De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijfsanalyse-opzet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijfsanalyse-opzet"— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijfsanalyse-opzet
Profiel 2(b1) Interne analyse 1(b1) Brancheanalyse 3(b2) SWOT-analyse 6(b3) Groeimanagement 4(b2) Risicomanagement 5(b2) Forecast 7(b3) Conclusies 9(b4) Beleggersadvies 8(b4)

2 Profiel van de onderneming
Geef inzicht in het profiel van de onderneming. Wie, Wat, Waar, Waarom, Wanneer en Hoe Het gaat het om de beschrijving van de wijze waarop de onderneming functioneert in de concurrentiecyclus en dus vorm geeft aan de organisatie, het innovatief vermogen en de onzekerheid in het marktproces beheerst. Voor een beschrijving van het gedrag van de organisatie kan eventueel het ESH-raamwerk worden gebruikt.

3 Organisatie-audit Evenwicht, Samenhang en Heterogeniteit
strategie systemen structuur management personeel wat cultuur Het ESH-raamwerk

4 De concurrentiecyclus
concentratie Imitatie/ emulatie organisatie onzekerheid innovatie Meerwaarde of economische winst Herstructurering (intern & extern) Imitatie/ emulatie waar samenwerking

5 waarde aandeelhouders
Een model Onderneming financiële middelen Investeringen processen en systemen unieke kundes en vaardigheden bedrijfscultuur Superieure waardecreatie voor afnemers waarde aandeelhouders hoe Klant

6 Fundamentele analyse Solvabiliteit Liquiditeit Rentabiliteit
Activiteit Werknemerscijfers Omgevingsanalyse Dupont-analyse Beleggingskengetallen

7 Branche-analyse Tbv een externe analyse is het noodzakelijk een uitgebreide analyse te maken volgens de methodiek van Porter (vijf krachtenmodel) of die van Bain (het SGR-schema).  

8 Transactionele omgeving
Porter Economie TOETREDERS Demografie Politiek INTERNE CONCURRENTIE Sociaal- cultureel Concurrentie TOELEVERANCIERS AFNEMERS ONDERNEMING Milieu Financiële markten SUBSTITUTEN Transactionele omgeving Technologie Overheids- invloed Arbeids- markten Contextuele omgeving

9 Dreiging nieuwe toetreders
Dreiging nieuwe toetreders bepaald door: Vereiste schaalgrootte Sterkte gevestigde namen/merken Kapitaalbehoefte Toegang tot distributiekanalen Kostenvoordelen bestaande rivalen Verwachte reactie bestaande rivalen Hoogte entreebarrières

10 Afnemersmacht Afnemersmacht bepaald door:
Aantal en omvang van afnemers Afgenomen volume Resultaten afnemers Mate van productdifferentiatie Switching costs Mogelijkheid tot achterwaartse integratie Prijs- c.q. kwaliteitsgevoeligheid Beschikking over marketinginformatie

11 substitutiedreiging Substitutiedreiging bepaald door:
1. Relatieve prijs/kwaliteitsverhouding vervangend product 2. Houding afnemers tegenover het

12 Leveranciersmacht Leveranciersmacht bepaald door:
Aantal en omvang van toeleveranciers Vervangende producten Geleverd volume Productdifferentiatie Invloed op prijs c.q. kwaliteit Mogelijkheid tot voorwaartse integratie Switching costs

13 Interne concurrentie Interne concurrentie bepaald door:
Aantal, omvang en sterkte van de rivalen Groeipotentie van de markt Hoogte vaste kostenniveau Mogelijke productdifferentiatie Diversiteit van de rivalen Hoogte van exit-barrières

14 waarde aandeelhouders
Een model Onderneming financiële middelen Investeringen processen en systemen unieke kundes en vaardigheden bedrijfscultuur Superieure waardecreatie voor afnemers waarde aandeelhouders Klant Bron: Matthijssens, e.a, Concurrentiestrategie en marktdynamiek. Deventer, Kluwer: 1998, Eerste druk.

15 Aspecten uit contextuele omgeving
Voorbeelden: BNP per capita, economische groei, koopkracht, arbeidsproductiviteit, rente en wisselkoersen Nieuwe materialen, verkorting levenscycli Leeftijdsopbouw, vergrijzing, immigratie Arbeidsmoraal, lifestyle, politiek stelsel Arbeidsschaarste, lonen en inkomens Belastingstelsel, wetgeving, handelsgebruiken Import- exportverhoudingen, Kritische consumenten, milieu/ecologie Mededingingswetgeving, liberalisering, Infrastructuur 

16 Bedrijfstakanalyse volgens Bain
Basiscondities Structuur Gedrag Resultaat

17 Groeimanagement Groeimanagement-schema Groeirichtingen Groeivormen
Groeiroutes

18 Groeimanagement-schema
snel groeien saneren achteruit vooruit stilstand verbeteren langzaam

19 Bron: NRC Handelsblad, februari 2001
Saneren Bron: NRC Handelsblad, februari 2001

20 Bron: NRC Handelsblad, februari 2001
Groeien Bron: NRC Handelsblad, februari 2001

21 Groeirichtinen Groeirichtingen Penetratie Marktontwikkeling
Productontwikkeling Diversificatie Verticale integratie

22 Groeivormen Groeivormen Op eigen kracht Groei door samenwerking
Samenwerking via co-makership Groei door overname

23 Groeimanagement-opdracht
Op welke wijze geeft de onderneming vorm aan groeimanagement. Probeer belangrijke hindernissen op de groeiroute te vinden in de vorm van bedreigingen en geef antwoord op de vraag in welke mate de onderneming in staat is deze hindernissen te overwinnen.

24 Groeiroutes

25 Risicomanagement Risico Commercieel risico Bedrijfsrisico
Financieel risico Totaal risico

26 Commercieel risico Op welke wijze managet de onderneming het commercieel risico? Bereken daartoe van de afgelopen jaren het gemiddelde, de standaarddeviatie en de variatiecoëfficiënt van de omzet. Illustreer aan de hand van de mutaties in % op jaarbasis in welke mate de groei in omzet fluctueert. welke instrumenten zet de onderneming in om het commercieel risico te reduceren?

27 Bedrijfsrisico Op welke wijze managet de onderneming het bedrijfsrisico. Bereken daartoe van de afgelopen jaren de spreiding in bedrijfsresultaat, het gemiddelde en de variatiecoëfficiënt (het quotiënt van spreiding en gemiddelde). Werkt de onderneming aan flexibilisering van de kostenstructuur? Onderzoek op welke wijze de onderneming aan balansverkorting doet. (voorraden->0/leasing) Probeer aan te geven hoe hoog de operationele hefboomfactor is, en of deze inderdaad een dalende tendens vertoont. (1+CK/bedrijfsresultaat)

28 Financieel risico Op welke wijze managet de onderneming het financieel risico Bereken daartoe van de afgelopen jaren de spreiding in financiële lasten, het gemiddelde en de variatiecoëfficiënt. Illustreer door middel van het verloop van het intrestdekkingsgetal in welke mate de rentelasten de onderneming in problemen kan brengen. Welke instrumenten zet de onderneming in om het financieel risico te reduceren.

29 Risicoprofiel Op basis van het kengetal REV en winst/koers-verhouding, het gemiddelde, de standaarddeviatie en de variatiecoëfficiënt. Grafisch: horizontale as de variatiecoëfficiënt van REV verticale as de gemiddelde winst/koersverhouding. plaats de onderneming in de grafiek.

30 Interest coverage ratio

31 Totaal risico

32 SWOT-analyse Strategische vraagstukken Stappenplan SWOT-analyse

33 SWOT-analyse-opdracht
Stappen Huidige strategie Externe analyse (brancheanalyse) : lijst van issues Interne analyses: sterktes en zwaktes Stel de confrontatiemix op Analyseer uit 5 de kansen en bedreigingen Bepaal de nieuwe strategie Check de nieuwe met de oude strategie

34 SWOT-analyse-vb-confrontatiemix

35 Forecasting Forecasting Top down forecasting Fine tuning

36 Forecast Stappen Omzetprognose Externe kosten Personeelskosten
Balanstotaal Vaste en vlottende activa Afschrijvingen Solvabiliteit Overige posten V&W-rekening Debetzijde balans Creditzijde balans Resterende voorspellingen Fine tuning van de forecast Checken mbv kengetallen (rev, rtv, ….)

37 beleggersadvies Ga dieper in op het aandeel en gebruik daarvoor de vele beleggingskengetallen. Ga ook in op de afweging risico/rendement. Betrek een beursgenoteerde concurrent in de vergelijking. Maak bij het advies onderscheid tussen de korte termijn (ultimo lopend boekjaar) en de wat langere termijn (ultimo komend boekjaar). Gebruik vooral de fundamentele analyse. Beargumenteer een eventuele BUY/HOLD/SELL advies.

38 Beleggersadvies-Risico en rendement
?


Download ppt "Bedrijfsanalyse-opzet"

Verwante presentaties


Ads door Google