De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intreerede Dr. Petri Embregts

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intreerede Dr. Petri Embregts"— Transcript van de presentatie:

1 Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Intreerede Dr. Petri Embregts lector Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 4 juni 2009

2 Ze zijn de hele dag met je bezig Maar geen mens kijkt naar je om

3 Opbouw Zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking
Menslievende professionalisering Competente professionals Lectoraat zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

4 Zorgverlening: uitgangspunten
Burgerschapsparadigma gelijkwaardigheid, emancipatie, autonomie & keuzevrijheid Kwaliteit van bestaan beslissingen nemen, acceptatie en integratie in plaatselijke gemeenschap

5 Zorgverlening: ontwikkelingen
Grotere differentiatie aan zorgvragen afgestemd op het individu Context afstemming: van residentiële 24-uurs voorziening naar lokale samenleving Classificatiesysteem (AAMR; ICF): functioneren in context Veranderingen in de organisatie & beleid van de zorg (o.a. Wmo)

6 Menslievende professionalisering
Consequenties ontwikkelingen in de zorg voor menselijke verhoudingen positie van beroepskrachten Vermaatschappelijking: zelfstandig in de wijk wonen Burgerschapsdenken: keuzevrijheid en autonomie

7 Menslievende professionalisering
Burgerschapsdenken beroep op status als rechtssubject (burger), keuzevrijheid en recht op zelfbeschikking eenzijdig beroep op kiezen en beslissen moeite met kiezen, beslissen & hulpvraag afhankelijk, beperkt sociaal netwerk bescherming & professionele begeleiding (casus)

8 Menslievende professionalisering
Huidige oplossingsrichtingen Vormgeving & toetsing van zorgaanbod protocollen, procedures en kwaliteitsmetingen Positie & taakstelling van de professional verrichtingen, face-to-face, antwoorden op hulpvragen, op afstand gezet zorg & behandeling begeleiding & ondersteuning bij sociale participatie

9 Menslievende professionalisering
‘Autonomie’ en ‘hulpvragen’ verhullen schrijnende ongelijkheid in zorgsituatie: kwetsbare medemens die zorgafhankelijk is, geen autonome klant Menslievendheid: betrokkenheid en bereidheid om kunde en kennis iedere dag opnieuw aan te wenden voor wie dan ook

10 Menslievende professionalisering
Uitgangspunten van menslievende professionalisering: aandacht (onderkennen zorg) verantwoordelijkheid (aangesproken voelen) competentie (kunnen omgaan met een vraag) Kwaliteitsmetingen, protocollen, procedures krijgen waarde binnen menselijke betrekkingen

11 Competente professionals
Competentie Te ontwikkelen Individuele vermogens Vermaatschappelijking Samenwerking met andere actoren (woningcorporaties & buurtbewoners) Omgaan met externe en interne netwerken: persoonlijke netwerkontwikkelaar voor de cliënt

12 Competente professionals

13 Verklaring gedragsperspectief
“Rules of staff behaviour”: korte termijn wijkt af van lange termijn Lange termijn gedrag - sociale reinforcement - negeren- afname gedrag Korte termijn extinction burst – verbal reageren op gedrag

14 Verklaring cognitief perspectief
Emotionele reacties hangen samen met verklaring die begeleiders aan gedrag geven Afgrijzen, angst, verdriet vermijden Model van Weiner: gedrag buiten controle van cliënt (medische reden) + hulp gedrag binnen controle van cliënt (bv intimidatie) - hulp

15 Waarom training? Incorrect handelen: kennistekort inaccurate “beliefs”
negatieve emotie Verandering mogelijk door training en coaching van professionals Meta-analyse: pakket van interventietechnieken, m.n. feedback combinatie klassikaal en coaching niet-cliëntgerichte effectiever dan cliëntgerichte

16 Competente professional
Is een competente professional iemand die louter vaktechnische kwaliteiten laat zien, of juist iemand die ook zijn persoonlijke kwaliteiten in kan zetten?

17 Competente professionals
Vakkennis input handelen Handelen vanuit een bepaalde attitude Attitude: betrokkenheid, empathie, assertiviteit, integriteit, betrouwbaar en geïnteresseerd zijn Attitude en handelen samen bepalen de relatie tussen begeleiders en cliënten medemenselijke relatie

18 Lectoraat: doelstelling & structuur
Initiatief lectoraat: HAN & zorginstellingen Kennisinstituten & beroepspraktijk : uitwisseling kennis en gez. ontwikkeling van nieuwe inzichten en producten Inside out & outside in (SPH, Ped, IVS)

19 Lectoraat: onderzoekslijnen
Fase I: Expliciteren van competenties Welke competenties zijn nodig om in te spelen op veranderingen in de zorg zoals vermaatschappelijking? En welke competenties zijn nodig om cliënten met bijzondere zorgvragen te begeleiden?  Fase II: Trainings- en coachingstrajecten ontwikkelen ten behoeve van deze competenties

20 Lectoraat: Fase I Het expliciteren van competenties vanuit perspectief van cliënten en ouders Sociale netwerken in kaart brengen & netwerkanalyses vanuit perspectief van cliënten

21 Lectoraat: Fase II Competentiegericht werken
Bewust begeleiden van complexe cliënt Begeleiders in Beeld

22 Competentiegericht werken
Kennis, vaardigheden en attitude Interventie bestaat uit basistraining, vervolgtraining en coaching, gericht op basisprincipes: sluit aan bij de hulpvraag richt je op wat goed gaat activeer de cliënt werk ontwikkelingsgericht werk doelgericht en stapsgewijs ga positief in op gewenst gedrag

23 Bewust begeleiden van complexe cliënt
Kennis, vaardigheden, attitude en persoonlijkheid Interventie bestaat uit: agressie management kennis & fysieke training emotie-management bewust maken van eigen rol in de interactie coaching-on-the-job individueel

24 Begeleiders in beeld Kennis, vaardigheden en persoonlijkheid
Interventie bestaat uit: EQuilibrium: EQ-i, feedback, individuele doelen, subgroepen Videofeedback: EQ-i profiel koppelen aan omgaan met gedragsproblemen, feedback a.d.h.v. videomateriaal van cliënten en begeleiders

25 Tot slot Menslievendheid: nieuwe mogelijkheden en inzichten
Inzichten omzetten in gefundeerde interventies Verrichtingen en handelen in omvattende kader van de medemenselijke relatie Vanuit die relatie afstemmen op mogelijkheden & wensen De mens achter de hulpvraag vanuit gezamenlijke betrokkenheid Dankwoord voor uw betrokkenheid

26 Een professional die met je bezig is Kijkt oprecht naar je om


Download ppt "Intreerede Dr. Petri Embregts"

Verwante presentaties


Ads door Google