De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Profiel 2(b1) Interne analyse 1(b1) Brancheanalyse 3(b2) SWOT-analyse 6(b3) Groeimanagement 4(b2) Risicomanagement 5(b2) Forecast 7(b3) Conclusies 9(b4)

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Profiel 2(b1) Interne analyse 1(b1) Brancheanalyse 3(b2) SWOT-analyse 6(b3) Groeimanagement 4(b2) Risicomanagement 5(b2) Forecast 7(b3) Conclusies 9(b4)"— Transcript van de presentatie:

1

2 1 Profiel 2(b1) Interne analyse 1(b1) Brancheanalyse 3(b2) SWOT-analyse 6(b3) Groeimanagement 4(b2) Risicomanagement 5(b2) Forecast 7(b3) Conclusies 9(b4) Beleggersadvies 8(b4)Bedrijfsanalyse-opzet

3 2 Profiel van de onderneming Profiel van de onderneming Geef inzicht in het profiel van de onderneming. – Wie, Wat, Waar, Waarom, Wanneer en HoeWatWaarHoe Het gaat het om de beschrijving van de wijze waarop – de onderneming functioneert in deonderneming – concurrentiecyclus en dus vorm geeft aan de concurrentiecyclus – organisatie, – het innovatief vermogen en de – onzekerheid in het marktproces beheerst. – Voor een beschrijving van het gedrag van de organisatie kan eventueel het ESH-raamwerk worden gebruikt.ESH-raamwerk

4 3 strategie systemen structuur management cultuur personeel Het ESH-raamwerk Organisatie-audit Evenwicht, Samenhang en Heterogeniteit

5 4 organisatie onzekerheid innovatie Meerwaarde of economische winst Imitatie/ emulatie Imitatie/ emulatie Herstructurering (intern & extern) samenwerking concentratie De concurrentiecyclus

6 5 unieke kundes en vaardigheden Investeringen financiële middelen processen en systemen bedrijfscultuur Superieure waardecreatie voor afnemers waarde aandeelhouders Onderneming Klant Een model

7 6 Solvabiliteit Liquiditeit Rentabiliteit Activiteit Werknemerscijfers Omgevingsanalyse Dupont-analyse Beleggingskengetallen Fundamentele analyse

8 7 Tbv een externe analyse is het noodzakelijk een uitgebreide analyse te maken volgens de methodiek van Porter (vijf krachtenmodel) of die van Bain (het SGR-schema). PorterBain Branche-analyse

9 8 INTERNE CONCURRENTIE ONDERNEMING SUBSTITUTEN TOELEVERANCIERS AFNEMERS TOETREDERS Transactionele omgeving Contextuele omgeving Economie Sociaal- cultureel Demografie Technologie Milieu Overheids- invloed Concurrentie Arbeids- markten Financiële markten PolitiekPorter

10 9 Dreiging nieuwe toetreders Dreiging nieuwe toetreders bepaald door: Vereiste schaalgrootte Sterkte gevestigde namen/merken Kapitaalbehoefte Toegang tot distributiekanalen Kostenvoordelen bestaande rivalen Verwachte reactie bestaande rivalen Hoogte entreebarrières

11 10Afnemersmacht Afnemersmacht bepaald door: Aantal en omvang van afnemers Afgenomen volume Resultaten afnemers Mate van productdifferentiatie Switching costs Mogelijkheid tot achterwaartse integratie Prijs- c.q. kwaliteitsgevoeligheid Beschikking over marketinginformatie

12 11substitutiedreiging Substitutiedreiging bepaald door: 1. Relatieve prijs/kwaliteitsverhouding vervangend product 2. Houding afnemers tegenover het vervangend product

13 12Leveranciersmacht Leveranciersmacht bepaald door: Aantal en omvang van toeleveranciers Vervangende producten Geleverd volume Productdifferentiatie Invloed op prijs c.q. kwaliteit Mogelijkheid tot voorwaartse integratie Switching costs

14 13 Interne concurrentie Interne concurrentie bepaald door: Aantal, omvang en sterkte van de rivalen Groeipotentie van de markt Hoogte vaste kostenniveau Mogelijke productdifferentiatie Diversiteit van de rivalen Hoogte van exit-barrières

15 14 unieke kundes en vaardigheden Investeringen financiële middelen processen en systemen bedrijfscultuur Superieure waardecreatie voor afnemers waarde aandeelhouders Onderneming Klant Bron: Matthijssens, e.a, Concurrentiestrategie en marktdynamiek. Deventer, Kluwer: 1998, Eerste druk. Een model

16 15 Voorbeelden: BNP per capita, economische groei, koopkracht, arbeidsproductiviteit, rente en wisselkoersen Nieuwe materialen, verkorting levenscycli Leeftijdsopbouw, vergrijzing, immigratie Arbeidsmoraal, lifestyle, politiek stelsel Arbeidsschaarste, lonen en inkomens Belastingstelsel, wetgeving, handelsgebruiken Import- exportverhoudingen, Kritische consumenten, milieu/ecologie Mededingingswetgeving, liberalisering, Infrastructuur Aspecten uit contextuele omgeving

17 16 Bedrijfstakanalyse volgens Bain Basiscondities Structuur Gedrag Resultaat

18 17 Groeimanagement-schema Groeirichtingen Groeivormen Groeiroutes Groeimanagement

19 18 vooruit langzaam achteruit snel groeien verbeteren saneren stilstand Groeimanagement-schema

20 19Saneren Bron: NRC Handelsblad, februari 2001

21 20Groeien Bron: NRC Handelsblad, februari 2001

22 21 Groeirichtingen Penetratie Marktontwikkeling Productontwikkeling Diversificatie Verticale integratieGroeirichtinen

23 22 Groeivormen Op eigen kracht Groei door samenwerking Samenwerking via co-makership Groei door overname Groeivormen

24 23 Op welke wijze geeft de onderneming vorm aan groeimanagement. Probeer belangrijke hindernissen op de groeiroute te vinden in de vorm van bedreigingen en geef antwoord op de vraag in welke mate de onderneming in staat is deze hindernissen te overwinnen.groeiroute Groeimanagement-opdracht

25 24Groeiroutes

26 25 Risico Commercieel risico Bedrijfsrisico Financieel risico Totaal risico Risicomanagement

27 26 Op welke wijze managet de onderneming het commercieel risico? Bereken daartoe van de afgelopen jaren het gemiddelde, de standaarddeviatie en de variatiecoëfficiënt van de omzet. Illustreer aan de hand van de mutaties in % op jaarbasis in welke mate de groei in omzet fluctueert. welke instrumenten zet de onderneming in om het commercieel risico te reduceren? Commercieel risico

28 27 Op welke wijze managet de onderneming het bedrijfsrisico. Bereken daartoe van de afgelopen jaren de spreiding in bedrijfsresultaat, het gemiddelde en de variatiecoëfficiënt (het quotiënt van spreiding en gemiddelde). Werkt de onderneming aan flexibilisering van de kostenstructuur? Onderzoek op welke wijze de onderneming aan balansverkorting doet. (voorraden->0/leasing) Probeer aan te geven hoe hoog de operationele hefboomfactor is, en of deze inderdaad een dalende tendens vertoont. (1+CK/bedrijfsresultaat) Bedrijfsrisico

29 28 Op welke wijze managet de onderneming het financieel risico Bereken daartoe van de afgelopen jaren de spreiding in financiële lasten, het gemiddelde en de variatiecoëfficiënt. Illustreer door middel van het verloop van het intrestdekkingsgetal in welke mate de rentelasten de onderneming in problemen kan brengen. intrestdekkingsgetal Welke instrumenten zet de onderneming in om het financieel risico te reduceren. Financieel risico

30 29 Op basis van het kengetal REV en winst/koers-verhouding, het gemiddelde, de standaarddeviatie en de variatiecoëfficiënt. Grafisch: horizontale as de variatiecoëfficiënt van REV verticale as de gemiddelde winst/koersverhouding. plaats de onderneming in de grafiek. Risicoprofiel

31 30 Interest coverage ratio

32 31 Totaal risico

33 32 Strategische vraagstukken Stappenplan SWOT-analyseSWOT-analyse

34 33 Stappen 1. Huidige strategie 2. Externe analyse (brancheanalyse) : lijst van issues 3. Interne analyses: sterktes en zwaktes 4. Stel de confrontatiemix opconfrontatiemix 5. Analyseer uit 5 de kansen en bedreigingen 6. Bepaal de nieuwe strategie 7. Check de nieuwe met de oude strategie SWOT-analyse-opdracht

35 34 SWOT-analyse-vb-confrontatiemix

36 35 Forecasting Top down forecasting Fine tuning Forecasting

37 36 Stappen 1. Omzetprognose 2. Externe kosten 3. Personeelskosten 4. Balanstotaal 5. Vaste en vlottende activa 6. Afschrijvingen 7. Solvabiliteit 8. Overige posten V&W-rekening 9. Debetzijde balans 10. Creditzijde balans 11. Resterende voorspellingen 12. Fine tuning van de forecast 13. Checken mbv kengetallen (rev, rtv, ….) Forecast

38 37 Ga dieper in op het aandeel en gebruik daarvoor de vele beleggingskengetallen. Ga ook in op de afweging risico/rendement. risico/rendement Betrek een beursgenoteerde concurrent in de vergelijking. Maak bij het advies onderscheid tussen de korte termijn (ultimo lopend boekjaar) en de wat langere termijn (ultimo komend boekjaar). Gebruik vooral de fundamentele analyse. Beargumenteer een eventuele BUY/HOLD/SELL advies. beleggersadvies

39 38 Beleggersadvies-Risico en rendement ?


Download ppt "1 Profiel 2(b1) Interne analyse 1(b1) Brancheanalyse 3(b2) SWOT-analyse 6(b3) Groeimanagement 4(b2) Risicomanagement 5(b2) Forecast 7(b3) Conclusies 9(b4)"

Verwante presentaties


Ads door Google