De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GECONSOLIDEERDE & GEAUDITEERDE RESULTATEN 2008 HISTORISCH DIEPTEPUNT IN WERELDWIJDE VRAAG NAAR NIEUWE WEEFMACHINES DRUKT OP RESULTATEN 2008 Ieper, 11 maart.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GECONSOLIDEERDE & GEAUDITEERDE RESULTATEN 2008 HISTORISCH DIEPTEPUNT IN WERELDWIJDE VRAAG NAAR NIEUWE WEEFMACHINES DRUKT OP RESULTATEN 2008 Ieper, 11 maart."— Transcript van de presentatie:

1 GECONSOLIDEERDE & GEAUDITEERDE RESULTATEN 2008 HISTORISCH DIEPTEPUNT IN WERELDWIJDE VRAAG NAAR NIEUWE WEEFMACHINES DRUKT OP RESULTATEN 2008 Ieper, 11 maart 2009

2 2 I.Activiteitenverslag 2008 - Weaving Solutions - Mechatronics - Manufacturing II. Financiële gegevens 2008 - Winst-en-verliesrekening - Uitzonderlijk resultaat - EBITDA 2008-2007 - REBIT 2008-2007 - Kasstroomtabel - Geconsolideerde balans - Netto financiële schuld - Resultaatsbestemming III. Outlook - Herstructureringsmaatregelen - Financieringsplan - Outlook Agenda

3 3  Eerste jaarhelft gekenmerkt door sterker dan verwachte afkoeling van de vraag naar weefmachines wereldwijd. Op basis van deze vaststelling werd een wereldwijd kostenreductieplan van 15 mio euro gelanceerd.  Vrees voor recessie en kredietschaarste zorgen voor extra, onverwacht zware druk in de tweede jaarhelft, wat zorgt voor historisch dieptepunt in de vraag naar weefmachines (-43% vs. 2007).  Picanol versterkt marktpositie in segmenten met hogere toegevoegde waarde.  Verkoop van wisselstukken en (in mindere mate) accessoires volgde daling verkoop weefmachines. Activiteitenverslag Weaving Solutions

4 4  Zware economische werkloosheid in Ieper.  Met de opstart van de GT-Max werd begin 2008 de volledige vernieuwing van het productaanbod afgerond. In vergelijking met de concurrentie beschikt Picanol vandaag over het jongste en technologisch meest geavanceerde machinepark.  Uitbreiding montagelijn in China (GTXplus, GT-Max en OMNIjet).  Belangrijk optimalisatieprogramma mbt processen rond Order2Delivery en Multiprojectmanagement heeft grote impact op efficiëntie binnen Weaving Solutions. Activiteitenverslag Weaving Solutions

5 5 Activiteitenverslag Mechatronics  Verdere uitbouw activiteiten voor derden in eerste jaarhelft, maar vanaf tweede helft 2008 sterk onder druk als gevolg van economische laagconjunctuur.  Stijgende omzet naar derden (+ 6% vs. 2007) onvoldoende om sterke daling vanuit Weaving Solutions te compenseren.  Geplande groei van PsiControl Mechatronics en uitbouw in Roemenië liepen hierdoor vertraging op.  Melotte kende opnieuw een erg succesvol jaar, o.a. door nieuwe investeringen in layered manufacturing.

6 6 Activiteitenverslag Manufacturing  Doorgedreven verkoopsinspanningen zorgen voor verdere uitbouw activiteiten voor derden, zowel Proferro als mechanische afwerking.  Werk voor derden vanaf vierde kwartaal sterk onder druk als gevolg van economische laagconjunctuur.  Ook bij Manufacturing is stijgende omzet naar derden (+ 8% vs. 2007) onvoldoende om sterke daling vanuit Weaving Solutions te compenseren.  Tonnage Proferro zakte in 2008 tot 19.000 ton (bijna 23.000 ton in 2007), uitsluitend als gevolg van sterke daling activiteiten Weaving Solutions.  Sterk schommelende energie- en grondstoffenprijzen bemoeilijken correcte prijsvorming.  Investeringsprogramma ging in 2008 voort, met oa voorbereidende werken voor de nieuwe vormlijn.

7 7 (in ‘000 euro)31/12/200831/12/2007 Opbrengsten282.622413.044 Kosten van verkopen-259.481-342.801 BRUTOWINST Brutowinst % op omzet Algemene en administratieve kosten Verkoop- en marketingkosten Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsuitgaven 23.141 8,2% -30.941 -15.422 1.994 -67 70.243 17,0% -38.121 -19.923 161 -248 RESULTAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN-21.29412.112 Nettofinancieringskosten-1.635-667 Overige financieel resultaat-5-870 WINST OF VERLIES VOOR BELASTINGEN-22.93310.564 Belastingen7.385-4.041 WINST OF VERLIES-15.5476.523 Aandeel van minderheidsbelangen00 AANDEEL VAN DE GROEP IN WINST OF VERLIES-15.5476.523 Winst-en-verliesrekening

8 8 Uitzonderlijk resultaat  OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN1,9 mio EUR  Picanol NV: transfer lease+ 1,0  Picanol NV: verkoop gronden & goodwill+ 0,7  Burcklé: verkoop gebouw+ 0,2  OVERIGE BEDRIJFSUITGAVEN - 0,07 mio EUR

9 9 EBITDA 2008-2007 31/12/200831/12/2007 EBIT IFRS CONSOL-21,312,1 Afschrijvingslasten11,512,8 Wijzigingen in andere provisies1,10,7 EBITDA IFRS CONSOL-8,725,6 ACQUISITIES16,011,9

10 10 REBIT 2007 +12,2 Weaving Solutions:  CRT: volume: -43% vs 2007 -26,3  T&O: lagere productiviteit & afschrijving voorraden-0,6  A&A: omzetdaling: 15% aftermarket, 40% OEM-9,2 lagere productiviteit -2,7 Manufacturing:  Impact lagere interne omzet is groter dan 8% groei naar derden-5,7  Hogere productiekosten: werkloosheidskosten, herstructurering -1,1 Mechatronics:  Impact lagere interne omzet is groter dan 6% groei naar derden -1,5  Hogere productiekosten: lage productiviteit en kosten Roemenië-0,9 Group  Besparingen op vaste kosten +12,8  IFRS-aanpassingen (pensioenen en kapitalisatie ontwikkeling) -0,2 REBIT 2008 -23,2 REBIT 2008-2007

11 11 Kasstroomtabel PICANOL GROUP (in '000 euro)31/12/200831/12/2007 Resultaat van de bedrijfsactiviteiten-21.29412.112 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa11.46112.778 Bijzondere waardeverminderingen van activa2 Waardeverminderingen op activa1.616-318 Wijzigingen in de voorzieningen-5291.067 (Winst)/verlies op de vervreemding van activa-1.825 Brutokasstroom uit bedrijfsactiviteiten-10.57125.641 Wijzigingen in het werkkapitaal4.67817.406 Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten-5.89343.047 Winstbelasting-168-4.650 Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten-6.06138.397 Ontvangen intrest2.0013.602 Investeringen in immateriële vaste activa-2.969-756 Investeringen in materiële vaste activa-8.472-10.148 Investeringen ten gevolge van bedrijfscombinaties-626 Inkomsten uit verkoop van immateriële activa3 Inkomsten uit verkoop van materiële vaste activa1.522219 Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten-7.918-7.706 Betaalde intrest-3.636-4.279 Uitgekeerde dividenden-1.470-1.877 Toename/ (Afname) van exportfinancieringen-9.774-14.913 Opname van intrestdragende financiële verplichtingen26.530 Terugbetalingen van intrestdragende financiële verplichtingen-4.391-5.648 Kasstroom uit financieringsactiviteiten7.261-26.717 Effect van wisselkoerswijzigingen927-1.564 Wijzigingen in de geldmiddelen en kasequivalenten-5.7912.409 Nettokaspositie begin van het jaar18.89416.485 Nettokaspositie einde van het jaar13.10318.894 -5.7912.409

12 12 ACTIVA (in ‘000 euro)31/12/200831/12/2007 VASTE ACTIVA76.32180.375 Immateriële activa6.6786.133 Goodwill1.490 Materiële vaste activa57.59860.114 Andere financiële vaste activa79 Vorderingen op meer dan één jaar7.18110.477 Uitgestelde belastingsvorderingen3.2952.082 VLOTTENDE ACTIVA114.362146.828 Voorraden en bestellingen in uitvoering58.84160.073 Handelsvorderingen34.37762.110 Overige vorderingen8.0415.751 Geldmiddelen en kasequivalenten13.10318.894 TOTAAL ACTIVA190.683227.203 Geconsolideerde balans (1/2)

13 13 PASSIVA (in ‘000 euro)31/12/200831/12/2007 EIGEN VERMOGEN70.82386.137 Kapitaal7.400 Uitgiftepremies1.332 Reserves61.96678.989 Omrekeningsverschillen125-1.585 Minderheidsbelangen01 VERPLICHTINGEN OP MEER DAN EEN JAAR19.63836.981 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen6.6596.838 Voorzieningen1.7811.520 Uitgestelde belastingen en belastingslatenties1.5257.846 Intrestdragende financiële verplichtingen Financiële leasing Kredietinstellingen 9.673 4.834 4.839 20.777 10.315 10.462 Overige schulden00 VERPLICHTINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR100.223104.085 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen1.522940 Voorzieningen3.0424.235 Intrestdragende financiële verplichtingen37.09116.671 Handelsschulden31.98553.320 Belastingen9971.381 Overige verplichtingen25.58627.538 TOTAAL PASSIVA190.683227.203 Geconsolideerde balans (2/2)

14 14 Netto financiële schuld 31/12/200830/06/200831/12/2007 A. Inclusief exportfinanciering 1. Geldmiddelen & kasequivalenten 13.10311.43618.894 2. Fin. schulden > 1 jaar -9.673-16.248-20.777 3. Kortetermijngedeelte van lange termijn fin. schulden -10.510-12.615-16.671 4. Fin. schulden op korte termijn -26.581-9.702 TOTAAL-33.661-27.129-18.554 B. Exclusief exportfinanciering 1. Geldmiddelen & kasequivalenten 13.10311.43618.894 2. Fin. schulden > 1 jaar -5.077-10.324-11.755 3. Kortetermijngedeelte van lange termijn fin. schulden -3.008-3.076-3.822 4. Fin. schulden op korte termijn -26.581-9.702 TOTAAL-21.563-11.6663.317

15 15 Picanol NV: resultaatsbestemming  Te bestemmen verlies 2008- 21.352.264 euro  Overgedragen winst vorige boekjaar+ 4.082.118 euro  Te bestemmen saldo- 17.270.146 euro  Dividend :0 euro  Over te dragen verlies :-17.270.146 euro

16 16  Op basis van de zeer zwakke marktsituatie eind 2008 was de Picanol Group gedwongen in januari 2009 een bijkomend herstructureringsplan uit te voeren.  Het voorgestelde plan omvat o.a.:  Collectief ontslag 70 bedienden en 45 arbeiders in Ieper: bedienden/kaderleden: -40 jobs en 4/5 vanaf 1 april (30 jobs)  Intentie tot reductie wereldwijde personeelskosten met 20%  Intentie tot stopzetten/overbrengen naar Ieper van Günne en Te Strake Textile  Reductie kosten internationale activiteiten  Belangrijke kostenreductie Corporate Herstructureringsmaatregelen

17 17  In het kader van een financieringsplan om de crisisperiode te overbruggen, werd op de Raad van Bestuur van 9 maart 2009 in overleg met de referentie- aandeelhouders voorgesteld om te voorzien in een kapitaalverhoging met voorkeurrecht van circa 15 miljoen euro met KBC Securities als lead manager.  STAK Picanol heeft zich bereid verklaard om het volledige bedrag van de kapitaalverhoging te waarborgen.  Op 15 april 2009 zal een Buitengewone Algemene Vergadering plaatsvinden om deze kapitaalverhoging aan de aandeelhouders ter goedkeuring voor te leggen. Financieringsplan

18 18  Ondanks een voorzichtige heropleving (vnl. in China) blijft Picanol uitermate behoedzaam wat betreft de verdere marktevolutie.  Verwacht wordt dat de vraag naar weefmachines de komende jaren structureel lager zal liggen. China zal minder weefmachines nodig hebben dan in 2000-2007. Andere markten zullen dit waarschijnlijk niet compenseren.  In connectie tot de algemene economische recessie wordt 2009 ook een moeilijk jaar voor Mechatronics en Manufacturing.  Aandeelhouders, Raad van Bestuur en Managementcomité bevestigen vertrouwen in langetermijnstrategie: Weaving Machines, Mechatronics, Manufacturing. Outlook

19 19  Diversificatie en meer werk voor derden moeten op termijn impact van de normale cyclus uitvlakken.  Investeringsprogramma Proferro (16 miljoen euro, 2008-2010) gaat onverminderd voort.  Investeringen van de voorbije jaren en uitgevoerde/lopende besparingsmaatregelen plaatsen de Picanol Group in erg gunstige positie om snel in te spelen op een heropleving van de markt. Outlook

20 20 Vragen?


Download ppt "GECONSOLIDEERDE & GEAUDITEERDE RESULTATEN 2008 HISTORISCH DIEPTEPUNT IN WERELDWIJDE VRAAG NAAR NIEUWE WEEFMACHINES DRUKT OP RESULTATEN 2008 Ieper, 11 maart."

Verwante presentaties


Ads door Google