mechanische afwerking (geplande integratie in 2008)  PsiControl Mechatronics streeft naar betere marktpenetratie en verdere groei (Roemenië)  Investeringen in verdere groei: Manufacturing/PsiControl Mechatronics Outlook 2008

8 8  In het kader van langetermijnstrategie is de Picanol Group op zoek naar diversificatiemogelijkheden (impact cyclus weefmachines)  Diversificatie: nieuwe business op basis van eigen product  Verder bouwen op competenties, maar geen link met huidige business  Acquisities of partnerships Nieuwe businesspijler

9 9 Organisatiemodel

10 10  Akkoord met industrieel Joris Ide over de verkoop van het YTC  Hoofdzetel blijft nog twee jaar in YTC  Ambitie om tegen 2010 te verhuizen naar de K. Steverlyncklaan  Vrijstaande ruimtes in het YTC worden verhuurd Verkoop YTC

11 11 Eerste punt: Mededeling van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007 Agenda

12 12 Tweede punt: Mededeling van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007 Agenda

13 13 Derde punt: Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2007 en bestemming van het resultaat Agenda

14 14 Kerncijfers (in ‘000 euro) Omzet Bedrijfswinst Financiële resultaten Uitzonderlijke resultaten Belastingen Winst van het boekjaar Resultatenrekening Picanol NV

15 15 Kerncijfers (in ‘000 euro) VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Uitgiftepremies Reserves Overgedragen winst VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar Schulden op ten hoogste één jaar en overlopende rekeningen TOTAAL PASSIVA Balans Picanol NV

16 16  Te bestemmen winst euro  Overgedragen winst vorig boekjaar euro  Te bestemmen winstsaldo euro  Voorstel tot uitkering van een brutodividend van 0,25 euro/ aandeel  Dividend: euro  Over te dragen winst: euro Bestemming van het resultaat

17 17 Vierde punt: Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2007 en van de geconsolideerde verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissaris AGENDA

18 18 Winst-en-verliesrekening

19 19  Overige bedrijfsopbrengsten0,16 mio euro  Overige bedrijfsuitgaven -0,25 mio euro Dadingsovereenkomst C. Dumolin -0,07 mio euro Afwaardering BTW-vordering J. Coene -0,16 mio euro Uitzonderlijk resultaat

20 20  Theoretisch belastingtarief (33,99%)3,6 mio euro Verworpen uitgaven0,7 mio euro (6,5%) Belastingaanslag J. Coene0,7 mio euro (6,9%) Notionele intrestaftrek -0,4 mio euro (-3,8%) Niet-belastbare ontvangen subsidies -0,3 mio euro (-2,6%) Buitenlands lokaal belastingvoordeel -0,2 mio euro (-1,9%) Aanpassing vorige periode -0,1 mio euro (-0,6%)  Effectief belastingtarief (38,16%) 4,0 mio euro  Genormaliseerd belastingtarief (31,26%) Fiscaal resultaat

21 EBIT IFRS GECONSOLIDEERD 12,1 9,8 Afschrijvingslasten + 12,8 + 14,1 Bijzondere waardeverminderingsverliezen + 0,0 + 1,0 Wijzigingen in andere provisies + 0,7 + 1,3 EBITDA IFRS CONSOL 25,6 26,2 INVESTERINGEN 11,9 11,0 EBITDA

22 22 REBIT ,0  Machineverkoop: - Hoger volume +0,1 - Negatief productmixeffect -1,0 -Toename provisies -1,0  Wisselstukken: toename verkoop+2,2  Technology & Operations: Negatief productmix-effect -1,6  Manufacturing: verbetering efficiëntie en verkoop Proferro+4,4  Mechatronics: stijging verkoop PsiControl Mechatronics en Melotte +0,5  Accessories: daling afschrijving, Verbrugge+2,1  IFRS-aanpassingen (pensioenen en activering ontwikkelingskosten)-2,5 REBIT ,2 REBIT

23 23 Kasstroomtabel PICANOL GROUP (in '000 euro) 31/12/ /12/2006 Resultaat van de bedrijfsactiviteiten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van activa Waardeverminderingen op activa Wijzigingen in de voorzieningen Brutokasstroom uit bedrijfsactiviteiten Wijzigingen in het werkkapitaal Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Winstbelasting Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten Ontvangen intrest Investeringen in immateriële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa Investeringen ten gevolge van bedrijfscombinaties-5860 Inkomsten uit verkoop van immateriële activa332 Inkomsten uit verkoop van materiële vaste activa Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten Betaalde intrest Uitgekeerde dividenden Toename/ (Afname) van exportfinancieringen Aanschaffingen van intrestdragende financiële verplichtingen0280 Terugbetalingen van intrestdragende financiële verplichtingen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Effect van wisselkoerswijzigingen Wijzigingen in de geldmiddelen en kasequivalenten Nettokaspositie begin van het jaar Nettokaspositie einde van het jaar

24 24 ACTIVA (in ‘000 euro)31/12/200731/12/2006 VASTE ACTIVA Immateriële activa Goodwill Materiële vaste activa Andere financiële vaste activa79103 Vorderingen op meer dan één jaar Uitgestelde belastingsvorderingen VLOTTENDE ACTIVA Voorraden en bestellingen in uitvoering Handelsvorderingen Overige vorderingen Geldmiddelen en kasequivalenten TOTAAL ACTIVA Geconsolideerde balans (1/2)

25 25 PASSIVA (in ‘000 euro)31/12/200731/12/2006 EIGEN VERMOGEN Kapitaal7.400 Uitgiftepremies1.332 Reserves Omrekeningsverschillen Minderheidsbelangen11 VERPLICHTINGEN OP MEER DAN EEN JAAR Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Voorzieningen Uitgestelde belastingen en belastingslatenties Intrestdragende financiële verplichtingen Financiële leasing Kredietinstellingen Overige schulden00 VERPLICHTINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR Pensioenen en soortgelijke verplichtingen Voorzieningen Intrestdragende financiële verplichtingen Handelsschulden Belastingen Overige verplichtingen TOTAAL PASSIVA Geconsolideerde balans (2/2)

26 26 Netto financiële schuld 31/12/200731/12/ Cash & investeringen Financiële schulden > 1 jaar Financiële schulden < 1 jaar Financiële schulden op korte termijn Excl. exportfinanciering 1. Cash & investeringen Financiële schulden > 1 jaar Financiële schulden < 1 jaar Financiële schulden op korte termijn Netto financiële schuld

27 27 Vijfde punt: Kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur AGENDA

28 28 Zesde punt: Kwijting aan de commissaris AGENDA

29 29 Zevende punt: Verlenging mandaat van de huidige leden van de Raad van Bestuur AGENDA

30 30 Achtste punt: Varia AGENDA


Download ppt "1 Ieper, 16 april 2008 GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS Picanol NV."

Verwante presentaties


Ads door Google