De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale ICT in de Zorg Haaglanden Informatiebijeenkomst 30 oktober 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale ICT in de Zorg Haaglanden Informatiebijeenkomst 30 oktober 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Regionale ICT in de Zorg Haaglanden Informatiebijeenkomst 30 oktober 2008

2 Agenda 1.Ontwikkelingen in het project a.Besluitvorming b.RSO in oprichting c.Beoordelingscommissie benoemd d.Tijdpad 2.Inhoudelijke wijzigingen a.Object van aanbesteding b.Opgenomen diensten c.Aansluiting op landelijke ontwikkelingen d.Voortgang voorbereidingen 3.Aanbesteding a.Speelveld b.Contractvorm en Prijsberekening c.Volumeschattingen berichtenmarkt d.Businessmodel Innovatie Berichtenverkeer e.Gunningcriteria 4.Afronding

3 Agenda 1.Ontwikkelingen in het project a.Besluitvorming b.RSO bv in oprichting c.Beoordelingscommissie benoemd d.Tijdpad 2.Inhoudelijke wijzigingen a.Object van aanbesteding b.Opgenomen diensten c.Aansluiting op landelijke ontwikkelingen d.Voortgang voorbereidingen 3.Aanbesteding a.Speelveld b.Contractvorm en Prijsberekening c.Volumeschattingen berichtenmarkt d.Businessmodel Innovatie Berichtenverkeer e.Gunningcriteria 4.Afronding

4 1a. Besluitvorming 1.Oprichting van de regionale samenwerking organisatie (RSO). –de stuurgroep besluit tot oprichting van de RSO volgens de in de bestuurlijke notitie aangegeven organisatiestructuur en in te stemmen met de wijze van besluitvorming in de RSO, de kernactiviteiten en de in de hoofdstuk financiën vermelde bedragen. 2.Bereidheid de industrie namens die RSO uit te nodigen voor de aanbesteding van het transmuraal berichtenverkeer. –de stuurgroep besluit de aanbestedingsprocedure te starten en om het concept bestek te accorderen. Tevens besluit de stuurgroep het operationeel team te mandateren om de definitieve tekst van het bestek vast te stellen en voor de beoordeling van de aanbiedingen een commissie van deskundigen te benoemen.

5 Aandeelhoudersgroepen van de RSO (ieder voor 20%) –MCH, Haga, Bronovo, Sophia, Parnassia –ZorgScala –Azivo, Delta Lloyd –Huisartsen –Apothekers 1b. RSO bv in oprichting

6 Drs. Mia van Leeuwen (directeur RSO a.i., voorzitter) Prof. Dr. Ab Bakker (Universiteit Leiden) Ir. Ge Klein Wolterink (IZIT) Drs. Edi Bakker (Haagse Ziekenhuizen) Drs. Joost Roth (Haagse Apothekers) Drs. Casper Tombrock (Haagse Huisartsen) Dr. Harm Bruins Slot (Haagse Zorgverzekeraars) Ondersteuning –Pieter Nieuwenhuis –Wieske Heinen 1c. Beoordelingscommissie benoemd

7 Juridische vormgeving van de RSO –RSO wordt een bv –Stichting Transmurale Zorg is door de aandeelhouders van RSO gevraagd vooruitlopend als penvoerder op te treden –De RSO bv wordt contractpartij voor de ICT industrie De beoordelingscommissie moet voor publicatie zijn beoordelingsprotocol vaststellen en tegelijkertijd met de tender publiceren Diverse afbakeningsvraagstukken –Functionaliteit –Volumes Aanvullende discussies over de financiële constructies 1d. Tijdpad / Oorzaken van de vertraging

8 06/10/2008 Stuurgroep regionale ICT / Besluitvorming (1) 29/10/2008 Stuurgroep regionale ICT / Besluitvorming (2) 30/10/2008 Infobijeenkomst ICT leveranciers 12/11/2008 1e vergadering commissie van deskundigen 19/11/2008 Verspreiding definitieve stukken naar stuurgroep 30/11/2008 Ondertekening intentieverklaring 04/12/2008 Aanbesteding uitschrijven 31/12/2008 Voorbereiding statuten en voorleggen Raden van Toezicht 26/01/2009 Indiening biedingen ICT industrie 31/01/2009 Afronding en oprichting RSO 16/02/2009 Bekendmaking gunning 15/02/2009 Berichtenverkeer contracten Zorgaanbieders-RSO getekend 02/03/2009 Einde bezwaarperiode 03/03/2009 Gunning ICT 1d. Tijdpad

9 Agenda 1.Ontwikkelingen in het project a.Besluitvorming b.RSO in oprichting c.Beoordelingscommissie benoemd d.Tijdpad 2.Inhoudelijke wijzigingen a.Object van aanbesteding b.Opgenomen diensten c.Aansluiting op landelijke ontwikkelingen d.Voortgang voorbereidingen 3.Aanbesteding a.Speelveld b.Contractvorm en Prijsberekening c.Volumeschattingen berichtenmarkt d.Businessmodel Innovatie Berichtenverkeer e.Gunningcriteria 4.Afronding

10 2a. Object van aanbesteding (CONCEPT) Realiseren, beheren en exploiteren van een RSP. Verantwoordelijk voor levering benodigde middelen en organisatorische ondersteuning Ondersteunen van de genoemde diensten, en toekomstige diensten Koppeling met het LSP vanuit het RSP (indien toegestaan) Bieden van dezelfde functionaliteit zoals POINT, Zorgdomein en Cyberlab Voorzien in aansluitmogelijkheden voor zorgaanbieders Leveren van factuurdiensten Realiseren en in standhouden van de regionale voorzieningen voor de basisgegevens Inrichten en in standhouden van een helpdesk (voor eindgebruikers) en een informatiedesk (voor de RSO)

11 2b. Opgenomen diensten Reeds genoemde berichten –WDH –EMD (behoudens intra-OZIS-cluster verkeer) –Zorgdomein –POINT –Cyberlab Toegevoegd Edifactverkeer Gewenste uitbreidingen –Verbreding WDH –Uitbreiding EMD –Verwijzing 1 e naar 3 e lijn, transfers, en retourbericht –Labaanvragen en uitbreiding functionaliteit laboverzichten

12 2b. Opgenomen functionaliteit en berichten Mutaties in berichtenverkeer: –Meer typen berichten onderkend –Verlaging in volumes door uitsluiting Intra-OZIS-clusters verkeer –Verlaging in volumes door LSP – mogelijkheid –Verhoging in volume en ‘aanvangssnelheid’ door Edifact –Meer inzicht in toekomstig berichtenverkeer

13 2c. Aansluiting op landelijke ontwikkelingen Whitepaper “Regionale informatievoorzieningen voor de zorg” VWS ondersteunt Haagse regionale initiatief: –“hecht belang aan de relatie tussen regionale en landelijke initiatieven” –“nadruk op samenwerking en op de regionale aanpak voor aansluiting op het LSP” Haaglanden wil koppeling XIS-sen met RSP en via RSP met LSP

14 2d. Voortgang voorbereidingen Aansluitingenprogramma loopt: –Alle projectleiders benoemd en geïnstalleerd –Data aansluitinggereed bekend (overwegend medio 2009) Aansluiteisen opgesteld –Huisartsen en apothekers: vrijwel volgens GBZ –Andere zorginstellingen: “Lichter” model Contracten RSO met zorgaanbieders in ontwikkeling

15 Agenda 1.Ontwikkelingen in het project a.Besluitvorming b.RSO in oprichting c.Beoordelingscommissie benoemd d.Tijdpad 2.Inhoudelijke wijzigingen a.Object van aanbesteding b.Opgenomen diensten c.Aansluiting op landelijke ontwikkelingen d.Voortgang voorbereidingen 3.Aanbesteding a.Speelveld b.Contractvorm en Prijsberekening c.Volumeschattingen berichtenmarkt d.Businessmodel Innovatie Berichtenverkeer e.Gunningcriteria 4.Afronding

16 Zorg aanbieder Zorg aanbieder Zorg aanbieder Regionale Samenwerking Organisatie RSP Exploitant ICT producent ICT producent ICT producent Zorg aanbieder Zorg aanbieder Zorg aanbieder ICT producent ICT producent ICT producent Zorg verzekeraar Zorg verzekeraar 2. Aanbestede contractrelatie 3. Hoofdaannemer – sub contractrelaties 1.Opdrachtgevercontracten voor berichtenverkeer Zorg verzekeraar 2. Voor financiering 2. Voor financiering 4. Gebruik stimulering 3. Voor financiering 3a. Speelveld

17 3b. Contractvorm en Vastgestelde Prijsberekening Contractperiode van acht jaar startend op de datum van gunning Principe van transactiegebaseerde dienstverlening Gecombineerd met jaarlijkse basisvergoeding per functioneel berichttype (m.u.v. Edifact verkeer) Afhankelijk van het totale jaarlijkse volume per functioneel berichttype Afhankelijk van de technische complexiteit, aantal applicatieomgevingen waarmee gecommuniceerd dient te worden Afhankelijk van de restduur van de concessie (kortere terugverdientermijnen leiden tot hogere transactieprijzen Afhankelijk van de functionele complexiteit (van de ‘amoebe’ naar de ‘meercellige’ berichten) Prijsindexatie in verband met inflatie Uw bieding heeft geen invloed op de prijsformule

18 3c. Volumeschattingen berichtenmarkt

19 3c. Omzetschattingen berichtenmarkt (excl. BTW)

20 3d. Business model innovatie berichtenverkeer

21 3e1. Gunningcriteria (onder voorbehoud) Aanbieder dient drie plannen te schrijven. Deze plannen dienen duidelijk te maken op welke wijze Aanbieder de implementatie, organisatie en innovatie van de aangeboden diensten voorziet. Hierbij dient Aanbieder in te gaan op ten minste de hieronder beschreven punten. De omvang van de plannen mag per plan niet meer dan 12 A4 bedragen. Verdeling van de 50 punten over de drie plannen –Implementatie (18 punten) –Organisatie (14 punten) –Innovatie (18 punten)

22 3e1. Gunning criteria / Implementatie (18 punten) G1.1Aansluiting van XIS-en in de regio G1.2Centrale Patiënt Indexen (CPIs) in de verwijsindex van het RSP. G1.3Wijzigen patiëntgegevens, zorgverleners in de verwijsindex G1.4Ontwikkelmethode G1.5Projectmethodiek G1.6Fasering en activiteitenplanning G1.7De verwachte inspanning van derden en opdrachtgever G1.8Voorlichting en scholing van (toekomstige) gebruikers G1.9Draagvlakontwikkeling binnen de regio voor diensten

23 3e1. Gunning criteria / Organisatie (14 punten) G2.1Kwaliteitsborging aangeboden diensten G2.2Accountmanagement en ondersteuning bij opdrachtgevers G2.3Documentatie van producten en diensten inclusief onderhoud G2.4Technisch en organisatorisch onderhoud en beheer na oplevering G2.5Testprocedure (in ieder geval een stresstest en gebruikerstest) G2.6Factureringproces inclusief rol van de regio G2.7 Inrichting helpdesk en interactie met zorgpartijen en RSO G2.8Inrichting van de onderneming die de uitvoering van diensten verzorgt G2.9 Operationele en op contractuele aanspreekpunten G2.10 Acceptatieprocedure

24 3e1. Gunning criteria / Innovatie (18 punten) G3.1Toekomstvisie G3.2Toekomstige diensten G3.3Visie op landelijke ontwikkelingen (landelijk EPD, het LSP) en de relatie tot de aangeboden diensten (migratiescenario’s, co- existentiemodel etc.). G3.4Change Management procedure G3.5Uitbreidbaarheid RSP protocollen G3.6Uitbreidbaarheid RSP modules en functionaliteit G3.7Uitbreidbaarheid RSP zorgaanbieders

25 3e2. Gunningcriteria / Prijs (onder voorbehoud) Aanbieder wordt verzocht een bieding uit te brengen op het verwerven van het exclusief recht tot levering voor de voorgestelde contractduur gegeven de prijstabellen en daarop van toepassing zijnde aanvullende afspraken. Het aantal punten dat aan een bieding wordt toegekend, wordt als volgt vastgesteld: –Waarbij geldt dat: Pmax = Maximum (hoogste bieding : 1.5 miljoen). –Indien de hoogste bieding kleiner is dan of gelijk is aan €1,5 miljoen, wordt voor Pmax de waarde 1,5 miljoen ingevuld. Indien de hoogste bieding groter is dan €1,5 miljoen, wordt voor Pmax het bedrag in euro’s van de hoogste bieding ingevuld. Voorbeeld-1 A € 300 K en B € 600 K leidt tot A 10 punten en B 20 punten Voorbeeld-2 A € 300 K en B € 3.000 K leidt tot A 5 punten en B 50 punten

26 Agenda 1.Ontwikkelingen in het project a.Besluitvorming b.RSO in oprichting c.Beoordelingscommissie benoemd d.Tijdpad 2.Inhoudelijke wijzigingen a.Object van aanbesteding b.Opgenomen diensten c.Aansluiting op landelijke ontwikkelingen d.Voortgang voorbereidingen 3.Aanbesteding a.Speelveld b.Contractvorm en Prijsberekening c.Volumeschattingen berichtenmarkt d.Businessmodel Innovatie Berichtenverkeer e.Gunningcriteria 4.Afronding

27 4. Gevolgen Kredietcrisis –Heeft de kredietcrisis gevolgen voor uw bereidheid aan de voorgenomen aanbesteding deel te nemen?

28 4. Afronding Logistiek Formele aanbesteding via website ……… Alle partijen krijgen een elektronisch dossier toegezonden op een aan te geven e-mail adres, de informatie wordt ook publiek via de website www.transmuralezorg.nlwww.transmuralezorg.nl Contactpunten –Proceslogistiek Chantal Riko +31703793124 / c.riko@tzdh.nl.riko@tzdh.nl –Procedure en Contractvorm Pieter Nieuwenhuis +31655815251 / nieuwenhuis@hypercube.nlnieuwenhuis@hypercube.nl –Architectuur en Functionaliteit Timo Schrama +31655858128 / schrama@squarewise.comschrama@squarewise.com


Download ppt "Regionale ICT in de Zorg Haaglanden Informatiebijeenkomst 30 oktober 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google