De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ICT in de zorg De inzet van de Nederlandse overheid op het terrein van het EPD Ton Sonneveldt Secretaris.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ICT in de zorg De inzet van de Nederlandse overheid op het terrein van het EPD Ton Sonneveldt Secretaris."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ICT in de zorg De inzet van de Nederlandse overheid op het terrein van het EPD Ton Sonneveldt Secretaris BIO&ICT

2 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Opbouw Huidige situatie en perspectief Rol en positie van de overheid Doelen van de overheid Stand van zaken in de uitvoering Financiering Vooruitblik

3 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De situatie van vandaag Zorg is sectoraal georganiseerd Werkplekautomatisering Beperkte netwerken en beperkt berichtenverkeer Automatisering rondom de beroepsbeoefenaar Beperkte ondersteuning professioneel handelen Zeer beperkte investeringen in ICT

4 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het perspectief van (over)morgen Zorgorganisatie meer patiënt-georiënteerd (zorgketens) Werkplek is deel van een netwerk EPD als kern van transmurale netwerken Automatisering rondom patiënt Beslisondersteuning voor professionals Ruimere investeringen in ICT

5 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Positie en rol van de overheid Ontwikkeling en toepassing ICT in de zorg is primair de verantwoordelijkheid van het veld Rol overheid –voorwaardenscheppend –voorwaardenstellend –makelaarsrol –codificerend en toetsend

6 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Overheidsbeleid tot nu toe 1992-1995: Volksgezondheid Transparant 1996-1997: IT is verantwoordelijkheid veld 1999: MJA in de cure-sector –Oprichting ICT Platform in de Zorg (IPZ) 2000: - Intentieverklaring IPZ - Investeringsimpuls 2 x 110 mln. - Beleidsbrief naar de Kamer

7 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Doelen overheidsbeleid met EPD Verbeteren kwaliteit van zorg Transparantie toegankelijkheid zorg Financieel-economische doelmatigheid Verbeteren beleidsinformatie Garanties positie patiënt Randvoorwaarde: beveiligde toegang

8 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Kwaliteit en toegankelijkheid Virtueel transmuraal multidisciplinair EPD als kerndocument Expertsystemen voor beslisondersteuning Beheer en “boeking” van zorg-capaciteit binnen netwerk van zorgverleners Transparantie in wachtlijsten en wachttijden

9 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Administratieve doelmatigheid Financiële en administratieve “documenten” genereren vanuit EPD Versnelling financiële afhandeling (on line) Vergroten transparantie Onder voorwaarde van strikte scheiding medische- en financieel-economische gegevens

10 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Management- & Beleidsinformatie Management- en beleidsinformatie genereren vanuit EPD Automatiseren vertaalslagen tussen dossier- informatie en statistische informatie (LMR, CBS) Genereren benchmark-informatie Realiseren eenduidige, neutrale informatie (MJA) Onder voorwaarde van strikte scheiding medische gegevens en beleidsinformatie

11 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Garantie positie patiënt WGBO en privacywetgeving blijven uitgangspunt bij toepassing ICT Toegang tot het voor behandeling noodzakelijk deel van het EPD alleen voor geautoriseerde hulpverlener (UZI, autorisatieschema’s, TTP) Logging bij afwijkend gebruik EPD Patiënt heeft toegang tot eigen EPD

12 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanpak Standaardisatie Randvoorwaarden voor EPD-gebruik Ontwerpen infrastructuur Bevorderen EPD-ontwikkeling Financiering

13 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Standaardisatie Eenheid van taal (bv. ICD-10, DBC) Standaardisatie berichtenverkeer (CEN, HL7) Technische standaardisatie (bv. PET) Bevorderen samenwerking CSIZ en NEN Overleg met zorgsectoren Overleg met industrie Nationaal Instituut Standardisatie in de Zorg

14 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Randvoorwaarden Unieke patiënten-identificatie Unieke hulpverleners-identificatie Autorisatie-schema’s, software-certificering, PET Verwijsindex, TTP Beveiliging (encryptie, digitale handtekening)

15 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Infrastructuur Afstemming over aanpak binnen IPZ Ondersteunen proefopstelling Eemland van Zorgpasgroep (uitwerken normering) Ondersteunen andere regio’s voor opzet en uittesten onderdelen infrastructuur

16 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport EPD-ontwikkeling Binnen afspraken over standaardisatie en infrastructuur: Ondersteuning VIZI-project van NVZ, Orde en LHV (algemeen referentiemodel en uitwerken per specialisme) Ondersteuning ontwikkeling transmurale zorgdossiers chronisch zieken (bv. diabetes) Overleg met partijen rond HIS, ZIS en IS farmaceutische zorg

17 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Financiering Ontwikkeling standaardisatie, randvoorwaarden, infrastructuur (ZPG) en EPD (VIZI) grotendeels uit centraal overheidsbudget Reguliere implementatie van toepassingen: uit budget zorginstellingen Infrastructuur investeringen uit het bouwbudget Investeringsimpuls ( 2 maal 110 mln.)

18 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Realisatie Bestuurlijk is het ICT Platform voor de Zorg (IPZ) het afstemmingsoverleg. Care-sectoren zijn daarin nu opgenomen Stafmedewerkers leden IPZ in ondersteunende “tweede ring”. Industrie en anderen in adviserende “derde ring” Meer aandacht voor de uitvoering: op termijn mogelijk een kleinschalig ICT-instituut als kenniscentrum en makelaar tussen partijen

19 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Tijdspad 2000 - 2001: –versterken draagvlak, besteding investerings- impuls –voortgang standaardisatie, randvoorwaarden, ontwikkeling infrastructuur en structuur EPD 2002 e.v.: –geleidelijke aanpassing regionale netwerken aan eisen (incl. verwijsindex, etc); opbouw landelijke verbindingen –geleidelijke invoering (ombouw) virtuele EPD’s


Download ppt "Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ICT in de zorg De inzet van de Nederlandse overheid op het terrein van het EPD Ton Sonneveldt Secretaris."

Verwante presentaties


Ads door Google