De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen één zijn in Zijn liefde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen één zijn in Zijn liefde"— Transcript van de presentatie:

1 Samen één zijn in Zijn liefde
JONG EN OUD Samen één zijn in Zijn liefde

2 INHOUD Inleiding Generatieoverdracht Verschillende generaties
Uitdagingen Bruggenbouwers Samen optrekken En dan? Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

3 INLEIDING

4 INLEIDING Doel van de toespraak:
Inzicht geven in het nut van samen optrekken Kloven benoemen die ons kunnen scheiden Handvatten geven aan bruggenbouwers Voorbeelden van samen optrekken Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

5 Waar ga ik het niet over hebben?
INLEIDING Waar ga ik het niet over hebben? De drie generaties zoals deze vanuit de theologie worden geformuleerd Alles wat ik niet zie omdat ik door mijn eigen generatie-bril te wereld in kijk Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

6 GENERATIEOVERDRACHT

7 ESTAFETTERACE De lopers Estafettestokje Moment van doorgeven
Gezamenlijke doel, eigen aandeel Youtube filmpje: Generatieoverdracht lijkt op een estafetterace vanwege: Iedere loper is een generatie Iedere generatie geeft de vreze des Heeren door aan de volgende generatie (het stokje) Het moment van doorgeven duurt geen seconde, maar een levenlang Alle generaties hebben hetzelfde doel, maar iedere generatie heeft haar eigen bijdrage Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

8 KERNTEKSTEN Lezen: Psalm 78:4-7
Ps 78:7 zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen Ps 79:13b van generatie op generatie zullen wij van Uw roem vertellen. Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

9 VOORBEELDEN UIT DE BIJBEL
Ouders op kinderen Abraham en Sara > Izak Izak en Rebecca > Jakob David en Bathseba > Salomo Moeder > Timotheüs (Hand 16:1) Doel van het boek Spreuken Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

10 Generatie op generatie
VOORBEELDEN UIT DE BIJBEL Generatie op generatie Mozes en Jozua (Ex 33:11) Paulus en Timotheüs (1 Tim 1:2) Koning Josia op zoek naar de God van David (2 Kron 34:3) Maar niet alleen ouders naar kinderen, maar ook generatie op generatie. Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

11 WERKT DAT NU OOK NOG ZO? Praktische test
Gods zegen gaat door van ouders op kinderen… maar het is breder dan dat: generatie op generatie Handen opsteken: Wie van de mensen in de zaal heeft ouders die ook geloven in God? En wie heeft grootouders die geloven in God? Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

12 Nog een voorbeeld: Hebr 11 en 12
ACTIEF? JA Nog een voorbeeld: Hebr 11 en 12 Geloofshelden uit verschillende generaties aanmoediging om onze wedloop te lopen terwijl wij ons oog gericht houden op Jezus! We zien de rol van generaties ook terugkomen in Hebr. Wij worden uitgedaagd om de wedloop te lopen. Dat lijkt mij vrij actief. Het mooie is dat Paulus deze wedloop inleid door de geloofshelden uit eerdere generaties als voorbeeld te noemen (H11). Vandaar de vergelijking met de estafetterace. Het is een actief gebeuren. Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

13 DE GEEST VAN GOD Lezen: Joel 2:28 (Hand 2:17)
Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. God helpt ons daarbij. God heeft zijn Geest uitgestort over zijn kinderen. We ontvangen van God verschillende dingen. Samen is het compleet. God helpt ons bij het doorgeven door zijn Geest. Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

14 WAT IS HET DOEL? (DE EINDSTREEP)
Niet: dat de volgende generatie precies zo wordt zoals jij /u. Niet: dat de volgende generatie precies dezelfde dingen doet als jij /u (geen nieuwe wijn in oude zakken, Mat 9:17) Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

15 DOEL (DE EINDSTREEP) Wel: God bekend maken (Ps 78:4)
Wel: navolgers worden van Jezus (1 Kor 11:1) Wel: de omvang van de liefde van Jezus Christus ontdekken (Ef 3:17-19) Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

16 GENERATIES IN DEZE TIJD
Welke generaties leven er in deze tijd?

17 Generatie: leeftijdsgenoten (Van Dale)
WAT IS EEN GENERATIE? Generatie: leeftijdsgenoten (Van Dale) Sociologie: meer overeenkomsten dan leeftijd Geschiedenis Reactie op de tijdsgeest Bestemming / doel Geschiedenis: wat hebben we meegemaakt / maken we mee? Wat zijn grote dingen geweest die ons leven bepalen? (b.v. WO II) Reactie op tijdsgeest: waar vinden we dat vernieuwing nodig is, reactie op de heersende cultuur Bestemming: wat willen we bereiken in het leven? Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

18 GENERATIES IN NEDERLAND
Huidige generaties in Nederland: Vooroorlogse generatie 80+ / < 1930 Stille generatie / < 1940 Babyboomgeneratie / < 1955 Generatie X / < 1970 Pragmatische generatie / < 1985 Generatie Einstein (Y) / < 2000 Nieuwe generatie… / < 2015 In Nederland leven er momenteel 7 generaties. In de bijlage van deze presentatie zijn de slides toegevoegd van de verschillende generaties. Bron: Link: Generatie Einstein: slimmer, sterker en socialer dan ooit. Veel technologieën eigen gemaakt. Gericht op echtheid. Heel veel potentie, ook voor de gemeente! Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

19 VERSCHILLEN Maatschappelijke ontwikkeling:
Van wederopbouw naar grote welvaart De invloed van technologische vooruitgang Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

20 VERSCHILLEN Persoonlijke ontwikkeling:
Van trouw aan het gezag via de verzuiling naar zelf ontdekken wat je vindt Van berusten in bestaande rollen naar zelfontplooiing Toename van individualisme Verzuiling: kapitalisme/liberaal, communisme/socialisme, protestants en katholiek Zelfontplooiing: gestart in babyboomgeneratie en doorgegaan in alle generaties daarna. Invloed gehad op bedrijfsleven, participatie medewerkers en versnellen besluitvormingsprocessen. Het individu is belangrijk geworden, terwijl het collectief op een tweede plan komt. Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

21 UITDAGINGEN

22 UITDAGING Grootste uitdagingen in onze tijd:
Onbegrip tussen generaties Individualisme / Egocentrisme Kritische houding Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

23 1. ONBEGRIP Onbegrip tussen de generaties: Zeven levende generaties
Grote verschillen in cultuur Snelle economische en technologische ontwikkeling Denk aan de sobere ouder en de grenzeloze sterke en slimme jongere. Cultuur: de maatschappij is veranderd, hoe we met elkaar omgaan, ons gedrag, wat we van elkaar verwachten. Voor een oudere makkelijk om terug te trekken dan het gesprek aan te gaan met de jongere. Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

24 2. INDIVIDUALISME Niets mis met gezonde vorm van zelfontplooiing
(Mat 25:14-30 Gelijkenis over de talenten) Negatief effect individualisme / zelfontplooiing: Egocentrisme: alles draait om jezelf Trend ingezet onder Babyboomgeneratie en doorgezet in de jongere generaties Vanaf de babyboomgeneratie is zelfontplooiing een gemeen goed geworden. 70- is hierdoor beinvloed. Positief: talentontwikkeling, denk ook aan de gelijkenis van Jezus over de talenten in Mt 25. Negatief: ik-gericht. Niet alleen iets van deze tijd (denk aan Hizkia in 2 Kon 20:12-19) Egocentrisme: denk aan opleidingen waarin wordt gewezen op persoonlijke ontwikkeling. Competentie-ontwikkeling binnen bedrijven. Opzich prima tools, maar als enig referentiekader is dit (te) krap. Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

25 3. KRITISCHE HOUDING Deze houding komt veel voor bij ons Nederlanders
Gevolgen: Een kritische houding leidt tot argwaan en wantrouwen en ondermijnt de eenheid waar Jezus Christus voor gebeden heeft (Joh 17) Internationaal gezien staan we bekend als een kritisch volk dat niet op haar mondje is gevallen. Goed aspect is dat we gericht zijn op verbetering. Maar er kleven ook wat nadelen aan. Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

26 3. KRITISCHE HOUDING 1 Thes 5:21
Beproeft alle dingen, behoud het goede. Deze tekst heeft betrekking op de profetieën (zie vers 20) Een kritische houding is niet gelijk aan beproeven wat je hoort. Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

27 3. KRITISCHE HOUDING Bij uiten van kritiek / plaatsen van een opmerking: Denk dan aan: Voldoende geïnformeerd? Woorden van Jezus Christus: Balk en de splinter (Mat 7:1-5) 1 kritische opmerking = 5 complimenten Onbegrip: vaak aanleiding voor kritische opmerkingen. Maar zijn we dan wel voldoende geinformeerd? Het effect van 1 kritische opmerking is hetzelfde effect als 5 complimenten! Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

28 BRUGGENBOUWERS Om het onbegrip tussen generaties, het individualisme en de kritische houding te overbruggen, moeten we bruggen bouwen. Dit deel van de toespraak gaat enkel over onze houding. Door in onze houding op Jezus Christus te gaan lijken, bouwen we bruggen naar elkaar toe.

29 DO’s VOOR BRUGGENBOUWERS
Elkaar liefhebben (Rom 12:10) Elkaar accepteren en aanvaarden bij verschillen (Rom 14:1-3) Elkaar verdragen (Kol 3:13) De ander vergeven (Mat 18:21-22 / Ef 4:32) Goed, vriendelijk en barmhartig zijn voor elkaar (Ef 4:32) Geloof in eenheid (Lk 17:5-6), want dat is Gods wil (Joh 17:20-21) Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

30 DON’Ts VOOR BRUGGENBOUWERS
Elkaar niet oordelen (Mat 7:1 / Rom 14:10) Elkaar niet minachten (Rom 14:10) Wordt niet verbitterd (1 Kor 13:5) Vaders: terg uw kinderen niet (Kol 3:21) Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

31 DO’s VOOR INDIVIDUALISTEN
Jezelf wegcijferen en Jezus Christus volgen (Luk 9:23-27) Geen eerzucht (Mat 18:1-5) De ander hoger achten dan jezelf (Fil 2:3) Doe niets uit eigen belang (Fil 2:3) Niet jezelf behagen (Rom 15:2) Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

32 BEMOEDIGENDE TEKST Romeinen 8:29
Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn… Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

33 SAMEN OPTREKKEN Hoe kunnen we deze houding in de praktijk toepassen?

34 HOE KUNNEN WE DIT DOEN? Samen optrekken kunnen we o.a. doen door:
Bewustwording van onze eigen rol In gesprek gaan Samenwerken in teams Mentorship Bidden Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

35 BEWUSTWORDING VAN ONZE ROL
Zijn we bewust van onze rol? Onze houding (zie vorige sheets) Verantwoordelijkheid naar de kinderen: Jezus Christus wil graag dat de kinderen Hem ontmoeten (Mat 19:14 ea) Hij waarschuwt degenen die de kinderen laten struikelen (Mk 9:42) Hebben we blokkades opgelegd voor jongeren om deel te nemen aan het avondmaal? Zijn we ons bewust van onze rol? Denk weer aan de estafetterace. Geven we de vreze des Heeren door? Of belemmeren we kinderen en jongeren? Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

36 IN GESPREK GAAN Spreken we mensen uit andere generaties?
Luisteren, luisteren, luisteren… Nemen we de tijd om met mensen van andere generaties af te spreken en met elkaar te praten? Het is comfortabeler om af te spreken met mensen die gelijk denken. Voorbeeld: Ik heb zelf het avondmaalgesprek gevoerd met Evert Kamerbeek en Michael Brussee. Opvallend veel overeenkomsten in het doel en motivatie. Opvallend veel verschillen in vorm en hoe we het uiten. Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

37 SAMENWERKEN IN TEAMS Samenwerken in teams verbindt. Voorbeelden:
Kidsclub Financiële team Muziekteam Samen ergens aan werken versterkt de onderlinge verbinding. Het is leuk om samen iets te realiseren. Denk bij een activiteit goed na wie je erbij kunt betrekken en zoek nieuwe talenten. Geef ook ruimte voor het maken van fouten. Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

38 MENTORSHIP Het Paulus / Timotheüs-principe.
Willen wij een geestelijke vader of moeder zijn? Kunnen wij een geestelijke vader of moeder zijn? Willen we Jezus Christus delen? (1 Thes 2:6) Diepgaande gesprekken en het opbouwen van een vertrouwensband. Enkele vragen… Het gaat niet om ons, maar om Jezus Christus! Willen we Hem delen en datgene wat Hij in ons doet? Deel Babyboomgeneratie dat wil doorwerken vanuit passie en vertrouwen in eigen kunnen matched met Generatie Einstein die gericht zijn op echtheid. Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

39 MENTORSHIP Het Paulus / Timotheüs-principe.
Accepteren wij geestelijke ouders? Wat vinden we van de voorbeelden van: Timotheüs: hij werd opgeroepen om een voorbeeld te zijn voor anderen (1 Tim 4:12) Josia: hij zocht God op z’n 16e (2 Kron 34:6) Accepteren van geestelijke ouders is, zeker naar mate we in het maatschappelijk leven succesvoller worden, lastig. Denk bijvoorbeeld aan: De coaching van de oudsten De oproep van Maarten namens een 10-tal jongemannen omtrent coaching Moeders voor moeders Heartcry Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

40 BIDDEN Een speciale oproep aan de ouderen:
Bidt voor uw (klein)kinderen! Juist als het gaat om generatieoverdracht: bidden helpt! Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

41 AFSLUITEND

42 SAMENVATTING God gebruikt generaties om Zichzelf bekend te maken: de Estafetterace. De verschillen in generaties zijn groot. Grote uitdaging: verschillen + individualisme + kritische houding Bruggenbouwers: door de goede houding (de gezindheid van Jezus Christus) Samen optrekken kan in veel vormen: sta er open voor en kijk wat jij / u kunt bijdragen. Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

43 WANT SAMEN IS MEER Samen staan we sterker (Pred 4:9-12)
Samen ontdekken we meer van de liefde van onze God (Ef 3:17-19) Samen in eenheid leven we naar het gebed van Jezus Christus (Joh 17:20-21) Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

44 EN DAN?

45 CHRISTY KNOCKELS – BY OUR LOVE
Brothers, let us come together. Walking in the spirit, there’s much to be done. We will come reaching, out from our comforts and they will know us by our love. Broeders, laten we samen komen. Geleid door de Geest, er is veel werk te doen. We zullen uitreiken, buiten onze comfort-zone, en zij zullen ons kennen door onze liefde. Liedje te beluisteren op: Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

46 CHRISTY KNOCKELS – BY OUR LOVE
Sisters, we were made for kindness. We can pierce the darkness as He shines through us. We will com reaching, with a song of healing. And they will know uw by our love. Zusters, we zijn gemaakt voor vriendelijkheid. We kunnen het donker doorboren, wanneer Hij door ons schijnt. We zullen uitreiken met een lied van genezing. En zij zullen ons kennen door onze liefde. Liedje te beluisteren op: Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

47 CHRISTY KNOCKELS – BY OUR LOVE
The time is now, come church arise. Love with His hands, see with His eyes. Bind it around you. Let it never leave you. And they will know us by our love. Het is nu de tijd, kom gemeente sta op. Heb lief met Zijn handen, kijk met Zijn ogen. Bind het om je / u heen. Laat het nooit meer los. En zij zullen ons kennen door onze liefde. Liedje te beluisteren op: Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

48 CHRISTY KNOCKELS – BY OUR LOVE
Children, you are hope for justice. Stand firm in the Truth now, set you hearts above. Kinderen, jullie zijn de hoop op recht. Sta nu sterk in de Waarheid, zet je hart op wat boven is. Liedje te beluisteren op: Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

49 CHRISTY KNOCKELS – BY OUR LOVE
You will be reaching, long after we’re gone, And they will know you by your love! Jullie zullen uitreiken, lang nadat wij er zijn geweest. En zij zullen jullie kennen aan jullie liefde. Liedje te beluisteren op: Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

50 CHRISTY KNOCKELS – BY OUR LOVE
The time is now, come church arise. Love with His hands, see with His eyes. Bind it around you. Let it never leave you. And they will know us by our love. Het is nu de tijd, kom gemeente sta op. Heb lief met Zijn handen, kijk met Zijn ogen. Bind het om je / u heen. Laat het nooit meer los. En zij zullen ons kennen door onze liefde. Liedje te beluisteren op: Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

51 EINDE SLIDES TOESPRAAK

52 BIJLAGE: GENERATIES

53 1. VOOROORLOGSE GENERATIE
Geboren in: 1910 – 1930 (80+) Maatschappelijke ontwikkeling: Economische crisis Vaste rollen man/vrouw Gezag kerk en staat Persoonlijke kenmerken: Plichtsgetrouw, bescheiden, sober, spaarzaam, berustend Ik wil deze generaties doorlopen en enkele opvallende kenmerken benoemen. Ik doe dit vanuit mijn eigen generatiebril (ik ben 30 jaar). Het is niet zo dat iedereen obv leeftijd dus voldoet aan het plaatje. Het geeft wel inzicht in de verschillen door de generaties heen die de generatiekloven bepalen. Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

54 2. STILLE GENERATIE Geboren in: 1931 – 1940 (70+)
Maatschappelijke ontwikkeling: Wederopbouw na crisis ’30 Amerika als voorbeeld Auto, etc als statussymbool Persoonlijke kenmerken: Trouw aan gezag (stil) Spaarzaam ingesteld Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

55 3. BABYBOOMGENERATIE ook: Protestgeneratie Geboren in:
1941 – 1955 (55+) Maatschappelijke ontwikkeling: Wederopbouw na WO II Sterke welvaartstijging Nieuwe ideologieën / verzuiling Democratisering bedrijfsleven Persoonlijke kenmerken: Zelfontplooiing, burgerlijke ongehoorzaamheid, losse(re) moraliteit Deel van deze generatie overweegt zinvol door te werken vanuit passie en vertrouwen in eigen kunnen: klikt met Generatie Einstein. Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

56 4. GENERATIE X Geboren in: 1956 – 1970 (40+)
Maatschappelijke ontwikkeling: Jeugdwerkeloosheid, aids, opkomst MTV (jeugdcultuur), Stijgende levensstandaard Persoonlijke kenmerken: Kwaliteit van bestaan belangrijker, zelfredzaam, relativerend, no-nonsense. Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

57 5. PRAGMATISCHE GENERATIE
ook: Patatgeneratie Geboren in: 1971 – 1985 (25+) Maatschappelijke ontwikkeling: Veel mogelijkheden en keuze-vrijheid (uitstel), levensgeluk belangrijker dan werk, versnellen besluitvormings-processen in bedrijven Persoonlijke kenmerken: Zelfontplooiing, eigen ding doen, jezelf zijn, voelt zich geremd door oudere generaties Kinderen van protestgeneratie, neemt laat/later fundamentele keuzes, leidt ook tot passiviteit. Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

58 6. GENERATIE EINSTEIN ook: generatie Y of grenzeloze generatie
Geboren in: (10+) Maatschappelijke ontwikkeling: Vroeg actief met nieuwe technologieën, ouders regelen veel, invloed van 9/11, economische crisis, moord op politieke figuren Persoonlijke kenmerken: Slimmer, sterker en socialer dan eerdere generaties. Vertroeteld en zelfverzekerd. Technologieen zoals SMS / internet / profielensites 9/11 aanslag twintowers in New York Crisis: internetbubble (rond 2000) en bankencrisis (2008). Moord op politieke figuren: Pim Fortuyn, Theo van Gogh Aansluiting bij deel van Babyboomgeneratie. Jong en Oud, Samen één zijn in liefde

59 7. NIEUWE GENERATIE Geboren in: Na 2000 tot 2015
Maatschappelijke ontwikkeling: ? Persoonlijke kenmerken: De nieuwe generatie is nog niet onderzocht. Jong en Oud, Samen één zijn in liefde


Download ppt "Samen één zijn in Zijn liefde"

Verwante presentaties


Ads door Google